Ugdymo turinio atnaujinimas

Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – NŠA) nuo 2018 m. gegužės 30 d. įgyvendina Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“.

Projekto tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą.

Uždaviniai:

  1. Parengti priemones ugdymo turiniui atnaujinti.
  2. Teikti steigėjams ir mokykloms pagalbą, reikalingą sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį.

Trumpas projekto apibūdinimas

Nuolat kintantis pasaulis, globalizacijos iššūkiai, pokyčiai darbo rinkoje, ugdymo varomąja jėga tampantis problemų sprendimas, atradimai, mokymasis tyrinėjant ir aktyvus mokinių dalyvavimas procese kelia naujus iššūkius ugdymo turiniui. Atsižvelgus į visuomenės poreikius, mokinių pasiekimų rezultatus, pedagogikos mokslo naujoves ir iššūkius švietimui, būtina ugdymo turinio kaita. Pagrindinės ir būtinos ugdymo turinio kaitos kryptys, tikslai ir principai, raidos orientyrai šiuolaikinei mokyklai apibrėžti strateginiuose švietimo dokumentuose: „Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų apraše“ ir „Geros mokyklos koncepcijoje“.

Viena iš pagrindinių ugdymo kaitos sėkmės prielaidų yra visų suinteresuotų pusių dalyvavimas kaitos procese nuo pat pirmųjų kaitos įgyvendinimo etapų, jų motyvacija ir pasirengimas įgyvendinti pokyčius. Diegiant atnaujintą ugdymo turinį ir inovacijas mokyklose, įgyvendinama veikla „Metodinės pagalbos steigėjams teikimas“, kurios metu kryptingai planuojama dirbti su savivaldybių administracijų ir švietimo centrų specialistais, o siekiant, kad mokytojai taptų nacionalinio turinio savininkais ir mokyklos turinio kūrėjais, planuojama veikla „Metodinės pagalbos mokykloms, įgyvendinančioms atnaujintą ugdymo turinį, teikimas“.

Siekiami projekto rezultatai: parengtos bendrosios ugdymo programos ir lydinti medžiaga; sukurti įrankiai bendrųjų programų rezultatams aprašyti ir talpinti virtualioje aplinkoje, individuliai mokinio pažangai stebėti ir pagalbai teikti; atnaujinti skaitmeniniai mokymo ištekliai; sukurti ar adaptuoti atvirieji skaitmeniniai mokymo ištekliai; adaptuota kalbinių gebėjimų ugdymo programinė įranga; metodinė pagalba ir konsultacijos steigėjams ir mokykloms, įgyvendinančioms atnaujintą ugdymo turinį.

NŠA informacija

Kas vyksta savivaldybėje?

Savivaldybėje ugdymo turinio atnaujinimo procesą koordinuoja Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. A-82 „Dėl atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos sudarymo” sudaryta koordinavimo komanda:

Algirdas Kęstutis Rimkus – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas (komandos vadovas);

Jurgita Vaitiekūnienė – Švietimo centro direktorė;

Vilma Juozapavičiūtė-Kuprienė – Pažagienių mokyklos-darželio direktorė;

Ingrida Šarachovienė – Pažagienių mokyklos-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Aušra Raišienė – Dembavos progimnazijos direktorė;

Danutė Fedaravičienė – Dembavos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Rimtas Baltušis – Velžio gimnazijos direktorius;

Silvija Šukevičienė – Velžio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Irma Vareikienė – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

Savivaldybės UTA komanda parengė Ugdymo turinio atnaujinimo Panevėžio rajono savivaldybėje įgyvendinimo 2022–2023 metais veiklos planą, kuris patvirtintas Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. A-614 „Dėl Ugdymo turinio atnaujinimo Panevėžio rajono savivaldybėje įgyvendinimo 2022–2023 metais veiklos plano patvirtinimo“.

Švietimo įstaigų mokytojai – UTA ambasadoriai dalyvauja mokymuose „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, kuriems už prisiimtą lyderystę dėkojo Panevėžio rajono savivaldybės meras Povilas Žagunis renginyje Bistrampolio dvare.

53 mokytojai deleguoti dalyvauti NŠA mokymuose, susijusiuose su ugdymo turinio atnaujinimu. Numatoma, kad projekto metu sukurtos 48 ak. valandų mokymų programos bus dėstomos pradinių klasių mokytojų ir mokytojų dalykininkų grupėms nuo 2022 m. lapkričio iki 2023 m. gegužės.

Raguvos ir Velžio gimnazijų atstovai dalyvauja NŠA projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ mokymuose.

Penkios švietimo įstaigų komandos dalyvauja NŠA organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo 40 akad. val. mokymuose „Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą?“.

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų komandos dalyvauja Švietimo centro organizuojamuose
6 modulių programos „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“ mokymuose.

Naudinga informacija


Panevėžio rajono savivaldybė dalyvauja projekte „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001), kartu su ekspertų grupe rengia Kriterijus savivaldybėms ir mokykloms sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį.

Savivaldybės komandos veikloje dalyvauja Smilgių gimnazija bei Raguvos gimnazija.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-02-14 08:09