Informuojame, kad pradėtam rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6644/0001:116 ir Nr. 6644/0001:529, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ 5 punktu, ir žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0001:530, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-158 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo ir žemės naudojimo paskirties keitimo“ 7 punktu, keitimui pakeisti planavimo tikslai.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m.  gegužės 22 d. įsakymas Nr. A-234 „Dėl leidimo keisti detaliuosius planus“, 2019 m. birželio 14 d. įsakymu  Nr. A-262 „Dėl žemės sklypų Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., detaliųjų planų keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programa, ir 2021 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 756 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 14 d. įsakymo  Nr. A-262 „Dėl detaliųjų planų keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programos nauja redakcija.

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius,  Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, te. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planavimo iniciatorius – UAB „Šaldymo technologijos“.

Planuojama teritorija – žemės sklypai: kadastro Nr. 6644/0001:115 Molainių k. v., Nausodės g. 31, Paviešečių k., Panevėžio sen., Panevėžio r.; kadastro Nr. 6644/0001:530 Molainių k. v., Nausodės g. 29, Paviešečių k., Panevėžio sen., Panevėžio r.; kadastro Nr. 6644/0001:540      Molainių k. v., Nausodės g. 33, Paviešečių k., Panevėžio sen., Panevėžio r.,  planuojamos teritorijos plotas –  1,3963 ha.

Planavimo tikslas – keisti detaliaisiais planais suformuotų kitos paskirties žemės sklypų: kadastro Nr. 6644/0001:530, Molainių k. v., esančio Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., Nausodės g. 29 (naudojimo būdai – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, komercinės paskirties objektų teritorijos bei pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; detaliuoju planu pakeičiant naudojimo būdus į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas), ir kadastro Nr. 6644/0001:540,  Molainių k. v., esančio Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., Nausodės g. 33 (naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos), detaliojo plano sprendinius sujungiant sklypus į vieną žemės sklypą su besiribojančiu kitos paskirties (naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų  teritorijos; detaliuoju planu pakeičiant naudojimo būdą į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas) žemės sklypu, kadastro Nr. 6644/0001:115, Molainių k. v., esančiu Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., Nausodės g. 31, taip pat suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą, esantį Paviešečių k. tarp žemės sklypų, kadastro Nr. 6644/0001:115,  Nr. 6644/0001:539, Nr. 6644/0001:530 ir Nr. 6644/0001:540, sujungti su besiribojančiais žemės sklypais suformuojant vieną kitos paskirties žemės sklypą nustatant naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas – bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės      2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Architektūros skyriaus informacija

image_print