Informacija

Informacija apie Panevėžio rajono savivaldybės ir socialinius būstus, jų nuomos tvarką, laukiančiųjų sąrašus, kreditus būstui įsigyti

Teisę į Savivaldybės socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiame punkte nurodytus reikalavimus:

 1. asmenų ir šeimų nuolatinė gyvenamoji vieta Panevėžio rajone, o neturintys gyvenamosios vietos asmenys yra Panevėžio rajono savivaldybėje įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;
 2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme (toliau – Gyventojų turto deklaravimo įstatymas) nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas. Deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija Įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;
 3. neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip
  60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma.

 Teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą turi asmenys ir šeimos, gyvenantys Savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, arba jeigu jie turi teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą pagal Įstatymo 15 straipsnyje nustatytus socialinio būsto naudingojo ploto normatyvus, arba jeigu asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas.

Lietuvos  Respublikos  paramos  būstui  įsigyti ar išsinuomoti  įstatymo  11  straipsnio  3 dalyje teisę į paramą būstui išsinuomoti turi asmenys ir šeimos, jeigu jų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta  tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija šių dydžių:

 1. asmens  be  šeimos,  grynosios  metinės pajamos – 5 120 eurų ir turtas   – 7 168   eurų;
 2. dviejų,  trijų asmenų šeimos, grynosios metinės pajamos –  10 240 eurų ir turtas – 14 336 eurų;
 3. keturių  ir  daugiau  asmenų  šeimos, grynosios metinės  pajamos vienam  asmeniui  neturi  viršyti  2 944 eurų  ir  turtas vienam asmeniui – 7 168 eurų.

Asmenys savivaldybės administracijai kartu su prašymu pateikia dokumentus, reikalingus teisei į paramą būstui išsinuomoti nustatyti:

 1. valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą (jei turto neturite, pateikti nereikia);
 2. turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už praėjusius kalendorinius metus (Forma FR0001). Dėl deklaracijos kreiptis į Panevėžio apskrities valstybinę mokesčių inspekciją adresu:
  Durpyno g. 3, Panevėžys, tel. 50 11 48. Deklaracijai užpildyti turite pateikti pažymas apie pajamas už kalendorinius metus (iš darbovietės, Sodros, socialinės paramos sk. ir pan.);
 3. einamaisiais metais išduotą pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą iš seniūnijos pagal gyvenamąją vietą (šeimos atveju – visų šeimos narių);
 4. dokumentus, patvirtinančius, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) (ištuokos, mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar kitus dokumentus);
 5. įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;
 6. atstovavimą patvirtinantį dokumentą;
 7. mokymo įstaigos pažymą apie į šeimos sudėtį įskaitomus asmenis, kurie yra nesusituokę ir savo vaikų neauginantys pilnamečiai vaikai iki 24 metų ir (ar) pilnamečiai vaikai iki 24 metų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba ir kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklas ar profesinio mokymo įstaigas baigę pilnamečiai vaikai ir (ar) pilnamečiai vaikai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, nuo bendrojo ugdymo mokyklų ar profesinio mokymo įstaigų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;
 8. kitus dokumentus, įrodančius asmenų teisę į paramą būstui išsinuomoti. Su savimi turėtisuaugusių šeimos narių pasus ir jų kopijas (puslapio su nuotrauka) ar asmens tapatybės korteles ir jų kopijas; vaikų (iki 18 metų) gimimo liudijimus ir jų kopijas;  santuokos ar ištuokos liudijimą ir jo kopiją, arba sutuoktinio mirties liudijimą ir jo kopiją, neįgalumo ar darbingumo lygio pažymą.

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašas sudaromas pagal prašymo įregistravimo savivaldybės vykdomojoje institucijoje datą.  Sąrašas tvirtinamas vieną kartą per metus Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.  Asmenys ir šeimos, įrašyti į sąrašą, skirstomi į šias grupes:

 1. jaunų šeimų;
 2. šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
 3. likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų. Šią grupę sudaro iki 36 metų buvę likę be tėvų globos asmenys ar jų šeimos, taip pat likę be tėvų globos asmenys, kurie yra ne jaunesni kaip 16 metų, jų atstovams pagal įstatymą (rūpintojams) pateikus prašymą, tačiau socialinio būsto nuoma jiems siūloma tik įgijus visišką civilinį veiksnumą, jeigu jie atitinka šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus;
 4. neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų;
 5. socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą;
 6. bendroji. Šią grupę sudaro visi asmenys ir šeimos, nepatenkantys į šios dalies 1, 2, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytas grupes.

Prašymas ir dokumentai dėl valstybės paramos būstui išsinuomoti priimami Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo sk., 214 kab., tel. (8 45) 58 29 56.

Teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms turi jaunos šeimos, kurios atitinka visus šiuos reikalavimus:

1. Prašymo dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms  pateikimo metu atitinka jaunos šeimos apibrėžimą, t.y. šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra iki 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų arba (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) ir yra iki 36 metų.

2. Iki kreipimosi dienos neturėjo ir kreipimosi bei pažymos išdavimo metu nė vienas jaunos šeimos narys neturi Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise priklausančio būsto ar jo dalies. Tačiau jeigu asmuo turi ar nuosavybės teise turėjo būstą, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra ar buvo mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, laikoma, kad jauna šeima atitinka šio punkto reikalavimą.

3. Įsigyja pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regione, kurio teritorijoje nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 65 procentais mažesnė negu didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro normatyvinė vertė, kurią nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijose Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą.

Subsidijos suteikiamos:

1. jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;

2. jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 20 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;

3. jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ir (ar) du vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 25 procentai būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;

4. jaunoms šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) tris ir daugiau vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 30 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos.

Nustatyta, kad iki 15 procentų suteikto būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos jaunos šeimos galės panaudoti žemės sklypui, kuriame yra būstas arba planuojama jį statyti, įsigyti.
Būsto kredito pirmajam būstui įsigyti suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų arba šios sumos ekvivalentas kita valiuta. 

Dėl subsidijos suteikimo (pagrindiniai žingsniai):

1. Jauna šeima regione susiranda būstą pirkimui arba sklypą statybai.

2. Šeima deklaruoja turtą (Turto deklaracijos forma FR0001) ir užpildo prašymą www.spis.lt

3. institucijos, atliekančios statinio ekspertizę, išvadą apie tai, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi (rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, projektuotojo išvadą, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi);

4. statybą leidžiantį dokumentą, jeigu būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti imamas būstui statyti;

5. Savivaldybė per 10 darbo dienų išduoda pažymą subsidijai gauti, jeigu tam yra lėšų ir jei šeima atitinka kriterijus. Jei visos lėšos tiems metams išnaudotos, pažyma neišduodama, bet formuojamas sąrašas naujam finansavimo periodui laikantis eiliškumo pagal prašymo pateikimo datą. Jauna šeima šį statusą turi atitikti tik prašymo pateikimo metu.

6. Jauna šeima su gauta pažyma per 15 kalendorinių dienų kreipiasi į pasirinktą kredito įstaigą.

7. Kredito įstaiga per tris mėnesius priima sprendimą suteikti kreditą arba ne. Nusprendusi suteikti paskolą būstui kredito įstaiga pasirašo kreditavimo sutartį su jauna šeima.

8. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ne vėliau kaip per 4 mėnesius perveda subsidiją už jauną šeimą kredito įstaigai.

Tais atvejais, kai savivaldybės administracija atsisakys išduoti pažymą jaunai šeimai, nes bus panaudoti visi valstybės biudžeto asignavimai atitinkamiems metams finansinei paskatai pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikti, jauna šeima pagal prašymo užregistravimo savivaldybės administracijoje datą ir laiką bus įrašoma į Jaunų šeimų, laukiančių finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, sąrašą. Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms bus teikiama laikantis eiliškumo.
Jauna šeima, imanti būsto kreditą pirmajam būstui pirkti arba būstui pirkti ir statyti, iki kreditavimo sutarties sudarymo dienos kredito davėjui, su kuriuo sudaro kreditavimo sutartį, privalo pateikti valstybės įmonės Registrų centro Gyventojų registro departamento pažymą, patvirtinančią, kad jaunos šeimos nariai nėra susiję artimos giminystės ryšiais su asmeniu, iš kurio perkamas būstas. Artimaisiais giminaičiais pripažįstami tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, taip pat broliai ir seserys.

Smulkesnę informaciją galima gauti tel. 8-45 58 29 56 arba atvykus į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus 214 kab.

Valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus Panevėžio apskrityje teikia šie bankai: Panevėžio kredito unija, Swedbank, AB, SEB bankas

Kompensacija galės būti naudojama ir kredito pradiniam įnašui ar jo daliai padengti.

Asmenų grupės, kurioms valstybė kompensuoja dalį būsto kredito:

Asmenų grupės apibūdinimasKompensacijos dydis, proc.
Likę be tėvų globos (rūpybos) asmenys iki 36 metų ar jų šeimos20
Šeimos, auginančios 3 arba daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba)20
Asmenys ir šeimos, kurių šeimos nariams yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo, kuriam nustatytas specialiųjų poreikių lygis20
Jaunos šeimos, auginančios 1-2 vaikus, kai tėvai ne vyresni kaip 36 m. amžiaus10
Šeimos, kuriose vienas iš tėvų yra miręs10

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų maksimalūs dydžiai yra apibrėžti:

 • iki 53 tūkst. Eur asmeniui be šeimos;
 • iki 87 tūkst. Eur šeimai;
 • iki 35 tūkst. Eur būsto rekonstrukcijai.

Valstybės remiamo būsto kredito gavimo sąlygos.

Valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą gali gauti tik Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme apibrėžti, teisę į valstybės paramą turintys asmenys, kurie atitinka kredituojančio banko reikalavimus, keliamus būsto kredito gavėjams.

Teisę į valstybės paramą turi tie asmenys (šeimos), kurių turimas turtas ir per paskutinius kalendorinius metus gautos grynosios pajamos neviršija minėtame įstatyme nurodytų dydžių ir kurie įsigyja pirmą tinkamą šeimai gyventi būstą, t. y. neturi ir neturėjo nuosavo būsto, turėjo nuosavą būstą daugiau kaip prieš 5 metus ir nėra pasinaudoję valstybės parama būstui įsigyti, arba turi (turėjo) būstą, kuriame vienam šeimos nariui tenka mažiau nei 14 kv. m naudingojo ploto, arba turi (turėjo) daugiau kaip 60 proc. nusidėvėjusį būstą, nepriklausomai nuo jo ploto. Taip pat nepriklausomai nuo turimo būsto ploto galima gauti valstybės remiamą būsto kreditą būstui pritaikyti neįgaliųjų poreikiams.

Visais minėtais atvejais šeimos pajamos ir turtas neturi viršyti nustatytų dydžių:

Šeimos apibūdinimasPajamų riba, EurTurto riba, Eur
Asmens be šeimos metinės pajamos ir turimas turtas13 25016 125
2–3 asmenų šeimos metinės pajamos ir turimas turtas18 50032 750
4–5 asmenų šeimos metinės pajamos ir turimas turtas22 25043 625

Vienam šeimos nariui tenkančios metinės pajamos ir turtas

6 asmenų ir didesnėse šeimose

3 75010 375

Svarbiausia ir sunkiausiai apibrėžiama valstybės iš dalies kompensuojamo kredito gavimo sąlyga – atitikti kredituojančio banko reikalavimus, keliamus būsto kredito gavėjams.

Ne daugiau kaip 25 procentai valstybės iš dalies kompensuojamojo būsto kredito sumos gali būti panaudota žemės sklypui, kuriame yra būstas arba planuojama jį statyti, įsigyti.

Valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavimo procesas.

Asmenys ir šeimos, kurie norėtų gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, pirmiausia turėtų atsakingai įvertinti savo galimybes skolintis: ar ilgalaikė paskola netaps nepakeliama našta ateityje, ar gaunamos pajamos yra pakankamai patvarios ir netekus darbo nebus sunku susirasti kitą darbą, ar nėra šiuo metu prisiimta per daug kreditinių įsipareigojimų ir pan.

Jei nusprendžiama, kad skolintis būstui yra tinkamas laikas, vertėtų susipažinti su kredituojančių bankų būsto kreditų sąlygomis, įvertinti, ar jos Jums tinkamos ir pasitikrinti, ar yra išpildomi banko keliami reikalavimai būsto kredito gavėjams. Aptarus su kredituojančiu banku tinkamas kreditavimo sąlygas, reikės gauti Panevėžio rajono savivaldybės administracijos pažymą, patvirtinančią teisę į valstybės paramą.

Daugiau informacijos teikiama tel. 8-45 58 29 56 arba atvykus į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus 214 kab. Pažyma, patvirtinanti teisę į valstybės paramą, arba motyvuotas atsisakymas tokią pažymą išduoti pateikiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po to, kai Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje užregistruojami visi pažymos išdavimui reikiami dokumentai. Per 15 kalendorinių dienų nuo pažymos gavimo ji kartu su būsto kredito paraiška turi būti pateikta kredituojančiam bankui. Toliau viskas vyksta kredituojančio banko nustatyta tvarka, o pasirašius valstybės remiamo būsto kredito sutartį, priklausanti subsidija iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimo programos yra pervedama į kredituojančio banko nurodytą sąskaitą. Likusi kredito dalis grąžinama kredito sutartyje nustatyta tvarka.

Asmenims ir šeimoms, teisę į subsidiją įgijusiems po kompensuojamo būsto kredito gavimo, subsidijos sumą apskaičiuojama nuo likusios negrąžintos kompensuojamo būsto kredito sumos. Asmuo ar šeima turi būti įvykdę visus skolinius įsipareigojimus pagal kreditavimo sutartį iki kreipimosi į kredito įstaigą su prašymu apskaičiuoti ir išmokėti subsidiją dienos.
Jeigu valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavėjas teisę į subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti įgijo po to, kai gavo valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, suteiktą iš kredito davėjams nustatyto valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo metinio limito, subsidija apskaičiuojama pagal valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito likučio sumą, buvusią tą dieną, kai valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito gavėjas kreipėsi į kredito davėją su prašymu pakeisti su kredito davėju sudarytą sutartį dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito teikimo. Svarbu žinoti, kad, jeigu valstybės remiamas būsto kreditas yra grąžinamas bankui greičiau nei per penkerius metus arba per šį laikotarpį kredito lėšomis įsigytas būstas yra perleidžiamas kitiems asmenims, valstybės suteikta subsidija privalo būti grąžinta arba yra išieškoma.

Jeigu valstybės iš dalies kompensuojamas būsto kreditas suteikiamas būsto statybai, asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į subsidiją valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti, ši subsidija išmokama tik užbaigus būsto statybas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka.

Ekonomikos ir turto valdymo skyriui reikia pateikti šiuos dokumentus:

1. valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie nuosavybės teise turimą ir (ar) turėtą būstą;

2. turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už kalendorinius metus (išduoda Valstybinė mokesčių inspekcija,  deklaracijos forma FR0001).

3. dokumentus, patvirtinančius, kad motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vaiką (-us) ir (ar) vaiką (-us), kuriam (-iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) (ištuokos, mirties faktą patvirtinančius dokumentus ar kitus dokumentus);

4. įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;

5. atstovavimą patvirtinantį dokumentą;

6. rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, taip pat rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, pritaikant jį neįgaliųjų poreikiams, – projektuotojo išvadą, kad nuosavybės teise turimas (turėtas) būstas yra (buvo) netinkamas gyventi arba nepritaikytas neįgaliųjų poreikiams;

7. mokymo įstaigos pažymą apie į šeimos sudėtį įskaitomus asmenis, kurie yra nesusituokę ir savo vaikų neauginantys pilnamečiai vaikai iki 24 metų ir (ar) pilnamečiai vaikai iki 24 metų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba ir kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklas ar profesinio mokymo įstaigas baigę pilnamečiai vaikai ir (ar) pilnamečiai vaikai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, nuo bendrojo ugdymo mokyklų ar profesinio mokymo įstaigų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;

8. kitus dokumentus, įrodančius asmenų teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti. Turėti su savimi asmens dokumentus, neįgalumo ar darbingumo lygio pažymą.

Asmenims ir šeimoms parama, mokant būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją (toliau – Kompensacija), teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-264. Parama, mokant Kompensaciją, teikiama asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į Kompensaciją (vertinamas turimas turtas, gaunamos pajamos), išsinuomojusiems fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybės) priklausantį tinkamą būstą, sudarę ne trumpiau kaip vieniems metams būsto nuomos sutartį ar išperkamosios būsto nuomos sutartį. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Būsto nuomos kompensacijos dydis apskaičiuojamas pagal Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodiką, priklausomai kiek šeimoje yra narių. Panevėžio rajone 2021 metais vienam asmeniui ar šeimos nariui yra mokama 64,96  Eur Kompensacija per mėnesį.

Norėdami pasinaudoti kompensacija, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriui (214 kab.) turite pateikti:

 1. prašymą įrašyti į asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sąrašą;
 2. būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį, sudarytą ne trumpiau kaip vieneriems metams pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ir įregistruotą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Nuomojamas būstas turi būti Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje;
 3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 4. asmens banko atsiskaitomosios sąskaitos numerį.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad asmenys ir šeimos, norintys gauti Kompensaciją, neprivalo įsirašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą (toliau – Sąrašas), o įsirašę į Sąrašą ir gaunantys Kompensaciją, neišbraukiami iš jo.

Smulkesnę informaciją galima gauti tel. 8-45 58 29 56 arba atvykus į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus 214 kab.

 • Socialinis būstas – naudingo ploto 37,16 kv. m butas, išimties tvarka 2020-03-03 išnuomotas V. D., kuriam nustatytas 15 proc. darbingumo lygis.
 • Pakeistos nuomos sąlygos nuo 2020 m. lapkričio 5 d. šiems socialinio būsto nuomininkams:
 1. D. U. (duomenys neskelbtini), gyv. Šilelio g. 3-207A, Krekenavos mstl., Krekenavos sen., Panevėžio r.;
 2. R. B. (duomenys neskelbtini), gyv. Slabadėlės k. 3-3, Krekenavos sen., Panevėžio r.

Bendra informacija

Eil.  Nr.

Licencijos turėtojo (juridinio asmens- pavadinimas, teisinė forma, kodas (registracijos Nr.),  buveinės adresas; fizinio asmens-vardas ir pavardė)

Licencijuojama veikla

Licencijos  numeris

Licencijos  išdavimo data

Licencijos   pakeitimo data

Licencijuojamos veiklos teritorija

1.Uždaroji akcinė bendrovė „Lenauda“, 169267483, Vilniaus g. 14-1, PasvalysŠilumos tiekimas32009-02-172013-12-30Panevėžio rajono savivaldybėje –Dvaro g. 1 esančiame pastate, Dvaro g. 1 (likusiuose pastatuose), Dvaro g. 2, Dvaro g. 3, Dvaro g. 4, Dvaro g. 5, Jotainių kaimo teritorijose, išskyrus kitose Panevėžio rajono savivaldybės arba Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas.

Eil. Nr.Įmonės pavadinimasĮmonės kodasValdomo turto dydis, EurAkcijų skaičiusBalso teisė, proc.Nominali akcijos vertė, EurDaugiau informacijos:
1.AB „Panevėžio energija“147248313719 078,50205 4512,213,50https://www.pe.lt/lt
2.UAB „Aukštaitijos vandenys“1471047541 260 166,584 345 4025,030,29https://www.avandenys.lt/
3.UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras30012700450 399,1017 37914,692,90https://pratc.lt/

Finansinės paramos gavėjai, norintys gauti paramą iš smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo lėšų, Savivaldybės administracijai pateikia:

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrių adresu: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, II a. 214 kab., tel. (8 45) 58 29 56, el. p. lina.gaidyte@panrs.lt.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-10-25 14:49