Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie pakeistus Detaliojo plano sprendinių papildomus teritorijos naudojimo reglamentus, pagal LITGRID, AB ir Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos pastabas, pataisytos kelio ir elektros tinklų apsaugos zonos.

Detaliojo plano organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected]

Planavimo iniciatorius – fiziniai asmenys (informacija neviešintina).

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Želdima“, Jaunimo g. 29 LT-38176, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., projekto vadovė Aurelija Čergelienė, tel. 8 676 42727, el. paštas [email protected]

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. lapkričio  19 d. įsakymas Nr. A-763 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. A-807 ,,Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“, įsakymo pakeitimas 2022-05-24, Nr. A-347, patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje ir Velžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Nagrinėjamos / Planuojamos teritorijos plotas – 0,4300 / 0,2818 ha.

Planavimo tikslas – koreguoti detaliuoju planu suformuotų: kitos paskirties (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0001:623, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Pajuosčio pl. 42A, ir kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypo, kadastro Nr. 6613/0001:624, Dembavos k. v., Panevėžio r. sav., Velžio sen., Dembavos k., Pajuosčio pl. 42B, detaliojo plano sprendinius keičiant žemės sklypų ribas ir plotus, suformuojant atskirus žemės sklypus, reikalingus esamiems pastatams eksploatuoti, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas. Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.


Architektūros skyriaus informacija

image_print