Asmens duomenų apsauga

Panevėžio rajono savivaldybė, tvarkydama fizinių asmenų asmens duomenis, siekia tinkamai užtikrinti žmogaus teisę į asmens duomenų apsaugą taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

  • Susipažinti su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) galite čia: (nuoroda)
  • Asmens duomenų tvarkymo Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje taisyklės (nuoroda)

 

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas:

  • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūnę Viktoriją Urbaitę, tel. (8 45) 58 29 09, el. p. [email protected]
  • Jeigu asmuo nesutinka su Panevėžio rajono savivaldybės administracijos ar duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel.: (8 5) 271 2804, (8 5) 279 1445, el. p. [email protected].

Vyriausioji specialistė (duomenų apsaugos pareigūnė) Viktorija Urbaitė

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-16 18:23