ŠALPOS PENSIJOS SKYRIMO TVARKA

 

Šalpos pensijos skiriamos:

 • Neįgaliems vaikams:
 • Asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais iki 24 metų (atskirais atvejais – iki 26 metų):
 • Tėvams, globėjams ar rūpintojams, kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose neįgaliuosius, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis:
 • Motinoms, pagimdžiusioms ir išauginusioms iki 8 metų penkis ar daugiau vaikų:
 • Kitiems, aukščiau neišvardintiems asmenims:
 • sunkaus neįgalumo – 2 bazinės pensijos;
 • vidutinio neįgalumo – 1,5 bazinės pensijos;
 • lengvo neįgalumo – 1 bazinė pensija.
 • netekusiems 75 – 100 procentų darbingumo – 2 bazinės pensijos;
 • netekusiems 60 – 70 procentų darbingumo – 1,5 bazinės pensijos;
 • netekusiems 45 – 55 procentų darbingumo – 0,75 bazinės pensijos.
 • netekusiems 75 – 100 procentų darbingumo – 1,5 bazinės pensijos;
 • netekusiems 60 – 70 procentų darbingumo arba sukakusiems senatvės pensijos amžių – 1 bazinė pensija.
 • netekusioms 75 – 100 procentų darbingumo – 1,5 bazinės pensijos;
 • netekusioms 60 – 70 procentų darbingumo arba sukakusioms senatvės pensijos amžių – 1 bazinė pensija.
 • netekusiems 75 – 100 procentų darbingumo – 1 bazinė pensija;
 • netekusiems 60 – 70 procentų darbingumo – 0,9 bazinės pensijos;
 • sukakusiems senatvės pensijos amžių – 0,9 bazinės pensijos (nuo 2006-01-01).

5 punkte nurodytiems asmenims šalpos pensijos skiriamos tik tuo atveju, jeigu jie nėra asmenys, nurodyti Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1 – 6, 8 ar 9 punktuose arba nėra ūkininkai ir jų partneriai, kurių statusas reglamentuotas Ūkininko ūkio įstatyme. Šiems asmenims, gaunantiems pensiją (valstybinę socialinio draudimo, valstybinę, užsienio valstybių pensiją ar kitokią pensinio pobūdžio išmoką), kurios dydis (bendra gaunamų pensijų suma) yra mažesnis už šalpos pensiją, mokamas šalpos pensijos ir gaunamos pensijos ir (ar) pensijos išmokos (bendros jų sumos) skirtumas.

Šalpos pensija skiriama ir mokama nuo teisės gauti ją įgijimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų šalpos pensijai skirti gavimo Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje dienos.

Dokumentai šalpos pensijai gauti:

 1. Prašymas.
 2. Asmens, turinčio teisę gauti šalpos pensiją, Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu kreipiamasi dėl šalpos pensijos nesukakusiam 16 metų vaikui – šio vaiko gimimo liudijimas.
 3. Jeigu dėl šalpos pensijos paskyrimo kreipiasi vienas iš tėvų (įtėvių), globėjų ar rūpintojų, šių asmenų asmens tapatybės dokumentai ir dokumentai, patvirtinantys jo ir šalpos pensijos gavėjo giminystės ryšius.
 4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotas pažymėjimas apie neįgalumo ar darbingumo lygį.
 5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota pažyma, patvirtinanti, kiek laiko namuose slaugytas asmuo buvo neįgalusis, kuriam nustatytas spec. nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis.
 6. Vaiko teisių apsaugos tarnybos pranešimas, kad vaikai nebuvo globojami ar rūpinami kūdikių namuose arba kitose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose ir motinai nebuvo apribota tėvų valdžia (4 atveju).

Kreipimosi vieta. Kreiptis dėl šalpos pensijos reikia į Savivaldybės, kurioje deklaruota gyvenamoji vieta, administracijos Socialinės paramos skyrių arba, jei gyvenamoji vieta niekur nedeklaruota, – į Savivaldybės, kurioje asmuo faktiškai gyvena, administracijos Socialinės paramos skyrių.

Nuo 2016-01-01 bazinės pensijos dydis – 112,00 Eur.

Pagrindas: Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas bei Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 346.

Informaciją teikia ir dokumentus priima Socialinės paramos skyrius, 117 kab., tel.: (8 45) 58 29 36, (8 45) 58 29 82.

Pastaba. Atmintinė gali būti papildyta pasikeitus įstatymui.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-18 11:47

image_print