LAISVOS DARBO VIETOS

Apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybei užimti (dirbančio pagal darbo sutartį)

Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio pareigybei užimti (dirbančio pagal darbo sutartį). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8,0 (baziniais dydžiais). I SKYRIUS PAREIGYBĖ   1. Vyresnysis buhalteris yra specialistas, kurio pareigybė priskiriama A2 arba B lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti. 2. Pareigybės lygis – A2. II SKYRIUS SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI   3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 3.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu…

Skaityti


Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-11 20:03