Žemės ūkis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

1. Žemės ūkio ministro 2016-05-03 įsakymu Nr. 3D-278 pripažintas netekusiu galios Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos 1997 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. 582 „Dėl techninių reikalavimų patvirtinimo“, kuriuo buvo patvirtinti Fizinių asmenų surinktų traktorių, savaeigių žemės ūkio mašinų ir traktorių priekabų, naudojant serijinės gamybos technikos agregatus, junginius ir detales, konstrukcijos techniniai reikalavimai. Įsakymas įsigalioja 2016-07-01. Nuo šios datos savadarbės traktorių priekabos nebus registruojamos. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d8da437010fa11e6acc9d34f3feceabc

2. Žemės ūkio ministro 2016-05-03 įsakymu Nr. 3D-277 yra pakeistos Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisykles. Registravimo taisyklės pakeistos siekiant jas suderinti su kitais pasikeitusiais Lietuvos ir ES teisės aktais. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/32775a9010fa11e6acc9d34f3feceabc.

Valstybinės rinkliavos gavėjas:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos

Mokesčio kodas: 53066

Valstybės rinkliavų dydžiai:

1. Valstybinio numerio ženklo išdavimas – 10 eur.

2. Naujo arba naujai įvežto į Lietuvos Respubliką traktoriaus ar priekabos įregistravimas – 17 eur.

3. Duomenų keitimas (perregistravimas nuo vieno technikos savininko kitam) – 15 eur.

4. Registracijos liudijimo dublikato išdavimas vietoj sugadinto – 7,5 eur.

5. Techninė apžiūra traktoriui – 6,8 eur.

6. Techninė apžiūra priekabai – 5,5 eur.

7. Už kiekvieną išvykimą atlikti traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninę apžiūrą ne pagal grafiką papildomai imama 9,9 euro valstybės rinkliava .

8. Techninės apžiūros talono dublikato išdavimas –  4,2 eur.

PASTABA: registracijos liudijimo dublikato išdavimas vietoj pamesto traktuojama kaip registro duomenų keitimas ir kainuoja  15 eur.

NORINTIEMS ĮREGISTRUOTI TRAKTORIUS, SAVAEIGES IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINAS BEI JŲ PRIEKABAS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 247 “Dėl Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo�, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2006m. spalio 02d. įsakymu Nr. 3D-384 patvirtino traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisykles. Pagal šių taisyklių nuostatus registruojami:
1. traktoriai, apibrėžti Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-685;
2. savaeigės žemės ūkio mašinos – savaeigiai javų, cukrinių runkelių, linų, uogų ir kiti savaeigiai kombainai, taip pat šienapjovės, smulkintuvai ir augalų purkštuvai;
3. savaeigės mašinos – ratiniai ir vikšriniai ekskavatoriai, krautuvai, savaeigiai kranai, greideriai, vikšriniai buldozeriai, grunto tankintuvai, kelių frezeriai, asfalto klotuvai, plentvoliai, vikšriniai vamzdžių klotuvai, poliakalės, kelių ženklinimo mašinos, medvežės, miško kirtimo mašinos, gatvių priežiūros mašinos, motorinės rogės, keturračiai motociklai ir kitos savaeigės mašinos, kurių variklio galia viršija 8 kw;
4. priekabos ir puspriekabės – traktorių priekabos, apibrėžtos Žemės ir miškų ūkio traktorių, jų priekabų ir prikabinamųjų mašinų atitikties įvertinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-685, savadarbės priekabos ir puspriekabės, medvežės priekabos, cisterninės priekabos, savikrovės priekabos, srutvežiai, prikabinamosios platformos ir krovininių transporto priemonių priekabos, eksploatuojamos su traktoriais. Pagal šias taisykles gali būti registruojamos krovininių transporto priemonių priekabos, jeigu jų prikabinimo įtaisai tinka agreguoti su ratiniais arba vikšriniais traktoriais

TRAKTORIAMS ĮREGISTRUOTI, PERREGISTRUOTI PATEIKIAMI ŠIE DOKUMENTAI:
1. Registravimo prašymas. Jį užpildo savivaldybės darbuotojas, atliekantis registravimo procedūrą. Registravimo prašymą pasirašo traktorių registruojantis asmuo.

2. Registruojant traktorių savaeigę ir žemės ūkio mašiną ar traktorinę priekabą (toliau traktorius) kartu su registravimo prašymu pateikiami:
2.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
2.2. atstovavimą patvirtinantis dokumentas (notariškai patvirtintas įgaliojimas), kai traktorių registruoja savininko atstovas;
2.3. ankstesnę traktoriaus registraciją patvirtinantis dokumentas, išduotas Lietuvoje arba užsienyje, kai registruojamas naudotas traktorius.
2.3.1. kai registruojamas iš užsienio įvežtas naudotas traktorius, kuris užsienyje nebuvo registruotas ir nepateikiamas užsienyje išduotas registravimo dokumentas, pateikiami traktoriaus įsigijimo užsienyje dokumentai arba šalies, kurioje įsigytas traktorius, kompetentingų institucijų patvirtinimas, kad traktorius nebuvo registruotas. Jeigu nepateikiami ir tokie dokumentai, tada traktorių pirmiausia privalo įregistruoti jį įvežęs asmuo.
2.4. dokumentai, patvirtinantys traktoriaus nuosavybės faktą. Šiais dokumentais gali būti pirkimo-pardavimo sutartis arba pardavėjo išduota sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra ir mokėjimo dokumentas: banko pavedimas, kasos pajamų orderio kvitas, kasos aparato čekis. Tuo atveju, kai už traktorių neapmokėta visa pirkimo sutartyje, sąskaitoje faktūroje arba PVM sąskaitoje faktūroje numatyta suma, bet pateikiamas traktoriaus perdavimo – priėmimo aktas, traktorius laikomas įgytu, jeigu pirkimo-pardavimo sutartis nenustato ko kita; Kai traktoriaus pardavėjas ir pirkėjas yra fiziniai asmenys ir kreipiasi į savivaldybės administraciją kartu, vietoj aukščiau išvardytų dokumentų jie gali sudaryti pirkimo pardavimo sutartį (forma pridedama) .
2.5. įregistruojant naują traktorių – techninius duomenis ir techninę atitiktį patvirtinantys dokumentai: atitikties sertifikatas, be kitų techninių duomenų, patvirtinantis, kad ratinio traktoriaus variklis atitinka išmetamųjų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Atitikties įvertinimo taisyklėse;
2.6. įregistruojant naują savaeigę žemės ūkio, kitą savaeigę mašiną arba priekabą – dokumentas, patvirtinantis techninius duomenis (kad savaeigė žemės ūkio, kita savaeigė mašina ar priekaba atitinka esminius sveikatos ir saugos reikalavimus (atitikties deklaracija). Nesant atitikties deklaracijos, duomenų tikrinimo metu tikrinama, ar mašina turi CE ženklą. Taip pat, kad ji atitinka išmetamų teršalų ribojimo reikalavimus, numatytus Ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių tipo patvirtinimo ir teršalų išmetimo ribojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 7 d. įsakymu Nr.5 (Žin., 2003, Nr. 86-3913; 2005, Nr. 68-2458). Nesant tokio dokumento, atitiktis išmetamų teršalų ribojimo reikalavimams nustatoma traktoriaus duomenų tikrinimo metu);
2.7. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas;
2.8. dokumentai apie sumokėtą valstybės rinkliavą
2.9. Įregistruojant traktorių, buvusį registruotą užsienyje, pateikiamas užsienyje išduotas valstybinis numerio ženklas. Lietuvoje registruotam traktoriui numerio ženklas lieka tas pats, išskyrus tą atvejį jeigu numerio ženklo raidės ne Lietuvių kalba.
3. Įregistruojant kitos savivaldybės teritorijoje esantį traktorių arba keičiant jo registro duomenis, traktoriaus duomenis patikrina savivaldybės darbuotojas pagal traktoriaus buvimo vietą. Šiuo atveju išduodama pažyma apie traktoriaus techninių ir eksploatacinių duomenų tikrinimą. Pažyma galioja 1 mėnesį.

TRAKTORIŲ IŠREGISTRAVIMAS
Traktoriaus savininkas arba registruojantis asmuo privalo kreiptis į savivaldybės administraciją dėl traktoriaus išregistravimo, kai:
1. Numato traktoriaus toliau neeksploatuoti (traktorių nurašo);
2. Traktorius parduodamas ar kitu būdu perduodamas užsienyje gyvenančiam fiziniam asmeniui ar užsienyje esančiam juridiniam asmeniui;
3. Traktoriaus savininkas išvyksta gyventi į užsienį.

Visos priemonės įregistruojamos, perregistruojamos, patikrinus gamyklinius numerius bei kitus duomenis jų buvimo vietoje.

KUR KREIPTIS PANEVĖŽIO MIESTO IR RAJONO GYVENTOJAMS

Į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistą Arvydą Paukštę, 127 kab., Vasario 16-ios Nr.27, Panevėžys, tel.: 8-45-582506, mob.: 8 612 73951.

Techninių apžiūrų metu – nuo š. m. kovo 26 d. – iki birželio 10 d. interesantai aptarnaujami:  antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 1500 val. iki 1700 val.

MELIORACIJA

 1. Asociacijos steigėjais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir (ar) juridiniai asmenys, sudarę asociacijos steigimo sutartį. Minimalus asociacijos steigėjų skaičius yra trys.
 2. Asociacijos steigimo sutartį pasirašo visi steigėjai.
 3. Visi asociacijos steigėjai nuo asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jos nariais.
 4. Asociacijos steigėjai iki asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre parengia įstatų projektą ir sušaukia steigiamąjį susirinkimą, kuriame priimami įstatai ir sudaromas bent vienas valdymo organas.
 5. Steigiamos asociacijos vardu veikia steigimo sutartyje nurodytas arba steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo.

Asociacijos steigimo sutartis

 1. Asociacijos steigimo sutartyje turi būti nurodyta:
  1. steigėjai (fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai ir adresai; juridinių asmenų pavadinimai, buveinės, kodai; steigėjų atstovų vardai ir pavardės ar pavadinimai, asmens kodai);
  2. steigiamos asociacijos pavadinimas;
  3. steigimo sutarties sudarymo data.
 2. Asociacijos steigimo sutartyje taip pat gali būti nurodyta:
  1. steigėjų turtiniai ir neturtiniai įsipareigojimai, jų vykdymo tvarka ir terminai;
  2. steigimo išlaidų kompensavimo tvarka;
  3. ginčų tarp steigėjų sprendimo tvarka;
  4. asmenys, kurie turi teisę atstovauti steigiamai asociacijai, jų teisės ir įgaliojimai;
  5. steigiamojo susirinkimo sušaukimo ir jo sprendimų priėmimo tvarka;
  6. kitos šiam ir kitiems įstatymams neprieštaraujančios nuostatos.

Asociacijos registravimas ir juridinių asmenų registro duomenys

 1. Asociacija teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įregistruota juridinių asmenų registre.
 2. Asociaciją registruoti galima, jei sudaryta steigimo sutartis, sušauktas asociacijos steigiamasis susirinkimas, priimti asociacijos įstatai ir sudarytas bent vienas valdymo organas bei įvykdytos kitos steigimo sutartyje nurodytos prievolės.
 3. Asociacijai įregistruoti juridinių asmenų registre šiam registrui pateikiami steigimo sutartis, asociacijos įstatai ir kiti Civilinio kodekso 2.64 straipsnyje nurodyti dokumentai.
 4. Asociacija laikoma įsteigta nuo įregistravimo juridinių asmenų registre.
 5. Be Civilinio kodekso 2.66 straipsnyje išvardintų duomenų, juridinių asmenų registre nurodomi šie asociacijos duomenys:
  1. veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;
  2. fizinių metų pradžios ir pabaigos datos.


Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-21 16:01