Techninės pagalbos priemonių gavimo tvarka

Informaciją apie techninės pagalbos priemonių gavimą teikia Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras, adresas: Vasario 16-osios g, 27-18, Panevėžys, 119 kab., tel. 8 614 11036

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimas bendruomenėje

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 30d. įsakymu Nr. A1-560 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, 43 punktu, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. A-483 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, bei atsižvelgdamas į Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos vertinimo komisijos 2019-12-09 posėdžio protokolą Nr. GR92-2, direktorius įsakymu patvirtino lėšas, skirtas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 m. projektams finansuoti.

 

Eil.

Nr.

Projektą įgyvendinančios organizacijos pavadinimas

Iš viso

(eurais)

Iš jų

planuojamos lėšos iš valstybės biudžeto

(eurais)

planuojamos lėšos iš savivaldybės biudžeto

(eurais)

1

2

3

4

5

1.

Panevėžio rajono neįgaliųjų draugija

27 782,00

14 982,00

12 800,00

2.

Aukštaitijos regiono asociacija ,,Artritas“

6 815,00

6 815,00

0,00

3.

Bendrija ,,Vilties linija“

8 004,00

8 004,00

0,00

4.

VšĮ Neįgaliųjų integracijos centras

12 091,00

12 091,00

0,00

5.

VšĮ LASS Šiaurės rytų centras

5 323,00

5 323,00

0,00

6.

VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras

5 973,00

5 973,00

0,00

7.

Panevėžio vyskupija ,,Caritas“

10 812,00

10 912,00

0,00

 

Iš viso

76 800,00

64 000,00

12 800,00

Informuojame, kad Panevėžio rajono savivaldybės administracija vykdomam Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje atrankos konkurso organizavimo 2020 metais atrankos konkursui (toliau – konkursas) yra pateiktos septynios paraiškos. Skelbiame konkursui pateiktų paraiškų sąrašą:

 

Eil.
Nr.

Registracijos Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

1.

2019-10-28 GR90-9Panevėžio rajono neįgaliųjų draugija

2.

2019-10-25 GR90-8VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras

3.

2019-10-23 GR90-7Bendrija ,,Vilties linija“

4.

2019-10-31 GR90-11Panevėžio vyskupija ,,Caritas“

5.

2019-10-31 GR90-10Aukštaitijos regiono asociacija ,,Artritas“

6.

2019-10-31 GR90-12VšĮ Neįgaliųjų integracijos centras

7.

2019-11-04 GR90-13VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras

Panevėžio rajono savivaldybė skelbia Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje  projektų atrankos konkurso organizavimo 2020 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“  patvirtintais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje atrankos konkurso organizavimo  2020 metais nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. spalio 3 d. iki 2019 m. lapkričio 3 d.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu ir pateikta Panevėžio rajono savivaldybės administracijos adresu: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, Socialinės paramos skyriui, 128  kab.

Pareiškėjas kartu su paraiška, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas), privalo pateikti Nuostatų 16,4 papunktyje nurodytos deklaracijos formą.

Projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma iš Valstybės biudžeto 64,00  tūks. eurų, iš Savivaldybės biudžeto – 12,8 tūks. eurų.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Panevėžio rajono savivaldybės,  Socialinės paramos skyriaus socialinė darbuotoja darbui su neįgaliaisiais Dalia Grigaliūnienė     tel. (8 45) 58 29 87 , el. p. dalia. grigaliuniene@panrs.lt, 128 kab.

Jam nesant konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Panevėžio rajono savivaldybės, Socialinės paramos skyriaus vedėja Virginija Savickienė, tel. (8 45) 58 29 36, el. p. virginija.savickiene@panrs.lt, 112 kab.

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 16.45 val.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies  2 punktu ir Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A1-545 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, 43 punktu, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. A-476 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, bei atsižvelgdamas į Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos vertinimo komisijos 2018-12-13 posėdžio protokolą Nr. GR92-2, direktorius įsakymu patvirtino lėšas, skirtas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 m. projektams finansuoti.

 

Eil.

Nr.

Projektą įgyvendinančios organizacijos pavadinimas

Iš viso

(eurais)

Iš jų

prašomos lėšos iš valstybės biudžeto

(eurais)

planuojamos lėšos iš savivaldybės biudžeto

(eurais)

1

2

3

4

5

1.

Panevėžio rajono neįgaliųjų draugija

21 987,00

21 987,00

0,00

2.

Panevėžio diabeto draugija ,,Viltis“

1 500,00

1 500,00

0,00

3.

VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras

5 000,00

5 000,00

0,00

4.

Bendrija ,,Vilties linija“

12 600,00

0,00

12 600,00

5.

Panevėžio vyskupija ,,Caritas“

12 000,00

12 000,00

0,00

6.

Aukštaitijos regiono asociacija ,,Artritas“

4 500,00

4 500,00

0,00

7.

VšĮ Neįgaliųjų integracijos centras

15 000,00

15 000,00

0,00

8.

VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras

3 000,00

3 000,00

0,00

 

Iš viso

75 587,00

62 987,00

12 600,00

Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 2019 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti iš valstybės ir Savivaldybės biudžetų lėšų.

Konkurso tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius projektų atrankos, finansavimo ir administravimo procesus savivaldybių administracijas bei skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą bei galimybes gyventi bendruomenėje savarankiškai.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A1-545 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais.

Konkursui planuojama skirti 62 987 Eur iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 12 600 Eur iš Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto.

Projektų paraiškas galima pateikti paštu, registruotu laišku, įteikti per pašto kurjerį arba patiems pareiškėjams ar jų įgaliotiems asmenims tiesiogiai pristatyti į Savivaldybės administraciją. Paraiškos kartu su pridedamais dokumentais turi būti pateikiamos užantspauduotame voke, ant kurio užrašytas konkurso pavadinimas „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkursui“.

Projektų paraiškos teikiamos nuo 2018 m. spalio 8 d. iki 2018 m. lapkričio 5 d. (imtinai) Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (128 kab.) adresu Vasario 16-osios g. 27, LT 35185 Panevėžys, darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.), pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.  Jei paraiška pateikiama paštu, registruotu laišku, ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta data turi būti ne vėlesnė kaip lapkričio 5 d.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Socialinės paramos skyriaus socialinė darbuotoja darbui su neįgaliaisiais – Dalia Grigaliūnienė, tel. 8 45 58 29 87, el. p. dalia. grigaliuniene@panrs.lt, arba – Socialinės paramos skyriaus vedėja Virginija Savickienė, tel. (8 45) 46 65 37, el. p. virginia.savickiene@panrs.lt.

Vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per Kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 skelbiamas 2018 m. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo atrankos konkursas.
Projekto paraišką gali teikti neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacijos (klubai), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus; neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti organizacija – asociacija (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir asociacijas, atstovaujančias neįgaliesiems, gyvenantiems ne mažiau kaip pusėje savivaldybių arba ne mažiau kaip pusėje apskričių), labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija, viešoji įstaiga (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė) ir vykdanti sporto veiklas neįgaliesiems. Steigimo dokumentuose turi būti nurodyta, kad pareiškėjas vykdo arba organizuoja neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklą. Pareiškėjai vykdydami projekto veiklas turi turėti sporto pedagogikos, kineziterapeuto, trenerio, taikomosios fizinės veiklos specialisto kvalifikaciją arbą kitą su sportu susijusią specialybę turintį darbuotoją.

2019 metų Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams įgyvendinti iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų planuojama skirti 5 310,00 Eur.
Projektų paraiškos priimamos iki 2018 m. lapkričio 5 d.
 Panevėžio rajono savivaldybės administracijoje adresu: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, 104 ir 128 kabinetuose darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.), pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.
Projekto paraiška turi būti pateikta paštu registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba organizacijos ar jos įgalioto asmens asmeniškai. Jei paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip lapkričio 5 d. Visos paraiškos gautos po nustatytos datos yra nevertinamos. Kitais būdais (tai yra faksu, elektroniniu paštu) arba kitais adresais gautos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.
Pareiškėjas pateikia:
1. vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą;
2. kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė projekto paraiškos ir pridedamų dokumentų versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas;
3. projekto paraiška turi būti pateikta registruotu paštu, įteikta per pašto kurjerį arba pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip lapkričio 5 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, gautos paraiškos nevertinamos.

Paraiškos turi būti pateikiamos užpildytos pagal visus reikalavimus projektų paraiškoms.

Rengiant projektą turi būti atsižvelgta į numatytus prioritetus projektams.

Informacija telefonu (8 45) 582904 ir (8 45) 582987.

Pridedami priedai:

 1. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2019-2020 metais konkurso nuostatai.
 2. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo konkurso paraiškos forma.

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, socialinės paramos skyrius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“, 37 ir 65² punktais bei atsižvelgdamas į Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos 2017-11-30 posėdžio protokolą Nr. GR92-3, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius Eugenijus Lunskis 2017 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. A1-354 ir 2018 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. A1-115 patvirtino Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymą.

 

Eil.

Nr.

Projektą įgyvendinančios organizacijos pavadinimas

Iš viso

(eurais)

Iš jų

prašomos lėšos iš valstybės biudžeto

(eurais)

planuojamos lėšos iš savivaldybės biudžeto

(eurais)

1

2

3

4

5

1.

Panevėžio rajono neįgaliųjų draugija

21 676,00

21 676,00

0,00

2.

VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras

4 335,00

4 335,00

0,00

3.

Bendrija „Vilties linija“

15 174,00

15 174,00

0,00

4.

Panevėžio vyskupija „Caritas“

15 174,00

15 174,00

0,00

5.

Aukštaitijos regiono asociacija „Artritas“

3 737,00

3 737,00

0,00

6.

VšĮ Neįgaliųjų integracijos centras

13 006,00

1 006,00

12 000,00

7.

VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras

2 168,00

2 168,00

0,00

 

Iš viso

75 270,00

63 270,00

12 000,00

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“, 37 punktu bei atsižvelgdamas į Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos 2017-11-30 posėdžio protokolą Nr. GR92-3, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius Eugenijus Lunskis 2017 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. A1-354 patvirtino Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymą.

 

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Suma pagal PVAK rekomendacijas (eurais)

 

 

VB

SB

Viso

1

Panevėžio rajono neįgaliųjų draugija

20 000,00

0,00

20 000,00

2

VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras

4 000,00

 

0,00

4 000,00

 

3

Bendrija „Vilties linija“

14 000,00

0,00

14 000,00

4

Panevėžio vyskupija „Caritas“

14 000,00

0,00

14 000,00

5

Aukštaitijos regiono asociacija „Artritas“

3 448,00

0,00

3 448,00

6

VšĮ Neįgaliųjų integracijos centras

0,00

12 000,00

12 000,00

7

 VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras

2 000,00

0,00

2 000,00

Iš viso

57 448,00

12 000,00

69 448,00


Socialinės paramos skyriaus socialinė darbuotoja darbui su neįgaliaisiais Dalia Grigaliūnienė

2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas Savivaldybės administracijai pateikė neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos:

 1.  VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras;
 2. Aukštaitijos regiono asociacija „Artritas“;
 3. Panevėžio rajono neįgaliųjų draugija;
 4. Bendrija „Vilties linija“;
 5. Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“  ir VšĮ „Baltijos ugdymo centras“;
 6. Panevėžio vyskupijos „Caritas“;
 7. VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras;
 8. VšĮ Neįgaliųjų integracijos centras.

Projektus vertins Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. A-389 sudaryta Projektų vertinimo ir atrankos komisija.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 patvirtinto Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo 30 punktu, Savivaldybės administracijos direktorius iki gruodžio 30 d. patvirtina lėšų paskirstymą projektams finansuoti.

Vadovaudamasi Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūros ir sporto nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-506, skelbiamas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą finansuojamų projektų konkursas nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2017 m. lapkričio 1 d.

Projektų paraiškas gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo, veikiantis tos savivaldybės teritorijoje ir atitinkantis konkurso nuostatų reikalavimus.

Projektų paraiškos priimamos iki 2017 m. lapkričio 1 d. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje adresu: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, 128 kabinete, darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.).

Projekto paraiška gali būti pateikta paštu registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba įteikta organizacijos ar jos įgalioto asmens asmeniškai.

Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip lapkričio 1 d. Visos vėliau gautos paraiškos atmetamos.

Kitais būdais (tai yra faksu, elektroniniu paštu) arba kitais adresais gautos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais susegta. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nenagrinėjamos.

Organizacija pateikia pagal paslaugų teikimo vietą vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą. Teikianti paraišką organizacija turi atitikti keliamus reikalavimus organizacijai.

Kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė projekto versija (pridedamų dokumentų elektroninė versija nebūtina). Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas.

Paraiškos turi būti pateikiamos užpildytos pagal visus reikalavimus projektų paraiškoms.

Rengiant projektą turi būti atsižvelgta į numatytus prioritetus projektams.

Finansuojamos gali būti tik tinkamos finansuoti projekto išlaidos.

Dėl informacijos kreiptis į Socialinės paramos skyrių arba tel. (8 45) 58 29 87.

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016–2018 m. metais konkurso nuostatus rasite ČIA


Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

Vadovaudamasi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345, skelbiamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo konkursas nuo 2017 m. rugsėjo 15 d. iki 2017 m. spalio 15 d.

Projektų paraiškas gali teikti asmenų įregistruotos Juridinių registre neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos – asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina valstybės arba savivaldybės institucija), kurios teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas ir vykdo veiklas, skirtas konkrečioje savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę.

Projektų paraiškos priimamos iki 2017 m. spalio 15 d. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje adresu: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, 128 kabinete, darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.).

Projekto paraiška gali būti pateikta paštu registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba įteikta organizacijos ar jos įgalioto asmens asmeniškai.

Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip spalio 15 d. Visos vėliau gautos paraiškos atmetamos. Kitais būdais (tai yra faksu, elektroniniu paštu) arba kitais adresais gautos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais susegta. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nenagrinėjamos.

Organizacija pateikia pagal paslaugų teikimo vietą vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą. Teikianti paraišką organizacija turi atitikti keliamus reikalavimus organizacijai.

Kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė projekto versija (pridedamų dokumentų elektroninė versija nebūtina). Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas.

Paraiškos turi būti pateikiamos užpildytos pagal visus reikalavimus projektų paraiškoms.

Rengiant projektą turi būti atsižvelgta į numatytus prioritetus projektams.

Finansuojamos gali būti tik tinkamos finansuoti projekto išlaidos.

Dėl informacijos kreiptis į Socialinės paramos skyrių arba tel. (8 45) 58 29 87


Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyrius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“, 37 punktu bei atsižvelgdamas į Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos 2016-12-19 posėdžio protokolą Nr. 3, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius,Eugenijus Lunskis 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. A-1477 patvirtino Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymą.

 

il. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Suma pagal PVAK rekomendacijas (eurais)

 

 

VB

SB

Iš viso

1

Panevėžio rajono neįgaliųjų draugija

19 846,00

0,00

19 846,00

2

VšĮ „Vilties namai“

2 000,00

0,00

2 000,00

3

VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras

5 000,00

0,00

5 000,00

4

Bendrija „Vilties linija“

12 500,00

0,00

12 500,00

5

Panevėžio vyskupijos „Caritas“

13 000,00

0,00

13 000,00

6

Aukštaitijos regiono asociacija „Artritas“

3 000,00

0,00

3 000,00

7

VšĮ Neįgaliųjų integracijos centras

0,00

9 000,00

9 000,00

8

 VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras

0,00

2 100,00

2 100,00

Iš viso

55 346,00

11 100,00

66 446,00

2017 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas Savivaldybės administracijai pateikė neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos:

 1. VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras;
 2. Aukštaitijos regiono asociacija „Artritas“;
 3. Panevėžio rajono neįgaliųjų draugija;
 4. Bendrija „Vilties linija“;
 5. VšĮ „Vilties namai“;
 6. Panevėžio vyskupijos „Caritas“
 7. VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras;
 8. VšĮ Neįgaliųjų integracijos centras.

Projektus vertins Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A-1216 sudaryta Projektų vertinimo ir atrankos komisija.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 patvirtinto Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo 30 punktu, Savivaldybės administracijos direktorius iki gruodžio 30 d. patvirtina lėšų paskirstymą projektams finansuoti.

Socialinės paramos skyrius

Vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūros ir sporto nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-506, bei 2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A1-522 pakeitimais, skelbiamas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą finansuojamų projektų konkursas nuo 2016 m. spalio  1 d. iki 2016 m. lapkričio 1 d.

Projektų paraiškas gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo, veikiantis tos savivaldybės teritorijoje ir atitinkantis konkurso nuostatų reikalavimus.

Projektų paraiškos priimamos iki 2016 m. lapkričio 1 d. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje adresu: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, 128 kabinete, darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.).

Projekto paraiška gali būti pateikta paštu registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba įteikta organizacijos ar jos įgalioto asmens asmeniškai.

Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip lapkričio 1 d. Visos vėliau gautos paraiškos atmetamos.

Kitais būdais (tai yra faksu, elektroniniu paštu) arba kitais adresais gautos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.
Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais susegta. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nenagrinėjamos.

Organizacija pateikia pagal paslaugų teikimo vietą vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą. Teikianti paraišką organizacija turi atitikti keliamus reikalavimus organizacijai.

Kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė projekto versija (pridedamų dokumentų elektroninė versija nebūtina). Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas.

Paraiškos turi būti pateikiamos užpildytos pagal visus reikalavimus projektų paraiškoms.

Rengiant projektą turi būti atsižvelgta į numatytus prioritetus projektams.

Finansuojamos gali būti tik tinkamos finansuoti projekto išlaidos.

Dėl informacijos kreiptis į Socialinės paramos skyrių arba tel. (8 45) 58 29 87

Vadovaudamasi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A1-516, skelbiamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo konkursas nuo 2016 m. rugsėjo 15 d. iki 2016 m. spalio 15 d.

Projektų paraiškas gali teikti asmenų įregistruotos Juridinių registre neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos – asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina valstybės arba savivaldybės institucija), kurios teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas ir vykdo veiklas, skirtas konkrečioje savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę.

Projektų paraiškos priimamos iki 2016 m. spalio 15 d. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje adresu: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, 128 kabinete, darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.).

Projekto paraiška gali būti pateikta paštu registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba įteikta organizacijos ar jos įgalioto asmens asmeniškai.

Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip spalio 15 d. Visos vėliau gautos paraiškos atmetamos. Kitais būdais (tai yra faksu, elektroniniu paštu) arba kitais adresais gautos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais susegta. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nenagrinėjamos.

Organizacija pateikia pagal paslaugų teikimo vietą vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą. Teikianti paraišką organizacija turi atitikti keliamus reikalavimus organizacijai.

Kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė projekto versija (pridedamų dokumentų elektroninė versija nebūtina). Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas.

Paraiškos turi būti pateikiamos užpildytos pagal visus reikalavimus projektų paraiškoms.

Rengiant projektą turi būti atsižvelgta į numatytus prioritetus projektams.

Finansuojamos gali būti tik tinkamos finansuoti projekto išlaidos.

Dėl informacijos kreiptis į Socialinės paramos skyrių arba tel. (8 45) 58 29 87

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies  2 punktu ir Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A1-516 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo“ 37 punktu bei atsižvelgdamas į Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos Panevėžio rajono komisijos 2015-12-14 posėdžio protokolą Nr. 3 ir 2015-12-21 posėdžio protokolą Nr. 4, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius Eugenijus Lunskis 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. A-1288 bei 2015-12-22 įsakymu Nr. A-1323, patvirtino Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymą.

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Suma pagal PVAK rekomendacijas (eurais)

 

 

VB

SB

Iš viso

1

Panevėžio rajono neįgaliųjų draugija

15 600,00

6 400,00

22 000,00

2

VšĮ „Vilties namai“

3 185,00

0,0

3 185,00

3

VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras

5 000,00

 0,0

5 000,00

4

Bendrija „Vilties linija“

12 000,00

 0,0

12 000,00

5

Panevėžio vyskupija „Caritas“

12 000,00

0,0

10 140,00

6

Aukštaitijos regiono asociacija „Artritas“

2 800,00

 0,0

2 800,00

7

VšĮ Neįgaliųjų integracijos centras

8 137,00

 0,0

8 137,00

Iš viso

58 722,00

6 400,00

63 262,00


Dalia Grigaliūnienė

2016 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas Savivaldybės administracijai pateikė neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos:

 1.  VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras;
 2.  Aukštaitijos regiono asociacija „Artritas“;
 3.  Panevėžio rajono neįgaliųjų draugija;
 4.  Bendrija „Vilties linija“;
 5.  VšĮ „Vilties namai“;
 6.  Panevėžio vyskupijos „Caritas“;
 7.  VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras;
 8.  VšĮ Neįgaliųjų integracijos centras.

Projektus vertins Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. A-1093 sudaryta Projektų vertinimo ir atrankos komisija.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A1-516 patvirtinto Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo 30 punktu, Savivaldybės administracijos direktorius iki gruodžio 30 d. patvirtina lėšų paskirstymą projektams finansuoti.

Vadovaudamasi Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūros ir sporto nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. A1-506, skelbiamas Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą finansuojamų projektų konkursas nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2015 m. lapkričio 1 d.

Projektų paraiškas gali teikti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas juridinis asmuo, veikiantis tos savivaldybės teritorijoje ir atitinkantis konkurso nuostatų reikalavimus.

Projektų paraiškos priimamos iki 2015 m. lapkričio 1 d. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje adresu: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, 311 kabinete, darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.).

Projekto paraiška gali būti pateikta paštu registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba įteikta organizacijos ar jos įgalioto asmens asmeniškai.

Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip lapkričio 1 d. Visos vėliau gautos paraiškos atmetamos.

Kitais būdais (tai yra faksu, elektroniniu paštu) arba kitais adresais gautos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.
Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais susegta. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nenagrinėjamos.

Organizacija pateikia pagal paslaugų teikimo vietą vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą. Teikianti paraišką organizacija turi atitikti keliamus reikalavimus organizacijai.

Kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė projekto versija (pridedamų dokumentų elektroninė versija nebūtina). Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas.

Paraiškos turi būti pateikiamos užpildytos pagal visus reikalavimus projektų paraiškoms.

Rengiant projektą turi būti atsižvelgta į numatytus prioritetus projektams.

Finansuojamos gali būti tik tinkamos finansuoti projekto išlaidos.

Dėl informacijos kreiptis į Socialinės paramos skyrių arba tel. (8 45) 58 29 87.


Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

Vadovaudamasi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A1-516, skelbiamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo konkursas nuo 2015 m. rugsėjo 15 d. iki 2015 m. spalio 15 d.

Projektų paraiškas gali teikti asmenų įregistruotos Juridinių registre neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos – asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina valstybės arba savivaldybės institucija), kurios teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas ir vykdo veiklas, skirtas konkrečioje savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę.

Projektų paraiškos priimamos iki 2015 m. spalio 15 d. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje adresu: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys,  311 kabinete, darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.).

Projekto paraiška gali būti pateikta paštu registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba įteikta organizacijos ar jos įgalioto asmens asmeniškai.

Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip spalio 15 d. Visos vėliau gautos paraiškos atmetamos.

Kitais būdais (tai yra faksu, elektroniniu paštu) arba kitais adresais gautos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.
Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais susegta. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nenagrinėjamos.

Organizacija pateikia pagal paslaugų teikimo vietą vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą. Teikianti paraišką organizacija turi atitikti keliamus reikalavimus organizacijai.

Kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė projekto versija (pridedamų dokumentų elektroninė versija nebūtina). Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas.

Paraiškos turi būti pateikiamos užpildytos pagal visus reikalavimus projektų paraiškoms.

Rengiant projektą turi būti atsižvelgta į numatytus prioritetus projektams.

Finansuojamos gali būti tik tinkamos finansuoti projekto išlaidos.

Dėl informacijos kreiptis į Socialinės paramos skyrių arba tel. (8 45) 58 29 87.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirtų lėšų  paskirstymas 2015 m.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo“, 32 punktu bei atsižvelgdamas į Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos Panevėžio rajono komisijos 2014-12-17 posėdžio protokolą Nr. 3, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius Vitalijus Žiurlys 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. A-1344 patvirtino socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymą.

 

Eil. Nr.Pareiškėjo pavadinimasSuma pagal PVAK rekomendacijas (eurais)
  VBSBIš viso
1Panevėžio rajono neįgaliųjų draugija27 500,00 27 500,00
2VšĮ „Vilties namai“2 760,00 2 760,00
3VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras4 050,00 4 050,00
4Bendrija „Vilties linija“8 690,00 8 690,00
5Panevėžio vyskupija „Caritas“3 740,006400,0010 140,00
6Aukštaitijos regiono asociacija „Artritas“2 890,00 2 890,00
7VšĮ Neįgaliųjų integracijos centras5 800,00 5 800,00
8VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras2 190,00 2 190,00
Iš viso57 620,006400,0064 020,00

2015 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas Savivaldybės administracijai pateikė neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos:

 1. VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras;
 2. Aukštaitijos regiono asociacija „Artritas“;
 3. Panevėžio rajono neįgaliųjų draugija;
 4. Bendrija „Vilties linija“;
 5. VšĮ „Vilties namai“;
 6. Panevėžio vyskupijos „Caritas“;
 7. VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras;
 8. VšĮ Neįgaliųjų integracijos centras.

Projektus vertins Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. A-1072 sudaryta Projektų vertinimo ir atrankos komisija.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 patvirtinto Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo 32 punktu, Savivaldybės administracijos direktorius iki gruodžio 30 d. patvirtina lėšų paskirstymą projektams finansuoti.

Vadovaudamasi Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo aprašu, patvirtintu Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 (Žin., 2012, Nr. 89-4661) (kartu su pakeitimais padarytais 2013 m. rugsėjo  13 d. įsakymu Nr. A1-533 skelbia Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo konkursą nuo 2014 m. rugsėjo 15 d. iki 2014 m. spalio 15 d.

Projektų paraiškas gali teikti įregistruotos juridinių asmenų registre neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos – asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininko teises įgyvendina valstybės arba savivaldybės institucija), kurios teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas ir vykdo veiklas, skirtas konkrečioje savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę.

Projektų paraiškos bus priimamos iki 2014 m. spalio 15 d. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje adresu: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, 311 kabinete darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.).

Projekto paraiška gali būti pateikta paštu registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba įteikta organizacijos ar jos įgalioto asmens asmeniškai.

Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip spalio 15 d. Visos vėliau gautos paraiškos yra atmetamos.

Kitais būdais (tai yra faksu, elektroniniu paštu) arba kitais adresais gautos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.
Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais susegta. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nenagrinėjamos.

Organizacija pateikia pagal paslaugų teikimo vietą vieną projekto paraiškos (užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą paraiškos formą ir priedus) originalą. Teikianti paraišką organizacija turi atitikti keliamus reikalavimus organizacijai.

Kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė projekto versija (pridedamų dokumentų elektroninė versija nebūtina). Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas.

Paraiškos turi būti pateikiamos užpildytos pagal visus reikalavimus projektų paraiškoms.

Rengiant projektą turi būti atsižvelgta į numatytus prioritetus projektams.

Finansuojamos gali būti tik tinkamos finansuoti projekto išlaidos.

Dėl informacijos kreiptis į Socialinės paramos skyrių arba tel. (8 45) 58 29 87


Panevėžio rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyrius

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas gali teikti įregistruotos Juridinių asmenų registre neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos – asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininko teises įgyvendina valstybės arba savivaldybės institucija), kurios teikia nuolatines, periodinio pobūdžio (ne rečiau kaip keletą kartų per savaitę pasikartojančias) paslaugas ir vykdo veiklas, skirtas Panevėžio rajono savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę.  Konkurso nuostatus, paraiškų formas ir kitą reikalingą informaciją, susijusią su Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų teikimu, atranka, projektų finansavimu galima rasti nuorodoje:

http://www.ndt.lt/

http://www.ndt.lt/id-paraisku_teikimas.html

http://www.ndt.lt/id-projektu_finansavimo_tvarka.html

Išsamesnė informacija teikiama 311 kab., tel. (8 45) 58 29 87.

 

2013-10-17 įsakymas Nr. A-990 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos ir jos darbo organizavimo bendrojo aprašo sudarymo“ 

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo bendrasis aprašas 

 • Viešoji įstaiga Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras
 • Aukštaitijos regiono asociacija „Artritas“
 • Panevėžio rajono neįgalių jų draugija
 • Bendrija „Vilties linija“
 • Viešoji įstaiga „Vilties namai“
 • Panevėžio vyskupijos „Caritas“
 • Viešoji įstaiga Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras
 • VšĮ Neįgaliųjų integracijos centras

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymas 2014 m.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-07-20 įsakymu Nr. A1-345 (Žin., 2012, Nr. 89-461), 32 punktu bei atsižvelgdamas į Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos Panevėžio rajono komisijos 2013-12-16 posėdžio protokolą Nr. 3, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius Vitalijus Žiurlys 2013 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. A-1198 patvirtino socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymą.

 

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Suma pagal PVAK rekomendacijas (tūkst. litų)

 

 

VB

SB

Iš viso

1

Viešoji įstaiga Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras

13,00

0,00

13,00

2

Aukštaitijos regiono asociacija „Artritas“

15,40

0,00

15,40

3

Panevėžio rajono neįgaliųjų draugija

70,00

0,00

70,00

4

Bendrija „Vilties linija“

33,60

0,00

33,60

5

Viešoji įstaiga „Vilties namai“

9,50

0,00

9,50

6

Panevėžio vyskupijos „Caritas“

20,00

20,00

40,00

7

Viešoji įstaiga Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras

8,00

0,00

8,00

8

VšĮ Neįgaliųjų integracijos centras

18,50

0,00

18,50

Iš viso

188,00

20,00

208,00

Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-18 20:52