Neformalusis vaikų švietimas

Kviečiame teikti naujų NVŠ programų atitikties reikalavimams paraiškas

Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas ČIA.

Paraiškos teikiamos elektroniniu būdu www.nspr.smm.lt (Aprašo 1 priedas).

Paraiškos teikiamos ir vertinamos du kartus per kalendorinius metus iki nustatytų datų:  pateikus iki birželio 1 d., informacija apie reikalavimus atitinkančias / neatitinkančias NVŠ programas pažymima NŠPR iki rugpjūčio 1 d.;   pateikus iki spalio 1 d., informacija apie reikalavimus atitinkančias / neatitinkančias NVŠ programas pažymima NŠPR iki gruodžio 1 d.

Nepateikus iki nurodytos datos, programa patenka į kitą etapą.

Neformaliojo vaikų švietimo klausimais konsultuoja  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistės: Sigita Jasiūnienė, tel. 8 620 63 289 , el. p. [email protected]   ir Ilona Čingienė, tel. 8 626 48 241, el. p. [email protected].

Finansuojamų neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programų, kuriose galima pasinaudoti NVŠ krepšeliu, sąrašas.

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais.

Nuo 2023 m. vasario 1 d. 1–12 kl. mokinius vėl  kviečiame dalyvauti  NVŠ veiklose.

Dėl galimybės dalyvauti NVŠ veiklose ir gauti krepšelio lėšas prašome kreiptis į NVŠ teikėjus.

Veiklų sąrašą rasite čia .

2023 m. NVŠ krepšelis skiriamas vasario-birželio, rugsėjo-gruodžio mėnesiams. Šiomis lėšomis finansuojama tik viena vaiko pasirinkta programa.

2022 m. NVŠ krepšelio lėšomis Panevėžio r. pasinaudojo 689 mokiniai.


Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

 

Informuojame, kad nuo 2022 m. kovo 1 d. įsigaliojo bendra visoms savivaldybėms Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Teikti paraiškas Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programoms akredituoti ir jas įgyvendinti gali visi švietimo teikėjai, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, kurie:

  • yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR);
  • turi arba turi teisę naudotis NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones, būtinas NVŠ programai vykdyti;
  • turi asmenis, turinčius teisę, o laisvieji mokytojai – patys turi teisę pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą teikti švietimo paslaugas pagal NVŠ programas;
  • atitinka higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus.

Paraiškų teikimo procesas

Dėl registracijos ŠMIR-e prašome kreiptis į Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę Iloną Čingienę, tel. 8 626 48 241 el. p. [email protected]

Elektroninės paraiškos pildomos  el. paslaugų portale www.nspr.smm.lt , kurios gali būti:

  • savivaldybės lygmens;
  • nacionalinio lygmens.

Informacija dėl paraiškos pildymo NVŠ programų teikėjams

Neformaliojo vaikų švietimo programų teikėjo vadovas

Elektroninės paraiškos teikiamos iki 2022 m. spalio 1 d., pateiktos paraiškos vertinamos iki gruodžio 1 d.

Užpildžius programos registravimo formą Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR), ir gavus informaciją iš NŠPR tvarkytojo, kad programa įregistruota, būtina užpildyti programos paraišką, kuri yra integruota prie registravimo formos. Ją užpildęs NVŠ teikėjas, turės paspausti Pateikti akreditavimui. Tik tada savivaldybė matys pateiktos programos turinį.

 Savivaldybės lygmens NVŠ programas vertina ir akredituoja ta savivaldybė, kurioje švietimo teikėjas yra registruotas ŠMIR-e. Savivaldybės lygmens NVŠ programos atitiktis reikalavimams galioja visose savivaldybėse.

 Nacionalinio lygmens NVŠ programas vertina ir akredituoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC).

 NVŠ programos atitiktis reikalavimams galioja neterminuotai.

NVŠ klausimais konsultacijas teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistės Sigita Jasiūnienė tel. 8 620 63 289; el. p. [email protected], Ilona Čingienė, tel. 8 626 48 241 el. p. [email protected].


Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

 

Programas 2022 m. Panevėžio rajone planuojama vykdyti vasario–birželio ir rugsėjo–gruodžio mėn.

Paraiškos NVŠ programų akreditavimui (ir akreditavimo pratęsimui) bus priimamos iki 2021 m. gruodžio 31 d. 12.00 val.

Paraiškas teikti Panevėžio rajono savivaldybės administracijai (207 kab., Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) arba (skenuotas) el. p. [email protected]

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas, Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos forma ir Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutartis.

NVŠ programas įgyvendinti gali visi NVŠ teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie:

– turi teisę vykdyti švietimo veiklą;
– yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR);
– turi NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;
– užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;
– turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti NVŠ mokytojais.

Neregistruoti ŠMIR NVŠ teikėjai iki 2021 m. gruodžio 20 d. pateikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistei Ilonai Čingienei (110 kab.) duomenų registravimo kortelę (laisvieji mokytojai ir institucijos), verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymėjimą (tik laisvieji mokytojai), galiojančius nuostatus ar įstatus (tik institucijos).

Informacija apie NVŠ programų teikimą ir įgyvendinimą teikiama Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje. Ilona Čingienė, tel. 8 626 48 241 , el. p. [email protected], Sigita Jasiūnienė, tel. 8 620 63 289, el. p. [email protected]


                                                                                                            Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

 

Informuojame, kad, siekiant plėtoti neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) paslaugas ir ugdymo(si) aplinkas, sudaroma galimybė pasinaudoti NVŠ krepšeliu 2021 m. vasarą. Lėšos bus skiriamos NVŠ teikėjams (įstaigoms, asociacijoms), kurių programos yra akredituotos 2021 m. birželio-liepos-rugpjūčio mėn.

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų mokinius iki 2021-06-01 registruotis į šias NVŠ programas, pasirinkus tik vieną iš jų. Norint užsiregistruoti į programą reikia kreiptis tiesiogiai į NVŠ teikėją (įstaigą / asociaciją, kuri vykdys šią programą) ir sudaryti su juo dvišalę sutartį. Programų sąrašą ir teikėjų kontaktus rasite čia.

 

Informaciją apie NVŠ programas teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistės:
Sigita Jasiūnienė, tel. 8 620 63 289, el. p. [email protected]
Alma Namavičienė,  el. p. [email protected]
Ilona Čingienė, tel.: (8 45) 58 29 07, 8 626 48 241, el. p. [email protected]

NVŠ programos 2021 m. bus finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis.

Norintys  vykdyti NVŠ veiklas ir gauti lėšas, iki 2021 m. sausio 11 d. turi:

  • teikti naujas NVŠ programas vertinimui ir akreditacijai (paraiškos forma);
  • teikti  prašymus (prašymo forma) dėl NVŠ programos atitikties reikalavimams pratęsimo.

Dokumentus teikti Panevėžio rajono savivaldybės administracijai el. p. [email protected]

NVŠ programas įgyvendinti gali visi NVŠ teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie:

– turi teisę vykdyti švietimo veiklą;
– yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR);
– turi NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;
– užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;
– turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti NVŠ mokytojais.

Neregistruoti ŠMIR ir neturintys prieigų prie Neformaliojo švietimo programų registro  (NŠPR) bei Mokinių registro (MR) NVŠ teikėjai iki 2020 m. gruodžio 31 d. pateikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistei Ilonai Čingienei el. p. [email protected] skenuotus  įstaigos nuostatus / įstatus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą bei programą vykdančio pedagogo kompetencijas įrodančių dokumentų kopijas.

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas čia.

Informaciją apie NVŠ programų teikimą ir įgyvendinimą teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistės:
Sigita Jasiūnienė, tel. (8 45) 58 29 59, el. p. [email protected]
Alma Namavičienė, tel. (8 45) 58 29 74, el. p. [email protected]
Ilona Čingienė, tel.: (8 45) 58 29 07, 8 626 48 241, el. p. [email protected]

NVŠ programų finansavimas Panevėžio rajone bus tęsiamas 2020 m. rugsėjo–gruodžio mėn.

Naujos paraiškos NVŠ programų akreditavimui bus priimamos iki 2020 m. rugpjūčio 21 d. 15.00 val.

Paraiškas teikti Panevėžio rajono savivaldybės administracijai (207 kab., Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) (paraiškos forma).

NVŠ programas įgyvendinti gali visi NVŠ teikėjai (išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas), kurie:

– turi teisę vykdyti švietimo veiklą;
– yra registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR);
– turi NVŠ programai (-oms) įgyvendinti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;
– užtikrina vaikui saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką teisės aktų nustatyta tvarka;
– turi asmenis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą galinčius dirbti NVŠ mokytojais.

Neregistruoti ŠMIR ir neturintys prieigų prie Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro (KTPRR) bei Mokinių registro (MR) NVŠ teikėjai iki 2020 m. rugpjūčio 10 d. pateikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistei Ilonai Čingienei (110 kab.) įstaigos nuostatus / įstatus, verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą bei programą vykdančio pedagogo kompetencijas įrodančių dokumentų kopijas ir užpildo Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) naudotojo (švietimo institucijos) registravimo duomenų prašymą.

Panevėžio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas čia.

Informacija apie NVŠ programų teikimą ir įgyvendinimą teikiama Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje. Ilona Čingienė, tel. (8 45) 58 29 07, el. p. [email protected]

Paskutinis atnaujinimas: 2024-05-23 13:15