Projektas „Ugdymo priemonės mokykloms“

Nacionalinė švietimo agentūra vykdo švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ veiklos „Gerinti švietimo paslaugų kokybę aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga ir priemonėmis“ projektą „Ugdymo priemonės mokykloms“.

Projektas „Ugdymo priemonės mokykloms“ Nr. 10-063-P-0001 yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis. 

Projektu siekiama gerinti švietimo paslaugų kokybę, aprūpinant efektyviai veikiančias bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga, priemonėmis ir kompiuterine įranga. 

Projekto įgyvendinimas nuo 2024 m. gegužės 9 d. iki 2028 m. rugsėjo 30 d. 

Visas projekto biudžetas – 52 090 812,98 Eur. 

Projektas įgyvendinamas su 74 partneriais (savivaldybių administracijomis ir bendrojo ugdymo mokyklomis). 2024-04-29 Panevėžio rajono savivaldybės administracija pasirašė Jungtinės veiklos sutartį įgyvendinant projektą „Ugdymo priemonės mokykloms“ partnerio teisėmis su Nacionalinės švietimo agentūra.

Panevėžio rajono savivaldybei skirta 406 497,36 Eur. Savivaldybės finansinis įnašas nenumatomas.

Projekte numatytos veiklos: 

 • Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių švietimo įstaigų aprūpinimo standarto (rekomendacijų) parengimas; 
 • Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas kompiuterine įranga; 
 • Bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas šiuolaikiškomis gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis. 

Priemonėmis bus aprūpintos savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklos, kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 mokinių.

Projekte dalyvauja visos Panevėžio r. savivaldybės gimnazijos:

 • Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija
 • Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija
 • Raguvos gimnazija
 • Ramygalos gimnazija
 • Smilgių gimnazija
 • Velžio gimnazija

Planuojama, kad pirmosios ugdymo priemonės – 108 kompiuteriai ir jų įkrovimo dėžės – rajono gimnazijas pasieks dar iki 2024-09-01.


Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija


Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d.–2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Panevėžio rajono savivaldybės administracija kartu su Krekenavos Mykolo Antanaičio, Paįstrio Juozo Zikaro, Raguvos, Ramygalos, Smilgių ir Velžio gimnazijomis yra projekto partnerė ir įgyvendina 1–3 punktuose numatytas veiklas: STEAM veiklų centre „Eureka“, kuris savivaldybės biudžeto lėšomis bus pastatytas prie Panevėžio r. Velžio gimnazijos, bus įrengtos laboratorijos, įsigyti (sukurti) integruoto ugdymo turinio, pamokų bei užsiėmimų aprašai, visiems savivaldybės mokiniams bus sudarytos sąlygos naudotis šiuolaikiška ir  modernia ugdymosi aplinka bei priemonėmis. Stiprinant vadovų lyderystę, pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimą bei kompetencijas, bus organizuojami ilgalaikiai mokymai mokyklų bendruomenėms, stažuotės užsienyje. Pagal parengtą tinklaveikos modelį TŪM mokyklų mokytojai konsultuos, dalysis patirtimi su tinklo mokyklų pedagogais, organizuos patirtines stovyklas ir kūrybines dirbtuves mokiniams. Įgyvendinant „Tūkstantmečio mokyklų“ projektą bus modernizuojama švietimo įstaigų infrastruktūra bei įsigyta priemonių pagal UDM principus (įkuriamos laboratorijos, meno klasė, medijų, šokio ir teatro studijos, erdvė mokinių savivaldai ir kt.).

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4 ir 5 punkte).

Siekiami rezultatai

 • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų;
 • Jaunesnių nei 50 metų bei 50 metų ir vyresnio amžiaus mokytojų skaičiaus santykis (skaičius) 0,45;
 • Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomų integruotai bendrosios paskirties mokyklose, dalis (proc.) 25;
 • Švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis (proc.) 65.