Socialinės paslaugos

Bendrosios socialinės paslaugos:

 1. informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, sociokultūrinės paslaugos, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos teikiamos socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, likusiems be tėvų globos vaikams, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, socialinės rizikos asmenims, kitiems asmenims ir šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims ir kt.);
 2.  transporto organizavimas teikiamas pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Socialinės priežiūros paslaugos:

 1. pagalba į namus, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose teikiama suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, kitiems asmenims ir šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims ir kt.);
 2.  socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, laikinas apnakvindinimas teikiamas socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, socialinės rizikos asmenims ir jų šeimoms.

Socialinės globos paslaugos teikiamos be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa, vaikams su negalia, pensinio amžiaus asmenims su dideliu specialiųjų poreikių lygiu ar turintiems sunkią arba vidutinę negalią (75 metų ir vyresniems didelių specialiųjų poreikių lygis ar neįgalumo nustatymas nebūtina), neįgaliems asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais, kai darbingumo lygis iki 40 procentų, kurie negali gyventi savarankiškai, o socialinės priežiūros paslaugų nepakanka.

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMAS, TEIKIMAS IR NUTRAUKIMAS

Dėl socialinių paslaugų gavimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas (toliau – Asmuo) kreipiasi į savo gyvenamosios vietos seniūniją arba į rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių ir užpildo prašymo – paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą SP-8 (toliau – prašymas), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183, ir pateikia šiuos dokumentus:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 2. pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 3. neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą;
 4. sveikatos priežiūros įstaigos pažymą (027/a forma).

Prašymą dėl socialinių paslaugų skyrimo Asmeniui gali pateikti ir bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo negali to padaryti pats.

Seniūnijos socialinis darbuotojas arba Socialinės paramos skyriaus specialistas, gavęs Asmens prašymą, per 7 darbo dienas įvertina Asmens socialinių paslaugų poreikį ir užpildo Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. A1-67.

Asmens paslaugų poreikis nustatomas individualiai pagal asmens nesavarankiškumą bei galimybes savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis. Asmens paslaugų poreikis nustatomas atsižvelgiant į asmens poreikių sritį ir asmens priskyrimą socialinei grupei.

Socialinės paramos skyriaus ar seniūnijų specialistai, nustatę Asmens socialinių paslaugų poreikį, išvadas bei visus kitus reikalingus dokumentus teikia rajono komisijai socialiai remtinų asmenų klausimams spręsti, kuri priima nutarimą dėl socialinių paslaugų skyrimo.

Sprendimą dėl socialinių pašalpų skyrimo priima Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas ir išrašo siuntimą į paslaugas teikiančią įstaigą dėl paslaugų teikimo.

Socialinių paslaugų Panevėžio rajono socialinių paslaugų centre negali gauti asmenys, turintys proto negalią ar sergantys (esant šioms kontraindikacijoms):

 • agresyvaus elgesio, keliantys pavojų sau ir aplinkiniams (jiems reikalinga psichiatrinė pagalba);
 • infekcinėmis ir somatinėmis ligomis;
 • aktyviaja tuberkulioze;
 • odos infekcinėmis ligomis;
 • lytiškai plintančiomis ligomis ir AIDS;
 • lėtiniu alkoholizmu ir narkomanija.

SUAUGUSIOJO ASMENS SIUNTIMAS Į MINISTERIJOS PAVALDUMO GLOBOS NAMUS

Savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą siųsti asmenį į Globos namus, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar dalininku (savininku) yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau vadinama – valstybės Globos namai), sprendimo kopiją išsiunčia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Departamentas).

 Globos namai, į kuriuos siunčiamas asmuo, yra parenkami pagal galimybes atsižvelgiant į asmens (globėjo, rūpintojo) pageidavimą. Apgyvendinant asmenis specialiuosiuose Globos namuose, pirmenybė teikiama tikslinių grupių, kurioms šie Globos namai yra skirti, asmenims.

Prieš apgyvendinant asmenį Globos namuose, yra išrašomas asmens siuntimas į Globos namus (toliau vadinama – siuntimas).

Jei Globos namuose yra laisvų vietų, Departamentas siuntimą išrašo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl socialinės globos skyrimo gavimo dienos. Siuntimas pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). Siuntimo kopija pateikiama Globos namams, į kuriuos asmuo siunčiamas. Departamento siuntimo kopija pateikiama savivaldybei, priėmusiai sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo.

Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo (globėjas, rūpintojas) raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi Globos namuose.

Jeigu asmuo neapsigyvena Globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.

Jei Globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės Globos namuose, kurią sudaro ir tvarko Departamentas. Valstybės Globos namuose asmenys negali būti apgyvendinti be eilės – skubos tvarka.

Asmenų eilė ilgalaikei socialinei globai gauti valstybės Globos namuose sudaroma pagal savivaldybių sprendimų dėl ilgalaikės socialinės globos skyrimo valstybės Globos namuose gavimo Departamente datą. Tais atvejais, kai ta pačia data gaunami kelių savivaldybių sprendimai dėl socialinės globos skyrimo valstybės Globos namuose, sudarant eilę atsižvelgiama į šių sprendimų priėmimo datą, o kai ta pačia data gaunami keli vienos savivaldybės sprendimai, priimti ta pačia data, – į jų registracijos eilės numerį.

Vienas asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei socialinei globai gauti.

Departamentas turi teisę neišduoti siuntimo į valstybės Globos namus tais atvejais, kai savivaldybės sprendimas dėl socialinės globos skyrimo valstybės Globos namuose prieštarauja socialinių paslaugų skyrimą ir teikimą reglamentuojantiems teisės aktams. Departamentas apie tai turi informuoti savivaldybę.

Pagrindas. 2006-04-05 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2011-02-23 sprendimas Nr. T-23 „Dėl socialinių paslaugų teikimo tvarkos patvirtinimo“.

INFORMACIJĄ TEIKIA IR PRAŠYMUS PRIIMA Seniūnijos ir Socialinės paramos skyrius, 105 kab. Tel. (8 45) 46 65 37.

PASTABA. Atmintinė gali būti papildyta pasikeitus paslaugų teikimo tvarkai.

Siekiant pagerinti neįgalių asmenų ir senyvo amžiaus žmonių bei juos prižiūrinčių šeimos narių gyvenimo kokybę, Panevėžio rajono savivaldybėje pradėjo įgyvendinti integralios pagalbos asmens namuose projektą.

Planuojama projekto trukmė – 39 mėnesiai (pirmuosius 3 mėn. buvo vykdomi viešieji pirkimai, integralios pagalbos paslaugos bus teikiamos 36 mėn.). Projekto pradžios data – 2016-10-01.

Integrali pagalba susideda iš dviejų dalių – dienos socialinė globa ir slauga – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.

Dienos socialinės globos paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, gauti reikalingas socialinės globos ir slaugos paslaugas namuose, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti įveikti negalią, ligą, socialinę atskirtį, užkirsti kelią kilti kitoms socialinėms problemoms.

Slaugos paslaugų tikslas – pagerinti asmens gyvenimo kokybę, išsaugoti jo savarankiškumą gyvenamojoje aplinkoje.

Integralios pagalbos paslaugas teikia Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras.

Asmens integralios pagalbos poreikį nustato Panevėžio rajono savivaldybės administracijos seniūnijos specialistai socialiniam darbui. Dėl paslaugų gavimo asmuo (jo globėjas, rūpintojas ar asmeniui atstovaujantis suaugęs šeimos narys) turi kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją. Sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo priima Socialinės paramos skyriaus vedėjas, vadovaudamasis Socialinių paslaugų skyrimo komisijos siūlymu.

Socialinė globa teikiama nuo 2 iki 8 val. per dieną 5 kartus per savaitę asmens namuose. Slaugos paslauga teikiama ne ilgiau kaip 4,5 valandos per dieną.

Slaugos paslaugos asmens namuose projekto įgyvendinimo laikotarpiu teikiamos nemokamai. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų kainą nustatė Savivaldybės taryba – paslaugos kaina vienam paslaugos gavėjui nuo 2020-01-01 už 1 paslaugos valandą – 5,91 euro.

Mokėjimo dydis asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai. Atsižvelgiant į finansines galimybes, jis moka nuo 20 iki 50 proc. asmens pajamų dydžio mokestį. Jeigu asmuo teikiamomis paslaugomis naudojasi ne visą mėnesį, mokama už faktiškai suteiktas dienos socialinės globos paslaugas.

INFORMACIJĄ TEIKIA IR PRAŠYMUS PRIIMA Seniūnijų socialiniai darbuotojai.

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

PaPaslaugas teikiančios įstaigos pavadinimas

Paslaugų gavėjų grupės

1.

Pagalba į namus

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras.

Adresas: Vasario 16-osios g. 27-18, Panevėžys
Tel. (8 45) 44 96 81
El. paštas [email protected]

 

UAB „Victum“,

Adresas: Stoties g. 42, Panevėžys,

Tel. 8 45 508201

El. paštas [email protected]

 

VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“

Adresas: Malūno g. 19A, Zarasai,

Tel. 8 670 64 822

El. paštas [email protected]

 

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys)

2.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Karsakiškio seniūnija

Adresas: Lėvens g. 16, Karsakiškio k., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 55 27 22, 8 694 35 575
El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Krekenavos seniūnija

Adresas: Birutės g. 6, Krekenavos mstl. Panevėžio r.

Tel. (8 45) 45 40 82,

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Miežiškių seniūnija

Adresas: Taikos g. 1, Miežiškių mstl., Panevėžio r.

Tel. 8 686 61 229

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Naujamiesčio seniūnija

Adresas: S. Nėries g. 14, Naujamiestis, Panevėžio r.

Tel. 8 620 13 091

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos

 Paįstrio seniūnija

Adresas: Gegužinės g. 28, Paįstrio k., Panevėžio r.

Tel. 8 612 73 952

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Panevėžio seniūnija

Adresas: Vasario 16-osios g. 27-2, Panevėžio m.

Tel. 8 618 08 089

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos

Raguvos seniūnija

Adresas: Laisvės g. 13, Raguvos mstl., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 59 14 37

El. paštas [email protected]

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ramygalos seniūnija

Adresas: Vadoklių g. 10, Ramygalos m., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 59 22 33

El.paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos

Smilgių seniūnija

Adresas: Panevėžio g. 15, Smilgių mstl., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 55 35 24

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos

Upytės seniūnija

Adresas: Ėriškių g. 8-1, Upytės k., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 55 55 16, (8 45) 55 55 14

El.paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos

Vadoklių seniūnija

Adresas: Ramygalos g. 39, Vadoklių mstl. Panevėžio r.

Tel. (8 45) 55 63 18

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos

Velžio seniūnija

Adresas: Nevėžio g. 54, Velžio k., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 57 84 71

El.paštas [email protected]

socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos.

3.

Palydėjimo paslauga jaunuoliams

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras

Adresas: Miškininkų g. 1-4, Piniavos k., Panevėžio r.

Tel. (845) 44 96 81

El. paštas [email protected]

 

Likę be tėvų globos vaikai (nuo 16 m.), kuriems teikiama globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje, socialinę riziką patiriantys vaikai (nuo 16 m.), vaikai (nuo 16 m.), kurie gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose, sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose

3.

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Savarankiško gyvenimo namai

Adresas: Dariaus ir Girėno g. 28, Ramygala,

Panevėžio r.
Tel. (8 45) 59 22 93,
El. paštas [email protected]

suaugę asmenys su negalia,

senyvo amžiaus asmenys,

socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos,

socialinės rizikos šeimos

4.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Vadoklių nestacionarių socialinių paslaugų namai

Adresas: Statybininkų g. 32, Vadoklių mstl.,

Panevėžio r.
Tel. (8 45) 55 22 41, 8 605 25 325
El. paštas [email protected]

socialinės rizikos vaikai, vaikai su negalia, likę be tėvų globos vaikai, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, socialinės rizikos suaugę asmenys, kiti asmenys

5.

Psichosocialinė pagalba

Asociacija „Papasakok plačiau“

Adresas: Draugystės g. 58, Tičkūnų k., Panevėžio sen., Panevėžio r.

Tel. 8 641 80 202

El.paštas [email protected]

 

 

vaikai su negalia ir jų šeimos,

vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais pagal įstatymą,

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, artimieji,

senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, artimieji,

krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,

socialinę riziką patyrę ar patiriantys vaikai ir jų šeimos,

socialinę riziką patyrę ar patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos,

kiti asmenys ir jų šeimos

6.

Laikinas atokvėpis

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Gustonių socialinės globos namai

Adresas: Nauradų k., Smilgių sen., Panevėžio r.
Tel. (8 45) 55 82 36
El. paštas [email protected]

 

neįgalusis (-ieji), kaip jis (jie) apibrėžtas (‑i) Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, kuriam

(-iems) nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis

7.

Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras

Adresas: Vasario 16-osios g. 27-18, Panevėžys
Tel. 8 665 60 619
El. paštas [email protected]

 

vaikus globojantys (rūpinantys), prižiūrintys ar įvaikinę asmenys bei besirengiantys globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais ar šeimynų dalyviais tapti asmenys

8.

Apgyvendinimas apsaugotame būste

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras

Adresas: Miškininkų g. 1-4, Piniavos k., Panevėžio r.

Tel. (845) 44 96 81

El. paštas [email protected]

 

suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,

socialinę riziką patiriantys asmenys (kuriems reikalinga atkryčio prevencija),

sulaukę pilnametystės asmenys (iki 24 m.), kuriems buvo teikta socialinė globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje ar kurie gyveno socialinę riziką patiriančiose šeimose

9.

Vaikų dienos socialinė priežiūra

Labdaros ir paramos fondas „Tavo galimybė“

Adresas: Laisvės g. 18, Krekenavos mstl., Panevėžio r.

Tel 8 600 25 188

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Vadoklių vaikų dienos centras

Adresas: Statybininkų g. 32, Vadoklių mstl., Panevėžio r.

Tel 8 605 25 325

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Žibartonių bibliotekos vaikų dienos centras

Adresas: Žibartonių g. 76. Žibartonių k., Krekenavos sen., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 58 70 50

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Linkaučių bibliotekos vaikų dienos centras

Adresas: Norušių g. 10, Linkaučių k., Krekenavos sen., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 58 70 50

El. paštas [email protected]

 

Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gustonių bibliotekos – UDC vaikų dienos centras

Adresas: Kriaučiūno g. 4, Gustonių k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r.

Tel. (8 45) 58 70 50

El. paštas [email protected]

 

VšĮ ,,Debesų kiemas“

Lėvens g. 4, Karsakiškio k., Karsakiškio sen., Panevėžio r. sav.

Tel. Nr. 8 601 47 588

[email protected]

 

VšĮ ,,Jaunoji versmė“

Alyvų al. 2, Daukniškių k., Paįstrio sen., Panevėžio r. sav.

Tel. Nr. 8 698 12 643

[email protected]

 

Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos,

kiti vaikai (pvz., likę be tėvų globos vaikai ir jų šeimos)

 

 

Panevėžio rajono teritorijoje esančios socialines paslaugas teikiančios įstaigos

ĮSTAIGAAPRAŠYMAS

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras

Adresas: Vasario 16-osios g. 27-18, Panevėžys
Tel. (8 45) 44 96 81
El. paštas [email protected]

Tinklalapis https://www.paneveziorspc.lt/

Kontaktinis asmuo direktorius Gintaras Navickas

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Panevėžio rajono savivaldybės taryba.

Teikia bendrąsias socialines paslaugas;
pagalbą į namus;
integralią pagalbą asmens namuose;
vykdo atvejo vadybos funkcijas, vertinant šeimos pagalbos poreikius;
aprūpina techninės pagalbos priemonėmis, organizuojama ir teikia spec. transporto paslaugas;
teikia asmeninio asistento paslaugas.

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Ramygalos socialinės globos namai

Adresas: Dariaus ir Girėno g. 28, Ramygala, Panevėžio r.
Tel. (8 45) 59 21 61
El. paštas [email protected]
Kontaktinis asmuo Rita Kaupienė

Teikia ilgalaikės socialinės globos paslaugas.

 

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Krekenavos socialinės globos namai

Adresas: Vytauto g. 42, Krekenavos mstl., Panevėžio r.
Tel. (8 45) 59 31 25
El. paštas [email protected]
Kontaktinis asmuo Lina Hall

Teikia ilgalaikės socialinės globos paslaugas.

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Gustonių socialinės globos namai

Adresas: Nauradų k., Smilgių sen., Panevėžio r.
Tel. (8 45) 55 82 36
El. paštas mailto:[email protected]
Kontaktinis asmuo Valentinas Koncė

Teikia ilgalaikės socialinės globos paslaugas.

 

 

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Savarankiško gyvenimo namai

Adresas: Dariaus ir Girėno g. 28, Ramygala, Panevėžio r.
Tel. (8 45) 59 22 93, (8 45) 59 21 61
El. paštas [email protected]
Kontaktinis asmuo Rita Kaupienė

Teikia socialinės priežiūros paslaugas apgyvendinant savarankiško gyvenimo namuose.

 

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Daugiafunkcinis centras

Adresas: Dariaus ir Girėno g. 28, Ramygala, Panevėžio r.
Tel. (8 45) 58 70 70
El. paštas [email protected]
Kontaktinis asmuo Rita Kaupienė

Organizuoja asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas.
Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Vadoklių vaikų dienos centras ir Vadoklių krizių centras

Adresas: Statybininkų g. 32, Vadoklių mstl., Panevėžio r.
Tel.: (8 45) 55 22 41, 8 605 25 325
El. paštas [email protected]
Kontaktinis asmuo Ilona Benetaitė

Paramos šeimai tarnyba, kurioje teikiamos informavimo ir konsultavimo, psichologinio konsultavimo, socialinio darbo, laisvalaikio organizavimo paslaugos (paslaugas socialinės rizikos šeimoms, vaikams teikia socialiniai darbuotojai, psichologas ir kt. pasitelkti specialistai);
Vaikų dienos centras, teikiantis socialinės priežiūros paslaugas dienos metu (įrengta kompiuterių klasė, pamokų ruošimo kambarys, sporto salė su įranga, salė kultūros renginiams, virtuvėlė); vienu metu gali priimti 20 vaikų;
Krizių centras motinoms ir vaikams, kuriame teikiamos psichologinės pagalbos ir laikino apnakvindinimo paslaugos (2 šeimoms įrengti miegamieji kambariai, buitinės, sanitarinės –higienos patalpos, žaidimų kambarys) iki 3 parų.

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro bendruomeniniai vaikų globos namai

Adresas: Vasario 16-osios g. 27-18, Panevėžys
Tel.: (8 45) 59 32 48, (8 45) 59 31 40
El. paštas [email protected]
Kontaktinis asmuo Neringa Černauskienė

Teikia trumpalaikę ir ilgalaikę socialinę globą vaikams, likusiems be tėvų globos.

Panevėžio rajono socialinių paslaugų centro Globos centras

Adresas: Vasario 16-osios g. 27-18, Panevėžys
Tel.: (8 45) 59 32 48, (8 45) 59 31 40
El. paštas [email protected]
Kontaktinis asmuo Vilma Karošienė

Organizuoja budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką;
konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas;
apgyvendina vaiką budinčio globotojo šeimoje, atitinkančioje geriausius likusio be tėvų globos vaiko interesus;
dalyvauja planuojant vaiko laikinąją globą (rūpybą) ir jos peržiūrose.

VšĮ „Miežiškių bendruomeniniai vaikų globos namai“

Adresas: Nevėžio g. 15, Miežiškiai, Panevėžio r.
Tel. 8 656 49 031
Kontaktinis asmuo direktorius Eldaras Petrokas

Teikia trumpalaikę ir ilgalaikę socialinę globą vaikams, likusiems be tėvų globos.

VšĮ „Vilties namai“

Adresas: Skynimų k., Panevėžio sen., Panevėžio r.
Tel. (8 45) 55 25 51
El. paštas [email protected]
Kontaktinis asmuo Laima Biržetienė

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – sutrikusio intelekto žmonių bendrija „Viltis“.

Teikia suaugusiųjų, turinčių psichinę ir protinę negalią, trumpalaikes ir ilgalaikės socialines globos paslaugas.

Jotainių socialinės globos namai

Adresas: Dvaro g. 1, Jotainių k., Vadoklių sen., Panevėžio r.
Tel., faks. (8 45) 55 47 36, 8 616 96 638
El. paštas [email protected]
Kontaktinis asmuo Kęstutis Mikalauskas
Tinklalapis http://www.jotainiuglobosnamai.lt

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Teikia suaugusiųjų, turinčių psichinę ir protinę negalią, trumpalaikes ir ilgalaikes golobos paslaugas.

VšĮ Integruotų sveikatos paslaugų centro  Grupinio gyvenimo namai demencijomis ir Alzheimerio liga sergantiems asmenims 

Adresas: Pečionių g. 2, Naujikų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.
Tel. (8 45) 50 81 01
Kontaktinis asmuo Raimonda Ulianskienė

Teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos: apgyvendinimas, maitinimas, sveikatos priežiūros paslaugos, asmens higienos, laisvalaikio organizavimo ir kt. paslaugos.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-06 16:56