Vadovaudamasi Individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų dalinio finansavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimu Nr. 102 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių išlaidų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti prašymus dėl patirtų individualių nuotekų valymo įrenginių statybos išlaidų dalinio kompensavimo. Aprašą rasite čia.

Gyventojams suteikiama galimybė gauti 50 proc., bet ne didesnę kaip 1 000 eurų, kompensaciją už individualių nuotekų valymo įrenginių statybą. Prašymą savivaldybei dalinai kompensuoti patirtas išlaidas turite pateikti tik pilnai užbaigus statybą ir iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Prašymo formą rasite čia.

Dėl COVID-19 situacijos šalyje prašymai bus priimami pagal du galimus modelius:

I modelis – pilnai užpildytas ir pasirašytas prašymas su visų pridedamų dokumentų kopijomis laišku atsiunčiami paštu į savivaldybę. Ant kiekvieno pridedamo dokumento kopijos turi būti pareiškėjo patvirtinimas, kad kopija tikra, t.y. turi būti užrašyta „ Kopija tikra. Vardas, Pavardė, parašas, data“. Laišką siųsti adresu : Vasario 16- osios g. 27, Panevėžio r. savivaldybės administracijai, Dėl INVĮ įsirengimo kompensavimo.

II modelis –  nuskenuotas pilnai užpildytas ir pasirašytas prašymas su visais pridedamais dokumentais  (PDF formatu) atsiunčiamas el. pašto adresu: savivaldybe@panrs.lt. Visų išsiųstų el. paštu dokumentų tikrumą pareiškėjo bus prašoma patvirtinti  atvykus į savivaldybę (t.y. užrašyti „Kopija tikra. Vardas, Pavardė, parašas, data“) pasibaigus (tikėtina) karantinui dėl COVID-19, bet ne vėliau kaip 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Nuotekų valymo įrenginiai turi atitikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236, galiojančią aktualią redakciją ir standarto LST EN12566-3:2005 reikalavimus. Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo reglamente numatytas reikalavimas, kad individualūs nuotekų valymo įrenginiai turi šalinti ne tik organinius teršalus, bet ir azoto bei fosforo junginius.

Atkreipiame gyventojų dėmesį, kad nusprendusiems statyti individualius nuotekų valymo įrenginius, būtina vadovautis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas” reikalavimais ir privalomai pasirengti supaprastintą statybos projektą bei gauti statybą leidžiantį dokumentą, nepriklausomai nuo teritorijos, kurioje bus statomas statinys, nes individualių nuotekų valymo įrenginių statyba pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas” priskiriama II grupės nesudėtingiesiems statiniams.

Taip pat pabrėžiame, kad individualius nuotekų valymo įrenginius įsigyti siūlo nemažai fizinių ir juridinių asmenų, tačiau ne visų jų parduodami individualūs nuotekų valymo įrenginiai atitinka teisės aktais nustatytus reikalavimus, t. y. įrenginiai nėra sertifikuoti nustatyta tvarka ir neturi CE ženklinimo bei atitikties (eksploatacinių savybių) deklaracijos.


Statybos ir infrasktuktūros skyriaus informacija

 

Paskutinis atnaujinimas: 2021-04-12 10:57

image_print