Informacinis pranešimas apie detaliojo plano rengimo procedūras

 Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypų, kadastro Nr. 6655/0005:209 ir Nr. 6655/0005:414, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Likpetrių k., detalusis planas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. A-165 „Dėl leidimo rengti detalųjį planą“ ir 2022 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. A-228 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Karsakiškio seniūnijos skelbimų lentoje ir savivaldybės interneto svetainėje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, te. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planavimo iniciatorius – informacija neviešinama.

Planuojama teritorija – pertvarkomi žemės sklypai: kadastro kadastro Nr. 6655/0005:209 ir Nr. 6655/0005:414, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Likpetrių k. Bendras žemės sklypų plotas – 2,3150 ha; planuojamos teritorijos plotas – apie 2,5300 ha.

Planavimo tikslas – padalyti žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) žemės sklypus, kadastro Nr. 6655/0005:209 ir Nr. 6655/0005:414, Paliūniškio k. v., Panevėžio r. sav., Karsakiškio sen., Likpetrių k., į atskirus žemės sklypus ir pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę nustatant naudojimo būdus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas ir keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano rengimo bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės      2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Architektūros skyriaus informacija


Jubiliejaus proga padėkota tautodailės tradicijų puoselėtojai

Rugsėjo 10 dieną Naujamiesčio kultūros centre-dailės galerijoje atidaryta jubiliejinė tautodailininkės, meno kūrėjos, sertifikuotos tautinių amatų meistrės, Upytės tradicinių amatų centro edukatorės Irenos Onos Vilienės paroda „Aštuoniasdešimt gyvenimo juostų“. Už ilgametį liaudies meno tradicijų puoselėjimą, patirties perdavimą jaunajai kartai, meilę ir pagarbą liaudies kultūrai parodos autorė apdovanota Panevėžio rajono mero Povilo Žagunio padėkos raštu. Dar viena svari padėka tautodailininkei atkeliavo iš Lietuvos nacionalinio kultūros centro.

Jubiliejinė paroda Naujamiestyje surengta neatsitiktinai – I. O. Vilienė 1941 metų rugsėjo 11 dieną gimė Nociagalos kaime, lankė Gustonių pradinę mokyklą. Pažinties su juostų pynimu pradžia tautodailininkė laiko mokyklos pradžios metus, kai „Darbščiųjų rankų“ būrelį lankančias mergaites mokytoja pamokė pinti rinktines juosteles. Rimtai į juostų kūrimą tautodailininkė pasinėrė dirbdama „Ekrano“ gamykloje, kai susikūrusio dainų ir šokių ansamblio nariams reikėjo pintinių juostų ir kostiumus sukūręs tekstilininkas Juozas Balčikonis pagalbos kreipėsi į I. O. Vilienę. Keturis dešimtmečius juostas kurianti I.O. Vilienė jau penkiasdešimt metų yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė, respublikinių audėjų kūrybinių seminarų dalyvė, respublikinių ir tarptautinių parodų dalyvė. 2005 metais jai suteiktas meno kūrėjo statusas. Audimo amatą I. O. Vilienė demonstruoja dainų švenčių metu, Upytės tradicinių amatų centre veda edukacinę programą „Audimo raštų kalba“, nuolat moko audimo amatu susidomėjusius žmones. Šiemet Upytėje vykusiame Valstybės dienos minėjime I. O. Vilienė kūrybinių dirbtuvių metu visus norinčiuosius mokė nusipinti juostą. Ši iniciatyva buvo tarptautinio projekto „Amatininkystė – turizmo produktas be sienų“ dalis. 2018 metais Panevėžio rajono savivaldybėje buvo surengta Irenos Onos ir jos sūnaus Gvido Vilių paroda „Šimtas juostų Lietuvai“. Audėjos darbų yra įsigijęs Lietuvos nacionalinis ir Panevėžio kraštotyros muziejai.

Parodoje „Aštuoniasdešimt gyvenimo juostų“ eksponuojama 160 pintinių, kaišytinių, rinktinių, vytinių, proginių juostų – parodos lankytojai gali susipažinti su devyniomis technologijomis sukurtais I. O. Vilienės darbais. Apie juostų kūrimo technologijas, jų paskirties tradicijas, spalvines gamas pagal regionus pasakojo kūrėjos mokinys,  jos sūnus Gvidas Vilys, ekspozicijos pristatymas palydėtas jo ir žmonos, etnomuzikologės Linos Vilienės dainomis.

Parodos atidarymo ir asmeninio jubiliejaus progomis I. O. Vilienę sveikino Panevėžio rajono savivaldybės vicemeras Antanas Pocius, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Ramunė Buterlevičienė, Investicių ir užsienio ryšių skyriaus vedėja Miglė Bražėnienė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos, Naujamiesčio kultūros centro-dailės galerijos, Ėriškių, Krekenavos, Smilgių kultūros centrų atstovai, audėjos mokiniai, šeimos nariai, jos talento gerbėjai.

Gausių sveikinimimų ir padėkų sulaukusi parodos autorė žada ir toliau, kiek sveikata leis, darbuotis saugant ir puoselėjant tradicines liaudies meno vertybes. Šie metai I. O. Vilienei neeiliniai ir dėl asmeninio jubiliejaus,  ir dėl to, kad pintinių juostų pynimo tradicija įrašyta į Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.


Savivaldybės informacija