Šalpos kompensacijos dydis —1,5 bazinės pensijos.

Asmenys, turintys teisę gauti šalpos kompensaciją:

 1. Tėvai (įtėviai), kurie iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 10 metų slaugė namuose vaikus invalidus arba vaikus, pripažintus I ar II grupės invalidais nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų.
 2. Motinos, kurios iki 1995 m. sausio 1 d. pagimdė penkis ar daugiau vaikų ir išaugino juos iki 8 metų.

Šalpos kompensacijų skyrimo ir mokėjimo sąlygos:

 1. Šalpos kompensacijos 1 ir 2 punkte nurodytiems asmenims skiriamos ir mokamos, kai jie sukanka amžių, penkeriais metais mažesnį už senatvės pensijos amžių, arba pripažįstami nedarbingais ar iš dalies darbingais asmenimis, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo.
 2. Šalpos kompensacijos mokamos tol, kol jų gavėjai įgyja teisę gauti šio įstatymo 2 straipsnio   7 dalyje nurodytas pensijas ir (ar) pensijų išmokas, išskyrus valstybinę socialinio draudimo našlių pensiją. Jei šalpos kompensacijos gavėjas neįgyja teisės gauti nė vienos iš nurodytų pensijų ir (ar) pensijų išmokų, išskyrus valstybinę socialinio draudimo našlių pensiją, šalpos kompensacija jam mokama tol, kol jis yra pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu asmeniu, netekusiu 60 procentų ir daugiau darbingumo (sukakusiam senatvės pensijos amžių – iki gyvos galvos).
 3. Šalpos kompensacijos mokamos nepaisant to, ar asmuo gauna valstybinę socialinio draudimo našlių pensiją, ar negauna.
 4. Už tą patį namuose slaugomą invalidą šalpos kompensacija skiriama ir mokama tik vienam iš tėvų (įtėvių). Jeigu asmuo namuose slaugė kelis invalidus, skiriama ir mokama tik viena šalpos kompensacija.
 5. Asmenų, kurie tuo pat metu turi teisę gauti kelias šalpos kompensacijas, pasirinkimu skiriama ir mokama viena šalpos kompensacija.

Kreipimosi vieta. Kreiptis dėl šalpos kompensacijos reikia į savivaldybės, kurioje deklaruota gyvenamoji vieta, Socialinės paramos skyrių arba jei gyvenamoji vieta niekur nedeklaruota – į Savivaldybės, kurioje asmuo faktiškai gyvena, Socialinės paramos skyrių.

Kreipimosi terminai. Šalpos kompensacija skiriama ir mokama nuo teisės gauti ją atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių iki dokumentų šalpos kompensacijai skirti gavimo Socialinės paramos skyriuje dienos.

Dokumentai, reikalingi šalpos kompensacijai gauti:

 1. Prašymas.
 2. Asmens dokumentas.
 3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota pažyma apie neįgalumo ar darbingumo lygį.
 4. Neįgalaus vaiko (įvaikio) gimimo liudijimas arba vaikų gimimo liudijimai.
 5. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota pažyma, patvirtinanti, kiek laiko namuose slaugytas asmuo buvo neįgalusis, kuriam nustatytas specialios nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis.
 6. Vaiko teisių apsaugos tarnybos pranešimas, kad vaikai nebuvo globojami ar rūpinami kūdikių namuose arba kitose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose ir motinai nebuvo apribota tėvų valdžia.

Nuo 2016-01-01 bazinės pensijos dydis – 112,00 Eur

Pagrindas: 1996-07-04 Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. I-1439.

Informaciją teikia ir prašymus priima Socialinės paramos skyrius, 117 kab., tel.: (8 45) 58 29 36, (8 45) 58 29 82.

Pastaba. Tvarka gali būti papildyta pasikeitus įstatymui.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-18 11:46

image_print