Informacija

Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės ir socialinius būstus, jų nuomos tvarką, laukiančiųjų sąrašus, kreditus būstui įsigyti

Teisę į Savivaldybės socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiame punkte nurodytus reikalavimus:

 1. asmenų ir šeimų nuolatinė gyvenamoji vieta Panevėžio rajone, o neturintys gyvenamosios vietos asmenys yra Panevėžio rajono savivaldybėje įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;
 2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme (toliau – Gyventojų turto deklaravimo įstatymas) nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas. Deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;
 3. neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip
  60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma.

 Teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą turi asmenys ir šeimos, gyvenantys Savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, arba jeigu jie turi teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą pagal Įstatymo 15 straipsnyje nustatytus socialinio būsto naudingojo ploto normatyvus, arba jeigu asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas.

Lietuvos  Respublikos  paramos  būstui  įsigyti ar išsinuomoti  įstatymo  11  straipsnio  3 dalyje teisę į paramą būstui išsinuomoti turi asmenys ir šeimos, jeigu jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta  tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija šių dydžių:

 1. asmens  be  šeimos,  grynosios  metinės pajamos – 6 280 eurų ir turtas   – 8 792   eurų;
 2. dviejų,  trijų asmenų šeimos, grynosios metinės pajamos –  12 560 eurų ir turtas – 17 584 eurų;
 3. keturių  ir  daugiau  asmenų  šeimos, grynosios metinės  pajamos  neturi  viršyti  14 444 eurų  ir  turtas – 35 168 eurų.

Asmenys savivaldybės administracijai kartu su prašymu pateikia dokumentus, reikalingus teisei į paramą būstui išsinuomoti nustatyti:

 1. valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą (jei turto neturite, pateikti nereikia);
 2. turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už praėjusius kalendorinius metus (Forma FR0001). Dėl deklaracijos kreiptis į Panevėžio apskrities valstybinę mokesčių inspekciją adresu:
  Durpyno g. 3, Panevėžys, tel. 50 11 48. Deklaracijai užpildyti turite pateikti pažymas apie pajamas už kalendorinius metus (iš darbovietės, Sodros, socialinės paramos sk. ir pan.);
 3. einamaisiais metais išduotą pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą iš seniūnijos pagal gyvenamąją vietą (šeimos atveju – visų šeimos narių);
 4. dokumentus, patvirtinančius, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) (ištuokos, mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar kitus dokumentus);
 5. įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;
 6. atstovavimą patvirtinantį dokumentą;
 7. mokymo įstaigos pažymą apie į šeimos sudėtį įskaitomus asmenis, kurie yra nesusituokę ir savo vaikų neauginantys pilnamečiai vaikai iki 24 metų ir (ar) pilnamečiai vaikai iki 24 metų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba ir kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklas ar profesinio mokymo įstaigas baigę pilnamečiai vaikai ir (ar) pilnamečiai vaikai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, nuo bendrojo ugdymo mokyklų ar profesinio mokymo įstaigų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;
 8. kitus dokumentus, įrodančius asmenų teisę į paramą būstui išsinuomoti. Su savimi turėtisuaugusių šeimos narių pasus ir jų kopijas (puslapio su nuotrauka) ar asmens tapatybės korteles ir jų kopijas; vaikų (iki 18 metų) gimimo liudijimus ir jų kopijas;  santuokos ar ištuokos liudijimą ir jo kopiją, arba sutuoktinio mirties liudijimą ir jo kopiją, neįgalumo ar darbingumo lygio pažymą.

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašas sudaromas pagal prašymo įregistravimo savivaldybės vykdomojoje institucijoje datą.  Sąrašas tvirtinamas vieną kartą per metus Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.  Asmenys ir šeimos, įrašyti į sąrašą, skirstomi į šias grupes:

 1. jaunų šeimų;
 2. šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 3. likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų. Šią grupę sudaro iki 36 metų buvę likę be tėvų globos asmenys ar jų šeimos, taip pat likę be tėvų globos asmenys, kurie yra ne jaunesni kaip 16 metų, jų atstovams pagal įstatymą (rūpintojams) pateikus prašymą, tačiau socialinio būsto nuoma jiems siūloma tik įgijus visišką civilinį veiksnumą, jeigu jie atitinka šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus;
 4. neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų;
 5. socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą;
 6. bendroji. Šią grupę sudaro visi asmenys ir šeimos, nepatenkantys į šios dalies 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytas grupes.

Prašymas ir dokumentai dėl valstybės paramos būstui išsinuomoti priimami Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo sk., 214 kab., tel. (8 45) 58 29 56.

Teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms turi jaunos šeimos, kurios atitinka visus šiuos reikalavimus:

1. Prašymo dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms  pateikimo metu atitinka jaunos šeimos apibrėžimą, t.y. šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra iki 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų arba (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) ir yra iki 36 metų.

2. Iki kreipimosi dienos neturėjo ir kreipimosi bei pažymos išdavimo metu nė vienas jaunos šeimos narys neturi Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise priklausančio būsto ar jo dalies. Tačiau jeigu asmuo turi ar nuosavybės teise turėjo būstą, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra ar buvo mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, laikoma, kad jauna šeima atitinka šio punkto reikalavimą.

3. Įsigyja pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regione, kurio teritorijoje nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 65 procentais mažesnė negu didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro normatyvinė vertė, kurią nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijose Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą.

Subsidijos suteikiamos:

1. jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;

2. jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 20 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;

3. jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ir (ar) du vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 25 procentai būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;

4. jaunoms šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) tris ir daugiau vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 30 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos.

Nustatyta, kad iki 15 procentų suteikto būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos jaunos šeimos galės panaudoti žemės sklypui, kuriame yra būstas arba planuojama jį statyti, įsigyti.
Būsto kredito pirmajam būstui įsigyti suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų arba šios sumos ekvivalentas kita valiuta. 

Dėl subsidijos suteikimo (pagrindiniai žingsniai):

1. Jauna šeima regione susiranda būstą pirkimui arba sklypą statybai.

2. Šeima deklaruoja turtą (Turto deklaracijos forma FR0001) ir užpildo prašymą www.spis.lt

3. institucijos, atliekančios statinio ekspertizę, išvadą apie tai, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi (rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, projektuotojo išvadą, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi);

4. statybą leidžiantį dokumentą, jeigu būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti imamas būstui statyti;

5. Savivaldybė per 10 darbo dienų išduoda pažymą subsidijai gauti, jeigu tam yra lėšų ir jei šeima atitinka kriterijus. Jei visos lėšos tiems metams išnaudotos, pažyma neišduodama, bet formuojamas sąrašas naujam finansavimo periodui laikantis eiliškumo pagal prašymo pateikimo datą. Jauna šeima šį statusą turi atitikti tik prašymo pateikimo metu.

6. Jauna šeima su gauta pažyma per 15 kalendorinių dienų kreipiasi į pasirinktą kredito įstaigą.

7. Per keturis mėnesius nuo pažymos aktyvavimo jauna šeima su kredito davėju sudaro kreditavimo sutartį.

8. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ne vėliau kaip per 4 mėnesius perveda subsidiją už jauną šeimą kredito įstaigai.

Tais atvejais, kai savivaldybės administracija atsisakys išduoti pažymą jaunai šeimai, nes bus panaudoti visi valstybės biudžeto asignavimai atitinkamiems metams finansinei paskatai pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikti, jauna šeima pagal prašymo užregistravimo savivaldybės administracijoje datą ir laiką bus įrašoma į Jaunų šeimų, laukiančių finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, sąrašą. Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms bus teikiama laikantis eiliškumo.
Jauna šeima, imanti būsto kreditą pirmajam būstui pirkti arba būstui pirkti ir statyti, iki kreditavimo sutarties sudarymo dienos kredito davėjui, su kuriuo sudaro kreditavimo sutartį, privalo pateikti valstybės įmonės Registrų centro Gyventojų registro departamento pažymą, patvirtinančią, kad jaunos šeimos nariai nėra susiję artimos giminystės ryšiais su asmeniu, iš kurio perkamas būstas. Artimaisiais giminaičiais pripažįstami tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, taip pat broliai ir seserys.

Smulkesnę informaciją galima gauti tel. 8-45 58 29 56 arba atvykus į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus 214 kab.

VALSTYBĖS IŠ DALIES KOMPENSUOJAMI BŪSTO KREDITAI

Teisę į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą (subsidiją)  turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka  Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo reikalavimus:

 • kurių už kalendorinius metus deklaruotas turtas ir gautos pajamos neviršija šiame įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių:
Šeimos apibūdinimasPajamų riba, EurTurto riba, Eur
Asmens be šeimos metinės pajamos ir turimas turtas16 64220 253
2–3 asmenų šeimos metinės pajamos ir turimas turtas23 23641 134
4–5 asmenų šeimos metinės pajamos ir turimas turtas27 94654 793
6 ar daugiau asmenų šeimos pajamos ir turimas turtas28 26078 186
 • kurie įsigyja pirmą būstą Lietuvoje arba:

a) pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos ir prašymo pateikimo metu neturi būsto nuosavybės teise ir nebuvo pasinaudoję valstybės parama įsigyti būstą;

b) kurie turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise priklausantį būstą, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų;

c) neįgalią turintis asmuo ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik neįgaliojo nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti jį pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Vadovaujantis Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma gali būti:

1) 53 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos;

2) 87 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ar daugiau asmenų šeimai;

3) 35 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.

Valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą gali gauti asmenys ir šeimos, kurie pagal Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą turi teisę į paramą būstui įsigyti:

pirkti, statyti ar pirkti ir statyti (dalį kredito panaudojant žemės sklypui, kuriame yra arba planuojamas statyti būstas, pirkti), nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti.

Valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti teikiamos tokio dydžio subsidijos:

 • jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) – 15 proc.
 • jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba)– 20 proc.
 • jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ar du vaikus, kuriems (ar vienam iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) – 25 proc.
 • šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) tris ar daugiau vaikų, kuriems (ar vienam, ar keliems iš jų) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba)– 30 proc.
 • neįgaliesiems arba šeimoms, kuriose yra neįgaliųjų – 30 proc.
 • asmenims iki 36 metų, kurie yra buvę likę be tėvų globos (rūpybos), ar jų šeimoms – 30 proc.
 • šeimoms, kuriose motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų ir (ar) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba)– 30 proc.

Asmenys ir šeimos, norintys gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, turi kreiptis į savivaldybę, kurioje yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, o jei gyvenamosios vietos neturi, į savivaldybę, į kurios gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą yra įtraukti, ir kredito įstaigai pristatyti savivaldybės išrašytą nustatytos formos pažymą apie tai, kad jis (jie) gali pretenduoti į paramą būstui įsigyti. Savivaldybės išduota pažyma kredito įstaigai turi būti pristatyta per 15 dienų nuo pažymoje nurodytos datos.

Daugiau informacijos teikiama tel. 8-45 58 29 56 arba atvykus į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus 214 kab.

  Ekonomikos ir turto valdymo skyriui reikia pateikti šiuos dokumentus:

 1. valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą;
 2. statinio ekspertizės aktą, sudarytą vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ (toliau – STR 1.04.04:2017), patvirtinantį turėtame (turimame) būste įvykusią statinio (jo dalies) avariją ar nustatytą jos grėsmę (statinys (jo dalis) yra avarinės būklės) ir išvadas, pateiktas per pastaruosius 5 metus iki prašymo pateikimo dienos;
 3. metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (FR0001 su priedu FR0001P);
 4. dokumentus, patvirtinančius, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) faktiškai vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba):

4.1. vieno iš tėvų, vieno iš globėjų (rūpintojų) mirties faktą patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, mirties liudijimą ar išrašą iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro);

4.2. įsiteisėjusį teismo sprendimą (-us) dėl:

4.2.1. santuokos nutraukimo ir (ar) vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir (ar) vaiko išlaikymo priteisimo;

4.2.2. vienam iš tėvų neterminuotai apribotos tėvų valdžios;

4.2.3. vieno iš tėvų pripažinimo neveiksniu;

4.2.4. vaiko (-ų) išlaikymo sutarties patvirtinimo;

4.2.5. vaiko (-ų) gyvenamosios vietos nustatymo ir (ar) išlaikymo priteisimo, jei vaikas (‑ai) gimė nesusituokusiems asmenims, o vaiko (-ų) gimimo įraše nurodyti abu tėvai;

4.2.6. vieno iš tėvų pripažinimo dingusiu be žinios;

4.3. įsiteisėjusį teismo nuosprendį, kuriuo vienam iš tėvų paskirta su laisvės atėmimu susijusi bausmė;

5. įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;

6. atstovavimą patvirtinantį dokumentą (įgaliojimą, atstovavimo sutartį);

7. galiojantį statybą leidžiantį dokumentą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnyje numatytais atvejais (jei šis dokumentas neįregistruotas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“), kai būsto kreditas imamas būstui statyti;

8. statinio ekspertizės aktą, sudarytą vadovaujantis STR 1.04.04:2017, patvirtinantį būste įvykusią statinio (jo dalies) avariją ar nustatytą jos grėsmę (statinys (jo dalis) yra avarinės būklės) ir (ar) Reglamente (ES) Nr.  305/2011nurodytų esminių statinių reikalavimų, įskaitant būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams reikalavimus, pažeidimus, bei pateiktas išvadas arba galiojantį statybą leidžiantį dokumentą dėl nuosavybės teise turimo būsto Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnyje nurodytais atvejais (jei šis dokumentas neįregistruotas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“), rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, taip pat rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, pritaikant jį neįgaliųjų poreikiams;

9. mokymo įstaigos išduotą pažymą apie į šeimos sudėtį įskaitomus asmenis, kurie yra nesusituokę ir savo vaikų neauginantys pilnamečiai vaikai iki 24 metų ir (ar) pilnamečiai vaikai iki 24metų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba ir kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklas ar profesinio mokymo įstaigas baigę pilnamečiai vaikai ir (ar) pilnamečiai vaikai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, nuo bendrojo ugdymo mokyklų ar profesinio mokymo įstaigų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos (pažymoje nurodomi šie duomenys: asmens kodas, vardas, pavardė, mokyklos kodas ir pavadinimas, studijų pradžios data, studijų pabaigos data, stipendijos tipo pavadinimas, stipendijos gavimo metai ir mėnuo, išmokėta stipendijos suma).

Jei papildomi dokumentai arba dalis jų nepateikiami kartu su prašymu, asmenys turi juos pateikti per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.

Asmenims ir šeimoms parama, mokant būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją (toliau – Kompensacija), teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-264. Parama, mokant Kompensaciją, teikiama asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į Kompensaciją (vertinamas turimas turtas, gaunamos pajamos), išsinuomojusiems fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybės) priklausantį tinkamą būstą, sudarę ne trumpiau kaip vieniems metams būsto nuomos sutartį ar išperkamosios būsto nuomos sutartį. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Būsto nuomos kompensacijos dydis apskaičiuojamas pagal Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodiką, priklausomai kiek šeimoje yra narių. Panevėžio rajone 2021 metais vienam asmeniui ar šeimos nariui yra mokama 64,96  Eur Kompensacija per mėnesį.

Norėdami pasinaudoti kompensacija, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriui (214 kab.) turite pateikti:

 1. prašymą įrašyti į asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašą;
 2. būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį, sudarytą ne trumpiau kaip vieneriems metams pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ir įregistruotą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Nuomojamas būstas turi būti Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje;
 3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 4. asmens banko atsiskaitomosios sąskaitos numerį.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad asmenys ir šeimos, norintys gauti Kompensaciją, neprivalo įsirašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą (toliau – Sąrašas), o įsirašę į Sąrašą ir gaunantys Kompensaciją, neišbraukiami iš jo.

Smulkesnę informaciją galima gauti tel. 8-45 58 29 56 arba atvykus į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus 214 kab.

 • Pakeistos nuomos sąlygos nuo 2021 m. liepos 1 d. šiems socialinio būsto nuomininkams:
 1. J. Š. (duomenys neskelbtini), gyv. Naujarodžių g. 1, Naujarodžių k., Krekenavos sen., Panevėžio r.;
 2. S. M. (duomenys neskelbtini), gyv. Parko g. 20-11, Ramygalos m., Ramygalos sen.,      Panevėžio r.;
 3. E. P. (duomenys neskelbtini), gyv. Karalių k. 4, Vadoklių sen., Panevėžio r.;
 4. S. S. (duomenys neskelbtini), gyv. Melioratorių g. 10-38, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r.;
 5. L. M. (duomenys neskelbtini), gyv. Ramioji g. 10-48, Liūdynės k., Velžio sen., Panevėžio r.
 • Socialinis būstas – naudingo ploto 37,16 kv. m butas, išimties tvarka 2020-03-03 išnuomotas V. D., kuriam nustatytas 15 proc. darbingumo lygis.
 • Pakeistos nuomos sąlygos nuo 2020 m. lapkričio 5 d. šiems socialinio būsto nuomininkams:
 1. D. U. (duomenys neskelbtini), gyv. Šilelio g. 3-207A, Krekenavos mstl., Krekenavos sen., Panevėžio r.;
 2. R. B. (duomenys neskelbtini), gyv. Slabadėlės k. 3-3, Krekenavos sen., Panevėžio r.

Bendra informacija

Eil.  Nr.

Licencijos turėtojo (juridinio asmens- pavadinimas, teisinė forma, kodas (registracijos Nr.),  buveinės adresas; fizinio asmens-vardas ir pavardė)

Licencijuojama veikla

Licencijos  numeris

Licencijos  išdavimo data

Licencijos   pakeitimo data

Licencijuojamos veiklos teritorija

1.Uždaroji akcinė bendrovė „Lenauda“, 169267483, Vilniaus g. 14-1, PasvalysŠilumos tiekimas32009-02-172013-12-30Panevėžio rajono savivaldybėje –Dvaro g. 1 esančiame pastate, Dvaro g. 1 (likusiuose pastatuose), Dvaro g. 2, Dvaro g. 3, Dvaro g. 4, Dvaro g. 5, Jotainių kaimo teritorijose, išskyrus kitose Panevėžio rajono savivaldybės arba Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-11-24 11:03