Dažniausiai užduodami klausimai

Norėjau pasidomėti kada bus baigtas vedukas iš Molainių į Berniūnus,verslas Berniūnuose gyvenu Molainiuose ,darant lanką kiekvieną dieną pravažiuojame po dvidešimt papildomų km. Per metus susidaro nemažos išlaidos. Norėčiau sulaukti konkretaus atsakymo.

Apgailestaujame bet negalime nurodyti tikslaus termino kada bus užbaigti kelio statybos darbai į Berniūnus per Panevėžio aplinkkelio požeminį tunelį. Yra užsitęsusios žemės sklypo iš privačių asmenų perėmimo procedūros reikiamos kelio tiesimui. Išsprendus su žemės sklypo perėmimu susijusius klausimus, kelias bus užbaigtas tiesti nedelsiant. Šiuo metu kelio statybos projektas parengtas, rangos darbų sutartis darbų vykdymui yra sudaryta.


Prie kelio į savo sklypą, kuris servituto teise priklauso dar dviem miškų savininkams, norėtume pasistatyti kelio ženklą, ribojantį pašalinių transporto priemonių eismą. Kokius dokumentus tokiu atveju ir kam reikėtų pateikti? Bei kokia viso proceso tvarka?

Pažymime, kad Savivaldybei nesuteikta teisė aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, todėl atsakydami į Jūsų klausimą pateikiame tik informaciją apie jas.

Mūsų šalyje automobilių kelių plėtojimo, priežiūros ir naudojimosi jais teisinius pagrindus nustato Lietuvos Respublikos kelių įstatymas. Vadovaujantis šio įstatymo 4 straipsnio nuostatomis keliai nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, fiziniams ar juridiniams asmenims. Valstybinės reikšmės keliai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybei. Juos turto patikėjimo teise valdo, naudoja ir jais disponuoja valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija. Vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, o vidaus keliai – valstybei, savivaldybėms, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims. Įstatymo 17 straipsnyje nurodytas, kad, vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Kelių įstatymu ir kitais teisės aktais, teisę naudotis keliais turi visi juridiniai ir fiziniai asmenys, o teisę naudotis keliais, nuosavybės teise priklausančiais juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims, reglamentuoja Civilinis kodeksas. Kelių įstatymo 18 straipsnis numato, kad kelio savininkas Vyriausybės nustatyta tvarka gali laikinai apriboti, nutraukti eismą ar uždaryti kelią dėl avarijų, stichinių nelaimių, per polaidį, esant itin karštiems orams, kai dėl to gali būti sugadintas kelias, kelio tiesimo ar taisymo (remonto), priežiūros darbų metu, kilus grėsmei saugiam eismui. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 11 straipsnis nustato, kad saugių eismo sąlygų valstybinės reikšmės keliuose užtikrinimą įgyvendinant eismo saugumo priemones organizuoja ir koordinuoja VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija ir valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčios valstybės įmonės. Savivaldybės ar kiti juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys – kelių savininkai ar valdytojai, atlikdami priskirtąsias funkcijas, užtikrina vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse saugias eismo sąlygas, įgyvendindami juose eismo saugumo priemones. Taigi, savivaldybė priima sprendimus dėl eismo organizavimo tik jai priklausančiuose vietinės reikšmės viešuosiuose keliuose.

Apibendrinant išdėstytą informaciją, darytina išvada, kad riboti eismą savo nuožiūra galite tik kelyje, esančiame Jums nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, su sąlyga, jei žemės sklypui nėra nustatytas tokį ribojimą draudžiantis servitutas. Kitais atvejais kelio užtvėrimas gali pažeisti kitų asmenų teises.


Norėjau paklausti mes pasidarėme nuoteku valymo irenginius ir nežinojome kad reikalingas statyba leidžiantis dokumentas. Ar mes galime kaip nors pildyti pareiška susigrąžinti dali išlaidu ar ne. Ačiū už atsakyma.

Nuotekų valyklų statybos darbų atlikimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir atitinkami statybos techniniai reglamentai. Vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu Individualių nuotakų valymo įrenginių statybos išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašu kompensacija yra skiriama tik už teisės aktų nustatyta tvarka atliktus darbus ir pateikus apraše nurodytus dokumentus. Vienas iš tokių dokumentų yra statybos leidimas. Be statybos leidimo įrengta nuotekų valykla vertinama kaip savavališka statyba, o savavališkos statybos padariniai turi būti šalinami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka.


Kur kreitis dėl valymo įrenginio kompensacijos?. kokių dokumentų reikia? Gal galima sužinoti tel nr? konsultacijai?

Visą informaciją apie individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų kompensavimą galima rasti Panevėžio rajono savivaldybės interneto svetainėje https://www.panrs.lt/kvietimas-teikti-prasymus-del-individualiu-nuoteku-valymo-irenginiu-statybos-islaidu-dalinio-kompensavimo/ Konsultuotis galima paskambinus į Statybos ir infrastruktūros skyrių tel. 869856868 arba 869810492.


Ar planuojate asfaltuoti Naruševičiaus g., kad aplinkkelį būtų galima pasiekti iš miesto be žvyrkelio?

Visa Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje esanti K. Naruševičiaus gatvės dalis yra išasfaltuota. Likusi gatvės dalis su žvyro danga yra Panevėžio mieste, todėl dėl jos asfaltavimo reikėtų kreiptis į Panevėžio miesto savivaldybę.


Sveiki, besikuriančiame naujame kvartale Ūtos kaime pažiūrėjus jūsų melioracijos žemėlapi matau jog ten rekonstruotas drenažas. Tačiau sklypai apsemti, tuo pačiu ir kelias apsemtas, nepravažiuojamas. Noriu paklausti, kur kreiptis dėl drenažo priežiūros ir kas jį turėtų aptarnauti, nors retkarčiais patikrinti ar jie atlieka savo funkciją.

Prašome prašymą, nurodant savo kontaktus, siųsti Panevėžio rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjai el. paštu: [email protected].

Reikėtų nurodyti problematiško sklypo valdymo teisę, pageidautina pridėti sklypo planą ir pažymėti problemos vietą.


Norėjau pasiteirauti, kokia galimybė padovanoti, priduoti kelią Panevėžio rajono savivaldybės žiniai. Kokie reikalingi dokumentai ir nuo ko pradėti, kai yra apie 34 kelio bendrasavininkiai? Prašau nurodykite valstybės tarnautojus, kurie suteiktų išsamią ir aktualią informaciją. Adresas Jums tikriausiai žinomas Paežerio I kaimas, Panevėžio rajonas.

Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn perimami vietinės reikšmės keliai ir gatvės su priklausiniais (šaligatviais, gatvių apšvietimo, lietaus nuotekų tinklais, pralaidomis ir kt.) ar be jų (toliau – infrastruktūros objektas) įrengti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, kai jų baigtumas yra 100 proc., su jų naudojimui pagal paskirtį priskirtu (reikalingu) žemės sklypu.

Fizinis ar juridinis asmuo (jo įgaliotas atstovas) prašymą perduoti Savivaldybės nuosavybėn jam nuosavybės teise priklausančius infrastruktūros objektus pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui. Prašyme nurodoma:

 1. infrastruktūros objekto duomenys (vieta, įrengimo data, techninės charakteristikos, unikalus numeris);
 2. siūlomo objekto vertė pagal perdavimo metu galiojančią vidutinę rinkos vertę, įrašytą Nekilnojamojo turto registro išraše;
 3. bendra informacija apie savininką (fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys; juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, kontaktiniai duomenys);
 4. kita, savininko (jo įgalioto atstovo) nuomone, svarbi informacija;
 5. prašymo surašymo data, pridedamų dokumentų sąrašas.

Su prašymu savininkas (jo įgaliotas atstovas) pateikia šiuos dokumentus:

 1. Nekilnojamojo turto registro išrašą apie infrastruktūros objekto ir žemės sklypo teisinę registraciją;
 2. perduodamo turto kadastrinių matavimų bylos kopiją;
 3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo ir įstatų (išskyrus atvejus, kai savininkas yra fizinis asmuo) kopijas;
 4. įgaliojimą, patvirtinantį atstovo teises, jeigu prašymą pateikia savininko įgaliotas atstovas;

Sprendimą dėl infrastruktūros objektų perėmimo Savivaldybės nuosavybėn priima Savivaldybės taryba.


Siūlau svarstyti klausimą dėl dviračių tako statybos kelio ruože Trakiškis – Panevėžys, nes dviračių transporto eismas šia kriptimi yra intencyvus. Taip pat dėl vingiuoto ir siauro kelio dviratininkams ši kelio atkarpa yra nesaugi, o daugumą dviračių eismo dalyvių sudaro jauni žmonės ir paugliai.

Kelias nuo Trakiškio k. iki Panevėžio m. yra valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3006 Panevėžys–Pavašuokiai–Subačius atkarpa. Valstybinės reikšmės kelių tiesimo, taisymo, priežiūros ir saugaus eismo užtikrinimo priemonių įrengimo darbų užsakovo funkcijas vykdo VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, todėl su pasiūlymais dėl eismo sąlygų gerinimo tokiuose keliuose reikia kreiptis į šią instituciją.


Kada galima tikėtis Paįstryje turėti kanalizaciją centralizuotą. Ar bus pradėti vykdyti pradėti darbai.ir kada konkrečiai.

Informuojame, kad projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų statyba Paįstrio k., Gegužinės k. ir Ėriškių k., Panevėžio rajone“ įgyvendina Panevėžio rajono savivaldybės viešoji įstaiga Velžio komunalinis ūkis. Projekto įgyvendinimo terminas užsitęsė, kadangi 2020 m. gegužės mėnesį buvo nutraukta sutartis su darbus vykdžiusiu rangovu, kuris nesilaikė sutartyje nustatytų terminų, o vėliau ir bankrutavo. Įvykus likusių, pagal projektą nebaigtų darbų viešajam pirkimui, su nauju rangovu 2021 m. kovo 10 d. pasirašyta rangos sutartis šių darbų užbaigimui. Darbų atlikimo terminas 12 mėnesių. Įvykdžius visus sutartyje numatytus darbus, atlikus statybos užbaigimo ir nutiestų tinklų registravimo procedūras, 2022 m. numatoma pradėti teikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Paįstrio k. ir Gegužinės k. vartotojams.


Ar yra galimybė pildyti prašymą dėl dviračių tako iki mūsų gyvenvietės? Kalba eina apie Paliūniškis – Likpetriai atkarpą.

Kelias tarp Paliūniškio k. ir Likpetrių k. yra valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 191 Paliūniškis–Vabalninkas atkarpa. Valstybinės reikšmės keliuose darbų ir priežiūros užsakovo funkcijas vykdo VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija, todėl dėl galimybės įrengti dviračių taką minėtame kelio ruože turite kreiptis į šią instituciją.


Užduokite savo klausimą

  Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-19 16:05