Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2021-09-20 nuotolinis posėdis

2021 m. rugsėjo mėn. 20 d. 9 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje numatoma svarstyti:

Darbotvarkė:
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Ignalinos kultūros centro sienų tapybos–sgrafito „Gamtos pasaulyje“ (u. k. 46284), Ignalinos r. sav., Ignalinos sen., Ignalinos m., Ateities g. 43, apsaugos suteikimo ir įrašymo į Kultūros vertybių registrą.
Papildoma informacija:
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu siūloma, remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, surinkta archyvine medžiaga ir publikacijomis, suteikti apsaugą Ignalinos kultūros centro sienų tapybai–sgrafitui „Gamtos pasaulyje“ (u. k. 46284), nustatyti vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas.

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Namo (u. k. 10531), Panevėžio r. sav., Paįstrio sen. Paliukų k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – valstybės saugomas.
Rengėjas – Panevėžio–Utenos teritorinis skyrius.
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu siūloma patikslinti Namo (10531) vertingąsias savybes.

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Balingrado Dievo Apvaizdos bažnyčios statinių komplekso (u. k. 30717), Švenčionių r. sav., Magūnų sen. Balingrado k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – valstybės saugomas.
Rengėjas – Kultūros paveldo centras.
Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektu siūloma tikslinti Balingrado Dievo Apvaizdos bažnyčios statinių komplekso (u. k. 30717) kompleksinių dalių – Dievo Apvaizdos bažnyčios (u. k. 30718) bei Šventoriaus tvoros ir vartų (u. k. 30719) vertingąsias savybes. Objekto teritorijos bei apsaugos zonos ribos nebus keičiamos.

4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Koplytstulpis su Šv. Kazimiero, Pietos, Šv. Jurgio, nežinomo šventojo horeljefais (u. k. 4897), Panevėžio r. sav., Ramygalos sen. Pašilių I k., dėl apsaugos netaikymo.
Papildoma informacija:
Statusas – valstybės saugomas.
Rengėjas – Panevėžio–Utenos teritorinis skyrius.
2021 m. koplytstulpis perduotas saugoti Panevėžio kraštotyros muziejui nuolatiniam saugojimui.


Savivaldybės informacija


Eismo saugumo skatinimo veiklos Bernatoniuose

Birželio 11 dieną Bernatonių bendruomenės nariai dalyvavo eismo saugumo skatinimo renginyje. Renginio metu paskaitą vedė Panevėžio rajono bendruomenių pareigūnas Darius Petraitis.
Susitikimas buvo skirtas suaugusiems bendruomenės nariams priminti saugaus eismo taisykles. Renginio metu buvo apžvelgta kriminogeninė situacija rajone, policijos atstovas susirinkusiems klausytojams priminė Kelių eismo taisykles, ragino būti atidiems ir atsakingiems – dėvėti šviesą atspindinčias priemones, segėti saugos diržus, rinktis tik saugų greitį. Akcentavo pėsčiųjų, dviratininkų, paspirtukininkų pareigas kelyje.
Priminta, kaip taisyklingai važiuoti per perėją, taip pat, kaip saugiai elgtis važiuojant gatve ir sankryžose. Kalbėta ir kitomis aktualiomis su eismo saugumu susijusiomis temomis. Dalyviai susidomėję klausėsi bendruomenės pareigūno pateiktos informacijos. Visi tvirtino, kad informacija naudinga ir labai įdomi. Susitikimo pabaigoje visi dalyvavusieji atsakinėjo į klausimus ir buvo apdovanoti atšvaitais.
Bernatonių bendruomenė kartu su penkiomis kitomis rajono bendruomenėmis ir Panevėžio rajono bendruomenių sąjunga dalyvauja Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse 2020-2021 m.“, kurio metu įgyvendinama švietėjiška saugaus eismo veikla.


Bernatonių bendruomenės tarybos informacija


Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti „ Naujo geležinkelio ruožo nuo Ramygalos iki Lietuvos/Latvijos valstybinės sienos statinio projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos (2019-06-14 Nr. 8.1/2019-04), ruožo Berčiūnai - Joniškėlis (DPS2), Panevėžio raj. sav. projektiniai pasiūlymai

STATYBVIETĖS ADRESAS IR ŽEMĖS SKLYPO KADASTRINIS NUMERIS

Adresas: Berčiūnai - Joniškėlis, Panevėžio r. sav.
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. geležinkelio statiniams:
6646/8001:2, 6611/8001:5, 6646/8001:1, 6611/8001:7, 6611/8001:6, 6615/8001:1, 6615/8001:3, 6615/8001:2
Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. vietinės reikšmės automobilių keliams:
6646/7001:20, 6646/7001:22, 6646/7001:18, 6646/7001:15, 6611/7001:7, 6611/8801:3, 6611/7001:5, 6611/7001:2, 6611/7001:6, 6611/7001:3, 6611/7001:4, 6615/7001:3, 6615/7001:10, 6615/7001:4, 6615/7001:6, 6615/7001:5, 6615/70018, 6615/7001:9, 6615/7001:2, 6639/7001:4.

STATINIŲ ESAMA IR (AR) NUMATOMA PAGRINDINĖ NAUDOJIMO PASKIRTIS

Susisiekimo komunikacijos: geležinkelio kelias
Susisiekimo komunikacijos: keliai
Susisiekimo komunikacijos: kiti transporto statiniai
Inžineriniai tinklai: dujų tinklai
Inžineriniai tinklai: elektros tinklai
Inžineriniai tinklai: ryšių (telekomunikacijų) tinklai
Hidrotechnikos statiniai: melioracijos statiniai

UŽSAKOVAS

RB Rail AS Lietuvos filialas, juridinio asmens kodas 304430116,
J.Basanavičiaus g. 24, 03224 Vilnius,
tel. +371 669 67171, el.p. [email protected]

STATYTOJAS

AB „LTG Infra", juridinio asmens kodas 305202934,
Geležinkelio g.2, LT-02100, Vilnius,
tel. (8 5) 269 3353, el.p. [email protected]

PROJEKTUOTOJAS

IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U., juridinio asmens kodas A48283964, Avenida Zarandoa 23, Bilbao, Spain, tel.+34 94 479 76 00, el.p. [email protected]
Statinio projekto vadovas - Jorge Bernabeu Larena
Projektuotojo įgaliotas asmuo - Enrique Rico Izquierdo

UAB „Kelprojektas“, juridinio asmens kodas 234004210, Jonavos g.7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, tel. +370 372 23186, el.p. [email protected]
Projekto koordinatorius – Arvydas Čibirka tel. +370 615 73225, el.p. [email protected]

SUSIPAŽINTI SU PROJEKTINIAIS PASIŪLYMAIS GALIMA SVETAINĖSE:
Panevėžio rajono savivaldybės oficialiame puslapyje https://www.panrs.lt/
Rail Baltica oficialiame puslapyje www.railbaltica.org/info

PASIŪLYMUS IKI VIEŠO SUSIRINKIMO GALIMA TEIKTI:
Paštu – UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius,
adresuojant PDV Tomai Šakalienei arba el. paštu: [email protected] ir [email protected]

VIEŠO SUSIRINKIMO DUOMENYS:
Viešasis susirinkimas įvyks 2021-06-30 16:00 val. Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas rengiamas vaizdo transliacijos būdu:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTYzMDdjNTYtMmI4Zi00OGJhLTk3MmQtOWE4YmYwZmZiYzMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%22d1038bf3-964d-4d1f-85bb-58d0c77cb483%22%7d


Architektūros skyriaus informacija


Pranešimas apie standžių poliizocianurato (pir) šilumos izoliacinių plokščių gamybos Durpyno g. 32, Šilagalio k., Panevėžio r. sav. poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Dominari“; Panevėžio aplinkl. 10, Šilagalio k. Panevėžio r. sav. Tel.: (+370) 45 454 014, El. p.: [email protected]; Tinklalapis: www.dominari.lt Kontaktinio asmens el. p.: [email protected]

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, LT- 05132, Vilnius. Tel.: +370 5 262 2621, el. p.: [email protected]; Tinklalapis: www.sweco.lt. Kontaktinio asmens el. p.: [email protected]

PŪV pavadinimas:Standžių poliizocianurato (PIR) šilumos izoliacinių plokščių gamyba Durpyno g. 32, Šilagalio k., Panevėžio r. sav.

PŪV pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: Planuojama gaminti standžias poliizocianurato (PIR) šilumos izoliacinių plokštes su lanksčia danga (250 000 m3/metus). Plokštės gaminamos iš dviejų pagrindinių komponentų poliolio ir poliizocianato, dalyvaujančių polimerizacijos reakcijoje bei priedų. Gamybos proceso metu naudojamos medžiagos sumaišomos ir išliejamos ant specialios dangos, jos plečiasi ir specialiame konvejeryje įgauna formą bei stabilizuojasi (stingsta), atvėsta, formuojami gaminiai. Gamybos linija pilnai automatizuota nuo – žaliavos pateikimo į gamybą iki gaminių supakavimo.  

PŪV PAV atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 3 straipsnio 1 dalį: Planuojama veikla patenka į PAV įstatymo 1 priedo 6.1 p. „organinių cheminių medžiagų (angliavandenilių (linijinių arba ciklinių; sočiųjų arba nesočiųjų, alifatinių arba aromatinių); deguonies turinčių organinių junginių: alkoholio, aldehidų, ketonų, karboksirūgščių, esterių ir jų mišinių, acetatų, eterių, epoksidinių dervų; sieros turinčių organinių junginių; azoto turinčių organinių junginių: aminų, amidų, nitrozo ir nitro junginių arba nitratų, nitrilų, cianatų, izociantų; fosforo turinčių organinių junginių; halogenintų angliavandenilių; metalo organinių junginių; plastinių medžiagų (polimerų, sintetinio pluošto ir pluošto, turinčio celiuliozės); sintetinio kaučiuko, dažiklių ir pigmentų; paviršinio aktyvumo agentų ir medžiagų ir kt.) gamyba pramoniniu mastu naudojant cheminės konversijos procesus;.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių): Bus nagrinėjamos PŪV sprendinių techninės ir technologinės bei poveikį mažinančių priemonių sprendinių alternatyvos.

PŪV vietos ypatumai: PŪV vieta yra Durpyno g. 32, Šilagalio k., Panevėžio r. sav. PŪV planuojama 10,6 ha kitos paskirties (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos) žemės sklype. 

PAV subjektai: Panevėžio r. savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Panevėžio departamentas; Kultūros paveldo departamento Panevėžio-Utenos teritorinis skyrius; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel.: +370 706 62008, el. p.: [email protected].

Informacija apie AAA priimamą sprendimą: 1) jeigu AAA priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši PŪV gali būti vykdoma; 2) jeigu AAA priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Visuomenė apie PAV procesą informuojama ir jame dalyvauja PAV įstatyme, PŪV PAV tvarkos apraše bei Visuomenės informavimo ir dalyvavimo PŪV PAV procese tvarkos apraše numatyta tvarka. Pasiūlymus dėl PŪV ir PAV galima teikti PŪV organizatoriui ar PAV dokumentų rengėjui aukščiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo Pranešimo apie PAV pradžią paskelbimo dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo.


Architektūros skyriaus vedėjas Donatas Malinauskas