Pažymime, kad Savivaldybei nesuteikta teisė aiškinti įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, todėl atsakydami į Jūsų klausimą pateikiame tik informaciją apie jas.

Mūsų šalyje automobilių kelių plėtojimo, priežiūros ir naudojimosi jais teisinius pagrindus nustato Lietuvos Respublikos kelių įstatymas. Vadovaujantis šio įstatymo 4 straipsnio nuostatomis keliai nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, fiziniams ar juridiniams asmenims. Valstybinės reikšmės keliai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybei. Juos turto patikėjimo teise valdo, naudoja ir jais disponuoja valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija. Vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, o vidaus keliai – valstybei, savivaldybėms, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims. Įstatymo 17 straipsnyje nurodytas, kad, vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Kelių įstatymu ir kitais teisės aktais, teisę naudotis keliais turi visi juridiniai ir fiziniai asmenys, o teisę naudotis keliais, nuosavybės teise priklausančiais juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims, reglamentuoja Civilinis kodeksas. Kelių įstatymo 18 straipsnis numato, kad kelio savininkas Vyriausybės nustatyta tvarka gali laikinai apriboti, nutraukti eismą ar uždaryti kelią dėl avarijų, stichinių nelaimių, per polaidį, esant itin karštiems orams, kai dėl to gali būti sugadintas kelias, kelio tiesimo ar taisymo (remonto), priežiūros darbų metu, kilus grėsmei saugiam eismui. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 11 straipsnis nustato, kad saugių eismo sąlygų valstybinės reikšmės keliuose užtikrinimą įgyvendinant eismo saugumo priemones organizuoja ir koordinuoja VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija ir valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčios valstybės įmonės. Savivaldybės ar kiti juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys – kelių savininkai ar valdytojai, atlikdami priskirtąsias funkcijas, užtikrina vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse saugias eismo sąlygas, įgyvendindami juose eismo saugumo priemones. Taigi, savivaldybė priima sprendimus dėl eismo organizavimo tik jai priklausančiuose vietinės reikšmės viešuosiuose keliuose.

Apibendrinant išdėstytą informaciją, darytina išvada, kad riboti eismą savo nuožiūra galite tik kelyje, esančiame Jums nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, su sąlyga, jei žemės sklypui nėra nustatytas tokį ribojimą draudžiantis servitutas. Kitais atvejais kelio užtvėrimas gali pažeisti kitų asmenų teises.

image_print