Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Sandėliavimo pastato (Unik. Nr.4400-5127-4681) paskirties keitimo į gamybos paskirtį, neatliekant statybos darbų, Vadoklių g. 26 Ramygalos m., Panevėžio r. sav.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektų vadovė: Sonata Šleivienė, [email protected],  +370 6 8728605

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Statytojas (Užsakovas) – UAB „Baldlitas“, a.k. 148432889, Vadoklių g. 26, Ramygala, LT-38254 Panevėžio r.,  [email protected]  tel. 8-67637536

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Rendu“, Laisvės a. 18, Panevėžys, tel. Nr.: +370 45 581875

darbo dienomis 9.00 – 17.00 val. (iš anksto telefonu suderinus konkretų laiką).

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Registruotu laišku adresu: UAB „Rendu“ Laisvės a. 18, Panevėžys, LT-35201 Panevėžys, Elektroninio pašto adresu: [email protected] Iki 2023-07-21

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešinimas vyks nuotoliniu būdu 2023-08-16, 16:00-17:00 val.

Nuoroda į rengiamo susirinkimo transliaciją:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDBlZDA3MmMtYWMwMS00NWM3LWEwYzQtOGUxYmI3ZjE1MmQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0302478-12ca-4f59-95f8-a65afe03cc17%22%2c%22Oid%22%3a%22c6abd4dd-8482-4aba-8d7e-5d521eb8cc12%22%7d


Architektūros skyriaus informacija

image_print