Žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0001:144, Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., detaliojo plano koregavimas (toliau – Detalusis planas), TPD Nr. K-VT-66-22-468,  pagal AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos, projekto inžinieriaus pateiktą pastabą (žodžiu)         

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie pakeistus Detaliojo plano sprendinių papildomus teritorijos naudojimo reglamentus, pagal AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos, projekto inžinieriaus pateiktą pastabą (žodžiu), pataisyta automobilių statymo vietos riba, išlaikant 5 m atstumą nuo kelio briaunos.

Detaliojo plano organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected]

Planavimo iniciatorius – UAB ,,AUTOMATIKOS SISTEMOS“.

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Želdima“, Jaunimo g. 29 LT-38176, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., projekto vadovė Aurelija Čergelienė, tel. 8 676 42727, el. paštas [email protected]

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. A-52 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2022 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. A-275 ,,Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A-107 ,,Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“, patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa nauja redakcija (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje ir Velžio seniūnijos skelbimų lentoje).  Nagrinėjamos / Planuojamos teritorijos plotas –  apie 0,9000 / 0,2300 ha.

Planavimo tikslas – koreguoti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties (naudojimo  būdas – gyvenamosios teritorijos: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0001:374, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Baužių g. 5, detaliojo plano sprendinius suformuojant įsiterpusį valstybinės žemės plotą, esantį Dembavos k. tarp Pajuosčio plento ir žemės sklypo Baužių g. 5, sujungiant jį su besiribojančiu kitos paskirties žemės sklypu, esančiu Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Baužių g. 5, ir naujai suformuotam sklypui nustatyti žemės naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius. Planavimo uždaviniai – nurodyti teritorijas, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, servitutų poreikį.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.


Architektūros skyriaus informacija

image_print