Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6644/0002:232 ir Nr. 6644/0002:419, Panevėžio r. sav., Panevėžio (buv. Naujamiesčio) sen., Paviešečių k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 18 d. sprendimu Nr. T-824 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“, keitimas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. A-618 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2019 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. A-495 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės admionistracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. A-697 „Dėl žemės sklypų Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paviešečių k., detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programos nauja redakcija (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. savivaldybės internetinėje svetainėje ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faks. (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planavimo iniciatorius – informacija neviešinama.

Planuojama teritorija – žemės sklypai: teritorijos, suplanuotos detaliuoju planu, patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. rugpjūčio 18 d. sprendimo Nr. T-824 „Dėl detaliųjų planų patvirtinimo“ 4 punktu, plotas – 15,7079 ha, teritorijos, kuriai keičiami privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai, plotas – 1,8835 ha.

Planavimo tikslas – keisti detaliuoju planu suformuotų žemės sklypų Nr. 59 ir Nr. 60 ribas, plotus, žemės naudojimo paskirtį: kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypą, kadastro Nr. 6644/0002:582 Molainių k. v., padalijant į du atskirus kitos paskirties žemės sklypus bei žemės ūkio paskirties (rekreacinio naudojimo žemės sklypai) žemės sklypą, kadastro Nr. 6644/0002:581 Molainių k. v., padalijant į atskirus žemės sklypus, iš kurių keliems naujai suformuotiems žemės sklypams žemės naudojimo paskirtis ir būdas keičiami į kitos paskirties žemę (naudojimo būdai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), ir keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano keitimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29 28, 50 82 07, faks. (8 45) 58 29 75, Saulius Glinskis, Svaja Trečiokienė elektroninis paštas (vardas ir pavardė rašomi nenaudojant lietuviškų simbolių ir didžiųjų raidžių): [email protected]. ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-22 15:02

image_print