Panevėžio r. Šilagalio k. kelio Nr. PAN-186., Upytės sen. Dalies supaprastintas statybos projektas

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Panevėžio r. Šilagalio k. kelio  Nr. PAN-186., Upytės sen. Dalies supaprastinto statybos projekto projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas: Panevėžio r. Šilagalio k. kelio Nr. PAN-186., Upytės sen. Dalies supaprastintas statybos projektas

Projektuotojas: UAB „Geoinfra“. Įmonės kodas 303234869; Ažuolų g. 2, Tauragė, projekto vadovas Justinas Mickūnas, el. p.: [email protected], tel.+370 672 44 765.

Statytojas: Panevėžio rajono savivaldybės administracija, [email protected],  8 45 582946

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2022-08-12 iki 2022-09-02 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos patalpose, darbo dienomis nuo 15-17 val., savivaldybės interneto svetainėje adresu www.panrs.lt

Pastabas ir pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima teikti projektuotojui raštu Ąžuolų g. 2, LT-72186 Tauragė, el. p.: [email protected] , tel.+370 672 44 765 iki viešo susirinkimo.

Viešas susirinkimas įvyks: 2022-09-02 15:00 nuotoliniu būdu naudojantis programa „zoom“. Nuoroda į projekto viešinimą:

https://us05web.zoom.us/j/81797925573?pwd=RHhKeFBHUlk3WGRVbUJldU5lNnhYUT09

Meeting ID: 817 9792 5573
Passcode: gFHF0g


Architektūros skyriaus informacija


Dembavos progimnazijoje laisva darbo vieta ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti

Darbo pradžia: 2022 m. rugsėjo 1 d.
Pareigybė: ikimokyklinio ugdymo mokytojas
Pareigybės lygis: A
Darbo sutartis: nuolatinis darbas 
Nustatoma pareigybės dydžio darbo laiko norma: 0,5 etato
Darbo užmokestis priklauso nuo darbo stažo ir įgytos kvalifikacinės kategorijos, taikant  pareiginės algos pastoviosios dalis 7,44– 10,4 koeficientą.

REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS:

 1. Turėti aukštąjį/ aukštesnįjį (specialiųjų vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą/ būti baigus (ar studijuoti) vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų/ turėti (ar studijuoti) ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją.
 2. Išmanyti pagrindinius ugdymo principus, ikimokyklinio amžiaus raidos ypatumus, ugdymo(si) formas, metodus ir priemones, jų taikymą praktikoje.
 3. Gebėti planuoti ir organizuoti ugdomąjį procesą, atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymosi poreikius.
 4. Gebėti parengti ikimokyklinio ugdymo ir individualias vaikų ugdymo (si) programas.
 5. Gebėti naudotis kompiuterio technine, programine įranga ir interneto paslaugomis ugdymo procese, rengiant tekstinę ir vaizdinę medžiagą, viešinant progimnazijos veiklas bei komunikuojant su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais).
 6. Gebėti dirbti komandoje, bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

PRETENDENTAS PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Sutikimą asmens duomenis naudoti atrankos tikslais.
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją arba įstaigos, kurioje studijuojama ikimokyklinio ugdymo programa, studijas patvirtinančio dokumento kopiją

PRETENDENTŲ PRANAŠUMAI

 1. Patirtis rengiant ir įgyvendinant projektus ir kuriant edukacines erdves.
 2. Ankstesnių darbdavių rekomendacijos.

Dokumentai priimami iki rugpjūčio 26 d.

Dokumentus siųsti registruotu laišku (Dembavos g. 28/, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r.) arba el. p. dembavosprogimnazija @gmail.com
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.
Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks rugpjūčio 17 d. Apie tikslesnį pokalbio laiką bus informuojama asmeniškai.

Kontaktinė informacija:

 tel. (8 45) 59 42 45,  (8 45) 59 43 70; el p. dembavosprogimnazija @gmail.com
Adresas: Dembavos g. 28/, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r.


Direktorė Aušra Raišienė


Nekilnojamojo turto, esančio Šventupių g. 15, Šventupių k., Krekenavos sen., Panevėžio r. sav., viešo aukciono sąlygos

Aukciono organizatorė – Panevėžio rajono savivaldybės administracija (kodas 188774594, buveinė adresu: Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys), skelbia savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą viešo elektroninio aukciono būdu. Aukcionas organizuojamas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašo patvirtinimo“.

Butas/patalpa  – butas (unikalus Nr. 4400-0726-3710:2727, bendras plotas – 36,00 kv. m,  pagrindinė daikto naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų)), adresu: Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Šventupių k., Šventupių g. 15-4, 23/100 pastato – ūkinio pastato (unikalus Nr. 6696-1011-4027, pagrindinė daikto naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio), adresu: Panevėžio r. sav., Krekenavos sen., Šventupių k., Šventupių g. 15

Nekilnojamasis turtas yra parduodamas esamos būklės.

Pradinė objekto pardavimo kaina –  830 Eur, iš jos: nekilnojamojo turto pradinė pardavimo kaina – 830 Eur, pradinė žemės sklypo pardavimo kaina – 0 Eur, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos – 0 Eur.

Kainos didinimo intervalas – 10 Eur.

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 55 Eur.

Garantinis įnašas – 83  Eur.

Turto apžiūra 2022 m. rugsėjo 12–14 d. nuo 10.00 iki 16.00 val.  Apžiūros laiką būtina iš anksto suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis į Krekenavos  seniūnijos seniūną Vaidą Kaušakį, tel. 8 698 59 639, el. paštas vaidas.kausakys @panrs.lt.

Registravimo dalyvauti aukcione pradžia 2022-09-12 0.00 val., pabaiga 2022-09-14 23.59 val. 

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruoti. Sąskaitos rekvizitai aukciono dalyvio garantiniam įnašui ir aukciono dalyvio registravimo mokesčiui sumokėti: Panevėžio rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188774594), sąskaitos Nr. LT95 4010 0412 0008 0053, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100 (mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti parduodamo turto adresą).

Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą.

Aukciono dalyviams, nepripažintiems aukciono laimėtojais, aukcione nedalyvavusiems asmenims, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantiniai įnašai grąžinami per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos.

Aukciono data ir laikas: pradžia 2022-09-19 9.00 val., pabaiga 2022-09-22 13.59 val.

Aukciono vykdymo būdas. Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytynes.lt.

Aukciono laimėtojas aukciono protokolą pasirašo tą pačią dieną arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną ir  el. paštu [email protected] atsiunčia ranka pasirašytą ir nuskenuotą (tokiu atveju ranka pasirašytą aukciono protokolo egzempliorių turi pateikti aukciono organizatoriui iki aukcione parduoto turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo) arba kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą protokolo egzempliorių.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą terminas ir tvarka. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 25 dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Sąskaitos, į kurią sumokama parduoto nekilnojamojo turto kaina, rekvizitai: Panevėžio rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188774594), sąskaitos Nr. LT95 4010 0412 0008 0053, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100.

Atsiskaitymo už nupirktą nekilnojamąjį turtą terminas – ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo dienos. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, sumoka aukciono laimėtojas.

Kitos aukciono sąlygos. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo–pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, todėl aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas.

Organizuojant naują to paties turto aukcioną, jame neturi teisės dalyvauti asmuo, kuris nustatyta tvarka ir terminais nesumokėjo aukcione įsigyto turto kainos. Taip pat toks asmuo privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir surengimo išlaidas, sumokėti ir kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas parduotas už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo asmuo, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsnio 2 dalyje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 16 straipsnio 6 dalimi, informacija apie nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą su viešo aukciono laimėtoju (nekilnojamojo turto adresas, unikalus numeris, plotas, sutarties šalys, sutarties sudarymo ir galiojimo data, sutarties kaina, teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis priimtas sprendimas dėl sutarties sudarymo) skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

Informaciją, susijusią su aukcionu, teikia Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja Aldona Čiegytė, tel. (8 45) 58 29 13, el. p. [email protected]


Savivaldybės informacija


Nekilnojamojo turto, esančio Velžio kel. 29, Vyčių k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., viešo aukciono sąlygos

Aukciono organizatorė – Panevėžio rajono savivaldybės administracija (kodas 188774594, buveinė adresu: Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys), skelbia savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą viešo elektroninio aukciono būdu. Aukcionas organizuojamas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašo patvirtinimo“.

Butas / patalpa – butas su bendro naudojimo patalpa, pažymėta a-2 (1/4 iš 2,87 kv. m, bendro naudojimo patalpos plotas – 0,71 kv. m (unikalus Nr. 4400-2105-4930:9281, bendras plotas 25,61 kv. m, pagrindinė daikto naudojimo paskirtis – gyvenamoji (butų) adresu:  Velžio kel. 29-6, Vyčių k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.; 1/6 pastato – ūkinio pastato (unikalus Nr. 6693-4001-4045, plotas 28,50 iš 171,00 kv. m, pagrindinė naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio); 1/6 kitų inžinerinių statinių – šulinio (unikalus Nr. 6693-4001-4056) adresu:  Velžio kel. 29, Vyčių k., Velžio sen., Panevėžio r. sav.

Nekilnojamasis turtas yra parduodamas esamos būklės. 

Aukcionas bus vykdomas užtikrinant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 str. nustatytą tvarką, realizuojant bendraturčio pirmumo teisę pirkti bendrąja nuosavybe esančią parduodamo turto dalį. 

Pradinė objekto pardavimo kaina –  7 500 Eur, iš jos: nekilnojamojo turto pradinė pardavimo kaina – 7 500 Eur, pradinė žemės sklypo pardavimo kaina – 0 Eur, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos –  0 Eur.

Kainos didinimo intervalas – 100 Eur.

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 55 Eur.

Garantinis įnašas – 750  Eur.

Turto apžiūra 2022 m. rugsėjo 12–14 d. nuo 10.00 iki 16.00 val. Apžiūros laiką būtina iš anksto suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis į Velžio seniūnijos seniūną Andrių Viržaitį, tel. 8 620 24 874, el. paštas andrius.virzaitis@panrs.lt.

Registravimo dalyvauti aukcione pradžia 2022-09-12 0.00 val., pabaiga 2022-09-14 23.59 val. 

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruoti. Sąskaitos rekvizitai aukciono dalyvio garantiniam įnašui ir aukciono dalyvio registravimo mokesčiui sumokėti: Panevėžio rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188774594), sąskaitos Nr. LT95 4010 0412 0008 0053, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100 (mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti parduodamo turto adresą).

Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą.

Aukciono dalyviams, nepripažintiems aukciono laimėtojais, aukcione nedalyvavusiems asmenims, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantiniai įnašai grąžinami per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos.

Aukciono data ir laikas: pradžia 2022-09-19 9.00 val., pabaiga 2022-09-22 13.59 val.

Aukciono vykdymo būdas. Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytynes.lt.

Aukciono laimėtojas aukciono protokolą pasirašo tą pačią dieną arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną ir  el. paštu [email protected] atsiunčia ranka pasirašytą ir nuskenuotą (tokiu atveju ranka pasirašytą aukciono protokolo egzempliorių turi pateikti aukciono organizatoriui iki aukcione parduoto turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo) arba kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą protokolo egzempliorių.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą terminas ir tvarka. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 25 dienas nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Sąskaitos, į kurią sumokama parduoto nekilnojamojo turto kaina, rekvizitai: Panevėžio rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188774594), sąskaitos Nr. LT95 4010 0412 0008 0053, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100.

Atsiskaitymo už nupirktą nekilnojamąjį turtą terminas – ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto sutarties pasirašymo dienos. Nekilnojamojo turto sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, sumoka aukciono laimėtojas.

Kitos aukciono sąlygos. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo–pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, todėl aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas.

Organizuojant naują to paties turto aukcioną, jame neturi teisės dalyvauti asmuo, kuris nustatyta tvarka ir terminais nesumokėjo aukcione įsigyto turto kainos. Taip pat toks asmuo privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir surengimo išlaidas, sumokėti ir kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas parduotas už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo asmuo, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsnio 2 dalyje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 16 straipsnio 6 dalimi, informacija apie nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą su viešo aukciono laimėtoju (nekilnojamojo turto adresas, unikalus numeris, plotas, sutarties šalys, sutarties sudarymo ir galiojimo data, sutarties kaina, teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis priimtas sprendimas dėl sutarties sudarymo) skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

Informaciją, susijusią su aukcionu, teikia Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja Aldona Čiegytė, tel. (8 45) 58 29 13, el. p. [email protected]


Savivaldybės informacija


Nekilnojamojo turto, esančio Pavasario g. 13a, Daniūnų k., Ramygalos sen., Panevėžio r. sav., viešo aukciono sąlygos

Aukciono organizatorė – Panevėžio rajono savivaldybės administracija (kodas 188774594, buveinė adresu: Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys), skelbia savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą viešo elektroninio aukciono būdu. Aukcionas organizuojamas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašo patvirtinimo“.

Pastatas – katilinė (unikalus Nr. 6698-8004-0016, bendras plotas – 88,74 kv. m, žymėjimas plane 1H1p, pagrindinė daikto naudojimo paskirtis – negyvenamoji); kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai (rezervuarai, 2 vnt.) (unikalus Nr. 6698-8004-0049, pagrindinė daikto naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai) ir žemės sklypas 0,0534 ha iš 0,0796 ha (unikalus Nr. 4400-2646-8524, kadastro Nr. 6610/0001:42), adresu: Panevėžio r. sav., Ramygalos sen., Daniūnų k., Pavasario g. 13A.

Nekilnojamasis turtas yra parduodamas esamos būklės.

 Aukcionas bus vykdomas užtikrinant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 str. nustatytą tvarką, realizuojant bendraturčio pirmumo teisę pirkti bendrąja nuosavybe esančią parduodamo turto ir jam priklausančią žemės sklypo dalį. 

Pradinė objekto pardavimo kaina –  3 031 Eur, iš jos: nekilnojamojo turto pradinė pardavimo kaina – 2 669 Eur, pradinė žemės sklypo pardavimo kaina – 212 Eur, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos – 150 Eur.

Kainos didinimo intervalas – 100 Eur.

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 55 Eur.

Garantinis įnašas – 303  Eur.

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Specialiosios žemės sklypo naudojimo sąlygos:

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis skirsnis).

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis).

Pirkėjas nekilnojamajam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn.

Turto apžiūra 2022 m. rugsėjo 12–14 d. nuo 10.00 iki 16.00 val. Apžiūros laiką būtina iš anksto suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis į Ramygalos seniūnijos seniūno pavaduotoją Liną Juozaitienę, tel. 8 698 59 634, el. paštas [email protected].

Registravimo dalyvauti aukcione pradžia 2022-09-12 0.00 val., pabaiga 2022-09-14 23.59 val. 

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruoti. Sąskaitos rekvizitai aukciono dalyvio garantiniam įnašui ir aukciono dalyvio registravimo mokesčiui sumokėti: Panevėžio rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188774594), sąskaitos Nr. LT95 4010 0412 0008 0053, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100 (mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti parduodamo turto adresą).

Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pardavimo kainą.

Aukciono dalyviams, nepripažintiems aukciono laimėtojais, aukcione nedalyvavusiems asmenims, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantiniai įnašai grąžinami per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos.

Aukciono data ir laikas: pradžia 2022-09-19 9.00 val., pabaiga 2022-09-22 13.59 val.

Aukciono vykdymo būdas. Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytynes.lt.

Aukciono laimėtojas aukciono protokolą pasirašo tą pačią dieną arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną ir  el. paštu [email protected] atsiunčia ranka pasirašytą ir nuskenuotą (tokiu atveju ranka pasirašytą aukciono protokolo egzempliorių turi pateikti aukciono organizatoriui iki aukcione parduoto turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo) arba kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą protokolo egzempliorių.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą terminas ir tvarka. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos (Savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju sudaroma ne vėliau kaip per 25 dienas nuo pardavimo viešame aukcione, o valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis – ne vėliau kaip per 5 dienas nuo nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo). Sąskaitos, į kurią sumokama parduoto nekilnojamojo turto kaina, rekvizitai: Panevėžio rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188774594), sąskaitos Nr. LT95 4010 0412 0008 0053, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100. Valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro valstybės įmonė Turto bankas. Sąskaitos rekvizitai sumokėti už valstybinės žemės sklypą: valstybės įmonė Turto bankas (kodas 112021042), sąskaitos  Nr. LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB bankas, banko kodas 70440.

Atsiskaitymo už nupirktą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypą terminas – ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarčių pasirašymo dienos. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, sumoka aukciono laimėtojas.

Kitos aukciono sąlygos. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo–pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, todėl aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas.

Organizuojant naują to paties turto aukcioną, jame neturi teisės dalyvauti asmuo, kuris nustatyta tvarka ir terminais nesumokėjo aukcione įsigyto turto kainos. Taip pat toks asmuo privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir surengimo išlaidas, sumokėti ir kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas parduotas už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo asmuo, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsnio 2 dalyje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 16 straipsnio 6 dalimi, informacija apie nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą su viešo aukciono laimėtoju (nekilnojamojo turto adresas, unikalus numeris, plotas, sutarties šalys, sutarties sudarymo ir galiojimo data, sutarties kaina, teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis priimtas sprendimas dėl sutarties sudarymo) skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

Informaciją, susijusią su aukcionu, teikia Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja Aldona Čiegytė, tel. (8 45) 58 29 13, el. p. [email protected]


Savivaldybės informacija


Nekilnojamojo turto, esančio Truskavos g. 50, Linkaučių k., Krekenavos sen., Panevėžio r. sav., viešo aukciono sąlygos

Aukciono organizatorė – Panevėžio rajono savivaldybės administracija (kodas 188774594, buveinė adresu: Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys), skelbia savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą viešo elektroninio aukciono būdu. Aukcionas organizuojamas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašo patvirtinimo“.

Pastatas – gyvenamasis namas (unikalus Nr. 6697-8002-6014, bendras plotas 159,95 kv. m, žymėjimas plane 1A1ž, pagrindinė naudojimo paskirtis – gyvenamoji (vieno buto pastatai), pastatas – ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6697-8002-6025, žymėjimas plane 2I1p, užstatytas plotas 34,00 kv. m, pagrindinė naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio), pastatas – ūkinis pastatas (unikalus Nr. 6697-8002-6047, žymėjimas plane 4I1p, užstatytas plotas 5,00 kv. m, pagrindinė naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio), pastatas – ūkinis pastatas (unikalus
Nr. 6697-8002-6036, žymėjimas plane 3I1p, užstatytas plotas 20,00 kv. m, pagrindinė naudojimo paskirtis – pagalbinio ūkio), kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai (lauko tualetai, 2 vnt.) (unikalus Nr. 6697-8002-6058, pagrindinė naudojimo paskirtis – kiti inžineriniai statiniai) ir žemės sklypas (kadastro Nr. 6634/0002:136, unikalus Nr. 6634-0002-0136, plotas 0,1600 ha), esantys Truskavos g. 50, Linkaučių k., Krekenavos sen., Panevėžio r. sav.

Nekilnojamasis turtas yra parduodamas esamos būklės. 

Pradinė objekto pardavimo kaina – 11 430 Eur, iš jos: nekilnojamojo turto pradinė pardavimo kaina –  10 681 Eur, pradinė žemės sklypo pardavimo kaina –  749 Eur, žemės sklypo parengimo atlygintinos išlaidos – 0 Eur.

Kainos didinimo intervalas – 100 Eur.

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 55 Eur.

Garantinis įnašas – 1 143  Eur.

Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos.

Specialiosios žemės sklypo naudojimo sąlygos:

Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis).

Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis).

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis).

Pirkėjas nekilnojamajam turtui priskirtą žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn.

Turto apžiūra 2022 m. rugsėjo 12–14 d. nuo 10.00 iki 16.00 val. Apžiūros laiką būtina iš anksto suderinti su darbuotoju, atsakingu už turto apžiūrą. Dėl apžiūros kreiptis į Krekenavos  seniūnijos seniūną Vaidą Kaušakį, tel. 8 698 59 639, el. paštas vaidas.kausakys @panrs.lt.

Registravimo dalyvauti aukcione pradžia 2022-09-12 0.00 val., pabaiga 2022-09-14 23.59 val. 

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėtas iki dokumentų pateikimo registruoti. Sąskaitos rekvizitai aukciono dalyvio garantiniam įnašui ir aukciono dalyvio registravimo mokesčiui sumokėti: Panevėžio rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188774594), sąskaitos Nr. LT95 4010 0412 0008 0053, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100 (mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti parduodamo turto adresą).

Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pardavimo kainą.

Aukciono dalyviams, nepripažintiems aukciono laimėtojais, aukcione nedalyvavusiems asmenims, taip pat asmenims, sumokėjusiems garantinį įnašą, bet neįregistruotiems aukciono dalyviais, garantiniai įnašai grąžinami per 5 darbo dienas nuo aukciono pabaigos.

Aukciono data ir laikas: pradžia 2022-09-19 9.00 val., pabaiga 2022-09-22 13.59 val.

Aukciono vykdymo būdas. Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytynes.lt.

Aukciono laimėtojas aukciono protokolą pasirašo tą pačią dieną arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną ir  el. paštu [email protected] atsiunčia ranka pasirašytą ir nuskenuotą (tokiu atveju ranka pasirašytą aukciono protokolo egzempliorių turi pateikti aukciono organizatoriui iki aukcione parduoto turto pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo) arba kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytą protokolo egzempliorių.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą terminas ir tvarka. Nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Sąskaitos, į kurią sumokama parduoto nekilnojamojo turto kaina, rekvizitai: Panevėžio rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 188774594), sąskaitos Nr. LT95 4010 0412 0008 0053, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, banko kodas 40100.

Atsiskaitymo už nupirktą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypą terminas – ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties pasirašymo dienos. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, sumoka aukciono laimėtojas.

Kitos aukciono sąlygos. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo–pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, todėl aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas.

Organizuojant naują to paties turto aukcioną, jame neturi teisės dalyvauti asmuo, kuris nustatyta tvarka ir terminais nesumokėjo aukcione įsigyto turto kainos. Taip pat toks asmuo privalo atlyginti naujo aukciono organizavimo ir surengimo išlaidas, sumokėti ir kainų skirtumą, jeigu naujame aukcione turtas parduotas už mažesnę kainą negu ta, kurios nesumokėjo asmuo, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.422 straipsnio 2 dalyje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 16 straipsnio 6 dalimi, informacija apie nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą su viešo aukciono laimėtoju (nekilnojamojo turto adresas, unikalus numeris, plotas, sutarties šalys, sutarties sudarymo ir galiojimo data, sutarties kaina, teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis priimtas sprendimas dėl sutarties sudarymo) skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

Informaciją, susijusią su aukcionu, teikia Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja Aldona Čiegytė, tel. (8 45) 58 29 13, el. p. [email protected]


Savivaldybės informacija


Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinė mokykla skelbia konkursą informatikos mokytojo pareigoms eiti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Darbas nuolatinis.
Darbo krūvis – 0,20 etato.
Darbo užmokestis – atlyginimo dydis skaičiuojamas taikant pareiginės algos pastoviosios dalies 7,44 –10,45 koeficientą. Priklauso nuo įgytos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.
Darbo vieta – Vabalninko g. 15, Paliūniškio k., Panevėžio r.   

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, informatikos mokytojo kvalifikacija.
 2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.
 3. Gebėti valdyti informacines komunikacines technologijas ir jas taikyti ugdymo procese.
 4. Gebėti taikyti mokymąsi aktyvinančius metodus pamokose.
 5. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. kvalifikacinę kategoriją (jei tokią turi) patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. gyvenimo aprašymą;
 6. galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus siunčia elektroniniu paštu [email protected] arba pateikia atvykę į Paliūniškio pagrindinę mokyklą, adresu: Vabalninko g. 15 , Paliūniškis.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas 2022 m. rugpjūčio 22 d. Apie laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai.


Paliūniškio pagrindinės mokyklos direktorė Daiva Morkūnienė


Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinė mokyklos Tiltagalių skyrius skelbia konkursą logopedo-spec. pedagogo pareigoms eiti nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Darbas nuolatinis.
Darbo krūvis – 0,5 etato.
Darbo užmokestis – atlyginimo dydis skaičiuojamas taikant pareiginės algos pastoviosios dalies 7,44 –10,45 koeficientą. Priklauso nuo įgytos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.
Darbo vieta – Žalioji g. 20, Tiltagaliai, 38474 Panevėžio r.   

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, logopedo, spec-pedagogo kvalifikacija.
 2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.
 3. Gebėti valdyti informacines komunikacines technologijas ir jas taikyti ugdymo procese.
 4. Gebėti taikyti mokymąsi aktyvinančius metodus pamokose.
 5. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus: 

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. logopedo išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. kvalifikacinę kategoriją (jei tokią turi) patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. gyvenimo aprašymą;
 6. galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus siunčia elektroniniu paštu [email protected] arba pateikia atvykę į Paliūniškio pagrindinę mokyklą, adresu: Vabalninko g. 15 , Paliūniškis.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas 2022 m. rugpjūčio 22 d. Apie laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai.


Paliūniškio pagrindinės mokyklos direktorė Daiva Morkūnienė


Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos, Miežiškių, Panevėžio, Raguvos, Ramygalos, Upytės, Vadoklių ir Velžio seniūnijose specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita

Kviečiame susipažinti su Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos, Miežiškių, Panevėžio, Raguvos, Ramygalos, Upytės, Vadoklių ir Velžio seniūnijose specialiojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita.

Su SPAV ataskaita galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje: https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas, TPD numeris S-VT-66-20-575.

Planavimo organizatorius: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, tel. (8 45) 582948, faksas (8 45) 582975, el. p. [email protected]

Specialiojo plano rengėjas: UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. p. [email protected],

Pasiūlymai dėl SPAV ataskaitos teikiami iki 2022 metų rugpjūčio 22 d.

Pasiūlymai dėl rengiamo Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos, Miežiškių, Panevėžio, Raguvos, Ramygalos, Upytės, Vadoklių ir Velžio seniūnijose specialiojo plano teikiami visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki sprendinių viešo supažindinimo pabaigos, kuris bus organizuojamas parengus teritorijų planavimo dokumentą.

Pasiūlymai teikiami Planavimo organizatoriui, Plano rengėjui raštu ar el. paštu, aukščiau nurodytais adresais ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas, TPD numeris S-VT-66-20-575) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki sprendinių viešo supažindinimo pabaigos.

Teikiant pasiūlymus prašome nurodyti vardą, pavardę ir adresą, teikimo datą, pasiūlymo esmę.


Architektūros skyriaus informacija