Civilinė metrikacija ir archyvas

MėnuoDiena
Sausis20
Vasaris10, 24
Kovas9, 23
Balandis6, 27
Gegužė4, 25
Birželis8, 22
Liepa20 ,27
Rugpjūtis24, 31
Rugsėjis7, 21
Spalis5
Lapkritis9, 23
Gruodis21

Pirmadieniais8–17 val.
Antradieniais8–17 val.
Trečiadieniais8–17 val.
Ketvirtadieniais8–17 val.
Penktadieniais8–15.45 val.
Šeštadieniais10–17 val.(kai registruojamos santuokos pagal patvirtintą grafiką)
Pietų pertrauka 12–12.45 val.

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos ir archyvų skyriuje teikiamos paslaugos

Paslauga teikiama gimus naujagimiui. Civilinės metrikacijos skyrius registruoja gimimą remdamasis vaiko tėvų ar vieno iš jų pareiškimu ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu vaiko gimimo pažymėjimu. Vaiko gimimas registruojamas sudarant gimimo įrašą ir išduodant gimimo įrašą liudijantį išrašą.

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Tėvų asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 2. Sveikatos priežiūros įstaigos arba gydytojų konsultacinės komisijos išduotas pažymėjimas, kuriuo patvirtintas vaiko gimimo faktas ir laikas, jeigu duomenų nėra elektroninėje sveikatos paslaugų informacinėje sistemoje.

Paslauga teikiama įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje įregistruoto vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimą, taip pat asmens, įgijusio Lietuvos Respublikos pilietybę, gimimą. Įregistruotas gimimas įtraukiamas į apskaitą sudarant gimimo įrašą. Duomenys apie asmenį į gimimo įrašą perrašomi iš užsienio valstybės institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio gimimo įregistravimą. Vaiko ir jo tėvų vardai ir pavardės gimimo įraše rašomi teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu dokumente duomenys apie vaiko tėvą nenurodyti, jie įrašomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. Užsienio valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis gimimo įregistravimą, legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išverstas į lietuvių kalbą.

Už užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įrašymą į apskaitą mokamas 10 EUR mokestis. Jeigu klientas pageidauja, Civilinės metrikacijos skyriuje jis gali gauti vaiko gimimo įrašą liudijantį išrašą, už kurį mokamas 4,3 Eur mokestis.

Mokėjimo rekvizitai:
Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmokos mokesčio kodas: 52866

LT24 7300 0101 1239 4300                AB Swedbankas

LT78 7290 0000 0013 0151               AB Citadele bankas

LT05 7044 0600 0788 7175               AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038               AB Šiaulių bankas

LT41 7230 0000 0012 0025               UAB Medicinos bankas

LT74 4010 0510 0123 4763               Luminor Bankas AS Lietuvos skyrius

Tėvystės pripažinimą Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrius (toliau-skyrius) registruoja savo iniciatyva, remdamasi notaro ar teismo patvirtintu pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo ar notaro patvirtintu pareiškimu dėl vaiko kilmės iš tėvo nustatymo.

Tėvystės pripažinimą skyrius taip pat registruoja remdamasi vyro, laikančio save tėvu, kartu su vaiko motina pateiktu prašymu įregistruoti tėvystės pripažinimą.

Jei vaikui yra suėję dešimt metų, pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo gali būti tvirtinamas notaro arba civilinės metrikacijos įstaiga gali registruoti tėvystės pripažinimą, tik kai yra vaiko rašytinis sutikimas.

Jei tėvystę pripažįstantis asmuo yra nepilnametis, tvirtinant pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo ar registruojant tėvystės pripažinimą, reikalaujamas jo tėvų, globėjų ar rūpintojų rašytinis sutikimas. Jei tėvai, globėjai ar rūpintojai tokio sutikimo neduoda, leidimą gali duoti teismas nepilnamečio prašymu. Kai minėti asmenys neatvyksta į civilinės metrikacijos įstaigą ir jų rašytinius sutikimus pateikia pareiškėjai, rašytiniai sutikimai turi būti patvirtinti notaro arba rašytiniuose sutikimuose parašo tikrumas turi būti paliudytas savivaldybės seniūnijos seniūno, Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno ar kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno.

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
 3. Vaiko, jeigu jam yra suėję 10 metų, rašytinis sutikimas;
 4. Suinteresuotų asmenų sutikimas, įregistruoti tėvystės pripažinimą, kai vienas iš vaiko tėvų yra nepilnametis.

Įvaikinimo registravimo paslauga teikiama vykdant teismo sprendimą dėl įvaikinimo. Registruojant įvaikinimą, sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas, kuriuo pakeičiami duomenys vaiko gimimo įraše apie vaiką ir jo tėvus.

Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos. Dėl norinčios susituokti moters nėštumo, vieno iš norinčių susituokti asmenų sunkios ligos, išvykimo į tolimojo plaukiojimo reisą ar atlikti karinės užduoties užsienio valstybėje ilgesniam negu trijų mėnesių laikotarpiui, išvykimo į diplomatinę tarnybą santuoka gali būti registruojama praėjus ne mažiau kaip dviem savaitėms nuo prašymo padavimo dienos, Civilinės metrikacijos skyriui pateikus atitinkamos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį nurodytą svarbią priežastį.

Santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama Civilinės metrikacijos skyriaus patalpose arba norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje, esančioje Civilinės metrikacijos skyriaus, registruojančio santuoką, aptarnaujamos savivaldybės teritorijoje, vadovaujantis teisės aktuose nustatytais reikalavimais. Santuoka registruojama sudarant santuokos sudarymo įrašą. Santuoka registruojama laikantis LR civilinio kodekso 3.12–3.17 str. nustatytų santuokos sudarymo sąlygų, dalyvaujant norintiems susituokti asmenims ir dviem liudytojams (bei svečiams).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Nustatytos formos prašymas įregistruoti santuoką.

Norinčių susituokti asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (galiojantys pasai arba asmens tapatybės kortelės).

Užsienio valstybės pilietis privalo pateikti savo kilmės valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pagal jo kilmės valstybės teisę santuokai nėra kliūčių. Jeigu nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis asmuo be pilietybės, pabėgėlis ar užsienietis, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, negali pateikti šio dokumento – pasirašo teisingumo ministro nustatytos formos deklaraciją apie kliūčių sudaryti santuoką Lietuvos Respublikoje nebuvimą.

Užsieniečiai, išskyrus Europos Sąjungos ir Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečius, privalo pateikti teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus.

Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, ir išversti į lietuvių kalbą.

Paslaugos įkainiai:

30 Eur kai santuoka registruojama Civilinės metrikacijos skyriuje;

70 Eur kai santuoka registruojama norinčių susituokti pasirinktoje vietoje;

4,3 Eur – už santuokos sudarymo įrašą liudijančio išrašo išdavimą.

Mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Įmokos mokesčio kodas: 52866

LT24 7300 0101 1239 4300                AB Swedbankas

LT78 7290 0000 0013 0151               AB Citadele bankas

LT05 7044 0600 0788 7175               AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038               AB Šiaulių bankas

LT41 7230 0000 0012 0025               UAB Medicinos bankas

LT74 4010 0510 0123 4763               Luminor Bankas AS Lietuvos skyrius

Paslauga teikiama įtraukiant į apskaitą Lietuvos Respublikos piliečio užsienio valstybėje įregistruotą santuoką. Santuoka į apskaitą įtraukiama sudarant santuokos sudarymo įrašą. Įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą santuoką, jos pradžia laikoma užsienio valstybės institucijos išduotame dokumente nurodyta santuokos data. Duomenys apie sutuoktinius į santuokos sudarymo įrašą perrašomi iš užsienio valstybės institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio santuokos įregistravimą. Sutuoktinių vardai ir pavardės santuokos sudarymo įraše rašomi teisės aktų nustatyta tvarka.

 Pateikiami šie dokumentai:

 1. prašymas;
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. užsienio valstybės institucijos išduotas santuokos dokumentas, patvirtinantis santuokos įregistravimą, legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išverstas į lietuvių kalbą;
 4. ištuokos dokumentas, jei sutuoktinis anksčiau buvo sudaręs santuoką, arba buvusio sutuoktinio mirties dokumentas, jeigu sutuoktinis yra našlys, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registrą. Jeigu vienas iš sutuoktinių yra užsienio valstybės pilietis – užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išversti į lietuvių kalbą.

Už užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įrašymą į apskaitą mokamas 10 EUR mokestis. Jeigu klientas pageidauja, Civilinės metrikacijos skyriuje jis gali gauti santuokos įrašą liudijantį išrašą, už kurį mokamas 4,3 Eur mokestis.

Mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Įmokos mokesčio kodas: 52866

LT24 7300 0101 1239 4300                AB Swedbankas

LT78 7290 0000 0013 0151               AB Citadele bankas

LT05 7044 0600 0788 7175               AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038               AB Šiaulių bankas

LT41 7230 0000 0012 0025               UAB Medicinos bankas

LT74 4010 0510 0123 4763               Luminor Bankas AS Lietuvos skyrius

Paslauga teikiama sudarius santuoką bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka. Religinė bendruomenė ar bendrija privalo per 10 dienų po šios santuokos sudarymo pateikti santuokos sudarymo vietos Civilinės metrikacijos skyriui pranešimą apie bažnytinės santuokos sudarymą. Civilinės metrikacijos skyrius, remiantis pateiktais dokumentais, įtraukia į apskaitą santuoką, sudarant santuokos sudarymo įrašą. Į apskaitą įtraukiamos tik tos bažnytinės santuokos, kurios sudarytos laikantis LR civilinio kodekso 3.12–3.17 str. nustatytų santuokos sudarymo sąlygų. Jeigu pranešime sutuoktinių pasirinktos pavardės po santuokos neatitinka pavardžių suteikimo ar darybos reikalavimų, santuokos sudarymo įraše įrašomos iki santuokos turėtos pavardės.

Civilinės metrikacijos skyrius bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką įtraukia į apskaitą savo iniciatyva pagal religinės bendruomenės ar bendrijos įgalioto (įpareigoto) asmens pateiktą teisingumo ministro nustatytos formos pranešimą apie santuokos sudarymą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka.

Jeigu interesantas kreipiasi pats asmeniškai, tai pateikiami šie dokumentai:

 1. prašymas;
 2. asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
 3. Teisingumo ministro nustatytos formos pranešimas apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką ;
 4. bažnyčios, išskyrus katalikų bažnyčią, įgaliojimas;
 5. jei vienas iš sutuoktinių yra užsienio valstybės pilietis, papildomai pateikiamas jo valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių. Minėtas dokumentas turi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išverstas į lietuvių kalbą.

Paslauga teikiama vykdant teismo sprendimą dėl santuokos nutraukimo arba notaro pranešimą apie patvirtintą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Registruojant santuokos nutraukimą, pavardės buvusiems sutuoktiniams nurodomos remiantis teismo sprendimu, jeigu nutraukdamas santuoką teismas šį klausimą išsprendė, ar notaro pranešimu apie patvirtintą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Jei teismas nutraukdamas santuoką šio klausimo neišsprendė, buvusiems sutuoktiniams paliekamos santuokos metu turėtos pavardės. Santuokos nutraukimas registruojamas sudarant santuokos nutraukimo įrašą.

Paslauga teikiama įtraukiant į apskaitą Lietuvos Respublikos piliečio užsienio valstybėje nutrauktą santuoką. Santuokos nutraukimas į apskaitą įtraukiamas sudarant santuokos nutraukimo įrašą. Duomenys apie išsituokusius asmenis į santuokos nutraukimo įrašą perrašomi iš užsienio valstybės institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio santuokos nutraukimą. Santuokos nutraukimas į apskaitą įtraukiamas tik tada, kai į apskaitą yra įtraukta santuoka, kuri buvo nutraukta užsienio valstybėje.

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. Užsienio valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis santuokos nutraukimą užsienio valstybėje, legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išverstas į lietuvių kalbą;
 4. Jei Gyventojų registre nėra duomenų apie santuoką, kuri buvo nutraukta užsienio valstybėje, šios santuokos nutraukimas į apskaitą įtraukiamas tik po to, kai į apskaitą įtraukiama santuoka, kuri buvo nutraukta užsienio valstybėje.

Už užsienio valstybėje įregistruotos ištuokos įrašymą į apskaitą mokamas 10 EUR mokestis. Jeigu klientas pageidauja, Civilinės metrikacijos skyriuje jis gali gauti santuokos įrašą liudijantį išrašą, už kurį mokamas 4,3 Eur mokestis.

Mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Įmokos mokesčio kodas: 52866

LT24 7300 0101 1239 4300                AB Swedbankas

LT78 7290 0000 0013 0151               AB Citadele bankas

LT05 7044 0600 0788 7175               AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038               AB Šiaulių bankas

LT41 7230 0000 0012 0025               UAB Medicinos bankas

LT74 4010 0510 0123 4763               Luminor Bankas AS Lietuvos skyrius

Civilinės metrikacijos skyrius asmens mirtį registruoja savo iniciatyva, remdamasi asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu medicininiu mirties liudijimu, įsiteisėjusiu teismo sprendimu dėl asmens pripažinimo mirusiu ar mirties fakto nustatymo arba laivo kapitono Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo nustatyta tvarka sudarytu mirties aktu.

Mirtis registruojama sudarant mirties įrašą. Mirties įraše nurodomas mirties priežasties kodas, jeigu jis yra žinomas.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. mirusių asmenų laidojimas (balzamavimas, kremavimas) organizuojamas bei laidojimo pašalpos, socialinės pašalpos ir (ar) kompensacijos išmokamos remiantis Asmens sveikatos priežiūros įstaigų išduotu medicininiu mirties liudijimu, o ne Civilinės metrikacijos skyriaus išduotu mirties dokumentu.

Jeigu klientas pageidauja, Civilinės metrikacijos skyriuje jis gali gauti artimojo asmens mirties įrašą liudijantį išrašą, už kurį mokamas 4,3 Eur mokestis.

Mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Įmokos mokesčio kodas: 52866

LT24 7300 0101 1239 4300                AB Swedbankas

LT78 7290 0000 0013 0151               AB Citadele bankas

LT05 7044 0600 0788 7175               AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038               AB Šiaulių bankas

LT41 7230 0000 0012 0025               UAB Medicinos bankas

LT74 4010 0510 0123 4763               Luminor Bankas AS Lietuvos skyrius

Civilinės metrikacijos skyrius įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio ar užsieniečio, turinčio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, mirtį, remdamasi suinteresuoto asmens pašymu ir mirties įregistravimą užsienio valstybėje patvirtinančiu dokumentu (mirties liudijimu, mirties akto įrašo išrašu, forma C pagal Konvenciją ar kitu dokumentu). Mirtis įtraukiama į apskaitą sudarant mirties įrašą.

Jeigu klientas pageidauja, Civilinės metrikacijos skyriuje jis gali gauti artimojo asmens mirties įrašą liudijantį išrašą, už kurį mokamas 4,3 Eur mokestis.

Mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Įmokos mokesčio kodas: 52866

LT24 7300 0101 1239 4300                AB Swedbankas

LT78 7290 0000 0013 0151               AB Citadele bankas

LT05 7044 0600 0788 7175               AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038               AB Šiaulių bankas

LT41 7230 0000 0012 0025               UAB Medicinos bankas

LT74 4010 0510 0123 4763               Luminor Bankas AS Lietuvos skyrius

Ši paslauga apima papildymo ar pakeitimo, gimimo, santuokos, ištuokos ir mirties įrašą liudijančių išrašų išdavimą.

 1. Civilinės būklės akto įrašą liudijantys išrašai išduodami asmeniui, kuriam įregistruotas civilinės būklės aktas, arba jo atstovui. Mirusio asmens civilinės būklės aktų išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams.
 2. Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 metų amžiaus, taip pat, nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams. Globojamų asmenų gimimo įrašą liudijantys išrašai išduodami jų atstovams pagal įstatymą.
 3. Išrašai gali būti išduodami turinčio teisę gauti išrašą asmens rašytiniame prašyme, kurį jis pateikė civilinės metrikacijos įstaigai arba konsulinei įstaigai, nurodytam asmeniui. Tokiu atveju išrašą atsiimantis asmuo civilinės metrikacijos įstaigai arba konsulinei įstaigai turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Jei civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą turi gauti įgaliotas asmuo – įgaliojimas.
 4. Jei civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą turi gauti įstatyminis ar testamentinis paveldėtojas – tai įrodantys dokumentai.

Už civilinės būklės akto įrašo išrašo išdavimą mokamas 4,30 EUR mokestis.

Mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Įmokos mokesčio kodas: 52866

LT24 7300 0101 1239 4300                AB Swedbankas

LT78 7290 0000 0013 0151               AB Citadele bankas

LT05 7044 0600 0788 7175               AB SEB bankas

LT32 7180 0000 0014 1038               AB Šiaulių bankas

LT41 7230 0000 0012 0025               UAB Medicinos bankas

LT74 4010 0510 0123 4763               Luminor Bankas AS Lietuvos skyrius

Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų iš savivaldybės veiklos archyvo ir (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

Paslauga teikiama asmenims, kuriems reikalingi duomenys apie išsilavinimą, darbo stažą bei gautas pajamas iš Savivaldybės administracijos veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrių, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Pažyma apie darbo stažą ir / arba pajamas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės Civilinės metrikacijos ir archyvų skyrių, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas.
 2. Darbo knygelės (socialinio draudimo pažymėjimo) įrašų kopija (pirmas lapas su asmens vardu, pavarde, tėvavardžiu (moters mergautinė pavardė) ir gimimo metais ir lapai su darbovietės, iš kurios reikalingi duomenys, įrašais).
 3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 4. Įgaliojimas (kai kreipiasi asmens atstovas).

INFORMACIJA

Valstybės rinkliavos mokestis mokamas į VMI prie Lietuvos Respublikos FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 52866

Dėl civilinės metrikacijos aktų registravimo ir kitų paslaugų galima kreiptis savo pasirinkimu į bet kurią civilinės metrikacijos įstaigą

Tel. vedėjas +370 45 58 29 00, vyresn. specialistas +370 45 58 29 93, archyvaras +370 45 58 29 50

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-30 15:51