Projektai, konkursai, programos

Europos socialinio fondo agentūra kartu su projekto parneriais, tarp kurių yra ir Panevėžio rajono savivaldybė įgyvendina projektą „Karjeros specialistų tinklo vystymas“. Šio projekto tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. Įgyvendinant projekto veiklas vystome karjeros specialistų tinklą ir siekiame užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo ar kitose švietimo įstaigose.

Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs ne mažiau kaip 380 karjeros specialistų.

Projektas įgyvendinamas iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Projektui skiriama 9 998 172,97 Eur iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų.

Projekto veiklos vykdomos pagal Europos socialinio fondo agentūros ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos sudarytą jungtinės veiklos sutartį. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus užtikrintas profesinio orientavimo paslaugų teikimas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams, todėl vykdomo projekto lėšomis nuo 2022 m. spalio mėn. karjeros specialistai įdarbinti Velžio, Ramygalos ir Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijose bei Švietimo centre. Velžio gimnazijos specialistai papildomai profesinio orientavimo paslaugas teikia Paliūniškio  pagrindinės mokyklos mokiniams, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos specialistas – Upytės Antano Belazaro pagrindinės mokyklos, o Švietimo centro specialistas – Paįstrio Juozo Zikaro, Raguvos ir Smilgių gimnazijų, Dembavos progimnazijos, Naujamiesčio mokyklos bei Pažagienių ir Piniavos mokyklų-darželių mokiniams.

2023 m. gegužės mėn. vyko iniciatyvos „Pamokos matuojasi Panevėžio rajoną: iššūkių serija“ baigiamasis renginys, kuriame dalyvavo keturios mokinių komandos iš Velžio ir Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijų. Plačiau apie renginį skaitykite čia 

#NextGenerationEU

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras atlieka profesinio orientavimo stebėseną, teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas mokykloms bei karjeros specialistams. Daugiau naudingos informacijos galima rasti šio centro Ugdymo karjerai skyriaus internetinėje svetainėje Mukis.lt,  informacinėje svetainėje karjeros specialistams , Euroguidance projekto tinklalapyje.


 

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001).

Projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ tikslas – siekiant geresnių mokymosi rezultatų, pritaikyti atnaujintą bendrojo ugdymo turinį įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių grupių specifiniams poreikiams ir parengti naują ugdymo turinį proveržio reikalaujančioms sritims stiprinti.

Projekto 1.3 veikla „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“ sprendžiama įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių ugdymo problema.

Šios veiklos tikslas: išgryninti pagrindines mokinių žemų pasiekimų priežastis ir, įtraukiant pačias mokyklas, parengti ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelius mokinių pasiekimams gerinti.

Remiantis mokinių ugdymosi rezultatų ir socialinio ekonominio konteksto situacijos analize, suderinus atrankos kriterijus su ŠMSM, šio projekto veiklų vykdymui atrinktos 47 mokyklos iš
20 savivaldybių (Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinė mokykla, Panevėžio r. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija).

Pasitelkta konsultantų komanda padeda atrinktoms mokykloms įsivardyti stiprintinas sritis, parengti veiksmų planus ir juos įgyvendinti.

Įgyvendinimo rezultatų pagrindu iki 2021 m. rugpjūčio mėn. bus parengti ugdymo turinio organizavimo modeliai, kurie projekto mokyklose buvo veiksmingi, pagerino mokinių rezultatus, vedė į pažangą. Taip pat bus parengti modelių aprašai ir jų taikymo praktinis vadovas, kuris bus skirtas mokykloms, norinčioms kurį nors modelį taikyti savo praktikoje.

Vadove, šalia modelių bruožų ir taikymo specifikos, bus pateikta praktinė informacija apie mokinių patiriamų mokymosi sunkumų ir / ar žemų pasiekimų esminių priežasčių atpažinimą.

Daugiau informacijos apie projektą: https://www.upc.smm.lt/projektai/benmod/apie.php

Tarptautinė programa „Zipio draugai“, skirta 5–7 metų vaikams. Ši programa bendromis pedagogų ir programos vykdytojų pastangomis įgyvendinama Lietuvoje nuo 2000-ųjų. Joje jau dalyvavo daugiau nei 285 tūkst. vaikų, o programos pedagogo kvalifikaciją įgijo 6,2 tūkst. pedagogų.

Švietimo įstaigų vadovai bei pedagogai vertina programos „Zipio draugai“ teikiamas galimybes vaiko emocinių ir elgesio problemų prevencijai bei klasės ir mokyklos mikroklimatui gerinti.

2022–2023 m. m. programoje „Zipio draugai” dalyvaus šios Panevėžio rajono ugdymo įstaigos:

1. Ramygalos lopšelis-darželis „Gandriukas“

2. Raguvos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Skruzdėliukas“

3. Pažagienių mokykla-darželis

4. Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“

5. Krekenavos lopšelis-darželis „Sigutė“

6. Velžio lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

7. Ramygalos gimnazijos Vadoklių skyrius

8. Smilgių gimnazija

 

Lietuvoje 2012 m. pradėtas įgyvendinti programos „Zipio draugai“ tęsinys programa „Obuolio draugai“, skirta vyresniems, t. y. 7–9 metų vaikams. Šioje programoje jau dalyvavo daugiau kaip 56 tūkst. vaikų, įgyvendinti programą paruošti 2 tūkst. pedagogų. Šioje programoje nuo 2015–2016 mokslo metų jau dalyvavo 3,7 tūkst. Panevėžio apskrities vaikų, įgyvendinti programą parengti 114 Panevėžio apskrities pedagogų.

2022–2023 m. m. programoje „Obuolio draugai“ dalyvaus Panevėžio rajono Ramygalos gimnazija.


VšĮ „Vaiko labui“ informacija

 

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų 2022 m. projektai

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkurse dalyvavo aštuoni teikėjai. Viena programa nebuvo vertinama. Septynioms programoms skirta 7 000 Eur:

 1. Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos programai „Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos narių sveikos gyvensenos skatinimas ir įgūdžių ugdymas“;
 2. Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centro programai „Naujų technologijų taikymas kasdieninėje veikloje“;
 3. Panevėžio rajono gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ programai „Pažinkime kartu 2022“;
 4. Panevėžio rajono Raguvos bendruomenės programai „Ratu po Panevėžio rajoną“;
 5. Panevėžio rajono Raguvos kultūros centro programai „Dabartis su praeities prieskoniais“;
 6. Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos programai „Atverk krašto istorijas: neformalaus švietimo veiklos suaugusiems“;
 7. Panevėžio rajono Vadoklių kultūros centro programai „Iš praeities į dabartį“.

Suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos tikslas – plėtoti Panevėžio rajono savivaldybės suaugusiųjų švietimo paslaugas atsižvelgiant į visuomenės ir darbo rinkos poreikius.

Įgyvendinant Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos projektus dalyvaus 131 asmuo, jie kels kvalifikaciją ir tobulins kompetencijas.


                                                                                                                  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

 

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų 2021 m. projektai

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkurse dalyvavo aštuoni teikėjai. Dvi programos nebuvo vertinamos. Šešioms programoms skirta 7 000 Eur:

 1. Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos programai „Mokykimės ir tobulėkime: neformalaus švietimo veiklos suaugusiems“;
 2. Panevėžio darbo rinkos mokymo centro programai „Sveiki patiekalai vaikams“;
 3. Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centro programai „Atkaklus tobulėti“;
 4. Panevėžio rajono Raguvos kultūros centro programai „Atverkime savo gyvenimo skrynias“;
 5. Panevėžio rajono švietimo centro programai „Specialiųjų poreikių vaikų socializacijai ir ugdymui palanki aplinka bendroje ugdymo grupėje“;
 6. Panevėžio rajono Vadoklių kultūros centro programai „Pažink Lietuvos dvarus ir pilis“.

Suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos tikslas – plėtoti Panevėžio rajono savivaldybės suaugusiųjų švietimo paslaugas atsižvelgiant į visuomenės ir darbo rinkos poreikius.

Įgyvendinant Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos projektus dalyvaus 170 asmenų, jie kels kvalifikaciją ir tobulins kompetencijas.


                                                                                                                  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

 

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų 2020 m. projektai

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkurse dalyvavo penki teikėjai. Viena programa nebuvo vertinama. Keturioms programoms skirta 7 000 Eur:

 1. Panevėžio rajono Raguvos kultūros centro programai „Mokomės, sužinome, dalinamės“;
 2. Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos programai „Rajono gyventojams – kūrybos ir žinių erdvės bibliotekose“;
 3. Panevėžio rajono Ramygalos klubo „Savos erdvės“ programai „Pasaulio šalių kultūrų pažinimas per etninę kūrybą. Lietuva“;
 4. Panevėžio rajono Vadoklių kultūros centro programai „Pažink Lietuvos dvarus ir pilis“.

Įgyvendinant neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos projektus dalyvaus 200 asmenų. Suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi finansavimo tikslas – plėtoti Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, pritaikyti jas pagal visuomenės ir darbo rinkos poreikius.


                                                                                                                  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

 

 

2019 m. Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkurse dalyvavo penki teikėjai, kuriems skirta 7 000 Eur:

 1. Panevėžio rajono švietimo centro programa „Tarpininkavimas (mediacija) švietimo institucijoje ir praktinis taikymas“;
 2. Panevėžio rajono Raguvos kultūros centro programa „Pažinkime, bendraukime ir atraskime save iš naujo“;
 3. Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos programa „Naujos žinios ir gebėjimai – naujos galimybės“;
 4. Panevėžio rajono Ramygalos klubo „Savos erdvės“ programa „Pasaulio šalių kultūrų pažinimas per etninę kūrybą. Italija“;
 5. Panevėžio darbo rinkos mokymosi centro programa „Praktinė patirtis gaminant sveikatai palankius patiekalus“.

Suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos tikslas – plėtoti Panevėžio rajono savivaldybės suaugusiųjų švietimo paslaugas atsižvelgiant į visuomenės ir darbo rinkos poreikius.

Įgyvendinant Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos projektus dalyvaus 225 asmenų, jie kels kvalifikaciją ir tobulins kompetencijas.


Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Diana Žukauskienė

 

2018 m. Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos konkurse dalyvavo keturi teikėjai, kuriems skirta 7 000 Eur:

 1. Panevėžio rajono Ramygalos klubo „Savos erdvės“ projektas „Pasaulio šalių kultūrų pažinimas per etninę kūrybą. Japonija“;
 2. Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektas „Gyvenimo kokybės gerinimas ir saviugdos pagrindai“;
 3. Panevėžio rajono švietimo centro projektas „Komunikacijos tiltai“;
 4.  Panevėžio rajono Raguvos kultūros centro projektas „Praeitis įprasmina dabartį 2“.

Suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos tikslas – plėtoti Panevėžio rajono savivaldybės suaugusiųjų švietimo paslaugas atsižvelgiant į visuomenės ir darbo rinkos poreikius.

Įgyvendinant Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos projektus dalyvaus 216 asmenų, jie kels kvalifikaciją ir tobulins kompetencijas.


 Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Diana Žukauskienė

Paskutinis atnaujinimas: 2023-08-31 11:54