Panevėžio rajono savivaldybės nuosavybėn perimami vietinės reikšmės keliai ir gatvės su priklausiniais (šaligatviais, gatvių apšvietimo, lietaus nuotekų tinklais, pralaidomis ir kt.) ar be jų (toliau – infrastruktūros objektas) įrengti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre, kai jų baigtumas yra 100 proc., su jų naudojimui pagal paskirtį priskirtu (reikalingu) žemės sklypu.

Fizinis ar juridinis asmuo (jo įgaliotas atstovas) prašymą perduoti Savivaldybės nuosavybėn jam nuosavybės teise priklausančius infrastruktūros objektus pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui. Prašyme nurodoma:

  1. infrastruktūros objekto duomenys (vieta, įrengimo data, techninės charakteristikos, unikalus numeris);
  2. siūlomo objekto vertė pagal perdavimo metu galiojančią vidutinę rinkos vertę, įrašytą Nekilnojamojo turto registro išraše;
  3. bendra informacija apie savininką (fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys; juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, kontaktiniai duomenys);
  4. kita, savininko (jo įgalioto atstovo) nuomone, svarbi informacija;
  5. prašymo surašymo data, pridedamų dokumentų sąrašas.

Su prašymu savininkas (jo įgaliotas atstovas) pateikia šiuos dokumentus:

  1. Nekilnojamojo turto registro išrašą apie infrastruktūros objekto ir žemės sklypo teisinę registraciją;
  2. perduodamo turto kadastrinių matavimų bylos kopiją;
  3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo ir įstatų (išskyrus atvejus, kai savininkas yra fizinis asmuo) kopijas;
  4. įgaliojimą, patvirtinantį atstovo teises, jeigu prašymą pateikia savininko įgaliotas atstovas;

Sprendimą dėl infrastruktūros objektų perėmimo Savivaldybės nuosavybėn priima Savivaldybės taryba.

image_print