Informuojame, kad pradedamas rengti Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-118 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano patvirtinimo“, keitimas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimas Nr. T-244 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimo“ bei 2021 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. A-155 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta specialiojo plano keitimo rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės administracijos seniūnijų skelbimų lentose ir savivaldybės interneto svetainėje).

Planavimo organizatorius / planavimo iniciatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48,                    faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planuojama teritorija – Panevėžio rajono savivaldybės teritorija, planuojamos teritorijos plotas –  217 710,64 ha.

Planavimo tikslai – užtikrinti sistemingą ir darnų Panevėžio rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymąsi bei racionalų lėšų ir kitų išteklių panaudojimą: nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas; nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis; nurodyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų (taip pat ir paviršinių) tvarkymo infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas; numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą.

Planavimo uždaviniai – nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijos teritorijas; numatyti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas; numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas; numatyti (pagal poreikį) pagrįstas konkrečias vietas žemei paimti visuomenės poreikiams, suprojektuojant visuomenės poreikiams paimamus žemės sklypus ir (ar) po žemės sklypų dalių, reikalingų visuomenės poreikiams, atidalijimo ar padalijimo liekančius žemės sklypus; numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus; nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas; atlikti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros alternatyvų ekonominio skaičiavimo ir aplinkosaugos vertinimą – parengti ekonominio skaičiavimo ir aplinkosaugos vertinimo ataskaitą.

Specialiojo plano keitimo rengimo bei viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės      2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl specialiojo plano rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario         16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo  pabaigos.  Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.  Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais specialiojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


 Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius

image_print