• Pasikeitus planavimo tikslams pakartotinai informuojame, kad rengiamas žemės sklypo, kadastro Nr. 6655/0009:13, Panevėžio r. sav., Panevėžio (buv. Karsakiškio) sen.,       Paežerio I k., detaliojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-525 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 8 punktu, keitimas.Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. A-503 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu  Nr. A-240 „Dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. A-522 „Dėl žemės sklypo Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paežerio I k., detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programos nauja redakcija (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje).Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius,       Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75,  el. paštas [email protected].

  Planavimo iniciatorius – informacija neviešinama.

  Planuojama teritorija – žemės sklypas, kadastro Nr. 6655/0009:344 Paliūniškio k. v., esantis Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paežerio I k. Planuojamos teritorijos, suplanuotos detaliuoju planu, patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T-525 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 8 punktu, plotas – 10,3978 ha; teritorijos, kuriai keičiami privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai, plotas – 1,8159 ha.

  Planavimo tikslas – keisti detaliuoju planu suformuoto miškų ūkio paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 6655/0009:344 Paliūniškio k. v., esančio Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Paežerio I k., detaliojo plano sprendinius atidalijant iš bendro ploto žemės ūkio paskirties naudmenas, atidalyto žemės ūkio paskirties žemės sklypo padalijimas į atskirus žemės sklypus, naujai suformuotiems žemės sklypams keičiant žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties žemę (naudojimo būdai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), užtikrinant inžinerinės infrastruktūros teritorijos prieinamumą visiems suplanuotoje teritorijoje esantiems ir planuojamiems sklypams, likusią atidalytą miškų ūkio paskirties žemės sklypo dalį paliekant miškų ūkio paskirties žeme (naudojimo būdas – ūkinių miškų sklypai), bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius“.

  Detaliojo plano keitimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

  Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės      2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

  Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

 • 1 priedas
 • 2 priedas

Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-19 16:56

image_print