Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba prižiūri, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
Teikia administracinę paslaugą – nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų.

Kabineto Nr.Pareigos (pareigybės)Vardas, pavardėTelefonas, el. paštas
Kab. 129Savivaldybės kontrolierėVidutė Kanapeckienė(8 45) 58 29 41, mob. (8 620) 53 628,
vidute.kanapeckiene@panrs.lt
Kab. 130Vyriausioji specialistėVida Tamošiūnienė(8 45) 58 29 12,
vida.tamosiuniene@panrs.lt
Kab. 130Vyresnioji patarėjaLionė Sunklodienė(8 45) 58 29 12,
lione.sunklodiene@panrs.lt

Panevėžio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausioji specialistė Vida Tamošiūnienė yra paskirta Kontrolės ir audito tarnybos duomenų apsaugos pareigūne, tel. (8 45) 58 29 12.
Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

Savivaldybių kontrolierių asociacija, pritarus visų Lietuvos savivaldybių kontrolieriams, šių metų gruodžio 22 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Auditų dokumentavimo ir analizės informacinės sistemos (ADAIS) diegimas savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų (SKAT) veikloje“ (kodas Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0043) finansavimo sutartį. Projektas įgyvendinamas ES struktūrinių fondų lėšomis, skiriant iki 592 626,43 Eur. Projekto veikla – Auditų dokumentavimo ir analizės informacinės sistemos (toliau – ADAIS) sukūrimas ir diegimas visose SKAT.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti SKAT atliekamų auditų ir su auditais susijusių veiklų kokybę, skaidrumą ir atskaitomybę, o uždavinys – kompiuterizuoti visose SKAT atliekamus audito procesus.

Projekto įgyvendinimo metu bus:

  • visų Lietuvos SKAT veikloje taikoma vieninga auditų dokumentavimo ir analizės informacinė sistema: sukurta vieninga sistema apimanti: finansinio, veiklos, atitikties auditų dokumentavimą, duomenų analizės įrankį ir rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos dokumentavimą; sukurtai sistemai atliktas testavimas, užtikrinant tinkamą naudojimą atliekamai veiklai ir atitikimą vartotojų poreikiams; sukurta sistema įdiegta visose SKAT.
  • Sukurtos sąlygos taikyti vieningą auditų dokumentavimo ir analizės informacinę sistemą visose Lietuvos SKAT: padidinta SKAT darbuotojų kompetencija audito vykdymo srityje (organizuoti mokymai, taikant vieningą sistemą); sukurtas pagalbinis įrankis vieningos sistemos tinkamai eksploatacijai bei naujai priimamų darbuotojų adaptavimui.

Įgyvendinus projektą, bus optimizuoti vykdomų auditų savivaldybių įstaigose ir įmonėse procesai, padidinta finansinių, veiklos, atitikties auditų kokybė ir rezultatyvumas. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga planuojama 2023 m. birželio 22 d.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-14 14:44