Informacija

Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės ir socialinius būstus, jų nuomos tvarką, laukiančiųjų sąrašus, kreditus būstui įsigyti

Teisę į Savivaldybės socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiame punkte nurodytus reikalavimus:

1. asmenų ir šeimų nuolatinė gyvenamoji vieta Panevėžio rajone, o neturintys gyvenamosios vietos asmenys yra Panevėžio rajono savivaldybėje įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;

2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme (toliau – Gyventojų turto deklaravimo įstatymas) nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas. Deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;

3. neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma.

Teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą turi asmenys ir šeimos, gyvenantys Savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, arba jeigu jie turi teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą pagal Įstatymo 15 straipsnyje nustatytus socialinio būsto naudingojo ploto normatyvus, arba jeigu asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas.

Lietuvos  Respublikos  paramos  būstui  įsigyti ar išsinuomoti  įstatymo  11  straipsnio  3 dalyje teisę į paramą būstui išsinuomoti turi asmenys ir šeimos, jeigu jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta  tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija šių dydžių:

1.   asmens  be  šeimos,  grynosios  metinės pajamos – 5 000 eurų ir turtas   – 7 000   eurų;

2.   dviejų,  trijų asmenų šeimos, grynosios metinės pajamos –  10 000 eurų ir turtas – 14 000 eurų;

3.   keturių  ir  daugiau  asmenų  šeimos, grynosios metinės  pajamos vienam  asmeniui  neturi  viršyti  2 875 eurų  ir  turtas vienam asmeniui – 7 000 eurų.

Asmenys savivaldybės administracijai kartu su prašymu pateikia dokumentus, reikalingus teisei į paramą būstui išsinuomoti nustatyti:

1. valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą (jei turto neturite, pateikti nereikia);

2. turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už praėjusius kalendorinius metus (Forma FR0001). Dėl deklaracijos kreiptis į Panevėžio apskrities valstybinę mokesčių inspekciją adresu: Durpyno g. 3, Panevėžys, tel. 50 11 48. Deklaracijai užpildyti turite pateikti pažymas apie pajamas už kalendorinius metus (iš darbovietės, Sodros, socialinės paramos sk. ir pan.);

3. einamaisiais metais išduotą pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą iš seniūnijos pagal gyvenamąją vietą (šeimos atveju – visų šeimos narių);

4. dokumentus, patvirtinančius, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką    (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) (ištuokos, mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar kitus dokumentus);

5. įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;

6. atstovavimą patvirtinantį dokumentą;

7. mokymo įstaigos pažymą apie į šeimos sudėtį įskaitomus asmenis, kurie yra nesusituokę ir savo vaikų neauginantys pilnamečiai vaikai iki 24 metų ir (ar) pilnamečiai vaikai iki 24 metų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba ir kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklas ar profesinio mokymo įstaigas baigę pilnamečiai vaikai ir (ar) pilnamečiai vaikai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, nuo bendrojo ugdymo mokyklų ar profesinio mokymo įstaigų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;

8. kitus dokumentus, įrodančius asmenų teisę į paramą būstui išsinuomoti. Su savimi turėti suaugusių šeimos narių pasus ir jų kopijas (puslapio su nuotrauka) ar asmens tapatybės korteles ir jų kopijas; vaikų (iki 18 metų) gimimo liudijimus ir jų kopijas;  santuokos ar ištuokos liudijimą ir jo kopiją, arba sutuoktinio mirties liudijimą ir jo kopiją, neįgalumo ar darbingumo lygio pažymą.

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašas sudaromas pagal prašymo įregistravimo savivaldybės vykdomojoje institucijoje datą.  Sąrašas tvirtinamas vieną kartą per metus Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.  Asmenys ir šeimos, įrašyti į sąrašą, skirstomi į šias grupes:

1) jaunų šeimų;

2) šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

3) likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų. Šią grupę sudaro iki 36 metų buvę likę be tėvų globos asmenys ar jų šeimos, taip pat likę be tėvų globos asmenys, kurie yra ne jaunesni kaip 16 metų, jų atstovams pagal įstatymą (rūpintojams) pateikus prašymą, tačiau socialinio būsto nuoma jiems siūloma tik įgijus visišką civilinį veiksnumą, jeigu jie atitinka šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus;

4) neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų;

5) socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą;

6) bendroji. Šią grupę sudaro visi asmenys ir šeimos, nepatenkantys į šios dalies 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytas grupes.

Prašymas ir dokumentai dėl valstybės paramos būstui išsinuomoti priimami Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo sk., 214 kab., tel. (8 45) 58 29 56.

2021-02-17

Teisę į Savivaldybės socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiame punkte nurodytus reikalavimus:

 1. asmenų ir šeimų nuolatinė gyvenamoji vieta Panevėžio rajone, o neturintys gyvenamosios vietos asmenys yra Panevėžio rajono savivaldybėje įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;
 2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme (toliau – Gyventojų turto deklaravimo įstatymas) nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas. Deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;
 3. neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip
  60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma.

Teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą turi asmenys ir šeimos, gyvenantys Savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, arba jeigu jie turi teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą pagal Įstatymo 15 straipsnyje nustatytus socialinio būsto naudingojo ploto normatyvus, arba jeigu asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas.

Lietuvos  Respublikos  paramos  būstui  įsigyti ar išsinuomoti  įstatymo  11  straipsnio  3 dalyje teisę į paramą būstui išsinuomoti turi asmenys ir šeimos, jeigu jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta  tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija šių dydžių:

 1. asmens  be  šeimos,  grynosios  metinės pajamos – 5 120 eurų ir turtas   – 7 168   eurų;
 2. dviejų,  trijų asmenų šeimos, grynosios metinės pajamos –  10 240 eurų ir turtas – 14 336 eurų;
 3. keturių  ir  daugiau  asmenų  šeimos, grynosios metinės  pajamos vienam  asmeniui  neturi  viršyti  2 944 eurų  ir  turtas vienam asmeniui – 7 168 eurų.

 Asmenys savivaldybės administracijai kartu su prašymu pateikia dokumentus, reikalingus teisei į paramą būstui išsinuomoti nustatyti:

 1. valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą (jei turto neturite, pateikti nereikia);
 2. turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už praėjusius kalendorinius metus (Forma FR0001). Dėl deklaracijos kreiptis į Panevėžio apskrities valstybinę mokesčių inspekciją adresu:
  Durpyno g. 3, Panevėžys, tel. 50 11 48. Deklaracijai užpildyti turite pateikti pažymas apie pajamas už kalendorinius metus (iš darbovietės, Sodros, socialinės paramos sk. ir pan.);
 3. einamaisiais metais išduotą pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą iš seniūnijos pagal gyvenamąją vietą (šeimos atveju – visų šeimos narių);
 4. 4. dokumentus, patvirtinančius, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) (ištuokos, mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar kitus dokumentus);
 5. įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;
 6. atstovavimą patvirtinantį dokumentą;
 7. mokymo įstaigos pažymą apie į šeimos sudėtį įskaitomus asmenis, kurie yra nesusituokę ir savo vaikų neauginantys pilnamečiai vaikai iki 24 metų ir (ar) pilnamečiai vaikai iki 24 metų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba ir kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklas ar profesinio mokymo įstaigas baigę pilnamečiai vaikai ir (ar) pilnamečiai vaikai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, nuo bendrojo ugdymo mokyklų ar profesinio mokymo įstaigų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;
 8. kitus dokumentus, įrodančius asmenų teisę į paramą būstui išsinuomoti. Su savimi turėti suaugusių šeimos narių pasus ir jų kopijas (puslapio su nuotrauka) ar asmens tapatybės korteles ir jų kopijas; vaikų (iki 18 metų) gimimo liudijimus ir jų kopijas;  santuokos ar ištuokos liudijimą ir jo kopiją, arba sutuoktinio mirties liudijimą ir jo kopiją, neįgalumo ar darbingumo lygio pažymą.

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašas sudaromas pagal prašymo įregistravimo savivaldybės vykdomojoje institucijoje datą.  Sąrašas tvirtinamas vieną kartą per metus Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. Asmenys ir šeimos, įrašyti į sąrašą, skirstomi į šias grupes:

         1) jaunų šeimų;

         2) šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

         3) likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų. Šią grupę sudaro iki 36 metų buvę likę be tėvų globos asmenys ar jų šeimos, taip pat likę be tėvų globos asmenys, kurie yra ne jaunesni kaip 16 metų, jų atstovams pagal įstatymą (rūpintojams) pateikus prašymą, tačiau socialinio būsto nuoma jiems siūloma tik įgijus visišką civilinį veiksnumą, jeigu jie atitinka šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus;

         4) neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų;

         5) socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą;

         6) bendroji. Šią grupę sudaro visi asmenys ir šeimos, nepatenkantys į šios dalies 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytas grupes.

Prašymas ir dokumentai dėl valstybės paramos būstui išsinuomoti priimami Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo sk., 214 kab., tel. (8 45) 58 29 56.

Prašymo įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, forma BP-3.

Eil. Nr.PareiškėjasPrašymo data
1Virginija Žemaičiūnaitė2008-07-15 11:00
2Vilma Želnytė2011-01-27 08:20
3Jolanta Kandzerauskienė2011-08-30 08:30
4Lida Zubavičienė2011-11-25 11:35
5Gitana Smičienė2011-12-08 09:30
6Gražina Okunevičienė2014-01-22 09:40
7Egidija Virbickaitė2014-05-29 10:30
8Jurgita Survilaitė2015-02-27 10:20
9Tatjana Brižinskaitė2015-04-24 15:40
10Marijona Pavlečko2015-05-20 08:15
11Birutė Neverauskaitė2016-01-26 11:10
12Reda Pigėnaitė2016-02-08 11:20
13Jurgita Masilionė2016-04-15 16:10
14Danutė Radišauskienė2016-06-16 11:00
15Rasa Kazeniauskienė2016-08-03 10:00
16Inesa Brazaitė2016-09-20 08:15
17Kristina Kuzminskaitė2017-02-01 10:00
18Romualdas Mackevičius2017-03-06 09:30
19Vytautas Lukoševičius2017-03-09 14:30
20Dainius Šiaučiūnas2017-10-25 09:15
21Elvyra Šaipūnienė2017-10-26 11:30
22Laima Rubštavičiūtė2017-12-14 13:45
23Valerija Kuodienė2017-12-20 11:35
24Saulius Lekas2018-02-05 11:20
25Borisas Bauras2018-02-19 11:30
26Gražvydas Kuncė2018-02-22 16:30
27Algimantas Peciukevičius2018-02-22 16:35
28Aidas Gilys2018-02-22 16:45
29Egidijus Degenis2018-03-09 11:30
30Jolanta Barauskienė2018-03-14 14:00
31Gitana Kačėnienė2018-03-15 10:00
32Jurgita Šklėrienė2018-03-21 15:00
33Jurgita Žiogaitė2018-03-29 13:30
34Eglė Bučinskienė2018-04-10 13:00
35Inga Valiulytė2018-04-23 11:00
36Erikas Lesis2018-05-28 11:50
37Erika Stanislovaitytė2018-06-07 08:00
38Vaida Damašauskaitė2018-06-22 11:00
39Erika Petrauskaitė2018-07-10 15:00
40Ieva Majauskaitė2018-08-03 09:05
41Ernesta Šepliakovaitė2018-09-12 09:15
42Arūnas Zopelis2018-09-18 10:20
43Kazimieras Petrauskas2018-10-12 15:00
44Vladas Graželiūnas2018-11-23 13:34
45Justina Kaluinaitė2018-12-06 13:35
46Jurgita Simaškaitė2018-12-10 10:15
47Kamilė Brižinskaitė2018-12-11 10:00
48Daiva Jasaitė2018-12-13 10:30
49Algirdas Vaškevičius2019-01-14 14:31
50Erikas Natašinas2019-04-09 13:30
51Liudmila Daujotienė2019-04-26 09:30
52Liuda Petravičienė2019-05-20 11:00
53Dalia Belausovienė2019-06-18 10:00
54Jūratė Bistrovienė2019-06-19 10:15
55Erikas Česnauskas2019-07-05 14:15
56Kazimerina Narkevičienė2019-07-10 11:00
57Vaida Račkauskienė2019-07-22 13:15
58Marius Antaniškis2019-09-02 13:30
59Vladas Fiodorovas2019-09-18 08:45
60Mantas Žiogas2019-10-03 13:15
61Laura Raskazovienė2019-10-07 09:30
62Pavelas Šimkevičius2019-10-08 09:20
63Lina Tijunėlienė2019-10-08 10:00
64Justina Kirsnytė2019-10-15 13:20
65Gražina Marcinkevičienė2019-10-17 13:30
66Valentina Garšvinskienė2019-11-05 13:15
67Rita Zapustienė2019-11-12 15:00
68Sandra Guntoriūtė2019-11-18 13:30
69Antanas Pučinskas2020-01-03 09:20
70Saulutė Ruzienė2020-01-24 11:00
71Sigita Kuodytė2020-01-30 08:20
72Viktoras Anochinas2020-02-04 13:15
73Dovydas Pšigotskas2020-02-13 14:00
74Gabija Bružaitė2020-02-17 13:20
75Rasa Belausovaitė2020-02-17 14:10
76Lukas Tvaska2020-02-19 14:40
77Viktoras Janaščius2020-02-28 11:00
78Violeta Šileikienė2020-02-28 11:15
79Valdas Breimelis2020-02-28 11:30
80Ona Kavaliauskienė2020-03-04 13:30
81Alvydas Juška2020-03-04 13:40
82Sigitas Jankeliūnas2020-03-04 13:50
83Danutė Mockutė2020-03-04 14:00
84Virginija Šidlauskienė2020-03-04 14:10
85Simona Vasiljevaitė2020-03-06 13:06
86Ramūnas Veblauskas2020-03-13 08:45
87Jolanta Paškevičiūtė2020-03-26 14:00
88Violeta Stasevič2020-04-28 10:45
89Aurelija Žostautaitė2020-06-15 09:33
90Sandra Ruškutė2020-06-23 10:27
91Artūras Majauskas2020-07-23 10:30
92Birutė Armonaitė2020-07-23 16:20
93Saida Aleksandravičiūtė2020-07-28 15:10
94Artūras Andriūnas2020-08-11 11:40
95Sandra Skorkaitė2020-08-18 10:15
96Teresė Savickienė2020-08-27 11:20
97Konstantinas Kazlaučiūnas2020-09-24 15:15
98Lauras Smailys2020-10-13 11:10
99Regina Marozienė2020-10-23 14:10
100Pranas Kisielius2020-10-29 10:00
101Goda Trušinskaitė2020-10-30 11:17
102Jurgita Monstvilaitė2020-11-09 14:24
103Kristina Bukauskienė2020-11-23 13:00

Teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms turi jaunos šeimos, kurios atitinka visus šiuos reikalavimus:

1. Prašymo dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms  pateikimo metu atitinka jaunos šeimos apibrėžimą, t.y. šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra iki 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų arba (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) ir yra iki 36 metų.

2. Iki kreipimosi dienos neturėjo ir kreipimosi bei pažymos išdavimo metu nė vienas jaunos šeimos narys neturi Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise priklausančio būsto ar jo dalies. Tačiau jeigu asmuo turi ar nuosavybės teise turėjo būstą, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra ar buvo mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, laikoma, kad jauna šeima atitinka šio punkto reikalavimą.

3. Įsigyja pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regione, kurio teritorijoje nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 65 procentais mažesnė negu didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro normatyvinė vertė, kurią nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijose Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą.

Subsidijos suteikiamos:

1. jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;

2. jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 20 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;

3. jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ir (ar) du vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 25 procentai būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;

4. jaunoms šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) tris ir daugiau vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 30 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos.

Nustatyta, kad iki 15 procentų suteikto būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos jaunos šeimos galės panaudoti žemės sklypui, kuriame yra būstas arba planuojama jį statyti, įsigyti.
Būsto kredito pirmajam būstui įsigyti suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų arba šios sumos ekvivalentas kita valiuta. 

Dėl subsidijos suteikimo (pagrindiniai žingsniai):

1. Jauna šeima regione susiranda būstą pirkimui arba sklypą statybai.

2. Šeima deklaruoja turtą (Turto deklaracijos forma FR0001) ir užpildo prašymą www.spis.lt

3. institucijos, atliekančios statinio ekspertizę, išvadą apie tai, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi (rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, projektuotojo išvadą, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi);

4. statybą leidžiantį dokumentą, jeigu būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti imamas būstui statyti;

5. Savivaldybė per 10 darbo dienų išduoda pažymą subsidijai gauti, jeigu tam yra lėšų ir jei šeima atitinka kriterijus. Jei visos lėšos tiems metams išnaudotos, pažyma neišduodama, bet formuojamas sąrašas naujam finansavimo periodui laikantis eiliškumo pagal prašymo pateikimo datą. Jauna šeima šį statusą turi atitikti tik prašymo pateikimo metu.

6. Jauna šeima su gauta pažyma per 15 kalendorinių dienų kreipiasi į pasirinktą kredito įstaigą.

7. Kredito įstaiga per tris mėnesius priima sprendimą suteikti kreditą arba ne. Nusprendusi suteikti paskolą būstui kredito įstaiga pasirašo kreditavimo sutartį su jauna šeima.

8. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ne vėliau kaip per 4 mėnesius perveda subsidiją už jauną šeimą kredito įstaigai.

Tais atvejais, kai savivaldybės administracija atsisakys išduoti pažymą jaunai šeimai, nes bus panaudoti visi valstybės biudžeto asignavimai atitinkamiems metams finansinei paskatai pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikti, jauna šeima pagal prašymo užregistravimo savivaldybės administracijoje datą ir laiką bus įrašoma į Jaunų šeimų, laukiančių finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, sąrašą. Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms bus teikiama laikantis eiliškumo.
Jauna šeima, imanti būsto kreditą pirmajam būstui pirkti arba būstui pirkti ir statyti, iki kreditavimo sutarties sudarymo dienos kredito davėjui, su kuriuo sudaro kreditavimo sutartį, privalo pateikti valstybės įmonės Registrų centro Gyventojų registro departamento pažymą, patvirtinančią, kad jaunos šeimos nariai nėra susiję artimos giminystės ryšiais su asmeniu, iš kurio perkamas būstas. Artimaisiais giminaičiais pripažįstami tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, taip pat broliai ir seserys.

Smulkesnę informaciją galima gauti tel. 8-45 58 29 56 arba atvykus į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus 214 kab.

Valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus Panevėžio apskrityje teikia šie bankai: Panevėžio kredito unija, Swedbank, AB, SEB bankas

Kompensacija galės būti naudojama ir kredito pradiniam įnašui ar jo daliai padengti.

Asmenų grupės, kurioms valstybė kompensuoja dalį būsto kredito:

Asmenų grupės apibūdinimasKompensacijos dydis, proc.
Likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys iki 36 metų ar jų šeimos20
Šeimos, auginančios 3 arba daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba)20
Asmenys ir šeimos, kurių šeimos nariams yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis20
Jaunos šeimos, auginančios 1-2 vaikus, kai tėvai ne vyresni kaip 36 m. amžiaus10
Šeimos, kuriose vienas iš tėvų yra miręs10

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų maksimalūs dydžiai yra apibrėžti:

 • iki 53 tūkst. Eur asmeniui be šeimos;
 • iki 87 tūkst. Eur šeimai;
 • iki 35 tūkst. Eur būsto rekonstrukcijai.

Valstybės remiamo būsto kredito gavimo sąlygos.

Valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą gali gauti tik Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme apibrėžti, teisę į valstybės paramą turintys asmenys, kurie atitinka kredituojančio banko reikalavimus, keliamus būsto kredito gavėjams.

Teisę į valstybės paramą turi tie asmenys (šeimos), kurių turimas turtas ir per paskutinius kalendorinius metus gautos grynosios pajamos neviršija minėtame įstatyme nurodytų dydžių ir kurie įsigyja pirmą tinkamą šeimai gyventi būstą, t. y. neturi ir neturėjo nuosavo būsto, turėjo nuosavą būstą daugiau kaip prieš 5 metus ir nėra pasinaudoję valstybės parama būstui įsigyti, arba turi (turėjo) būstą, kuriame vienam šeimos nariui tenka mažiau nei 14 kv. m naudingojo ploto, arba turi (turėjo) daugiau kaip 60 proc. nusidėvėjusį būstą, nepriklausomai nuo jo ploto. Taip pat nepriklausomai nuo turimo būsto ploto galima gauti valstybės remiamą būsto kreditą būstui pritaikyti neįgaliųjų poreikiams.

Visais minėtais atvejais šeimos pajamos ir turtas neturi viršyti nustatytų dydžių:

Šeimos apibūdinimasPajamų riba, EurTurto riba, Eur
Asmens be šeimos metinės pajamos ir turimas turtas13 25016 125
2–3 asmenų šeimos metinės pajamos ir turimas turtas18 50032 750
4–5 asmenų šeimos metinės pajamos ir turimas turtas22 25043 625
Vienam šeimos nariui tenkančios metinės pajamos ir turtas

6 asmenų ir didesnėse šeimose

3 75010 375

Svarbiausia ir sunkiausiai apibrėžiama valstybės iš dalies kompensuojamo kredito gavimo sąlyga – atitikti kredituojančio banko reikalavimus, keliamus būsto kredito gavėjams.

Ne daugiau kaip 25 procentai valstybės iš dalies kompensuojamojo būsto kredito sumos gali būti panaudota žemės sklypui, kuriame yra būstas arba planuojama jį statyti, įsigyti.

Valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavimo procesas.

Asmenys ir šeimos, kurie norėtų gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, pirmiausia turėtų atsakingai įvertinti savo galimybes skolintis: ar ilgalaikė paskola netaps nepakeliama našta ateityje, ar gaunamos pajamos yra pakankamai patvarios ir netekus darbo nebus sunku susirasti kitą darbą, ar nėra šiuo metu prisiimta per daug kreditinių įsipareigojimų ir pan.

Jei nusprendžiama, kad skolintis būstui yra tinkamas laikas, vertėtų susipažinti su kredituojančių bankų būsto kreditų sąlygomis, įvertinti, ar jos Jums tinkamos ir pasitikrinti, ar yra išpildomi banko keliami reikalavimai būsto kredito gavėjams. Aptarus su kredituojančiu banku tinkamas kreditavimo sąlygas, reikės gauti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos pažymą, patvirtinančią teisę į valstybės paramą.

Daugiau informacijos teikiama tel. 8-45 58 29 56 arba atvykus į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus 214 kab. Pažyma, patvirtinanti teisę į valstybės paramą, arba motyvuotas atsisakymas tokią pažymą išduoti pateikiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po to, kai Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje užregistruojami visi pažymos išdavimui reikiami dokumentai. Per 15 kalendorinių dienų nuo pažymos gavimo ji kartu su būsto kredito paraiška turi būti pateikta kredituojančiam bankui. Toliau viskas vyksta kredituojančio banko nustatyta tvarka, o pasirašius valstybės remiamo būsto kredito sutartį, priklausanti subsidija iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimo programos yra pervedama į kredituojančio banko nurodytą sąskaitą. Likusi kredito dalis grąžinama kredito sutartyje nustatyta tvarka.

Asmenims ir šeimoms, teisę į subsidiją įgijusiems po kompensuojamo būsto kredito gavimo, subsidijos sumą apskaičiuojama nuo likusios negrąžintos kompensuojamo būsto kredito sumos. Asmuo ar šeima turi būti įvykdę visus skolinius įsipareigojimus pagal kreditavimo sutartį iki kreipimosi į kredito įstaigą su prašymu apskaičiuoti ir išmokėti subsidiją dienos.
Jeigu valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavėjas teisę į subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti įgijo po to, kai gavo valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, suteiktą iš kredito davėjams nustatyto valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo metinio limito, subsidija apskaičiuojama pagal valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito likučio sumą, buvusią tą dieną, kai valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavėjas kreipėsi į kredito davėją su prašymu pakeisti su kredito davėju sudarytą sutartį dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito teikimo. Svarbu žinoti, kad, jeigu valstybės remiamas būsto kreditas yra grąžinamas bankui greičiau nei per penkerius metus arba per šį laikotarpį kredito lėšomis įsigytas būstas yra perleidžiamas kitiems asmenims, valstybės suteikta subsidija privalo būti grąžinta arba yra išieškoma.

Jeigu valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas suteikiamas būsto statybai, asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, ši subsidija išmokama tik užbaigus būsto statybas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka.

Ekonomikos ir turto valdymo skyriui reikia pateikti šiuos dokumentus:

1. valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą;

2. turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už kalendorinius metus (išduoda Valstybinė mokesčių inspekcija,  deklaracijos forma FR0001).

3. dokumentus, patvirtinančius, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) (ištuokos, mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar kitus dokumentus);

4. įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;

5. atstovavimą patvirtinantį dokumentą;

6. rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, taip pat rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, pritaikant jį neįgaliųjų poreikiams, – projektuotojo išvadą, kad nuosavybės teise turimas (turėtas) būstas yra (buvo) netinkamas gyventi arba nepritaikytas neįgaliųjų poreikiams;

7. mokymo įstaigos pažymą apie į šeimos sudėtį įskaitomus asmenis, kurie yra nesusituokę ir savo vaikų neauginantys pilnamečiai vaikai iki 24 metų ir (ar) pilnamečiai vaikai iki 24 metų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba ir kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklas ar profesinio mokymo įstaigas baigę pilnamečiai vaikai ir (ar) pilnamečiai vaikai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, nuo bendrojo ugdymo mokyklų ar profesinio mokymo įstaigų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;

8. kitus dokumentus, įrodančius asmenų teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti. Turėti su savimi asmens dokumentus, neįgalumo ar darbingumo lygio pažymą.

Asmenims ir šeimoms parama, mokant būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją (toliau – Kompensacija), teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-264. Parama, mokant Kompensaciją, teikiama asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į Kompensaciją (vertinamas turimas turtas, gaunamos pajamos), išsinuomojusiems fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybės) priklausantį tinkamą būstą, sudarę ne trumpiau kaip vieniems metams būsto nuomos sutartį ar išperkamosios būsto nuomos sutartį. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Panevėžio rajone 2020 metais vienam asmeniui ar šeimos nariui yra mokama 16,77  Eur Kompensacija per mėnesį.

Norėdami pasinaudoti kompensacija, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriui (214 kab.) turite pateikti:

1. prašymą įrašyti į asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašą;

2. būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį, sudarytą ne trumpiau kaip vieneriems metams pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ir įregistruotą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Nuomojamas būstas turi būti Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje;

3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

4. asmens banko atsiskaitomosios sąskaitos numerį.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad asmenys ir šeimos, norintys gauti Kompensaciją, neprivalo įsirašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą (toliau – Sąrašas), o įsirašę į Sąrašą ir gaunantys Kompensaciją, neišbraukiami iš jo.

Smulkesnę informaciją galima gauti tel. 8-45 58 29 56 arba atvykus į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus 214 kab.

Įmonės, kurioms išduoti mažmeninės alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, suskystintų naftos dujų, nefasuotų naftos produktų prekybos leidimai

Eil. Nr.Licencijos turėtojo  pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinės adresasLicencijos rūšisLicencijos numeris, išdavimo dataMažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais vieta (adresas)Papildymo ar patikslinimo dataGaliojimo sustabdymo dataGaliojimo panaikinimo data
1.UAB „Sodybėlė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168591678

Panevėžio r. sav.,

Naujamiesčio mstl.,

Dariaus ir Girėno g. 13A

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais11-569

2011-04-14

Kavinė

Panevėžio r. sav.,

Naujamiesčio mstl.,

Dariaus ir Girėno g. 13A

2.Arūno Gūros įmonė

Individuali įmonė

Kodas 168951560

Panevėžio r. sav.,

Smilgių sen.,

Perekšlių k.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais407

2001-12-20

Baras

Panevėžio r. sav.,

Smilgių

2011-06-03
3.UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais11-570

2011-06-23

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Karsakiškio sen.,

Tiltagalių k.

4.UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais11-571

2011-06-23

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.

Karsakiškio sen.,

Geležių k.

5.UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais154

1997-09-13

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Karsakiškio sen.,

Paliūniškio k.

2011-06-22
6.UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais310

2001-01-02

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Naujamiesčio sen.,

Naujamiesčio mstl.

2011-06-22
7.UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais311

2001-01-02

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Panevėžio sen.,

Puodžiūnų k.

2011-06-22
8.UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais312

2001-01-02

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Karsakiškio sen.,

Karsakiškio k.

2011-06-22
9.UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais313

2001-01-02

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Naujarodžių k.

2011-06-22
10.UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais314

2001-01-02

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Birutės a. 2

2011-06-22
11.UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais315

2001-01-02

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Bažnyčios g. 2

2011-06-22
12.UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais316

2001-01-02

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Vadoklių sen.,

Jotainių k.

2011-06-22
13.UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais317

2001-01-02

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Vadoklių mstl.,

Ežero g. 1

2011-06-22
14.UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais318

2001-01-02

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Upytės sen.,

Upytės k.

2011-06-22
15.UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais320

2001-01-02

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Ramygalos sen.,

Barklainių I k.

2011-06-22
16.UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais321

2001-01-02

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Ramygalos sen.,

Aukštadvario k.

2011-06-22
17.UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais333

2001-01-12

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Ramygalos sen.,

Ramygalos mstl.

2011-06-22
18.Ričardo Marozo įmonė

Individuali įmonė

Kodas 168960196

Panevėžio r. sav.,

Smilgių sen.,

Sujetų k.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais395

2001-10-19

Baras

Panevėžio r. sav.,

Smilgių sen.,

Sujetų k.

2011-11-07
19.IĮ „Saldimas“

Individuali įmonė

Kodas 168599568

Panevėžio r. sav.

Panevėžio sen.,

Berčiūnų k.

Nevėžio g. 12

Verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento187

1998-07-03

Kioskas

Panevėžio r. sav.,

Panevėžio sen.,

Berčiūnų k.

Nevėžio g. 12

2011-12-27
20.R. Rupšio įmonė

Individuali įmonė

Kodas 168590761

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Žibartonių k.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais11-572

2011-12-29

Užkandinė

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Žibartonių k.,

Žibartonių g. 61A

21.UAB „Smilgė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 300531324

Panevėžio r. sav.,

Sujetų k.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais12-573

2012-01-09

Kavinė

Panevėžio r. sav.,

Panevėžio sen.,

Daukniūnų k.

Vilkiškio g. 10

22.Rūtos Zalepūgienės įmonė

Individuali įmonė

Kodas 6860899

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Sporto g. 12

Verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento147

1997-07-31

Kioskas

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Sporto g. 12

2012-01-20
23UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais03-469

2003-09-02

Alaus baras

Panevėžio r. sav.,

Ramygalos sen.,

Garuckų k.,

A. Čiplio g. 10

2012-03-05
24UAB „Jotvidus“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168570545

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Laisvės g. 9

Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais,   natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento263

2000-03-29

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Laisvės g. 9

2012-03-06
25D. Janilionio įmonė

Individuali įmonė

Kodas 147390227

Dariaus ir Girėno g. 16-5

Panevėžys

Verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento354

2001-04-09

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Ramygalos sen.,

Žižmių k.

2012-04-10
26UAB „DARBENSA“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 147390227

Dariaus ir Girėno g. 16-5

Panevėžys

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais08-532

2008-07-09

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Miežiškių sen.,

Jasvilionių k.

2012-04-12
27.UAB „Audva“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 302627990

Panevėžio r. sav.,

Velžio sen.,

Dembavos k.,

Melioratorių g. 9-17

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais12-574

2012-05-03

Greito maisto kavinė

Panevėžio r. sav.,

Velžio sen.,

Dembavos k.,

Pajuosčio pl. 31

28.R. Maženio įmonė

Individuali įmonė

Kodas 147421352

Smėlynės g. 2A

Panevėžys

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais12-575

2012-05-11

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Upytės sen.,

Ėriškių k.,

Žaibgalos g. 9

29UAB „Vitalga“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 300611635

Panevėžio r. sav.,

Staniūnų k.,

Daumėnų g. 23

Verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento08-530

2008-04-02

Kioskas

Panevėžio r. sav.,

Staniūnų k.,

Ąžuolų g.

2012-07-02
30Ž. Vareikos individuali įmonė

Individuali įmonė

Kodas 164750492

Kupiškio r. sav.,

Aukštupėnų k.,

Dvaramiškio g. 2-2

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais12-576

2012-08-27

Autoparduotuvė

FORD TRANSIT, DHD 812

Panevėžio r. sav., Miežiškių sen.: Pavašuokių k., Garšvynų k., Liudvinavos k., Kulbių k., Taruškų k., Margučių k., Raguvėlės gst.

31Uždaroji akcinė bendrovė „Livena“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 266762380

Mažeikių r. sav.,

Juodeikių k.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais441

2002-08-01

Degalinės parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Švenčiuliškių k.

2012-08-31
32.Ritos Budrienės įmonė

Individuali įmonė

Kodas 168977669

Panevėžio r. sav.,

Šilagalio k.,

Alyvų g. 3

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais12-577

2012-09-11

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Šilagalio k.,

Alyvų g. 3

33.Jūratės Rimšienės IĮ

Individuali įmonė

kodas 300140076

Panevėžio r. sav.,

Katinų k.,

Naujakurių g. 7

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais07-516

2007-01-24

Baras

Panevėžio r. sav.,

Katinų k.,

Naujakurių g. 15

2012-09-17
34.Jūratės Rimšienės IĮ

Individuali įmonė

kodas 300140076

Panevėžio r. sav.,

Katinų k.,

Naujakurių g. 7

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais05-501

2005-10-11

Baras

Panevėžio r. sav.,

Dembavos k.,

Dembavos g. 8

2012-09-17
35.Uždaroji akcinė bendrovė „TRAKIŠKIO PYRAGINĖ“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168659969

Panevėžio r. sav.,

Trakiškio k.,

Taikos g. 35

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais12-578

2012-12-27

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Trakiškio k.,

Taikos g. 35

36.Statoil Fuel & Retail Lietuva, UAB

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 211454910

Vilniaus m. sav.,

Vilniaus m.,

J. Jasinskio g. 16A

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais04-483

2004-07-16

Degalinės parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Panevėžio sen.,

Ūtos k.

2012-12-28
37.Uždaroji akcinė bendrovė „Vaikoma“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 147744932

Marijonų g. 41

Panevėžys

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimaisLA-579

2013-03-22

Parduotuvė AIBĖ

Panevėžio r. sav.,

Ramygalos m.,

Bažnyčios g. 2

38.Gintauto Čiūro įmonė

Individuali įmonė

Kodas 171485140

Radviliškio r. sav.,

Sidabravo sen.,

Birželių k.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimaisLA-580

2013-04-24

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Naujamiesčio mstl.,

J. Basanavičiaus g. 9

39.UAB „Šilo gojus“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 302316085

Kupiškio r. sav.,

Subačiaus sen.,

Dvariškių k.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimaisLA-581

2013-04-24

Parduotuvė degalinėje

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Švenčiuliškių k.

40.Artūro Rusilo įmonė

Individuali įmonė

Kodas 168669162

Panevėžio r. sav.,

Miežiškių mstl.,

Kaštonų g. 1

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais389

2001-08-14

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Miežiškių mstl.,

Taikos g. 1

2013-05-02
41.Arūno Gūros įmonė

Individuali įmonė

Kodas 168951560

Panevėžio r. sav.,

Perekšlių k.,

Taikos g. 1

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimaisLA-582

2013-05-14

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Perekšlių k.,

Taikos g. 1

42.MB „Jonetė“

Mažoji bendrija

Kodas 303062857

Panevėžio r. sav.,

Kabelių k.,

Dubų g. 6

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimaisLA-583

2013-06-03

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Kabelių k.,

Dubų g. 6

43.UAB „Panevėžio alus“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 247323770

Panevėžys

Senamiesčio g. 29

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais07-525

2007-10-05

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.

Krekenavos mstl.,

Birutės a. 3

2013-06-17
44.Radviliškių kaimo, kepykla, UAB

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168952477

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Radviliškių k.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais435

2002-06-10

Kavinė-baras

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Radviliškių k.

2013-09-12
45.Radviliškių kaimo, kepykla, UAB

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168952477

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Radviliškių k.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais02-450

2002-10-21

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Radviliškių k.

2013-09-12
46.Radviliškių kaimo, kepykla, UAB

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168952477

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Radviliškių k.

Verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento02-451

2002-10-21

Baras

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Linkaučių k.

2013-09-12
47.R. Maženio įmonė

Individuali įmonė

Kodas 147421352

Smėlynės g. 2A, Panevėžys

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimaisLA-584

2013-09-18

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Ėriškių k.,

Ėriškių g. 4

48.Uždaroji akcinė bendrovė „NORFOS MAŽMENA“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 110778328

Verkių g. 29, Vilnius

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimaisLA-585

2013-10-07

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Molainių k,.,

Šaulio g. 1

49.UAB „Saitema“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 301886666

Naftininkų g. 60-12

Mažeikiai

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimaisLA-586

2013-11-04

Parduotuvė degalinėje

Panevėžio r. sav.,

Ramygalos m.,

Vienkiemio g. 1B

50.UAB „Livena“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 266762380

Mažeikių r. sav.,

Juodeikių k.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais440

2002-08-01

Parduotuvė degalinėje

Panevėžio r. sav.,

Ramygalos m.,

Vienkiemio g. 1B

2013-11-11
51.Uždaroji akcinė bendrovė „Ramygalos malūnas“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168560437

Panevėžio r. sav.,

Ramygalos m.,

Kaštonų g. 2

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais420

2002-03-19

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Ramygalos m.,

Dariaus ir Girėno g. 46

2013-11-15
52.UAB „Lenarta“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 303199215

Panevėžio r. sav.,

Palaukių k.

Rūdupio g. 7

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimaisLA-587

2013-12-18

Užkandinė

Panevėžio r. sav.,

Ramygalos m.,

Vadoklių g. 7

53.A. Girkonto įmonė

Individuali įmonė

Kodas 168698776

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Bažnyčios g. 2

Verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento432

2002-06-04

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Bažnyčios g. 2

2014-10-30
54.IĮ „Aušrutė“

Individuali įmonė

Kodas 303187992

Panevėžys, Nemuno g. 14-315

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimaisLA-588

2014-03-28

Kavinė

Panevėžio r. sav.,

Dembavos k.

Gėlių g. 2

55.Jolantos Ražauskienės įmonė

Individuali įmonė

Kodas 168641437

Panevėžio r. sav.

Krekenavos mstl.

Sporto g. 11-13

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimaisLA-589

2014-05-15

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.

Upytės k.

Sporto g. 11-13

56.UAB „Ergonas“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168936081

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Naujarodžių k.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimaisNr. 280

2000-06-22

Alaus baras

Panevėžio r. sav.

Krekenavos sen.

Naujarodžių k.

2014-07-01
57.Rimos Krasauskienės individuali įmonė

Kodas 303329687

Naujarodžių g. 7

Naujarodžių k.

Panevėžio r. sav.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimaisLA-590

2014-07-09

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.

Naujarodžių k.

Naujarodžių g. 7

58.UAB „Vidrasa“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 148341966

Šiaulių g. 47, Panevėžys

Verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento autoparduotuvėjeNr. 04-476

2004-04-21

Autoparduotuvė

Panevėžio r. sav., Miežiškių sen., Karsakiškio sen., Paįstrio sen., Upytės sen., Krekenavos sen.

2014-07-18
59.Uždaroji akcinė bendrovė „Įstro“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168508497

Panevėžio r. sav.

Panevėžio sen.

Paįstrio k.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimaisNr. 86

1997-07-01

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.

Panevėžio sen.

Paįstrio k.

2014-10-07
60.Uždaroji akcinė bendrovė

„Vakaro rasa“

Kodas 168943460

Panevėžio r. sav.

Trakiškio k.

Taikos g. 18

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimaisNr. 337

2001-01-22

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Ėriškių k.

Žaibgalos g. 9

2014-11-13
61.Jūratės Bartkuvienės individuali įmonė

Kodas 303427932

Vilkatupio g. 2, Vaivadų k.

Panevėžio r. sav.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimaisLA-591

2014-11-25

Baras

Panevėžio r. sav.

Vaivadų k.,Vilkatupio g. 2

 

 

 

 

62.UAB „Rovyma“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 147781731

Panevėžio m. sav.

Panevėžio m.

Radviliškio g. 10-1

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimaisNr. 412

2002-02-06

Kavinė-baras

Panevėžio r. sav.               Panevėžio sen.

Bernatonių k.

2014-11-25
63.UAB „Vaitita“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168539585

Panevėžio r. sav.,

Nevėžio k.,

Smilgių g. 2

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimaisNr. 06-509

2006-06-05

Baras

Panevėžio r. sav.,

Nevėžio k.,

Smilgių g. 2

2015-02-03
64.UAB „Vaitita“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168539585

Panevėžio r. sav.,

Nevėžio k.,

Smilgių g. 2

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimaisNr. 7

1997-07-01

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Nevėžio k.,

Smilgių g. 2

2015-02-03
65.E. Vilniškienės įmonė

Individuali įmonė

Kodas 168539585

Panevėžio r. sav.

Nevėžio k.,

Smilgių g. 2

Verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procentoNr. 186

1998-07-01

Bistro baras

Panevėžio r. sav.

Nevėžio k.

Smilgių g. 2

2015-02-03
66.Kvedaro įmonė „Raumanta“

Individuali įmonė

Kodas 1481 67597

Panevėžys

Šermukšnių g. 2-4

Verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento autoparduotuvėjeNr. 445

2002-08-14

Autoparduotuvė

AZZ 647

2015-03-20
67.R. Rupšio įmonė

Individuali įmonė

Kodas 168590761

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Žibartonių k.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimaisNr. LA-592

2015-04-09

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Žibartonių k.,

Žibartonių g. 61A

68.UAB „Čia Market“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 141354683

Telšių r. sav.,

Telšių m., Sedos g. 35A

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimaisNr. LA-593

2015-09-04

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Liūdynės k.,

Verslo g. 7

69.Egidijaus Murmoko IĮ

Individuali įmonė

Kodas  300089201

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Rūtakiemio k.,

Liaudės g. 17

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimaisNr. 05-495

2005-03-04

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Rūtakiemio k.,

Paliaudės g. 8

2015-11-27
70.Egidijaus Murmoko IĮ

Individuali įmonė

Kodas 300089201

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Rūtakiemio k.,

Liaudės g. 17

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimaisNr. 05-504

2005-11-18

Baras

Panevėžio r.sav.,

Krekenavos sen.,

Mitriūnų k.,

Mitriūnų g. 29

 

2015-11-27
71.Liudmilos Dūdienės įmonė

Individuali įmonė

Kodas 168980793

Panevėžio r. sav.,

Dembavos k.,

Veteranų g. 1-306

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 468

2003-09-02

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Dragonių k.

2015-11-24
72.Uždaroji akcinė bendrovė

„Rožinis Astras“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 268660890

Panevėžio r. sav.,

Naujamiesčio mstl.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 3

1997-07-01

Valgykla

Panevėžio r. sav.,

Naujamiesčio mstl.,

Dariaus ir Girėno g. 11

2015-11-24
73.Deivido Gasiulio įmonė

Individuali įmonė

Kodas 168979339

Panevėžio r. sav.,

Šilagalio k.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 03-464

2003-06-03

Baras

Panevėžio r. sav.,

Velžio sen.,

Šilagalio k.

2015-11-24
74.Zubavičiaus individuali įmonė „Ambenė“

Individuali įmonė

Kodas 168402152

Panevėžio r. sav.,

Niaukonių k.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 04-478

2004-06-03

Parduotuvė-baras

Panevėžio r. sav.,

Smilgių mstl.,

Naujoji g.

2015-11-24
75.Olgos Zaleckienės įmonė

Individuali įmonė

Kodas 168587441

Panevėžio r. sav.,

Limeikių k.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų

Nr. 112

1997-07-01

Parduotuvė

Panevėžio r. sav., Miežiškių sen.,

Limeikių k.

2015-11-24
76.Antano Kotinsko įmonės filialas

Kodas 168676356

Panevėžio r. sav.,

Linkaučių k.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 212

1999-01-04

Bistro baras

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Linkaučių  k.

2015-11-24
77.UAB „Edanė“

Kodas 301536712

Panevėžio m. sav.,

Panevėžio m.,

Kniaudiškių g. 18-10

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 08-529

2008-03-21

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Dembavos k.,

Dembavos g. 2

2015-11-24
78.IĮ „Gruodis“

Kodas 300530158

Panevėžio r. sav., Limeikių k.

Verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento

Nr. 06-507

2006-03-03

Baras

Panevėžio r. sav.,

Limeikių k.

2015-11-24
79.IĮ „Gruodis“

Kodas 300530158

Panevėžio r. sav.,

Limeikių k.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 06-506

2006-03-03

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Limeikių k.

 

2015-11-24
80.Vito Šlamo įmonė

Kodas 168953426

Panevėžio r. sav.,

Piniavos k.,

Sodžiaus g. 11

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 03-474

2003-10-22

Baras

Panevėžio r. sav.,

Miežiškių mstl.,

Nevėžio g. 22

2015-11-24

 

81.V. Mickaus įmonė

Kodas 148435999

Panevėžio m. sav.,

Panevėžio m.,

Plukių g. 10-1

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 419

2002-03-13

Baras

Panevėžio r. sav.,

Ramygalos m.,

Dariaus ir Girėno g. 10

2015-11-24
82.Vijoletos Bernadetos Skurdenienės įmonė

Kodas 268929650

Panevėžio r. sav.,

Katinų k.,

Naujakurių g. 15

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 238

1999-08-05

Baras

Panevėžio r. sav.,

Katinų k.,

Naujakurių g. 15

2015-11-24
83. Sandros Andriūnienės įmonė

Kodas 168960239

Panevėžio r. sav.,

Paliūniškio k.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 394

2001-10-18

Baras

Panevėžio r. sav.,

Paliūniškio k.

2015-11-24
84.Ingos Čereškaitės parduotuvė

Kodas 168602391

Panevėžio r. sav.,

Lakštingalų k.

Verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento

Nr. 353

2001-04-03

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Naujamiesčio sen.,

Lakštingalų k.

2015-11-24
85.K. Zaliausko įmonė

Panevėžio r. sav.,

Pragarėlės k.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 03-474

2003-12-02

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Panevėžio sen.,

Pragarėlės k.

2015-11-24
86.Jasinsko įmonė „Žaldokas“

Kodas 168421996

Panevėžio m. sav.,

Panevėžio m.,

Algirdo g. 39

Verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8, 5 procento

Nr. 437

2002-07-15

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Ėriškių k.,

Žaibgalos g. 36

2015-11-24
87.UAB „Dembavos prekyba“

Kodas 168958544

Panevėžio r. sav.,

Dembavos k.,

Svajonių g. 5

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 350

2001-03-29

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Dembavos k.,

Dembavos g. 1

2015-11-24
88.Uždaroji akcinė bendrovė „Kazitoris“

Kodas 168575510

Panevėžio r. sav.,

Pajuosčio k., 45A

 

Verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento

Nr. 160

1997-09-17

Firminė alaus daryklos parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Velžio sen.,

Pajuosčio k. 45A

2015-11-24

 

89.Irenos Šulžickienės parduotuvė

Kodas 168960762

Panevėžio r. sav.,

Daukniūnų k.,

Eimuliškio g. 13

 

 

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 02-453

2002-12-12

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Daukniūnų k.,

Eimuliškio g. 13

2015-11-24
90.Nijolės Budavičienės įmonė

Kodas 168664763

Panevėžio r. sav., Trakiškio k.,

Girelės g. 11

 

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 33

1997-07-01

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Trakiškio k.,

Girelės g. 11

2015-11-24
91.Vilmos Vilkanauskienės firma

„Getolė“

Kodas 168931910

Panevėžio r. sav.,

Berčiūnų k.,

Pušyno g. 9

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 265

2000-04-14

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Berčiūnų k.,

Pušyno g. 9

2015-11-24
92.Kęstučio Naviko įmonė

Kodas 168702897

Panevėžio r. sav.,

Staniūnų k.,

Ąžuolų g. 52

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 202

1998-10-21

Kavinė-baras

Panevėžio r. sav.,

Staniūnų k.,

Ąžuolų g. 52

2015-11-24
93.A. Jokubausko įmonė „Alegė“

Kodas 168527654

Panevėžio r. sav.,

Paliūniškio k.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 332

2001-01-11

Svetainė-baras

Panevėžio r. sav.,

Paliūniškio k.,

Dvaro g. 1

2015-11-24
94.Alfonso Kanapecko įmonė

Panevėžio r. sav.,

Raguvos mstl.,

Kėdainių g. 2

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 384

2001-07-20

Baras

Panevėžio r. sav.,

Raguvos mstl.,

Kėdainių g. 2

2015-11-24
95.Egidijaus Murmoko IĮ

Kodas 300089201

Liaudės g. 17

Rūtakiemio k.,

Panevėžio r. sav.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. LA-594

2016-04-28

Parduotuvė

Taikos g. 1-19

Miežiškių mstl.,

Panevėžio r. sav.

96.Artūro Rusilo įmonė

Kodas 168669162

Panevėžio r. sav.,

Miežiškių mstl.,

Kaštonų g. 1

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 389

2001-08-14

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Miežiškių mstl.,

Taikos g. 1

2016-05-04
97.A. Bobelio įmonė

Kodas 147991021

Panevėžio m. sav.,

Panevėžio m.,

S. Kerbedžio g. 21

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 189

1998-07-03

Užeiga „Berželis“

Panevėžio r. sav.,

Piniavos k.

2016-05-04
98.R. Petkevičienės įmonė

Kodas 168595018

Panevėžio r. sav.,

Daniūnų k.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 261

2000-02-29

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Vadoklių sen.,

Mikėnų k.

2016-05-04
99.Reginos Tamošiūnienės įmonė

Kodas 168629634

Panevėžio r. sav.,

Naujamiesčio sen.,

Berčiūnų k.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 07-519

2007-04-06

Baras

Panevėžio r. sav.,

Naujamiesčio mstl.,

Dariaus ir Girėno g. 11

2016-05-04
100.Reginos Tamošiūnienės įmonė

Kodas 168629634

Panevėžio r. sav.,

Naujamiesčio mstl.,

Berčiūnų k.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 28

1997-07-01

Valgykla

Panevėžio r. sav.,

Naujamiesčio sen.,

Berčiūnų k.

2016-05-04
101.Circle K Kietuva, UAB

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 2114 54910

Vilniaus m.,

Vilniaus m.,

J. Jasinskio g. 16A

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 04-483

2004-07-16

Degalinės parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Panevėžio sen.,

Ūtos k.

2016-06-022016-06-03

neterminuotam laikui

102.UAB „Džegera“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 303440538

Panevėžio r. sav.,

Molainių k.,

Kęstučio g. 30

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. LA-595

2016-08-11

Kavinė „Karčema Ružava“

Panevėžio r. sav.,

Molainių k.,

Tilvyčio g. 171

103.Uždaroji akcinė bendrovė „Lokaušėlė

Kodas 168508159

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Tilto g. 29

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

LA-596

2016-08-12

Parduotuvė

Sporto g. 3-1

Krekenavos mstl.,

Panevėžio r. sav.

 

104.Vilmos Varnienės parduotuvė

Kodas 168591482

Panevėžio r. sav.,

Jotainių k.,

Jotainių g. 18

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 136

1997-07-24

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Vadoklių sen.,

Jotainių k.,

Jotainių g. 18

2016-10-20
105.Vilmos  Varnienės parduotuvė

Kodas 168591482

Panevėžio r. sav.,

Jotainių k.,

Jotainių g. 18

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 08-536

2008-10-02

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Miežiškių sen.,

Nevėžio k.

Smilgių g. 2

2016-10-19
106.UAB „Šilažolė“

Kodas 168511326

Panevėžio m., sav.,

Panevėžio m.,

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 314

2001-01-02

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Birutės a. 2

2016-11-08
107.IĮ „Dvima“

Individuali įmonė

Kodas 304409606

Panevėžio r. sav.,

Dembavos k.,

Gėlių g. 2

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. LA-597

2017-01-18

Kavinukė „Gėlių 2“

Panevėžio r. sav.,

Dembavos k.,

Gėlių g. 2

108.UAB „Saitema“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 301886666

Naftininkų g. 60-12

Mažeikiai

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. LA-586

2013-11-04

Degalinės parduotuvė

Vienkiemio g. 1B

Ramygala

Panevėžio r. sav.

2017-01-27
109.Emilijos Petraitienės įmonė

Individuali įmonė

Kodas 168699682

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Laisvės g. 17

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 246

1999-09-07

Kavinė-baras

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Laisvės g. 17

2017-02-22
110.Emilijos Petraitienės įmonė

Individuali įmonė

Kodas 168699682

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Laisvės g. 17

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 442

2002-07-30

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Tilto g. 29

2017-02-22
111.UAB „Alita Distribution

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 151461114

Vilniaus m. sav.,

Vilniaus m.,

A. Goštauto g. 12A

Verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento autoparduotuvėje

Nr. 03-467

2003-08-12

Autoparduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Uliūnai, Ramygala,

Barklainiai, Aukštadvaris

2017-02-22
112.UAB „Jokana“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168640292

Panevėžio r. sav.,

Ramygalos m.,

Bažnyčios g. 2

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 07-524

2007-09-17

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Ramygala

Bažnyčios g. 2

2017-02-22
113.A. Šipelio IĮ

Individuali įmonė

Kodas 302132530

Panevėžio r. sav.,

Miežiškių mstl.,

Nevėžio g. 20

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 08-542

2008-12-19

Alaus baras

Panevėžio r. sav.,

Miežiškių mstl.,

Nevėžio g. 20

2017-02-22
114.UAB „AIVERA“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 268664230

Panevėžio r. sav.,

Paliūniškio k.,

Liekupio g. 15

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 03-463

2003-05-30

Degalinės parduotuvė

Paliūniškio k.,

Karsakiškio sen.,

Panevėžio r. sav.

2017-02-22
115.IĮ „Aušrutė“

Nemuno g. 14-315

Panevėžys

Verstis  mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

LA-588

2014-03-28

Kavinė

Gėlių g. 2

Dembavos k.,

Velžio sen.,

Panevėžio r. sav.

2017-02-22
116.L. Samienės įmonė „Izaura“

Kodas 168449230

Panevėžio r. sav.,

Smilgių mstl.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 331

2001-01-11

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Smilgių mstl.,

Šeduvos g. 2

2017-03-02
117.Arūno Blaževičiaus įmonė

Kodas 168607552

Panevėžio r. sav.,

Paįstrio k.,

Gegužinės g. 35

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 375

2001-07-02

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Paįstrio k.,

Gegužinės g. 35

2017-03-02

neterminuotam laikui

118.A. Mierkio įmonė

Kodas 168606984

Panevėžio r. sav.,

Molainių k.,

Žalioji g. 9

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 277

2000-06-12

Kavinė-baras

Panevėžio r. sav.,

Molainių k.,

Žalioji g. 9

2017-03-02

neterminuotam laikui

119.Danutės Maraulienės įmonė

Kodas 168598466

Panevėžio r. sav.,

Perekšlių k.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 31

1997-07-01

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Smilgių sen.,

Perekšlių k.

2017-03-02 iki 2026 m.
120.Danutės Maraulienės įmonė

Kodas 168598466

Panevėžio r. sav.,

Perekšlių k.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 35

2001-04-10

Kavinė-baras

Panevėžio r. sav.,

Smilgių sen.,

Perekšlių k.

2017-03-02 iki 2026 m.
121.Jolantos Ražauskienės įmonė

Kodas 168641437

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Sporto g. 11-13

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 397

2001-10-31

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Birutės a. 2

2017-03-06
122.IĮ „Žygdeima“

Kodas 300656783

Panevėžio r.sav.,

Paliūniškio k.,

Žemdirbių g. 11

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 07-520

2007-05-15

Baras

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Sporto g. 3

2017-03-07 iki 2020 m. gruodžio 31 d.
123.IĮ „Kėdainių prekyba“

Kodas 161653629

Kėdainių r. sav.,

Josvainių sen.,

Kunionių k.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 08-537

2008-10-13

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Mitriūnų k.

2017-07-17
124.IĮ „Kėdainių prekyba“

Kodas 161653629

Kėdainių r. sav.,

Josvainių sen.,

Kunionių k.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais

Nr. 10-559

2010-05-06

Parduotuvė „Centras“

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Rūtakiemio k.

2017-07-17
125.Uždaroji akcinė bendrovė „SIBENA“

Kodas 161418556

J. Basanavičiaus g. 95

Kėdainių m.,

Kėdainių r. sav.

Verstis mažmenine prekyba alkoholiniais

 

 

gėrimais

Nr. LA-598

2017-08-18

Parduotuvė

Žibartonių g. 72

Žibartonių k.,

Panevėžio r. sav.

Eil. Nr.

Įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinės adresas

Licencijos rūšis

Licencijos numeris, išdavimo data

Mažmeninės prekybos tabako gaminiais vieta (adresas)

Papildymo ar patikslinimo data

Galiojimo sustabdymo data

Galiojimo panaikinimo data

1.

UAB „Sodybėlė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168591678

Panevėžio r. sav.,

Naujamiesčio mstl.,

Dariaus ir Girėno g. 13A

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

11-474

2011-04-14

Kavinė

Panevėžio r. sav.,

Naujamiesčio mstl.,

Dariaus ir Girėno g. 13A

2.

UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

11-475

2011-06-23

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Karsakiškio sen.,

Geležių k.

3.

UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

256

2001-01-02

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Panevėžio sen.,

Puodžiūnų k.

2011-06-22

patikslintas įmonės pavadinimas

4.

UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

257

2001-01-02

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Upytės sen.,

Upytės k.

2011-06-22

patikslintas įmonės pavadinimas

5.

UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

258

2001-01-02

Parduotuvė

Naujamiesčio mstl.,

Dariaus ir Girėno g. 1

2011-06-22

patikslintas įmonės pavadinimas

6.

UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

259

2001-01-02

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Birutės a. 2

2011-06-22

patikslintas įmonės pavadinimas

7.

UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

260

2001-01-02

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Naujarodžių k.

2011-06-22

patikslintas įmonės pavadinimas

8.

UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

261

2001-01-02

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Vadoklių sen.,

Jotainių k.

2011-06-22

patikslintas įmonės pavadinimas

9.

UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

262

2001-01-02

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Karsakiškio sen.,

Tiltagalių k.

2011-06-22

patikslintas įmonės pavadinimas

10.

UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

263

2001-06-02

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Bažnyčios g. 2

2011-06-22

patikslintas įmonės pavadinimas

11.

UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

264

2001-01-02

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Ramygalos sen.,

Barklainių I k.

2011-06-22

patikslintas įmonės pavadinimas

12.

UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

265

2001-01-02

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Karsakiškio sen.,

Paliūniškio k.

2011-06-22

patikslintas įmonės pavadinimas

13.

UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

266

2001-01-02

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Karsakiškio sen.,

Karsakiškio k.

2011-06-22

patikslintas įmonės pavadinimas

14

UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

267

2001-01-02

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Ramygalos sen.,

Aukštadvario k.

2011-06-22

patikslintas įmonės pavadinimas

15.

UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

268

2001-01-02

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Ramygalos mstl.,

Laisvės a. 6

2011-06-22

patikslintas įmonės pavadinimas

16.

UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

270

2001-01-02

Panevėžio r. sav.,

Vadoklių mstl.,

Ežero g. 1

2011-06-22

patikslintas įmonės pavadinimas

17.

UAB „Vidrasa“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 148341966

Panevėžys

Šiaulių g. 47

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

11-476

2011-06-29

Automobilis-parduotuvė

Ford Transit, BCT 543

18.

Ričardo Marozo įmonė

Individuali įmonė

Kodas 168960196

Panevėžio r. sav.,

Smilgių sen.,

Sujetų k.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

321

2001-10-19

Baras

Panevėžio r. sav.,

Smilgių sen.,

Sujetų k.

2011-11-07

patikslintas įmonės kodas

19.

IĮ „Saldimas“

Individuali įmonė

Kodas 168599568

Panevėžio r. sav.

Panevėžio sen.,

Berčiūnų k.

Nevėžio g. 12

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

335

2002-01-15

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Panevėžio sen.,

Berčiūnų k.

Nevėžio g. 12

2011-12-27

20.

UAB „Smilgė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 300531324

Panevėžio r. sav.,

Sujetų k.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

12-477

2012-01-09

Kavinė

Panevėžio r. sav.,

Panevėžio sen.,

Daukniūnų k.,

Vilkiškio g. 10

21

Rūtos Zalepūgienės įmonė

Individuali įmonė

Kodas 6860899

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Sporto g. 12

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

282

2001-01-02

Kioskas

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Sporto g. 12

2012-01-20

22

UAB „Šilažolė“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168511326

Panevėžys

Paliūniškio g. 4

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

03-390

2003-09-01

Alaus baras

Panevėžio r. sav.,

Ramygalos sen.,

Garuckų k.,

A. Čiplio g. 10

2012-03-05

23.

R. Rupšio įmonė

Individuali įmonė

Kodas 168590761

Panevėžio r. sav.

Krekenavos sen.,

Žibartonių k.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

12-478

2012-03-30

Užkandinė

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Žibartonių k.

Žibartonių g. 61A

24.

D. Janilionio įmonė

Individuali įmonė

Kodas 147390227

Dariaus ir Girėno g. 16-5

Panevėžys

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

297

2001-04-09

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Ramygalos sen.,

Žižmių k.

2012-04-10

25.

UAB „DARBENSA“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 147390227

Dariaus ir Girėno g. 16-5

Panevėžys

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

08-446

2008-07-09

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Miežiškių sen.,

Jasvilonių k.

2012-04-12

patikslintas įmonės pavadinimas ir teisinė forma

26.

R. Maženio įmonė

Individuali įmonė

Kodas 147421352

Smėlynės g. 2A

Panevėžys

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

12-479

2012-05-11

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Upytės sen.,

Ėriškių k.,

Žaibgalos g. 9

27.

UAB „Šilo gojus“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 302316085

Kupiškio r. sav.,

Subačiaus sen.,

Dvariškių k.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

12-480

2012-07-31

Degalinės parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Švenčiuliškių k.

28

Uždaroji akcinė bendrovė „Livena“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 266762380

Mažeikių r. sav.,

Juodeikių k.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

368

2002-08-01

Degalinės parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Švenčiuliškių k.

2012-08-31

29.

Ritos Budrienės įmonė

Individuali įmonė

Kodas 168977669

Panevėžio r. sav.,

Šilagalio k.,

Alyvų g. 3

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

03-385

2003-03-28

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Šilagalio k.,

Alyvų g. 3

2012-09-11

patikslinta prekybos tabako gaminiais vieta

30.

Jūratės Rimšienės IĮ

Individuali įmonė

kodas 300140076

Panevėžio r. sav.,

Katinų k.,

Naujakurių g. 7

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

07-435

2007-01-24

Baras

Panevėžio r. sav.,

Šilagalio k.,

Alyvų g. 3

2012-09-17

31.

Jūratės Rimšienės IĮ

Individuali įmonė

kodas 300140076

Panevėžio r. sav.,

Katinų k.,

Naujakurių g. 7

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

05-423

2005-10-11

Baras

Panevėžio r. sav.,

Dembavos k.,

Dembavos g. 8

2012-09-17

32.

Arūno Gūros įmonė

Individuali įmonė

Kodas 168651560

Panevėžio r. sav.,

Smilgių sen.,

Perekšlių k.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

274

2001-01-02

Baras

Panevėžio r. sav.,

Smilgių sen.,

Perekšlių k.

2012-12-21

patikslintas įmonės kodas

33.

Uždaroji akcinė bendrovė

„TRAKIŠKIO PYRAGINĖ“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168659969

Panevėžio r. sav.,

Trakiškio k.,

Taikos g. 35

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

96

1998-12-30

Parduotuvė

Panevėžio sen.,

Trakiškio k.,

Taikos g. 35

2012-12-27

patikslinta tabako gaminių prekybos vieta

34.

Statoil Fuel & Retail Lietuva, UAB

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 211454910

Vilniaus m. sav.,

Vilniaus m.,

J. Jasinskio g. 16A

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

04-407

2004-07-14

Degalinės parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Panevėžio sen.,

Ūtos k.

2012-12-28

patikslintas įmonės pavadinimas

36.

Erasto Kurčinsko įmonė

Individuali įmonė

Kodas 6893608

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.

Naujarodžių k.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

226

2000-06-22

Alaus baras

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Naujarodžių k.

2013-04-02

37.

UAB „Vaikoma“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 147744932

Marijonų g. 41

Panevėžys

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

LR-481

2013-03-22

Parduotuvė AIBĖ

Panevėžio r. sav.,

Ramygalos m.,

Bažnyčios g. 2

38.

Gintauto Čiūro įmonė

Individuali įmonė

Kodas 171485140

Radviliškio r. sav.,

Sidabravo sen.,

Birželių k.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

LR-482

2013-04-24

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Naujamiesčio mstl.,

J. Basanavičiaus g. 9

39.

Artūro Rusilo įmonė

Individuali įmonė

Kodas 168669162

Panevėžio r. sav.,

Miežiškių mstl.,

Kaštonų g. 1

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

38

1998-12-28

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Miežiškių mstl.,

Taikos g. 1

2013-05-02

patikslintas įmonės kodas

40.

Irenos Daunoravičienės įmonė

Individuali įmonė

Kodas 168704371

Panevėžio r. sav.,

Vadoklių mstl.,

Ramygalos g. 22

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

3

1998-12-29

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Vadoklių mstl.,

Ramygalos g. 22

2013-05-02

patikslintas įmonės kodas

41.

MB „Jonetė“

Mažoji bendrija

Kodas 303062857

Panevėžio r. sav.,

Kabelių k.,

Dubų g. 6

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

LR-483

2013-06-03

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Kabelių k.,

Dubų g. 6

42.

E. Vlniškienės įmonė

Individuali įmonė

Kodas 168539585

Panevėžio r. sav.,

Nevėžio gyv.

Smilgių g. 2

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

196

2000-01-10

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Nevėžio gyv.

Smilgių g. 2

2013-07-04

patikslintas įmonės

kodas

43.

E. Vilniškienės įmonė

Individuali įmonė

Kodas 168539585

Panevėžio r. sav.,

Nevėžio gyv.

Smilgių g. 2

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

331

2002-01-07

Bistro baras

Panevėžio r. sav.,

Nevėžio gyv.

Smilgių g. 2

2013-07-04

patikslintas įmonės

kodas

44.

Radviliškių kaimo kepykla, UAB

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168952477

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Radviliškių k.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

02-377

2002-10-21

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Linkaučių k.

2013-09-12

patikslintas įmonės pavadinimas

45.

Uždaroji akcinė bendrovė „NORFOS MAŽMENA“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 110778328

Verkių g. 29, Vilnius

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

LR-484

2013-10-07

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Molainių k.,

Šaulio g. 1

46.

UAB „Saitema“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 301886666

Naftininkų g. 60-12

Mažeikiai

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

LR-485

2013-11-04

Parduotuvė degalinėje

Panevėžio r. sav.,

Ramygalos m.,

Vienkiemio g. 1B

47.

UAB „Livena“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 266762380

Mažeikių r. sav.,

Juodeikių k.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

367

2002-08-01

Parduotuvė degalinėje

Panevėžio r. sav.,

Ramygalos m.,

Vienkiemio g. 1B

2013-11-11

48.

Uždaroji akcinė bendrovė „Ramygalos malūnas“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168560437

Panevėžio r. sav.,

Ramygalos m.,

Kaštonų g. 2

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

343

2002-03-18

Parduotuvė

Panevėžio  r. sav.,

Ramygalos m.,

Dariaus ir Girėno g. 46

2013-11-15

49.

Uždaroji akcinė bendrovė „Ramygalos malūnas“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168560437

Panevėžio r. sav.,

Ramygalos m.,

Kaštonų g. 2

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

344

2002-03-18

Parduotuvė

Panevėžio  r. sav.,

Ramygalos m.,

Kaštonų g. 2

2013-11-15

50.

UAB „Lenarta“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 303199215

Panevėžio r. sav.

Palaukių k.

Rūdupio g. 7

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

LR-486

2013-12-18

Užkandinė

Panevėžio r. sav.

Ramygalos m.,

Vadoklių g. 7

51.

A. Girkonto įmonė

Individuali įmonė

Kodas 168698776

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Bažnyčios g. 2

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

185

1999-08-27

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Birutės a.

2014-01-30

patikslintas įmonės kodas

52.

Jolantos Ražauskienės įmonė

Individuali įmonė

Kodas 168641437

Panevėžio r. sav.

Krekenavos mstl.

Sporto g. 11-13

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

LR-487

2014-05-15

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Upytės k.

Nepriklausomybės a. 1

53.

Rimos Krasauskienės individuali įmonė

Individuali įmonė

Kodas 303329687

Panevėžio r. sav.,

Naujarodžių k.

Naujarodžių g. 7

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

LR-488

2014-07-09

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.

Naujarodžių k.,

Naujarodžių g. 7

54.

UAB „Onela“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 303316871

Kaunas

Islandijos pl. 95-57

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

LR-489

2014-10-10

Degalinės parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Raguvos sen.,

Fermos k.,

Vilniaus g. 10

55.

Uždaroji akcinė bendrovė „Įstro“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168508497

Panevėžio r. sav.

Panevėžio sen.

Paįstrio k.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 35

1998-12-23

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Panevėžio sen.,

Paįstrio k.

2014-10-07

patikslintas įmonės kodas

56.

Uždaroji akcinė bendrovė

„Vakaro rasa“

Kodas 168943460

Panevėžio r. sav.

Trakiškio k.

Taikos g. 18

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 284

2001-01-19

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Ėriškių k.

Žaibgalos g. 9

2014-11-13

57.

UAB „Rovyma“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 1477 81731

Panevėžys

Radviliškio g. 10-1

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 337

2002-02-06

Kavinė-baras

Panevėžio r. sav.

Panevėžio sen.,

Bernatonių k.

2015-01-08

58.

UAB „Vaitita“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168539585

Panevėžio r. sav.,

Nevėžio k.,

Smilgių g. 2

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 196

2000-01-10

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Nevėžio k.,

Smilgių g. 2

2015-02-03

patikslintas įmonės pavadinimas

59.

UAB „Vaitita“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168539585

Panevėžio r. sav.,

Nevėžio k.,

Smilgių g. 2

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 331

2002-01-07

Bistro baras

Panevėžio r. sav.,

Nevėžio k.,

Smilgių g. 2

2015-02-03

patikslintas

įmonės

pavadinimas

60.

UAB „Čia Market“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 141354683

Telšių r. sav.,

Telšių m., Sedos g. 35A

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

LR-490

2015-09-04

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Velžio sen.,

Liūdynės k.,

Verslo g. 7

61.

Egidijaus Murmoko IĮ

Individuali įmonė

Kodas  300089201

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Rūtakiemio k.,

Liaudės g. 17

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

05-418

2005-03-04

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Rūtakiemio k.,

Paliaudės g. 8

2015-11-27

patikslintas prekybos vietos adresas

62.

Egidijaus Murmoko IĮ

Individuali įmonė

Kodas  300089201

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos  sen.,

Rūtakiemio k.,

Liaudės g. 17

Verstis mažmenine prekyba  tabako gaminiais

05-426

2005-11-18

Baras

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Mitriūnų k.,

Mitriūnų g. 29

2015-11-27

patikslintas

prekybos vietos adresas

63.

Olgos Zaleckienės įmonė

Individuali įmonį

Kodas  6858744

Panevėžio r. sav.,

Miežiškių sen.,

Limeikių k.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 206

2000-03-17

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Miežiškių sen.,

Limeikių k.

2016-01-14

64.

Antano Kotinsko įmonės filialas

Kodas  168676356

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Linkaučių  k.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 97

1999-01-04

Bistro baras

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Linkaučių k.

2016-01-14

 

 

65.

Liudmilos Dudienės

Kodas 168980793

Panevėžio r. sav.,

Dembavos k.,

Veteranų g. 1-306

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 389

2003-09-01

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Dragonių k.

2016-01-14

66.

Vito Šlamo įmonė

Kodas 168953426

Panevėžio r. sav.,

Piniavos k.,

Sodžiaus g. 11

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 03-395

2003-10-22

Baras

Panevėžio r. sav.,

Miežiškiškių mstl.,

Nevėžio g. 22

2016-01-14

67.

Vijoletos Bernadetos Skurdenienės įmonė

Kodas 268929650

Panevėžio r. sav.,

Katinų k.,

Naujakurių g. 15

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 175

2000-08-04

Baras

Panevėžio r. sav.,

Katinų k.,

Naujakurių g. 15

2016-01-14

68.

Sandros Andriūnienės įmonė

Kodas 168960239

Panevėžio r. sav., Paliūniškio k.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 320

2001-10-18

Baras

Panevėžio r. sav.,

Paliūniškio k.

2016-01-14

69.

Uždaroji akcinė bendrovė „Rožinis Astras“

Kodas  268660890

Panevėžio r. sav.,

Naujamiesčio mstl.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 40

1998-12-23

Valgykla

Panevėžio r. sav.,

Naujamiesčio mstl.,

Dariaus ir Girėno g. 11

2016-01-14

70.

 Alfonso Kanapecko įmonė

Kodas 168930057

Panevėžio r. sav.,

Raguvos mstl.,

Kėdainių g. 2

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 174

1999-07-22

Alaus baras

Panevėžio r. sav.,

Raguvos mstl.,

Kėdainių g. 2

2016-01-14

71.

Deivido Gasiulio įmonė

Kodas 168979339

Panevėžio r. sav.,

Šilagalio k.

Verstis mažmenine prekyba  tabako gaminiais

Nr. 03-387

2003-06-03

Alaus baras

Panevėžio r. sav.,

Velžio sen.,

Šilagalio k.

2016-01-14

72.

Zubavičiaus individuali įmonė „Ambenė“

Kodas 168402152

Panevėžio r. sav.,

Niaukonių k.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 04-402

2004-06-03

Parduotuvė-baras

Panevėžio r. sav.,

 Smilgių mstl.,

Naujoji g.

2016-01-14

73.

Nijolės Budavičienės parduotuvė

Kodas  168664763

Panevėžio r. sav.,

Trakiškio k.,

Girelės g. 11

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 273

2001-01-03

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Trakiškio k.,

Girelės g. 11

2016-01-14

74.

Vilmos Vilkanauskienės firma „Getolė“

Kodas 168931910

Panevėžio r. sav.,

Berčiūnų k.,

Pušyno g. 9

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 209

2000-04-14

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Berčiūnų k.,

Pušyno g. 9

2016-01-14

75.

K. Zaliausko įmonė

Kodas 147244069

Panevėžio r. sav.,

Pragarėlės k.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 03-398

2003-12-02

Panevėžio r. sav.,

Panevėžio sen.,

Pragarėlės k.,

2016-01-14

76.

Ingos Čereškaitės parduotuvė

Kodas 168602391

Panevėžio r. sav.,

Lakštingalų k.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 231

2000-07-26

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Naujamiesčio sen.,

Lakštingalų k.

2016-01-14

77.

Irenos  Šulžickienės parduotuvė

Kodas 168960762

Panevėžio r. sav.,

Daukniūnų k.,

Eimuliškio g. 13

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

02-379

2002-12-12

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Daukniūnų k.,

Eimuliškio g. 13

2016-01-14

78.

A. Jakubausko įmonė „Alegė“

Kodas 168527654

Panevėžio r. sav.,

Paliūniškio k.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 311

2001-07-24

Svetainė-baras

Panevėžio r. sav.,

Paliūniškio k.,

Dvaro g. 1

2016-01-14

79.

UAB „Dembavos  prekyba“

Kodas 168958544

Panevėžio r. sav.,

Dembavos k.,

Svajonių g. 5

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 294

2001-03-29

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Dembavos k.,

Dembavos g. 1

2016-01-14

80.

UAB „Edanė“

Kodas  301536712

Panevėžio m. sav.,

Panevėžio m.,

Kniaudiškių g. 18-10

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 08-444

2008-03-21

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Dembavos k.,

Dembavos g. 2

2016-01-14

81.

V. Mickaus įmonė

Kodas 148435999

Panevėžio m. sav.,

Panevėžio m.,

Plukių g. 10-1

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 342

2002-03-13

Alaus baras

Panevėžio r. sav.,

Ramygalos m.,

Dariaus ir Girėno g. 10

2016-01-14

82.

V. Danisevičiaus įmonė

Kodas 148325570

Panevėžio m. sav.,

Panevėžio m.,

Nepriklausomybės a. 9-4

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 317

2001-08-27

Valgykla

Panevėžio r. sav.,

Velžio sen.,

Pajuosčio k.

2016-01-14

83.

Kęstučio Naviko įmonė

Kodas 168702897

Panevėžio r. sav.,

Staniūnų k.,

Ąžuolų g. 52

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 17

1998-12-29

Kavinė-baras

Panevėžio r. sav.,

Staniūnų k.,

Ąžuolų g. 52

2016-01-14

84.

Circle K Lietuva, UAB

Kodas  211454910

Vilniaus m. sav.,

Vilniaus m.,

J. Jasinsko g. 16A

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 04-407

2004-07-14

Degalinės parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Panevėžio sen.,

Ūtos k.

2016-04-25

patikslintas įmonės pavadinimas

85.

Egidijaus Murmoko IĮ

Kodas  3000 89201

Panevėžio r. sav.,

Rūtakiemio k.,

Liaudies g. 17

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 05-425

2005-11-18

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Miežiškių mstl.,

Liaudies g. 17

2016-04-27

Patikslintas buveinės adresas, prekybos vietos pavadinimas  ir adresas

86.

Artūro Rusilo įmonė

Kodas 168669162

Panevėžio r. sav.,

Miežiškių mstl.,

Kaštonų g. 1

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 38

1998-12-28

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Miežiškių mstl.,

Taikos g. 1

2016-05-04

87.

A. Bobelio įmonė

Kodas 147991021

Panevėžio r. sav.,

Panevėžio m. sav.,

Panevėžio m.,

S. Kerbedžio g. 21

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 219

2000-06-02

Užeiga „Berželis“

Panevėžio r. sav.,

Piniavos k.

2016-05-04

88.

R. Petkevičienės įmonė

Kodas  168595018

Panevėžio r. sav.,

Daniūnų k.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 204

2000-02-29

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Vadoklių sen.,

Mikėnų k.

2016-05-04

89.

IĮ „Gruodis“

Kodas  300530158

Panevėžio r. sav.,

Limeikių k.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 06-427

2006-03-03

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Limeikių k.

2016-05-04

90.

Algimanto Kraujalio vandens tiekimo įmonėVerstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 242

2000-12-18

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Garuckų k.,

Garuckų g. 1-3

2016-05-04

91.

V. Navicko firma „Vitorijuss“

Kodas 268621930

Panevėžio r. sav.,

Dembavos k.,

Dembavos g. 1

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 4

1999-01-04

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Dembavos k.,

Dembavos g.. 1

2016-05-04

92.

Artūro Peteraičio įmonė

Panevėžio r. sav., Rūtakiemio k.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 203

2000-02-07

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Rūtakiemio k.

2016-05-04

93.

J. Dailidėnienės įmonė

Kodas 147713659

Panevėžio m. sav.,

Panevėžio m.,

Pilėnų g. 24-16

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 105

1998-12-30

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Velžio k.

2016-05-04

94.

Reginos Tamošiūnienės įmonė

Kodas 168629634

Panevėžio r. sav.,

Berčiūnų k.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 90

1998-12-23

Valgykla

Panevėžio r. sav.,

Naujamiesčio sen.,

Berčiūnų k.

2016-05-04

95.

Uždaroji akcinė bendrovė „Lokaušėlė“

Kodas 168508159

Tilto g. 29

Krekenavos mstl.,

Panevėžio r. sav.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 176

1999-07-22

Parduotuvė

Sporto g. 3-1

Krekenavos mstl.,

Panevėžio r. sav.

2016-08-12

Patikslintas įmonės kodas, buveinės adresas , prekybos vietos  ir sandėlio adresas

96.

UAB „Džegera“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas  303440538

Panevėžio r. sav.,

Molainių k.,

Kęstučio g. 30

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. LR-491

2016-09-01

Kavinė „Karčema Ružava“

J. Tilvyčio g. 171, Molainių k.,

Panevėžio r. sav.

97

UAB „Viada LT“

Uždaroji akcinė bendrovė

Senasis Ukmergės kelias 4

Užubalių k.,

Vilniaus r. sav.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 08-455

2008-12-01

Degalinės parduotuvė

Tičkūnų g. 31,

Tičkūnų k.,

Panevėžio sen.,

Panevėžio r. sav.

2016-09-27

Patikslintas įmonės pavadinimas  ir buveinės adresas

98.

UAB „Šilažolė“

Kodas 168511326

Panevėžio m. sav.,

Krekenavos  mstl.,

Birutės a. 2

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 259

2001-01-02

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Krekenavos mstl.,

Birutės a. 2

2016-11-08

99.

Vilmos Varnienės parduotuvė

Kodas 168591482

Panevėžio r. sav.,

Vadoklių sen.,

Jotainių k.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 22

1998-12-29

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Vadoklių sen.,

Jotainių k.

2016-12-05

100.

Emilijos Petraitienės įmonė

Individuali įmonė

Kodas 168699682

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Laisvės g. 17

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 369

2002-07-30

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Tilto g. 29

2017-02-22

101.

Emilijos Petraitienės įmonė

Individuali įmonė

Kodas 168699682

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Laisvės g. 17

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 106

1999-01-04

Kavinė-baras

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Laisvės g. 17

2017-02-22

102.

UAB „Jokana“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 168640292

Panevėžio r. sav.,

Ramygalos m.,

Bažnyčios g. 2

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 07-440

2007-09-17

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Ramygala

Vadoklių g. 22

2017-02-22

103.

L. Samienės įmonė „Izaura“

Kodas 168449230

Panevėžio r. sav.,

Smilgių mstl.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 45

1998-12-29

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Smilgių mstl.,

Šeduvos g. 2

2017-03-02

104.

Arūno Blaževičiaus  įmonė

Kodas 168607552

Panevėžio r. sav.,

Paįstrio k.,

Gegužinės g. 35

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 5

1998-12-31

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Paįstrio k.,

Gegužinės g. 35

2017-03-02

neterminuotam laikui

105.

A. Mierkio įmonė

Kodas 168606984

Panevėžio r. sav.,

Molainių k.,

Žalioji g. 9

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 223

2000-06-12

Kavinė-baras

Panevėžio r. sav.,

Molainių k.,

Žalioji g. 9

2017-03-02

neterminuotam laikui

106.

Danutės Maraulienės įmonė

Kodas 168598466

Panevėžio r. sav.,

Perekšlių k

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 10

1998-12-22

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Smilgių sen.,

Perekšlių k.

2017-03-02 iki 2026 m.

107.

Danutės Maraulienės įmonė

Kodas 168598466

Panevėžio r. sav.

Perekšlių k.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 298

2001-04-10

Kavinė-baras

Panevėžio r. sav.,

Smilgių sen.,

Perekšlių k.

2017-03-02 iki 2026 m.

108.

Jolantos Ražauskienės įmonė

Kodas 168641437

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Sporto g. 11-13

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 324

2001-11-28

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Birutės a. 2

2017-03-06

Patikslintas buveinės adresas, prekybos tabako gaminiais vieta ir sandėlio adresas

109.

IĮ „Žygdeima“

Kodas 300656783

Panevėžio r. sav., Paliūniškio k.,

Žemdirbių g. 11

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 07-438

2007-05-15

Baras

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Sporto g. 3

2017-03-07 iki 2020 m. gruodžio 31 d.

110.

IĮ „Kėdainių prekyba“

Kodas 161653629

Kėdainių r. sav.,

Josvainių sen.,

Kunionių k.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 08-452

2008-10-13

Parduotuvė

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Mitriūnų k.

2017-07-17

111.

IĮ „Kėdainių prekyba“

Kodas 161653629

Kėdainių r. sav.,

Josvainių sen.,

Kunionių k.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. 10-469

2010-05-06

Parduotuvė „Centras“

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Rūtakiemio k.

2017-07-17

112.

Uždaroji akcinė bendrovė „SIBENA“

J. Basanavičiaus g. 95

Kėdainių m.,

Kėdainių r. sav.

Verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

Nr. LR-492

2017-08-18

Parduotuvė

Žibartonių g. 72

Žibartonių k.,

Panevėžio r. sav.

Eil.Nr.

Leidimo Nr.

Išdavimo data

Patikslinimo ar papildymo data

Galiojimo sustabdymo data

Galiojimo panaikinimo data

Leidimo turėtojo pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinės adresas

Dujų prekybos veiklos pavadinimas

Leidimo rūšis

Prekybos vietų ir sandėlių adresai

1.

07-4

2007-03-30

Akcinė bendrovė „Suskystintos dujos“

Akcinė bendrovė

Kodas 110856894

Vilniaus m. sav.,Vilniaus m.,

Smolensko g. 1

Fasuotomis suskystintomis naftos dujomis ir nefasuotomis suskystintomis naftos dujomis pildomomis į rezervuarų įrenginius

Mažmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimas

Panevėžio r. sav., Krekenavos mstl., Šilelio g.

 

Panevėžio r. sav., Krekenavos mstl., Sporto g.

 

Panevėžio r. sav., Upytės k.,

Linininkų g

 

Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Krekenavos sen., Miežiškių sen., Naujamiesčio sen., Panevėžio sen., Raguvos sen., Ramygalos sen., Smilgių sen., Upytės sen., Vadoklių sen., Velžio sen.

2.

07-5

2007-04-04

Uždaroji akcinė bendrovė „Jozita“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 176618114

Šilalės r. sav., Šilalės kaimiškoji sen.,

Šolių k.

Fasuotomis suskystintomis naftos dujomis

Mažmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimas

Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Krekenavos sen., Miežiškių sen., Naujamiesčio sen., Panevėžio sen.,

Raguvos sen., Ramygalos sen.,

Smilgių sen., Upytės sen., Vadoklių sen., Velžio sen.

3.

07-6

2007-04-04

UAB „Madalva“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 179744787

Tauragė, Pramonės g. 4A

Fasuotomis suskystintomis naftos dujomis

Mažmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimas

Panevėžio r. sav., Pragarėlės k.,

Sodelių k., Gegužinės k.,

Geležių k., Dragonių k.,

Paįstrio k., Skaistgirių k., Smilgių mstl., Piniavos k.,

Karsakiškio k., Tiltagalių k.,

Perekšlių k., Bernatonių k., Vaivadų k., Naujamiesčio mstl.,

Šilagalio k., Miežiškių mstl., Velžio k., Upytės k., Raguvos mstl., Ėriškių k., Jotainių k., Žibartonių k., Krekenavos mstl., Ramygala, Vadoklių mstl., Daniūnų k., Aukštadvario k.

4.

07-7

2007-04-04

Egidijaus Murmoko IĮ

Individuali įmonė

Kodas 300089201

Panevėžio r. sav., Krekenavos sen.,

Rūtakiemio k.

Fasuotomis suskystintomis naftos dujomis

Mažmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimas

Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Žibartonių k., Žibartonių g. 61a

5.

07-8

2007-04-16

UAB „Dargijus“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 148338984

Panevėžio r. sav.,Panevėžio sen.,

Paįstrio k., Jaunystės g. 7

Fasuotomis suskystintomis naftos dujomis

Mažmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimas

Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paįstrio k., Jaunystės g. 7

6.

07-9

2007-06-20

Uždaroji akcinė bendrovė „Naftėnas“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 148238336

Panevėžio m. sav.,Tiekimo g. 5

Fasuotomis suskystintomis naftos dujomis

Mažmeninės suskystintų

naftos dujų prekybos leidimas

Panevėžio r. sav.,                Velžio sen.,

Dembavos k.

 

 

7.

07-11

2007-06-29

2010-12-20

UAB „Aivera“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 268664230

Panevėžio r. sav.,

Paliūniškio k.,

Liekupio g. 15

Fasuotomis suskystintomis naftos dujomis

Mažmeninės suskystintų

naftos dujų prekybos leidimas

Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Paliūniškio k.

 

 

8.

08-13

2008-12-01

2016-09-30

2018-09-17

UAB „Viada LT“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 178715423

Senasis Ukmergės kelias  4

Užubalių k.,

Vilniaus r. sav.

Fasuotomis suskystintomis naftos dujomis

Mažmeninės suskystintų naftos dujų prekybos leidimas

Panevėžio r. sav., Panevėžio sen.., Tičkūnų k., Tičkūnų g. 31

 

Panevėžio r. sav.,

Ramygalos m., Vienkiemio g. 1 B

9.

11-14

2011-05-12

UAB „Dujų Spektras“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 125680199

Raseinių r. sav.,

Viduklės geležinkelio stotis

Fasuotomis suskystintomis naftos  dujomis

Leidimas verstis mažmenine prekyba dujomis

Viduklės geležinkelio stotis , Raseinių r. sav.

 

Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Krekenavos sen., Miežiškių sen., Naujamiesčio sen., Panevėžio sen., Raguvos sen., Ramygalos sen., Smilgių sen., Upytės sen., Vadoklių sen., Velžio sen., Paįstrio sen.

10.

12-15

2012-03-22

UAB „JDC prekyba“

Uždaroji akcinė bendrovė

kodas 302443613

Tilžės g. 157

Šiauliai

Fasuotomis suskystintomis naftos  dujomis

Leidimas verstis mažmenine prekyba dujomis

Bačiūnų g. 55D, Šiauliai

 

Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Krekenavos sen., Miežiškių sen., Naujamiesčio sen., Panevėžio sen., Raguvos sen., Ramygalos sen., Smilgių sen., Upytės sen., Vadoklių sen., Velžio sen., Paįstrio sen.

11.

12-16

2012-04-12

R. Rupšio įmonė

Individuali įmonė

Kodas 168590761

Panevėžio r. sav.,

Žibartonių k.

Fasuotomis suskystintomis naftos  dujomis

Leidimas verstis mažmenine prekyba dujomis

Panevėžio r. sav.,

Žibartonių k., Žibartonių g. 61A

12.

12-17

2012-06-25

UAB „Naftos dujos“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 166797537

Panevėžio r. sav.,

Mažeikių m.,

Algirdo g. 42

Fasuotomis suskystintomis naftos  dujomis

Leidimas verstis mažmenine prekyba dujomis

Panevėžio r. sav., Senamiesčio k.

 

Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Krekenavos sen., Miežiškių sen., Naujamiesčio sen., Panevėžio sen., Raguvos sen., Ramygalos sen., Smilgių sen., Upytės sen., Vadoklių sen., Velžio sen.

13.

12-18

2012-12-19

2013-12-31

UAB „Topgas“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 302655630

Vilnius

Lukiškių g. 5

Fasuotomis suskystintomis naftos  dujomis

Leidimas verstis mažmenine prekyba dujomis

Panevėžio r. sav., Senamiesčio k.

Smėlynės g. 177D

 

Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Krekenavos sen., Miežiškių sen., Naujamiesčio sen., Paįstrio sen., Panevėžio sen., Raguvos sen., Ramygalos sen., Smilgių sen., Upytės sen., Vadoklių sen., Velžio sen.

 

Panevėžio r. sav., Vadoklių mstl., Ramygalos g. 19

 

Panevėžio r. sav.,

Žibartonių k.,

Žibartonių g. 75

14.

13-19

2013-10-23

2015-01-02

Jolantos Ražauskienės įmonė

Kodas 168641437

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos mstl.,

Sporto g. 11-13

Fasuotomis suskystintomis naftos dujomis

Leidimas verstis mažmenine prekyba dujomis

Panevėžio r. sav., Krekenavos mstl., Tilto g. 4

 

Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Linkaučių k.

 

Panevėžio r. sav., Upytės k., Nepriklausomybės a. 1

15.

ET9-20

2013-11-27

2018-09-20

UAB „Saitema“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 301886666

Mažeikių r. sav.,

Mažeikių m.,

Naftininkų g. 60-12

Fasuotomis suskystintomis naftos dujomis

Leidimas verstis mažmenine prekyba dujomis

Panevėžio r. sav., Ramygalos m., Vienkiemio g. 1B

16.

ET9-21

2013-12-16

Uždaroji akcinė bendrovė „Milda“

Kodas 276521310

Jurbarko r. sav.,

Jurbarko m.,

Pramonės g. 1B

Fasuotomis suskystintomis naftos dujomis

Leidimas verstis mažmenine prekyba dujomis

Šilalės r. sav., Struikų k., Sodininkų g. 5

 

Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Krekenavos sen., Miežiškių sen., Naujamiesčio sen., Panevėžio sen., Raguvos sen., Ramygalos sen., Smilgių sen., Upytės sen., Vadoklių sen., Velžio sen., Paįstrio sen.

 

Panevėžio r. sav., Naujamiesčio mstl., Kudirkos g. 11

17.

ET9-22

2014-07-30

UAB „Onela“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 303316871

Kauno m. sav.

Kauno m.

Islandijos pl. 95-57

Fasuotomis suskystintomis naftos dujomis

Leidimas verstis mažmenine prekyba dujomis

Panevėžio  r. sav., Raguvos sen.,

Fermos k.

18.

ET9-23

2016-04-15

UAB „Gastera“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 304083530

Panevėžio  m. sav.,

Panevėžio m.,

Dubogirio g. 29

Fasuotomis

suskystintomis naftos dujomis

Leidimas verstis mažmenine prekyba dujomis

Paliūniškio g. 5, Panevėžys

 

Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Krekenavos sen., Miežiškių sen., Naujamiesčio sen., Panevėžio sen.,               Raguvos  sen.,   Ramygalos sen.,              Smilgių sen., Upytės sen., Vadoklių sen.,                     Velžio sen., Paįstrio sen.

Eil Nr.

Licencijos turėtojo (juridinio asmens- pavadinimas, kodas,  buveinės adresas; fizinio asmens-vardas ir pavardė)

Licencijos (leidimo) rūšis

Licencijos (leidimo) numeris

Licencijos (leidimo) išdavimo data

Licencijos  (leidimo) papildymo ir (ar) patikslinimo data

Licencijos (leidimo) galiojimo sustabdymo data

Licencijos (leidimo) galiojimo sustabdymo panaikinimo data

Licencijos (leidimo) galiojimo panaikinimo data

Nefasuotų naftos produktų pavadinimai ir kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą

Prekybos vietos (degalinės) adresas

1.

Akcinė bendrovė  „Ventus-Nafta“

166920025

Vilniaus m.,

J. Jasinskio g. 16 B

Verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzeliniais degalais, suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu

5

2001-06-01

 

 

 

 

Variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius mažesnis kaip 95 (2710 11 41)

Variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 95, bet mažesnis kaip 98 (2710 11 45)

Variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 98 (2710 11 49)

Gazoliai-dyzeliniai degalai, šildymui skirti gazoliai, kiti gazoliai (2710 19 41, 2710 19 45, 2710 19 49)

Suskystintos dujos, skirtos autotransporto priemonėms (2711 12 11, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 97, 2711 19 00)

Panevėžio r.,

Naujamiesčio

sen.,

Nausodės k.

2.

UAB „Aivera“

268664230

Panevėžio r. sav.,

Paliūniškio k.,

Liekupio g. 15

Verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzeliniais degalais, suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu

7

2001-07-202010-12-17

patikslintas

įmonės pavadinimas

 

 

 

Variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius mažesnis kaip 95 (2710 11 41)

Variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 95, bet mažesnis kaip 98 (2710 11 45)

Variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 98 (2710 11 49)

Gazoliai-dyzeliniai degalai, šildymui skirti gazoliai, kiti gazoliai (2710 19 41, 2710 19 45, 2710 19 49)

Suskystintos dujos, skirtos autotransporto priemonėms (2711 12 11, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 97, 2711 19 00)

Biodyzelinas (3824 90 91)

Panevėžio r.,

Karsakiškio sen.,

Paliūniškio k.

3.

Uždaroji akcinė bendrovė „Naftėnas“

148238336

Tiekimo g. 5

Panevėžys

Verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzeliniais degalais, suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu

9

2002-01-02

 

 

 

 

Variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius mažesnis kaip 95 (2710 11 41)

Variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 95, bet mažesnis kaip 98 (2710 11 45)

Gazoliai-dyzeliniai degalai, šildymui skirti gazoliai, kiti gazoliai (2710 19 41, 2710 19 45, 2710 19 49)

Suskystintos dujos, skirtos autotransporto priemonėms (2711 12 11, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 97, 2711 19 00)

Panevėžio r.

Velžio sen.,

Dembavos k.

4.Circle K  Lietuva, UAB

Uždaroji akcinė bendrovė

211454910

Vilnius

J. Jasinskio g. 16 A

Verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzeliniais degalais, suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu.

18

2004-07-162016-05-05

patikslintas įmonės pavadinimas

Variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius mažesnis kaip 95 (2710 11 41)

Variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 95, bet mažesnis kaip 98 (2710 11 45)

Variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 98 (2710 11 49)

Gazoliai-dyzeliniai degalai, šildymui skirti gazoliai, kiti gazoliai (2710 19 41, 2710 19 45, 2710 19 49)

Suskystintos dujos, skirtos autotransporto priemonėms (2711 12 11, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 97, 2711 19 00)

Biodyzelinas (3824 90 91)

Panevėžio r.,

Panevėžio sen.,

Ūtos k.

5.

UAB „Viada LT“

Uždaroji akcinė bendrovė

178715423

Senasis Ukmergės kelias  4

Užubalių k.,

Vilniaus r. sav.

Verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzeliniais degalais, suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu.

22

2008-12-012016-09-30

Patikslintas įmonės pavadinimas ir buveinės adresas

Variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 95, bet mažesnis kaip 98 (2710 11 45)

Variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 98 (2710 11 49)

Gazoliai-dyzeliniai degalai, šildymui skirti gazoliai, kiti gazoliai (2710 19 41, 2710 19 45, 2710 19 49)

Suskystintos dujos, skirtos autotransporto priemonėms (2711 12 11, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 97, 2711 19 00)

Biodyzelinas (3824 90 91)

Panevėžio r.,

Tičkūnų k.,

Tičkūnų g. 31

6.

UAB „Šilo gojus“

302316085

Kupiškio r. sav.,

Subačiaus sen.,

Dvariškių vs.

Verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzeliniais degalais, suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu.

23

2009-07-10Variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius mažesnis kaip 95 (2710 11 41)

Variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 95, bet mažesnis kaip 98 (2710 11 45)

Variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 98 (2710 11 49)

Gazoliai-dyzeliniai degalai, šildymui skirti gazoliai, kiti gazoliai (2710 19 41, 2710 19 45, 2710 19 49)

Suskystintos dujos, skirtos autotransporto priemonėms (2711 12 11, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 97, 2711 19 00)

Biodyzelinas (3824 90 91)

Panevėžio r.,

Naujamiesčio sen.,

Gustonių k.

7.

UAB „Šilo gojus“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 302316085

Kupiškio r. sav.,

Dvariškių vs.

Verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

24

2012-07-312013-05-272013-06-06Variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius mažesnis kaip 95 (2710 12 41)

Variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 95, bet mažesnis kaip 98 (2710 12 45)

Variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 98 (2710 12 49)

Gazoliai-dyzeliniai degalai, šildymui skirti gazoliai, kiti gazoliai (2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19)

Suskystintos dujos, skirtos autotransporto priemonėms (2711 12 11, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 97, 2711 19 00)

Biodyzelinas (3826 00 10)

Panevėžio r. sav.,

Krekenavos sen.,

Švenčiuliškių k.

8.

UAB „Neste Lietuva“

Uždaroji akcinė bendrovė

kodas 211472890

Vilniaus m. sav.,

Vilnius

P. Lukšio g. 32

Verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

25

2012-11-20Variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 95, bet mažesnis kaip 98 (2710 12 45)

Variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 98 (2710 12 49)

Gazoliai-dyzeliniai degalai, šildymui skirti gazoliai, kiti gazoliai (2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19)

Panevėžio r. sav.,

Šilagalio k.,

Panevėžio aplinkl.   7

9.

UAB „Saitema“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 301886666

Naftininkų g. 60-12

Mažeikiai

Verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

LN-26

2013-11-042018-09-20Variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 95, bet mažesnis kaip 98 (2710 12 45)

Gazoliai-dyzeliniai degalai, šildymui skirti gazoliai, kiti gazoliai (2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19)

Suskystintos dujos, skirtos autotransporto priemonėms (2711 12 11, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 97, 2711 19 00

Panevėžio r. sav.,

Ramygalos m.,

Vienkiemio g. 1B

10.

UAB „Onela“

Uždaroji akcinė bendrovė

Kodas 303316871

Islandijos pl. 95-57

Kaunas

Verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

LN-27

2014-07-09Variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 95, bet mažesnis kaip 98 (2710 12 45)

Gazoliai-dyzeliniai degalai, šildymui skirti gazoliai, kiti gazoliai (2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, 2710 20 19)

Panevėžio r. sav.

Raguvos sen.

Fermos k.,

Vilniaus g. 10

11.

UAB „Viada LT“

Uždaroji akcinė bendrovė

178715423

Senasis Ukmergės kelias  4

Užubalių k.,

Vilniaus r. sav.

Verstis mažmenine prekyba nefasuotu naftos produktais

LN-28

2018-09-17Variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius mažesnis kaip 95 (2710 12 41)

Variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 95, bet mažesnis kaip 98 (2710 11 45)

Variklių benzinas, kurio oktaninis skaičius ne mažesnis kaip 98 (2710 11 49)

Gazoliai-dyzeliniai degalai, šildymui skirti gazoliai, kiti gazoliai (2710 19 41, 2710 19 45, 2710 19 49)

Suskystintos dujos, skirtos autotransporto priemonėms (2711 12 11, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 97, 2711 19 00)

Biodyzelinas (3824 90 91)

Panevėžio r.,

Ramygalos m.,

Vienkiemio g. 1B

Eil.  Nr.

Licencijos turėtojo (juridinio asmens- pavadinimas, teisinė forma, kodas (registracijos Nr.),  buveinės adresas; fizinio asmens-vardas ir pavardė)

Licencijuojama veikla

Licencijos  numeris

Licencijos  išdavimo data

Licencijos   pakeitimo data

Licencijos  galiojimo sustabdymo data

Licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo data

Licencijos  galiojimo panaikinimo data

Licencijuojamos veiklos teritorija

1.

Uždaroji akcinė bendrovė „Lenauda“, 169267483,

Vilniaus g. 14-1, Pasvalys

Šilumos tiekimas

3

2009-02-17

2013-12-30

 

 

Panevėžio rajono savivaldybėje –Dvaro g. 1 esančiame pastate, Dvaro g. 1 (likusiuose pastatuose), Dvaro g. 2, Dvaro g. 3, Dvaro g. 4, Dvaro g. 5, Jotainių kaimo teritorijose, išskyrus kitose Panevėžio rajono savivaldybės arba Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas.
PavadinimasVadovas Kontaktai Valdybos nariaiĮstatinis kapitalas

tūkst. Eur

Savivaldybės dalisVeiklos rezultatai/
 finansinės
 ataskaitos
tūkst. Eur%
AB „Panevėžio energija“

 

 Įstatai

Petras DiksaSenamiesčio g. 113, LT-35114, Panevėžys

Tel.: (8-45) 463 525
Faks.: (8-45) 501 085
El. paštas: bendrove@pe.lt

Pirmininkas:
Petras DiksaNariai:
Tomas JuknaArvydas Šatas
32618,3719,082,212017 m. finansinės ataskaitos

 

 

UAB „Aukštaitijos vandenys“

 

 Įstatai

Saulius VenckusVelžio kel. 13, LT-36111, Panevėžys

Tel.: (8-45) 586 630
Faks.: (8-45) 586 637
El.  paštas: info@avandenys.lt

Pirmininkas :
Saulius VenckusNariai:Tomas JuknaRegina LiubšienėAsta PuodžiūnienėArvydas Šatas
23178,71165,655,032017 m. finansinės ataskaitos
UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

 

 Įstatai

Gintautas UlysBeržų g. 3, LT-36237, Panevėžys

Tel.: (8-45) 432 199
Faks.: (8-45) 587 068
El. paštas: info@pratc.lt

 

Pirmininkas:
Rūta TaučikienėNariai:Vidas SavickasAsta PuodžiūnienėSandra JakštienėAlgimutis BalčiūnaitisEugenijus LunskisMarius MališauskasZita MarcinkevičiūtėNataša Aleksiejeva
343,150,414,692017 m. finans

 

Finansinės paramos gavėjai, norintys gauti paramą iš smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų, Savivaldybės administracijai pateikia:

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrių adresu: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, II a. 214 kab., tel. (8 45) 58 29 56, el. p. lina.gaidyte@panrs.lt.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-22 13:53