Socialinės paslaugos

Tvarka taikoma skiriant socialines paslaugas gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Panevėžio rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė), arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą savivaldybėje, pageidaujantiems gauti socialines paslaugas, kurias finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialiųjų dotacijų. Socialinės  globos įstaigose socialines globos paslaugas gali gauti tik tie asmenys, kuriems nustatytas socialinių globos paslaugų poreikis, priimtas sprendimas skirti socialines paslaugas ir išduotas siuntimas į socialinių paslaugų įstaigą.

Socialinės paslaugos organizuojamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą, ir šiuo Aprašu.

Socialinių paslaugų teikimą organizuoja Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius (toliau – Skyrius), socialines paslaugas savivaldybėje teikia Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras (toliau – Centras). Socialinės paslaugos gali būti perkamos iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžių socialinių globos įstaigų (toliau – ministerijai pavaldžios socialinės globos įstaigos), kitų savivaldybių socialinių globos įstaigų, NVO ir kt.

Dėl socialinių paslaugų gavimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas (toliau – Asmuo) kreipiasi į savivaldybės seniūniją pagal gyvenamąją vietą, užpildo prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą SP-8, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (toliau – Prašymas) ir pateikia šiuos dokumentus:

1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją;

2. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad Asmuo yra įrašytas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);

3. kitus turimus socialinį statusą patvirtinančius dokumentus (neįgaliojo arba pensijos gavėjo pažymėjimą, neįgalumo lygio pažymą, darbingumo lygio pažymą, specialiųjų poreikių nustatymo pažymą);

4. sveikatos priežiūros įstaigos (pirmines ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo) išrašą iš medicininių dokumentų (F 027/a) su informacija apie Asmens sveikatos būklę bei patvirtinimu, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis;

5. teikiant prašymą dėl socialinės priežiūros paslaugų teikimo išraše iš medicininių dokumentų taip pat turi būti nurodyta informacija apie asmens psichikos sveikatą;

6. pažymas apie Asmens (šeimos) pajamas, gautas per 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų (pažymų pateikti nereikia, kai pareiškėjas (šeimos nariai) gauna pensijas ar kitas išmokas, mokamas „Sodros“, Skyriaus ar Užimtumo tarnybos);

7. kreipiantis dėl laikino atokvėpio paslaugos teikimo pateikti įprastinę laisvos formos Asmens su negalia dienotvarkę, kurioje turi būti aprašytos jo įprastos dienos veiklos ir nurodytas jų laikas (valandos).

Savivaldybės seniūnijos specialistas socialiniam darbui (toliau – specialistas socialiniam darbui) Prašymą registruoja Procesų ir dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) ir duomenis suveda į Socialinės paramos informacijos sistemos (toliau – SPIS) duomenų bazę.

Jei Asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo (jos) fiziniam ar emociniam saugumui, dėl laikino apnakvindinimo paslaugos skyrimo Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas gali kreiptis į Savivaldybę ir ne pagal gyvenamąją vietą.

Dėl socialinių paslaugų skyrimo, veikdami Asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, gali kreiptis bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys. Tokiu atveju pateikiamas tik Prašymas (Prašymo priedų pildyti nereikia) ir paaiškinimas, kodėl Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas (nurodomas vardas ir pavardė) negali pats kreiptis dėl socialinių paslaugų skyrimo.

Dėl bendrųjų socialinių paslaugų Asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo raštiškas Prašymas nebūtinas, išskyrus tas bendrąsias socialines paslaugas, kurių skyrimo duomenys turi būti įvesti į SPIS duomenų bazę.

Specialistas socialiniam darbui ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos privalo nustatyti Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį. Jei įvertinus Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustatoma, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros paslaugų Asmeniui nepakanka, vertinamas socialinės globos poreikis.

Specialistas socialiniam darbui, nustatęs Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, vaiko su negalia, suaugusio asmens su negalia bei senyvo amžiaus asmens socialinės globos poreikį, Prašymą, poreikių vertinimus ir visus dokumentus pateikia Skyriaus specialistui.

Skyriaus specialistas, gavęs iš specialisto socialiniam darbui visus dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka įvertina Asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už paslaugas (jeigu paslaugos mokamos) (1, 2, 3 ir 7 priedai) ir visus dokumentus teikia Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai Socialinių paslaugų skyrimo komisijai, kuri analizuoja gautą medžiagą ir siūlo priimti sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo.

Sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo priima Skyriaus vedėjas, vadovaudamasis Socialinių paslaugų skyrimo komisijos siūlymu. Priėmus sprendimą dėl socialinių paslaugų Asmeniui (šeimai) skyrimo ar nutraukimo, užpildoma sprendimo dėl socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos priemonių asmeniui skyrimo forma SP-9, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (toliau – Sprendimas). Skyriaus specialistas Sprendimą registruoja DVS ir duomenis suveda į SPIS duomenų bazę.

Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos visiems asmenims (šeimoms) ir (ar) bendruomenėms:

1. Asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių), jo globėjo ar rūpintojo pageidavimu (laisva forma);

2. socialinių paslaugų įstaigos, teikiančios prevencinę socialinę paslaugą, iniciatyva;

3. pagal suinteresuoto fizinio asmens ar jo institucijos (organizacijos) kreipimąsi.

Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos nevertinant socialinių paslaugų poreikio.

Prevensinės socialinės paslaugos:

Prevencinių socialinių paslaugų tikslas – padėti Asmeniui (šeimai) ir (ar) bendruomenei išvengti galimų socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos atsiradimo, sudaryti sąlygas Asmeniui (šeimai) ugdyti ir (ar) stiprinti gebėjimus savarankiškai spręsti socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti didinti socialinę įtrauktį:

1. Kompleksinės paslaugos šeimai – vienos ar kelių rūšių paslaugos, skirtos šeimai įgalinti:

1.1. Pozityvios tėvystės mokymai – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti tėvystės įgūdžius ar jų įgyti, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;

1.2. Psichosocialinė pagalba – pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus, ir jų šeimoms, artimiesiems, apimanti socialinę, psichologinę, psichoterapinę pagalbą, sielovadą, taip pat pagalbą įveikiant priklausomybes nuo psichoaktyviųjų medžiagų;

1.3. Mediacijos paslaugos – paslaugos, teikiamos neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai;

1.4. Vaikų priežiūros paslaugos – teikiamos tinkamose patalpose, jei tėvai (įtėviai, globėjai) gauna kitas kompleksinėms paslaugoms priskirtas paslaugas ir paslaugų teikimo metu yra poreikis gauti vaiko priežiūros paslaugą.

Gavėjai – Asmenys ir jų šeimos. Paslaugas teikia Bendruomeniniai šeimos namai.

2. Atvirasis darbas su jaunimu – paslauga teikiama siekiant ugdyti jaunų žmonių asmenines ir socialines kompetencijas, padėti jiems aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jauno žmogaus gyvenimo pokyčius. Jaunimas motyvuojamas dalyvauti jo interesus atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumą ir darbo rinkai reikalingus įgūdžius. Gavėjai – mažiau galimybių turintis jaunimas.

Paslaugas teikia Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centro padalinys Atviro jaunimo centras. Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos nemokamai.

Bendrosios socialinės paslaugos:

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos, kurių tikslas – ugdyti ar kompensuoti Asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime:

1. Informavimas – reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas Asmeniui (šeimai). Paslaugas teikia seniūnijų socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis, specialistai socialiniam darbui, Skyriaus specialistai, Centro darbuotojai ir kt.

2. Konsultavimas – pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama Asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų. Paslaugas teikia seniūnijų socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis, specialistai socialiniam darbui, Skyriaus specialistai, Centro darbuotojai ir kt.

3. Tarpininkavimas ir atstovavimas – pagalbos Asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo (jos) aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų). Paslaugas teikia seniūnijų socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis, specialistai socialiniam darbui, Skyriaus specialistai, Centro darbuotojai ir kt.

4. Transporto organizavimas – paslauga, teikiama pagal poreikius Asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Paslaugas teikia Centras.

Transporto paslaugų teikimas organizuojamas vadovaujantis Panevėžio rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašu.

21.5. Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas – pagalba Asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena. Paslaugas teikia Centras.

Socialinės priežiūros paslaugos:

Panevėžio rajone teikiamos šios socialinės priežiūros paslaugos:

1. Pagalba į namus teikimo organizavimas. Paslaugas teikia Centro lankomosios priežiūros darbuotojai ar Įstaigos darbuotojai.

2. Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo organizavimas. Paslaugas teikia seniūnijų socialiniai darbuotojai, dirbantys su šeimomis, specialistai socialiniam darbui, Skyriaus specialistai, Centro darbuotojai ir kt.

3 Palydėjimo paslaugos jaunuoliams organizavimas. Paslaugą teikia Centro socialiniai darbuotojai.

4. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose organizavimas. Paslaugas teikia Centro socialiniai darbuotojai.

5. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos organizavimas. Paslaugas teikia Centras, taip pat paslaugos perkamos iš kitų savivaldybių įstaigų, NVO ir kt.

6. Apgyvendinimo nakvynės namuose organizavimas. Paslaugos perkamos iš kitų savivaldybių įstaigų, NVO ir kt.

7. Pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų steigėjams, dalyviams ar besirengiantiems jais tapti organizavimas. Paslaugas teikia Centro padalinys Globos centras.

8. Apgyvendinimo apsaugotame būste organizavimas. Paslaugas teikia Centro socialiniai darbuotojai.

9. Vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimas. Paslaugas teikia vaikų dienos centrai, kuriems suteikta teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą. Paslaugos teikiamos nemokamai.

10. Laikino atokvėpio paslaugų organizavimas. Vaikams su negalia laikino atokvėpio paslaugos perkamos iš kitų savivaldybių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO).

Suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims su negalia laikino atokvėpio paslaugas teikia Centro socialiniai darbuotojai arba paslaugos perkamos iš kitų savivaldybių įstaigų, NVO.

11. Asmeninio asistento paslaugos organizavimas. Paslaugas teikia Centras. Paslaugos teikiamos nemokamai.

12. Asmeninės pagalbos teikimo organizavimas. Paslaugas teikia Centras.

Socialinės globos paslaugos:

Panevėžio rajone teikiamos šios socialinės globos paslaugos:

1. Dienos socialinės globos paslaugų organizavimas.

Dienos socialinė globa yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Paslaugos perkamos iš kitų savivaldybių įstaigų, NVO ir kt.

2. Dienos socialinė globos paslaugų (teikiant integralią pagalbą) organizavimas.

Dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu.

Paslaugas teikia Centras.

3. Trumpalaikės socialinės globos organizavimas.

Trumpalaikė socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba vaikams, laikinai netekusiems tėvų globos, nepilnametėms motinoms, taip pat socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir socialinę riziką patiriantiems vaikams, siekiant juos integruoti į visuomenę.

3.1 Trumpalaikės socialinės globos paslaugų vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos, organizavimas. Paslaugas teikia Centro bendruomeniniai vaikų globos namai, krizių centras, socialiniai globėjai (rūpintojai), globėjai (rūpintojai) giminaičiai, budintys globotojai, šeimynos, paslaugos gali būti perkamos iš kitų savivaldybių ar viešųjų įstaigų bendruomeninių vaikų globos namų, krizių centrų.

3.2. Trumpalaikės socialinės globos senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia organizavimas. Paslaugos perkamos iš ministerijai pavaldžių socialinės globos įstaigų, kitų savivaldybių įstaigų, NVO ir kt.

4. Ilgalaikės socialinės globos paslaugų organizavimas.

Ilgalaikė socialinė globa yra visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės priežiūros reikalaujanti pagalba. Ji teikiama asmenims, kuriems nebegalima socialinių paslaugų teikti jų namuose ar nestacionariose globos įstaigose arba tos paslaugos yra neefektyvios.

4.1. Ilgalaikės socialinės globos paslaugų be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta nuolatinė globa, organizavimas.

Paslaugas teikia Centro bendruomeniniai vaikų globos namai, socialiniai globėjai (rūpintojai), globėjai (rūpintojai) giminaičiai, šeimynos, paslaugos gali būti perkamos iš kitų savivaldybių ar viešųjų įstaigų bendruomeninių vaikų globos namų.

4.2. Ilgalaikės socialinės globos senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia organizavimas.

Paslaugas teikia Centras, taip pat paslaugos perkamos iš ministerijai pavaldžių socialinės globos įstaigų, kitų savivaldybių įstaigų, NVO ir kt.

31.5. Laikino atokvėpio paslaugų organizavimas.

Laikino atokvėpio paslaugos – trumpalaikės arba dienos socialinės globos paslaugos, teikiamos laikino atokvėpio paslaugos gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūros ir (ar) slaugos.

Vaikams su negalia laikino atokvėpio paslaugos perkamos iš kitų savivaldybių įstaigų, nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO).

Suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims su negalia laikino atokvėpio paslaugas teikia Centro socialiniai darbuotojai arba paslaugos perkamos iš kitų savivaldybių įstaigų, NVO.

Laikino atokvėpio paslaugos gali būti teikiamos asmens namuose ir socialinių paslaugų įstaigoje.

Pagrindas. 2006-04-05 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos  sprendimai: Dėl socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo,

Dėl transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo, Dėl transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo

INFORMACIJĄ TEIKIA IR PRAŠYMUS PRIIMA Seniūnijos ir Socialinės paramos skyrius, 105 kab. Tel. (8 45) 46 65 37.

PASTABA. Atmintinė gali būti papildyta pasikeitus paslaugų teikimo tvarkai.

Siekiant pagerinti neįgalių asmenų ir senyvo amžiaus žmonių bei juos prižiūrinčių šeimos narių gyvenimo kokybę, Panevėžio rajono savivaldybėje pradėjo įgyvendinti integralios pagalbos asmens namuose projektą.

Planuojama projekto trukmė – 39 mėnesiai (pirmuosius 3 mėn. buvo vykdomi viešieji pirkimai, integralios pagalbos paslaugos bus teikiamos 36 mėn.). Projekto pradžios data – 2016-10-01.

Integrali pagalba susideda iš dviejų dalių – dienos socialinė globa ir slauga – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Dienos socialinės globos paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, gauti reikalingas socialinės globos ir slaugos paslaugas namuose, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti įveikti negalią, ligą, socialinę atskirtį, užkirsti kelią kilti kitoms socialinėms problemoms.

Slaugos paslaugų tikslas – pagerinti asmens gyvenimo kokybę, išsaugoti jo savarankiškumą gyvenamojoje aplinkoje.

Integralios pagalbos paslaugas teikia Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras.

Asmens integralios pagalbos poreikį nustato Panevėžio rajono savivaldybės administracijos seniūnijos specialistai socialiniam darbui. Dėl paslaugų gavimo asmuo (jo globėjas, rūpintojas ar asmeniui atstovaujantis suaugęs šeimos narys) turi kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją. Sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo priima Socialinės paramos skyriaus vedėjas, vadovaudamasis Socialinių paslaugų skyrimo komisijos siūlymu.

Socialinė globa teikiama nuo 2 iki 8 val. per dieną 5 kartus per savaitę asmens namuose. Slaugos paslauga teikiama ne ilgiau kaip 4,5 valandos per dieną.

Slaugos paslaugos asmens namuose projekto įgyvendinimo laikotarpiu teikiamos nemokamai. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų kainą nustatė Savivaldybės taryba – paslaugos kaina vienam paslaugos gavėjui nuo 2020-01-01 už 1 paslaugos valandą – 5,91 euro.

Mokėjimo dydis asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai. Atsižvelgiant į finansines galimybes, jis moka nuo 20 iki 50 proc. asmens pajamų dydžio mokestį. Jeigu asmuo teikiamomis paslaugomis naudojasi ne visą mėnesį, mokama už faktiškai suteiktas dienos socialinės globos paslaugas.

INFORMACIJĄ TEIKIA IR PRAŠYMUS PRIIMA Seniūnijų socialiniai darbuotojai.

Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos visiems asmenims (šeimoms, bendruomenėms), siekianti stiprinti asmens (šeimos) gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu dalyvauti visuomenės gyvenime, stiprinti bendruomenės socialinį aktyvumą ir skatinti bendruomenės socialinę įtrauktį, gilinti asmens (šeimos) žinias ir ugdyti jo (jos) įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo.

Šioms paslaugoms priskiriama potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos paslauga, kompleksinės paslaugos šeimai, šeimos konferencijos paslaugos, atvirasis darbas su jaunimu ir kitos paslaugos.

Prevencines socialines paslaugas Panevėžio rajono savivaldybėje organizuoja ir teikia:

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos seniūnijos – potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška.

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras – potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška; kompleksinės paslaugos šeimai; šeimos konferencijos paslaugos.

Panevėžys, Vasario 16-osios g. 27, 404 kabinetas, https://www.paneveziorspc.lt/, tel. 8 664 69 502,
el. p. [email protected].

Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centro padalinys Atviro jaunimo centras – atvirasis darbas su jaunimu.

Panevėžio r. sav., Ramygala, Vadoklių g. 14, tel. 8 693 13 577, el. p. info@jaunimoklubas.lt.

Prevencinių socialinių paslaugų teikimą reglamentuoja:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/da1515c04bdb11ee9de9e7e0fd363afc.

Eil. Nr.Paslaugos pavadinimasPaPaslaugas teikiančios įstaigos pavadinimasPaslaugų gavėjų grupės
1.Pagalba į namus

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras.

Adresas: Vasario 16-osios g. 27-18, Panevėžys
Tel. (8 45) 44 96 81
El. paštas [email protected]

 

UAB „Victum“,

Adresas: Stoties g. 42, Panevėžys,

Tel. 8 45 508201

El. paštas [email protected]

 

VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

Adresas: Malūno g. 19A, Zarasai,

Tel. 8 670 64 822

El. paštas [email protected]

 

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys)
2.Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Karsakiškio seniūnija

Adresas: Lėvens g. 16, Karsakiškio k., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 55 27 22, 8 694 35 575
El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Krekenavos seniūnija

Adresas: Birutės g. 6, Krekenavos mstl. Panevėžio r.

Tel. (8 45) 45 40 82,

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Miežiškių seniūnija

Adresas: Taikos g. 1, Miežiškių mstl., Panevėžio r.

Tel. 8 686 61 229

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Naujamiesčio seniūnija

Adresas: S. Nėries g. 14, Naujamiestis, Panevėžio r.

Tel. 8 620 13 091

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos

Paįstrio seniūnija

Adresas: Gegužinės g. 28, Paįstrio k., Panevėžio r.

Tel. 8 612 73 952

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Panevėžio seniūnija

Adresas: Vasario 16-osios g. 27-2, Panevėžio m.

Tel. 8 618 08 089

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos

Raguvos seniūnija

Adresas: Laisvės g. 13, Raguvos mstl., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 59 14 37

El. paštas [email protected]

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ramygalos seniūnija

Adresas: Vadoklių g. 10, Ramygalos m., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 59 22 33

El.paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos

Smilgių seniūnija

Adresas: Panevėžio g. 15, Smilgių mstl., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 55 35 24

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos

Upytės seniūnija

Adresas: Ėriškių g. 8-1, Upytės k., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 55 55 16, (8 45) 55 55 14

El.paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos

Vadoklių seniūnija

Adresas: Ramygalos g. 39, Vadoklių mstl. Panevėžio r.

Tel. (8 45) 55 63 18

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos

Velžio seniūnija

Adresas: Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 57 84 71

El.paštas [email protected]

socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos.

3.Palydėjimo paslauga jaunuoliams

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras

Adresas: Miškininkų g. 1-4, Piniavos k., Panevėžio r.

Tel. (845) 44 96 81

El. paštas [email protected]

 

Likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 m.), kuriems teikiama globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje, socialinę riziką patiriantys vaikai (nuo 16 m.), vaikai (nuo 16 m.), kurie gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose, sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose
3.Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Savarankiško gyvenimo namai

Adresas: Dariaus ir Girėno g. 28, Ramygala,

Panevėžio r.
Tel. (8 45) 59 22 93,
El. paštas [email protected]

suaugę asmenys su negalia,

senyvo amžiaus asmenys,

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos

4.Intensyvi krizių įveikimo pagalba

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Vadoklių nestacionarių socialinių paslaugų namai

Adresas: Statybininkų g. 32, Vadoklių mstl.,

Panevėžio r.
Tel. (8 45) 55 22 41, 8 605 25 325
El. paštas [email protected]

socialinės rizikos vaikai, vaikai su negalia, likę be tėvų globos vaikai, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, socialinės rizikos suaugę asmenys, kiti asmenys
5.Psichosocialinė pagalba

Asociacija „Papasakok plačiau“

Adresas: Draugystės g. 58, Tičkūnų k., Panevėžio sen., Panevėžio r.

Tel. 8 641 80 202

El.paštas [email protected]

 

 

vaikai su negalia ir jų šeimos,

vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais pagal įstatymą,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, artimieji,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, artimieji,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

socialinę riziką patyrę ar patiriantys vaikai ir jų šeimos,

socialinę riziką patyrę ar patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

kiti asmenys ir jų šeimos

6.Laikinas atokvėpis

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Gustonių socialinės globos namai

Adresas: Nauradų k., Smilgių sen., Panevėžio r.
Tel. (8 45) 55 82 36
El. paštas [email protected]

 

neįgalusis (-ieji), kaip jis (jie) apibrėžtas (‑i) Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, kuriam

(-iems) nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis

7.Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras

Adresas: Vasario 16-osios g. 27-18, Panevėžys
Tel. 8 665 60 619
El. paštas [email protected]

 

vaikus globojantys (rūpinantys), prižiūrintys ar įvaikinę asmenys bei besirengiantys globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų dalyviais tapti asmenys
8.Apgyvendinimas apsaugotame būste

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras

Adresas: Miškininkų g. 1-4, Piniavos k., Panevėžio r.

Tel. (845) 44 96 81

El. paštas [email protected]

 

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys asmenys (kuriems reikalinga atkryčio prevencija),

sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose

9.Vaikų dienos socialinė priežiūra

Labdaros ir paramos fondas „Tavo galimybė“

Adresas: Laisvės g. 18, Krekenavos mstl., Panevėžio r.

Tel 8 600 25 188

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Vadoklių vaikų dienos centras

Adresas: Statybininkų g. 32, Vadoklių mstl., Panevėžio r.

Tel 8 605 25 325

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Žibartonių bibliotekos vaikų dienos centras

Adresas: Žibartonių g. 76. Žibartonių k., Krekenavos sen., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 58 70 50

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Linkaučių bibliotekos vaikų dienos centras

Adresas: Norušių g. 10, Linkaučių k., Krekenavos sen., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 58 70 50

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gustonių bibliotekos – UDC vaikų dienos centras

Adresas: Kriaučiūno g. 4, Gustonių k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 58 70 50

El. paštas [email protected]

 

VšĮ ,,Jaunoji versmė“

Alyvų al. 2, Daukniškių k., Paįstrio sen., Panevėžio r. sav.

Tel. Nr. 8 698 12 643

[email protected]

 

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos,

kiti vaikai (pvz., likę be tėvų globos vaikai ir jų šeimos)

 

Panevėžio rajono teritorijoje esančios socialines paslaugas teikiančios įstaigos

ĮSTAIGAAPRAŠYMAS

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras

Adresas: Vasario 16-osios g. 27-18, Panevėžys
Tel. (8 45) 44 96 81
El. paštas [email protected]

Tinklalapis https://www.paneveziorspc.lt/

Kontaktinis asmuo direktorius Gintaras Navickas

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Panevėžio rajono savivaldybės taryba.

Teikia bendrąsias socialines paslaugas;
pagalbą į namus;
integralią pagalbą asmens namuose;
vykdo atvejo vadybos funkcijas, vertinant šeimos pagalbos poreikius;
aprūpina techninės pagalbos priemonėmis, organizuojama ir teikia spec. transporto paslaugas;
teikia asmeninio asistento paslaugas.

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Ramygalos socialinės globos namai

Adresas: Dariaus ir Girėno g. 28, Ramygala, Panevėžio r.
Tel. (8 45) 59 21 61
El. paštas [email protected]
Kontaktinis asmuo Rita Kaupienė

 

Teikia ilgalaikės socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims.

 

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Krekenavos socialinės globos namai

Adresas: Vytauto g. 42, Krekenavos mstl., Panevėžio r.
Tel. (8 45) 59 31 25
El. paštas [email protected]
Kontaktinis asmuo Lina Hall

 

Teikia ilgalaikės socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims.

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Gustonių socialinės globos namai

Adresas: Nauradų k., Smilgių sen., Panevėžio r.
Tel. (8 45) 55 82 36
El. paštas mailto:[email protected]
Kontaktinis asmuo Žana Vaitovič

Teikia ilgalaikės socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims;

laikino atokvėpio paslaugas.

 

 

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Savarankiško gyvenimo namai

Adresas: Dariaus ir Girėno g. 28, Ramygala, Panevėžio r.
Tel. (8 45) 59 22 93, (8 45) 59 21 61
El. paštas [email protected]
Kontaktinis asmuo Inga Račinskienė

Teikia socialinės priežiūros paslaugas apgyvendinant savarankiško gyvenimo namuose.

 

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Daugiafunkcinis centras

Adresas: Dariaus ir Girėno g. 28, Ramygala, Panevėžio r.
Tel. (8 45) 58 70 70
El. paštas [email protected]
Kontaktinis asmuo Daiva Chaju

 

Organizuoja asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas.

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Vadoklių vaikų dienos centras ir Vadoklių krizių centras
Adresas: Statybininkų g. 32, Vadoklių mstl., Panevėžio r.
Tel.: (8 45) 55 22 41, 8 605 25 325
El. paštas [email protected]
Kontaktinis asmuo Ilona Benetaitė
Paramos šeimai tarnyba, kurioje teikiamos informavimo ir konsultavimo, psichologinio konsultavimo, socialinio darbo, laisvalaikio organizavimo paslaugos (paslaugas socialinės rizikos šeimoms, vaikams teikia socialiniai darbuotojai, psichologas ir kt. pasitelkti specialistai);
Vaikų dienos centras, teikiantis socialinės priežiūros paslaugas dienos metu (įrengta kompiuterių klasė, pamokų ruošimo kambarys, sporto salė su įranga, salė kultūros renginiams, virtuvėlė); vienu metu gali priimti 20 vaikų;
Krizių centras motinoms ir vaikams, kuriame teikiamos psichologinės pagalbos ir laikino apnakvindinimo paslaugos (2 šeimoms įrengti miegamieji kambariai, buitinės, sanitarinės –higienos patalpos, žaidimų kambarys) iki 3 parų.

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro bendruomeniniai vaikų globos namai

Adresas: Vasario 16-osios g. 27-18, Panevėžys
Tel.: (8 45) 59 32 48, (8 45) 59 31 40
El. paštas [email protected]
Kontaktinis asmuo Neringa Černauskienė

 

Teikia trumpalaikę ir ilgalaikę socialinę globą vaikams, likusiems be tėvų globos.

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Globos centras

Adresas: Vasario 16-osios g. 27-18, Panevėžys
Tel.: (8 45) 59 32 48, (8 45) 59 31 40
El. paštas [email protected]
Kontaktinis asmuo Vilma Karošienė

Organizuoja budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką;
konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas;
apgyvendina vaiką budinčio globotojo šeimoje, atitinkančioje geriausius likusio be tėvų globos vaiko interesus;
dalyvauja planuojant vaiko laikinąją globą (rūpybą) ir jos peržiūrose.

VšĮ „Miežiškių bendruomeniniai vaikų globos namai“

Adresas: Nevėžio g. 15, Miežiškiai, Panevėžio r.
Tel. 8 656 49 031
Kontaktinis asmuo direktorius Eldaras Petrokas

 

Teikia trumpalaikę ir ilgalaikę socialinę globą vaikams, likusiems be tėvų globos.

VšĮ „Vilties namai“

Adresas: Skynimų k., Panevėžio sen., Panevėžio r.
Tel. (8 45) 55 25 51
El. paštas [email protected]
Kontaktinis asmuo Laima Biržetienė

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – sutrikusio intelekto žmonių bendrija „Viltis“.

Teikia suaugusiųjų, turinčių psichinę ir protinę negalią, trumpalaikes ir ilgalaikės socialines globos paslaugas.

Jotainių socialinės globos namai

Adresas: Dvaro g. 1, Jotainių k., Vadoklių sen., Panevėžio r.
Tel., faks. (8 45) 55 47 36, 8 616 96 638
El. paštas [email protected]
Kontaktinis asmuo Kęstutis Mikalauskas
Tinklalapis http://www.jotainiuglobosnamai.lt

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Teikia suaugusiųjų, turinčių psichinę ir protinę negalią, trumpalaikes ir ilgalaikes golobos paslaugas.

VšĮ Integruotų sveikatos paslaugų centro  Grupinio gyvenimo namai demencijomis ir Alzheimerio liga sergantiems asmenims 

Adresas: Pečionių g. 2, Naujikų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.
Tel. (8 45) 50 81 01
Kontaktinis asmuo Raimonda Ulianskienė

 

Teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos: apgyvendinimas, maitinimas, sveikatos priežiūros paslaugos, asmens higienos, laisvalaikio organizavimo ir kt. paslaugos.

UAB „Senjorija“

Adresas: Katinų k., Velžo sen., Panevėžio r.
Tel. 8-600 50 109
El. paštas [email protected]
Kontaktinis asmuo Vita Budreckienė

Teikia dienos socialinė globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims užimtumo organizavimas, maitinimas, judesio terapija, veiklos skatinančios savarankiškumą ir socialinį aktyvumą;

organizuoja atvežimą į centrą ryte ir parvežimą vakare į namus.

MB „Samanota pieva“

Adresas: Ėriškėlių g. 9, Ėriškių k., Upytės sen., Panevėžio r.
Tel. 8-690 12 100
El. paštas [email protected]
Kontaktinis asmuo Eglė Talačkienė

 

Teikia ilgalaikės socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims su negalia.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-10-01 16:52