Informuojame, kad pradedamas rengti žemės sklypo, kadastro Nr. 6677/0001:92 Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Pažagienių k., detaliųjų planų koregavimas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. A-488 „Dėl leidimo koreguoti detaliuosius planus“ ir 2021 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu            Nr. A-499 „Dėl detaliųjų planų koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliųjų planų koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės internetinėje svetainėje ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, te. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planavimo iniciatorius – AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“.

Planuojama teritorija – žemės sklypai: kadastro Nr. 6677/0001:1085, Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Pažagienių k., Šilagalio g. 20, kadastro Nr. 6677/0001:1087,  Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Pažagienių k., Šilagalio g. 20A, kadastro Nr. 6677/0001:1086, Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Pažagienių k., Šilagalio g. 20B, ir kadastro Nr. 6677/0001:1089,    Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Pažagienių k., Šilagalio g. 22.

Planuojamos teritorijos plotas –  2,2100 ha.

Planavimo tikslas – koreguoti detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties (naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos) žemės sklypų: kadastro  Nr. 6677/0001:1085,  Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Pažagienių k., Šilagalio g. 20, kadastro Nr. 6677/0001:1087,  Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Pažagienių k., Šilagalio g. 20A, kadastro Nr. 6677/0001:1086,  Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Pažagienių k., Šilagalio g. 20B, ir kadastro Nr. 6677/0001:1089,     Šilagalio k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Pažagienių k., Šilagalio g. 22,  detaliojo plano sprendinius sujungiant tris sklypus (Šilagalio g. 20, 20A ir 20B) į vieną kitos paskirties žemės sklypą bei žemės sklypui (Šilagalio g. 22) nustatyti žemės naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijas pagal sklype esančio pastato paskirtį ir keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano koregavimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos supaprastinta tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 28, 50 82 07; faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected]; [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoja, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. 

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.


Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyrius

Paskutinis atnaujinimas: 2021-08-31 08:46

image_print