Teisę į savivaldybės socialinio būsto nuomą turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiame punkte nurodytus reikalavimus:

1. duomenys apie jų gyvenamąją vietą Panevėžio rajone, o neturinčių gyvenamosios vietos – apie tai, kad jie gyvena Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;
2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme (toliau – Gyventojų turto deklaravimo įstatymas) nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui išsinuomoti pateikimo dienos neviršija Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžio;
3. neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būsto arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.

Asmens (šeimos), kuriam teikiama valstybės parama savivaldybės socialiniam būstui išsinuomoti ar jo sąlygoms pagerinti, metinės pajamos ir turtas prieš prašymo įrašyti į atitinkamą asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašą pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai metus, taip pat prieš savivaldybės socialinio būsto suteikimo metus neturi viršyti šių didžiausių dydžių:

1. asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 3 264 eurų ir turtas – 5 712 eurų;
2. dviejų, trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 6 426 eurų ir turtas – 11 424 eurų;
3. keturių ir daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui neturi viršyti 1 938 eurų ir  turtas vienam asmeniui – 5 712 eurų.

Piliečiai, turintys teisę ir pageidaujantys įsirašyti į šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus, turi pateikti rašytinį prašymą savivaldybei pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir dokumentus, patvirtinančius teisę į socialinį būstą ar būsto sąlygų pagerinimą:

1. metinę asmens (šeimos) (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už praėjusius kalendorinius metus. Dėl deklaracijos kreiptis į Panevėžio apskrities valstybinę mokesčių inspekciją adresu:
Durpyno g. 3, Panevėžys, 202 kab., tel. 50 11 48. Deklaracijai užpildyti turite pateikti pažymas apie pajamas už kalendorinius metus (iš darbovietės, Sodros, socialinės paramos sk. ir pan.);
2. VĮ Registrų centro, adresas P. Puzino g. 7, Panevėžys, pažymą apie asmens (šeimos atveju –visų šeimos narių) nuosavybės teise turimus ir turėtus 5 metų laikotarpiu visus nekilnojamuosius daiktus Lietuvos Respublikos teritorijoje. Turtas turi būti įvertintas vidutine rinkos kaina.
3. einamaisiais metais išduotą pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą iš seniūnijos pagal gyvenamąją vietą (šeimos atveju – visų šeimos narių). Jei vienas iš sutuoktinių, deklaravęs gyvenamąją vietą kitoje savivaldybėje, pateikia pažymą iš tos savivaldybės, kad jis nėra įrašytas (-ta) į Sąrašus būstui išsinuomoti toje savivaldybėje;
4. suaugusių šeimos narių pasus ir jų kopijas (puslapio su nuotrauka) ar asmens tapatybės korteles ir jų kopijas; vaikų (iki 18 metų) gimimo liudijimus ir jų kopijas;  santuokos ar ištuokos liudijimą ir jo kopiją, arba sutuoktinio mirties liudijimą ir jo kopiją;
5. neįgalumo ar darbingumo lygio pažymą ir jos kopiją (jeigu į sąrašą įrašomas neįgalumą turintis asmuo;
6. pažymą iš gydymo įstaigos, patvirtinančią, kad asmuo ar šeimos narys serga lėtine liga, įrašyta į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.
7. likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančius dokumentus:
7.1. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl laikinosios globos nustatymo;
7.2. teismo sprendimą dėl nuolatinės globos nustatymo;
7.3. tėvų (vieno iš tėvų) mirties liudijimų kopijas.

Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašai sudaromi pagal prašymo įregistravimo savivaldybės vykdomojoje institucijoje datą. Sudaromi šie atskiri sąrašai:

1. jaunų šeimų;
2. šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių);
3. likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų. Į šį sąrašą įrašomi ne vyresni kaip 35 metų buvę likę be tėvų globos asmenys ar jų šeimos. Į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, atstovams pagal įstatymą (rūpintojams) pateikus prašymą, įrašomi ir likę be tėvų globos asmenys, kurie yra ne jaunesni kaip 16 metų, tačiau parama būstui išsinuomoti jie gali pasinaudoti tik įgiję visišką civilinį veiksnumą, jeigu atitinka šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus;
4. neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų;
5. bendrasis. Į šį sąrašą įrašomos visos šeimos ir asmenys, nepatenkantys į 1, 2, 3, 4 ir 6 sąrašus;
6. socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą.

Prašymas ir dokumentai dėl valstybės paramos būstui išsinuomoti priimami Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo sk., 214 kab., tel. (8 45) 58 29 56.

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti , sąrašai sudaromi pagal prašymo užregistravimo Savivaldybės administracijoje datą ir laiką.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-02 19:17

image_print