Kitos tvarkos

2023 m. liepos 1 dieną įsigalioja Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo pakeitimai.

 • Kovai su smurtu pasitelkta nauja prevencinė priemonė – apsaugos nuo smurto orderis.
 • Pagalbą smurto pavojų patiriančioms aukoms teiks akredituoti specializuotą kompleksinę pagalbą teiksiantys centrai (SKPC).
 • SKPC, policijos ir specialistų bendradarbiavimas – daugiau dėmesio ir pagalbos smurto aukoms.

Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas

Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių įstaigų ir organizacijų, teikiančių socialines paslaugas smurto artimoje aplinkoje patiriantiems asmenims ar smurtą patyrusiems asmenims ir smurto artimoje aplinkoje keliantiems asmenims ir organizuojančių smurtinio elgesio keitimo programų (mokymų) įgyvendinimą, sąrašas 

Panevėžio rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos veiklos nuostatai

POSĖDŽIŲ PROTOKOLŲ IŠRAŠAI:

2023 m. liepos 13 d. protokolas Nr. GR122-1   Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos posėdžio protokolo išrašas

2023 m. spalio 17 d. protokolas Nr. GR122-2 Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos posėdžio protokolo išrašas

2024 m. sausio 18 d. protokolas Nr. GR122-1 Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos posėdžio protokolo išrašas

2024 m. balandžio 24 d. protokolas Nr. GR122-2 Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos posėdžio protokolo išrašas

Būsto (aplinkos) pritaikymas – gyvenamųjų patalpų (aplinkos) žmonėms su negalia pritaikymas panaudojant specialius elementus, koreguojant šiems žmonėms neprieinamas erdves ir statybos sprendimus. Būsto pritaikymas sudaro sąlygas neįgaliajam laisviau judėti patalpose, aplinkoje bei naudotis būtiniausiais prietaisais buityje.

Teisę į būsto pritaikymą turi asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo ar darbingumo, ar specialiųjų poreikių lygis ir:

 • specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir asmuo turi judėjimo sutrikimų arba
 • judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikis, arba
 • specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl psichikos ar proto negalios (dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos (Australijos modifikacijos sistema) F kodas) (toliau – asmuo).

Sudarant būsto pritaikymo eilę, prioritetas teikiamas asmenims pagal šių prioritetų išdėstymo eilę:

 • asmenims iki 18 metų;
 • asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir kuriems paskirtos dializės procedūros;
 • asmenims, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
 • dirbantiems asmenims, išskyrus dirbančiuosius pagal savanoriškos veiklos sutartis. Prie dirbančių asmenų priskiriami ir tie, kurie vykdo individualią veiklą pagal verslo liudijimą ir (ar) pagal individualios veiklos pažymą ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki prašymo pateikimo.

Pakartotinai tam pačiam asmeniui būstas gali būti pritaikomas ne anksčiau kaip po 10 metų nuo paskutinio Komisijos sprendimo tenkinti būsto pritaikymo poreikį priėmimo dienos, išskyrus šiuos atvejus:

 • jei asmeniui buvo skirtas laiptų kopiklis ir (arba) asmeniui dėl pasikeitusios sveikatos būklės ar ugdymosi poreikių reikalingi papildomi būsto pritaikymo darbai;
 • jei asmuo įsigijo naują būstą, kuris nuosavybės teise priklauso jam, arba asmeniui yra išnuomotas savivaldybės būstas (socialinis arba iš savivaldybės nuomojamas būstas), jei prieš tai jam buvo pritaikytas būstas, kuris nuosavybes teise priklausė atstovui.

Dėl pakartotinio būsto pritaikymo, nepraėjus 10 metų nuo paskutinio sprendimo tenkinti būsto pritaikymo poreikį priėmimo dienos, tikslingumo priima Komisija.

Savivaldybės administracija priima asmenų ar asmens atstovų prašymus ir konsultuoja asmenis ar atstovus dėl būsto pritaikymo darbų organizavimo būdų, tvarkos ir kitais su būsto pritaikymu susijusiais klausimais.

Asmuo ar atstovas pateikia prašymą savivaldybės administracijai pagal asmens nuolatinę gyvenamąją vietą. Prašyme nurodoma asmens, kuriam prašoma pritaikyti būstą, ir atstovo (jeigu kreipiasi atstovas) vardas, pavardė, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, asmens ar atstovo telefono ryšio numeris ar elektroninio pašto adresas, prašomo pritaikyti būsto adresas. Asmuo ar atstovas prašyme gali nurodyti būsto pritaikymo darbų organizavimo būdą arba šią informaciją turi pateikti Komisijai, jai atliekant prašomo pritaikyti būsto apžiūrą.

Kartu su prašymu asmuo ar atstovas pateikia šiuos dokumentus ar jų kopijas:

 • asmens ir atstovo, jeigu prašymą ir dokumentus teikia atstovas, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje);
 • dokumentus, pagrindžiančius, kad asmeniui turi būti teikiamas prioritetas (išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – Forma Nr. 027/a), jei asmeniui yra paskirtos dializė procedūros arba jei kreipiamasi dėl pakartotinio būsto pritaikymo; pažymą ar kitą dokumentą iš ugdymo įstaigos, patvirtinantį, kad asmuo mokosi pagal formaliojo švietimo programas (nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data, patvirtinimas, kad asmuo mokymosi pagal formaliojo švietimo programą) pažymą iš darbdavio, patvirtinančią, kad asmuo dirba (nurodomas asmens vardas, pavardė, gimimo data, patvirtinimas, kad asmuo dirba);
 • išrašą iš asmens medicininių dokumentų Formos Nr. 027/a ar kitą gydytojo pažymą, jei kreipiamasi dėl pakartotinio būsto pritaikymo nepraėjus 10 metų nuo paskutinio sprendimo tenkinti būsto pritaikymo poreikį priėmimo dienos, kai asmeniui dėl pasikeitusios sveikatos būklės ar ugdymosi poreikių reikalingi papildomi būsto pritaikymo darbai;
 • laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti jam nuosavybės teise priklausantį būstą, jei prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra to būsto savininkas (nurodomas būsto savininko vardas, pavardė, gimimo data, būsto adresas ir sutikimas leisti pritaikyti jam nuosavybės teise priklausantį būstą), išskyrus atvejį, kai prašoma pritaikyti socialinį ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą;
 • dokumentą, patvirtinantį asmens atstovavimo pagrindą (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar atstovo raštišką sutikimą, kad būsto pritaikymo klausimais asmeniui atstovautų kitas asmuo (nurodomas atstovo ir atstovaujamojo vardas, pavardė, gimimo data), kai asmens vardu prašymą teikia atstovas.

Prašymas ir dokumentai gali būti pateikti asmeniškai atvykus į savivaldybės administraciją, paštu, elektroniniu paštu arba kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, jei valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokia elektroninė paslauga, per kurjerį arba atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti įrodoma dokumentu.

Būsto (aplinkos) pritaikymas apima neįgaliojo gyvenamo būsto (aplinkos) patalpų minimalų pertvarkymą, smulkius remonto darbus, užtikrinančius neįgaliajam savarankišką ir saugų judėjimą patalpose ir patekimą į būstą. Savivaldybių atsakingi specialistai įvertina būsto pritaikymo poreikį, tai yra kiek ir kokius darbus reikia atlikti (būsto įėjimo pritaikymas, keltuvų įrengimas, sanitarinių mazgų pritaikymas, vidinių durų platinimas, vandentiekio ir kanalizacijos įrengimas ir taip toliau). Rekomendacijas dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems savivaldybei teikia sudaryta Būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija. Komisijos nario ir priežiūros funkcijas atlieka savivaldybės paskirti specialistai, o taip pat neįgaliųjų asociacijos atstovas, kurį savivaldybei deleguoja (pasitarus su nevyriausybinėmis organizacijomis) Neįgaliųjų reikalų departamentas. Savivaldybių atsakingiems specialistams įvertinus ir nustačius būsto pritaikymo poreikį, būsto pritaikymo darbus organizuoja savivaldybės arba patys pareiškėjai.

Informaciją teikia ir prašymus priima Socialinės paramos skyrius, 128 kab., tel. (8 45) 58 29 87.

Savivaldybės administracija organizuoja būsto pritaikymą neįgaliesiems vadovaudamasi Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. A1-37.

Informaciją apie techninės pagalbos priemonių gavimą teikia Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras, adresas: Vasario 16-osios g, 27-18, Panevėžys, 119 kab., tel. 8 614 11036

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimas bendruomenėje

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 30d. įsakymu Nr. A1-560 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, 43 punktu, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. A-483 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, bei atsižvelgdamas į Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos vertinimo komisijos 2019-12-09 posėdžio protokolą Nr. GR92-2, direktorius įsakymu patvirtino lėšas, skirtas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 m. projektams finansuoti.

 

Eil.

Nr.

Projektą įgyvendinančios organizacijos pavadinimas

Iš viso

(eurais)

Iš jų

planuojamos lėšos iš valstybės biudžeto

(eurais)

planuojamos lėšos iš savivaldybės biudžeto

(eurais)

1

2

3

4

5

1.

Panevėžio rajono neįgaliųjų draugija

27 782,00

14 982,00

12 800,00

2.

Aukštaitijos regiono asociacija ,,Artritas“

6 815,00

6 815,00

0,00

3.

Bendrija ,,Vilties linija“

8 004,00

8 004,00

0,00

4.

VšĮ Neįgaliųjų integracijos centras

12 091,00

12 091,00

0,00

5.

VšĮ LASS Šiaurės rytų centras

5 323,00

5 323,00

0,00

6.

VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras

5 973,00

5 973,00

0,00

7.

Panevėžio vyskupija ,,Caritas“

10 812,00

10 912,00

0,00

 

Iš viso

76 800,00

64 000,00

12 800,00

Informuojame, kad Panevėžio rajono savivaldybės administracija vykdomam Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje atrankos konkurso organizavimo 2020 metais atrankos konkursui (toliau – konkursas) yra pateiktos septynios paraiškos. Skelbiame konkursui pateiktų paraiškų sąrašą:

 

Eil.
Nr.

Registracijos Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

1.

2019-10-28 GR90-9Panevėžio rajono neįgaliųjų draugija

2.

2019-10-25 GR90-8VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras

3.

2019-10-23 GR90-7Bendrija ,,Vilties linija“

4.

2019-10-31 GR90-11Panevėžio vyskupija ,,Caritas“

5.

2019-10-31 GR90-10Aukštaitijos regiono asociacija ,,Artritas“

6.

2019-10-31 GR90-12VšĮ Neįgaliųjų integracijos centras

7.

2019-11-04 GR90-13VšĮ Panevėžio kurčiųjų reabilitacijos centras

Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-26 08:37