Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie pakeistus Detaliojo plano sprendinių reglamentus, pagal Aplinkos apsaugos agentūros pateiktą pastabą pataisyta priklausomųjų želdynų norma planuojamame žemės sklype Nr.1.

Detaliojo plano organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas: [email protected]

Planavimo iniciatorius – fizinis asmuo (informacija neviešintina).

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Želdima“, Jaunimo g. 29 LT-38176, Dembavos k., Velžio sen., Panevėžio r. sav., projekto vadovė Aurelija Čergelienė, tel. 8 676 42727, el. paštas [email protected]

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. A-170 „Dėl leidimo koreguoti detalųjį planą“ ir 2022 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. A-264 ,,Dėl detaliojo plano koregavimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“, patvirtinta detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje). Nagrinėjamos / Planuojamos teritorijos plotas – 1,6400 / 1,4309 ha.

Planavimo tikslas – pakeisti žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:365, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, nustatant naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas, koreguoti detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties (naudojimo būdai – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos) žemės sklypų: kadastro Nr. 6644/0002:841 Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Tvenkinio g. 32; kadastro Nr. 6644/0002:843 Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Tvenkinio g. 32A; kadastro Nr. 6644/0002:842 Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Tvenkinio g. 32B, kadastro Nr. 6644/0002:840, Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Tvenkinio g. 32C; kadastro Nr. 6644/0002:844 Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., detaliojo plano sprendinius keičiant žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas, sujungiant visus besiribojančius sklypus į vieną naują kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypą, bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius. Papildomi planavimo uždaviniai – nurodyti teritorijas, kurioms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, servitutų poreikį.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas. Detaliojo plano viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.


Architektūros skyriaus informacija

image_print