Bendra informacija

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, siejamas su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančiu kiekvieno vaiko ugdymosi galias, poreikius, užtikrinantis sėkmes, asmeninę pažangą.

Tai procesas, kuriame atsižvelgiama į mokinių socialinę, kultūrinę, mokymosi įvairovę ir remiamasi veiksmais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis mokymuisi ir dalyvavimui švietime. 2024 m. rugsėjo mėn. įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimas ir įstatymo papildymas 451 straipsniu, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra parengusi 2021–2024 metų veiksmų planą šių Švietimo įstatymo nuostatų įgyvendinimui.

Savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.T-49 patvirtintas Panevėžio rajono savivaldybės pasirengimo įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui 2023–2025 metų priemonių planas.

Daugiau informacijos galima rasti ŠMSM ir ŠC tinklalapiuose.

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirta Raguvos gimnazija – mokykla, padedanti tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Dėl informacijos galite kreiptis el. paštu: [email protected], tel. (8 45) 59 14 98. Įsakymą rasite čia.

Pranešimai

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo Algirdo Kęstučio Rimkaus pranešimas 2023 m. rugpjūčio 28 d. konferencijoje ,,Švietimo kiekvienam link…2023–2024 m. m veiklos aspektai“.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-22 13:15