Kompensacijos gavėjai:

1. Vaikai, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumas.

2. Nedarbingi ar iš dalies darbingi asmenys, netekę 60 procentų ir daugiau darbingumo, pripažinti tokiais iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 24 metai, taip pat asmenys, kurie dėl ligos ar traumos, atsiradusios iki jiems sukako 24 metai, padarinių pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo, po 24 metų sukakties dienos, tačiau ne vėliau kaip iki dienos (įskaitytinai), kurią jiems sukanka 26 metai.

3. Netekę 60 procentų ir daugiau darbingumo asmenys, nenurodyti šios dalies 2 punkte.

4. Sukakę senatvės pensijos amžių asmenys.

Kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos 1–4 punktuose nurodytiems neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos šio įstatymo 2–4 punktuose nurodytiems neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros ar nuolatinės pagalbos poreikis. 1 punkte nurodytiems neįgaliems vaikams priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos nepaisant to, ar jiems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, ar nenustatytas.

Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skiriamos ir mokamos tik tais atvejais, kai šiame straipsnyje nurodyti neįgalieji slaugomi ar prižiūrimi namuose.

Neįgaliems vaikams ir neįgaliesiems, tuo pat metu turintiems teisę gauti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, skiriama ir mokama didesnioji tikslinė kompensacija.

Kompensacijų dydžiai

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos neįgaliems vaikams, 2 ir 3 punktuose nurodytiems neįgaliesiems, netekusiems 75–100 procentų darbingumo, 4 punkte nurodytiems neįgaliesiems, jeigu šiems vaikams ir neįgaliesiems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, yra 2,5 bazinių pensijų dydžio. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos neįgaliems vaikams yra šių dydžių:

neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas, – 1 bazinės pensijos dydžio;

neįgaliems vaikams, kuriems nustatytas vidutinis neįgalumas, – 0,5 bazinės pensijos dydžio.

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos šios tvarkos 2 punkte nurodytiems neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros ar nuolatinės pagalbos poreikis, yra šių dydžių:

neįgaliesiems, netekusiems 75–100 procentų darbingumo, – bazinės pensijos dydžio;

neįgaliesiems, netekusiems 60–70 procentų darbingumo, – 0,5 bazinės pensijos dydžio.

Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos 3 ir 4 punktuose nurodytiems neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros ar nuolatinės pagalbos poreikis, yra šių dydžių:

neįgaliesiems, netekusiems 75–100 procentų darbingumo, – bazinės pensijos dydžio;

neįgaliesiems, netekusiems 60–70 procentų darbingumo, bei neįgaliesiems, sukakusiems senatvės pensijos amžių, – 0,5 bazinės pensijos dydžio.

Kreipimosi vieta. Kreiptis dėl kompensacijos reikia į savivaldybės, kurioje deklaruota gyvenamoji vieta, administracijos Socialinės paramos skyrių arba, jei gyvenamoji vieta niekur nedeklaruota, – į savivaldybės, kurioje asmuo faktiškai gyvena, administracijos Socialinės paramos skyrių.

Dokumentai, reikalingi kompensacijai gauti:

Prašymas.

Asmens dokumentas.

Jeigu dėl kompensacijos paskyrimo kreipiasi vienas iš tėvų (įtėvių), globėjų ar rūpintojų, šių asmenų asmens tapatybes dokumentai ir dokumentai, patvirtinantys jo ir besikreipiančio giminystės ryšius.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota pažyma, kad asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Nuo 2016-01-01 bazinės pensijos dydis (BPD) – 112,00 Eur.

Pagrindas: Pagrindas: Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas. Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas.

INFORMACIJĄ TEIKIA IR DOKUMENTUS PRIIMA.

Socialinės paramos skyrius, 117 kab., tel.: (8 45) 58 29 36, (8 45) 58 29 82.

PASTABA. Atmintinė gali būti papildyta pasikeitus įstatymui.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-18 11:44

image_print