Rengiamas ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 6613/0001:144, PANEVĖŽIO R. SAV., VELŽIO SEN., DEMBAVOS K., DETALIOJO PLANO, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės valdybos 2001 m. spalio 3 d. sprendimu 338v ,,Dėl detaliojo plano patvirtinimo“, KOREGAVIMAS (toliau – detalusis planas), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-66-22-468. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima Panevėžio rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.panrs.lt, Architektūros skyriaus (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) ir Velžio seniūnijos (Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r. sav.) skelbimų lentose nuo 2022-12-14 iki 2022-12-28 (įskaitytinai), t. y. 10 (dešimt) darbo dienų, detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2022-12-29, 12.00 val. nuotoliniu būdu, prisijungimo nuoroda:  https://us02web.zoom.us/j/81147468872?pwd=dmxFTmlWUE9ET0Y4NnFTRVpVYnl2UT09

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. A-52 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2022 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. A-275 ,,Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A-107 ,,Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“, patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa nauja redakcija (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje ir Velžio seniūnijos skelbimų lentoje).  Nagrinėjamos / Planuojamos teritorijos plotas –  apie 0,9000 / 0,2300 ha.

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75 el. paštas: [email protected], interneto svetainė www.panrs.lt

Planavimo iniciatorius – UAB ,,AUTOMATIKOS SISTEMOS“.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Želdima“, Jaunimo g. 29 LT-38176, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., projekto vadovė Aurelija Čergelienė, tel. 8 676 42727, el. paštas: [email protected] Nagrinėjamos / Planuojamos teritorijos plotas – 0,4300 / 0,2818 ha.

Planavimo tikslas – koreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties (naudojimo  būdas – gyvenamosios teritorijos: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0001:374, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Baužių g. 5, detaliojo plano sprendinius suformuojant įsiterpusį valstybinės žemės plotą, esantį Dembavos k. tarp Pajuosčio plento ir žemės sklypo Baužių g. 5, sujungiant jį su besiribojančiu kitos paskirties žemės sklypu, esančiu Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Baužių g. 5, ir naujai suformuotam sklypui nustatyti žemės naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius. Planavimo uždaviniai – nurodyti teritorijas, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, servitutų poreikį. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas. Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079), motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (845) 582928, 582631, faksas (845) 582975, el. paštas: [email protected], [email protected] ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, per visą TPD rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo procedūrų pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


Architektūros skyriaus informacija

image_print