Rengiamas ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR. 6677/0004:26, PANEVĖŽIO R. SAV., PANEVĖŽIO (BUV. VELŽIO) SEN., ŠILAGALIO K., DETALIOJO PLANO, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. T-736 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 2 punktu, KOREGAVIMAS (toliau – detalusis planas), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt teritorijų planavimo dokumento (TPD) Nr. K-VT-66-23-836. Susipažinti su detaliojo plano sprendiniais galima Panevėžio rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.panrs.lt , Architektūros skyriaus ir Panevėžio seniūnijos (Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys) skelbimų lentose nuo 2024-03-14 iki 2024-03-27 (įskaitytinai), t. y. 10 (dešimt) darbo dienų, detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2024-03-28, 12.00 val. nuotoliniu būdu, prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/87170400590?pwd=czJMemtjVHdIa25uUFhzcmlIZ2xsUT09

Detaliojo plano organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected]

Planavimo iniciatorius – UAB ,,Viados NT”. 

Detaliojo plano rengėjas – Aurelija Čergelienė, IDV Nr. 1108275, adresas: Jaunimo g. 29, Dembavos k., LT-38176, Panevėžio r. sav., tel. +370 676 42727, [email protected]

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės mero 2023 m. rugsėjo 21 d. potvarkis Nr. M-304 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A-421 „Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planuojama teritorija – žemės sklypas, kadastro Nr. 6677/0004:134, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k., Panevėžio aplinkl. 5, plotas 2,5119 ha, nagrinėjama teritorija – apie 6,0000 ha.

Planavimo  tikslai – koreguoti žemės sklypo, kadastro Nr. 6677/0004:134, esančio Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Šilagalio k., Panevėžio aplinkl. 5, suformuoto detaliuoju planu, patvirtintu Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. T-736 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 2 punktu, sprendinius nustatant galimus žemės naudojimo būdus ir keičiant privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Planavimo uždaviniai: nurodyti teritorijas, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, servitutų poreikį.

Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079), motyvuotus pasiūlymus dėl detaliojo plano rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (845) 582928, 582631, faksas (845) 582975, el. paštas: [email protected], [email protected] ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) www.tpdris.lt, per visą TPD rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo procedūrų pabaigos. Viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas.

Atmestų pasiūlymų pareiškėjai detaliojo plano sprendinius, viešinimo procedūras gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai per 10 darbo dienų nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.


Architektūros skyriaus informacija

image_print