Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Paskutinis atnaujinimas: 2021-07-30 08:22

image_print

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti „ Naujo geležinkelio ruožo nuo Ramygalos iki Lietuvos/Latvijos valstybinės sienos statinio projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos (2019-06-14 Nr. 8.1/2019-04), ruožo Berčiūnai – Joniškėlis (DPS2), Panevėžio raj. sav. projektiniai pasiūlymai

STATYBVIETĖS ADRESAS IR ŽEMĖS SKLYPO KADASTRINIS NUMERIS

Adresas: Berčiūnai – Joniškėlis, Panevėžio r. sav.
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. geležinkelio statiniams:
6646/8001:2, 6611/8001:5, 6646/8001:1, 6611/8001:7, 6611/8001:6, 6615/8001:1, 6615/8001:3, 6615/8001:2
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. vietinės reikšmės automobilių keliams:
6646/7001:20, 6646/7001:22, 6646/7001:18, 6646/7001:15, 6611/7001:7, 6611/8801:3, 6611/7001:5, 6611/7001:2, 6611/7001:6, 6611/7001:3, 6611/7001:4, 6615/7001:3, 6615/7001:10, 6615/7001:4, 6615/7001:6, 6615/7001:5, 6615/70018, 6615/7001:9, 6615/7001:2, 6639/7001:4.

STATINIŲ ESAMA IR (AR) NUMATOMA PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS

Susisiekimo komunikacijos: geležinkelio kelias
Susisiekimo komunikacijos: keliai
Susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai
Inžineriniai tinklai: dujų tinklai
Inžineriniai tinklai: elektros tinklai
Inžineriniai tinklai: ryšių (telekomunikacijų) tinklai
Hidrotechnikos statiniai: melioracijos statiniai

UŽSAKOVAS

RB Rail AS Lietuvos filialas, juridinio asmens kodas 304430116,
J.Basanavičiaus g. 24, 03224 Vilnius,
tel. +371 669 67171, el.p. [email protected]

STATYTOJAS

AB „LTG Infra”, juridinio asmens kodas 305202934,
Geležinkelio g.2, LT-02100, Vilnius,
tel. (8 5) 269 3353, el.p. [email protected]

PROJEKTUOTOJAS

IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., juridinio asmens kodas A48283964, Avenida Zarandoa 23, Bilbao, Spain, tel.+34 94 479 76 00, el.p. [email protected]
Statinio projekto vadovas – Jorge Bernabeu Larena
Projektuotojo įgaliotas asmuo – Enrique Rico Izquierdo

UAB „Kelprojektas“, juridinio asmens kodas 234004210, Jonavos g.7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, tel. +370 372 23186, el.p. [email protected]
Projekto koordinatorius – Arvydas Čibirka tel. +370 615 73225, el.p. [email protected]

SUSIPAŽINTI SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS GALIMA SVETAINĖSE:
Panevėžio rajono savivaldybės oficialiame puslapyje https://www.panrs.lt/
Rail Baltica oficialiame puslapyje www.railbaltica.org/info

PASIŪLYMUS IKI VIEŠO SUSIRINKIMO GALIMA TEIKTI:
Paštu – UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius,
adresuojant PDV Tomai Šakalienei arba el. paštu: [email protected] ir [email protected]

VIEŠO SUSIRINKIMO DUOMENYS:
Viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-30 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTYzMDdjNTYtMmI4Zi00OGJhLTk3MmQtOWE4YmYwZmZiYzMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%22d1038bf3-964d-4d1f-85bb-58d0c77cb483%22%7d


Architektūros skyriaus informacija