Pranešėjų apsauga

Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo – fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą įstaigoje, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su šia įstaiga arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikiantis savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

Pranešimas gali būti pateiktas:

 • Nustatyta forma (aktyvi nuoroda į formą Nr. 1);
 • Laisva forma, tačiau nurodant, kad informacija yra teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Asmuo, teikiantis informaciją, administracijoje ją gali pateikti:

 • Tiesiogiai atvykus į savivaldybę (adresu Vasario 16-osios g. 27, LT 35185 Panevėžys);
 • Ar šiuo adresu atsiunčiant paštu pranešimą raštu su žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
 • Atsiųsti informaciją elektroninio pašto adresu: [email protected];

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą taikomos priemonės:

 • Konfidencialumo užtikrinimas;
 • Draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą;
 • Teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;
 • Teisė gauti kompensaciją;
 • Nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;
 • Atleidimas nuo atsakomybės (sutartinės, deliktinės, garbės ir orumo įžeidimo).
 • Informacijos suteikimas.

Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą.

Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

Aktualu:

2022 m. Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje nebuvo gauta pranešimų.


Savivaldybės informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2023-03-14 15:26