Privačių interesų deklaravimas

  • Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašai:

Panevėžio rajono savivaldybės mero 2023 m. rugpjūčio 23 d. potvarkio Nr. M-231  „Dėl pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“.

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. A-381 „Dėl Savivaldybės administracijos pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“.

  • Deklaruojantis asmuo privačių interesų deklaraciją pildo ir teikia elektroninėmis priemonėmis per Privačių interesų registrą (toliau – PINREG). Prie PINREG prisijungiama iš Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) internetinio tinklalapio vtek.lt, nustatant deklaruojančio asmens tapatybę per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt). Deklaruojama pasirinkus skiltį „Deklaruojančiam“ → „Teikti deklaraciją“ → „Pildyti naują deklaraciją“. Pasirinkti „Einamos pareigos viešajame sektoriuje ir (ar) dalyvavimas pirkimų procedūrose“. Užpildyti deklaraciją ir ją pateikti.

Pildyti, patikslinti ir pateikti privačių interesų deklaraciją, galima čia.

  • Deklaracijos pateikiamos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po deklaruojančio asmens išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba po deklaruojančio asmens statuso įgijimo dienos.
  • Jeigu atsirado naujų deklaruotinų duomenų ar privačių interesų arba pasikeitė jau deklaruotieji, deklaruojantis asmuo privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų patikslinti arba papildyti deklaraciją.
  • Daugiau nei vienas pareigas toje pačioje įstaigoje einantis asmuo privačių interesų deklaracijoje privalo nurodyti visas toje įstaigoje einamas pareigas, t. y. PINREG sistemoje pasirinkti abu deklaravimo pagrindus (dėl einamųjų atitinkamų pareigų viešajame sektoriuje ir dalyvavimo pirkimų procedūrose).
  • Perkančiųjų subjektų pirkimų komisijų nariai, asmenys, perkančiųjų subjektų vadovų paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai deklaraciją pateikia arba patikslina iki dalyvavimo pirkimų procedūrose pradžios, joje nurodę savo pareigas, atliekamas pirkimų procedūrose, ir kitus pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą deklaruotinus duomenis. Perkančiųjų subjektų pirkimų komisijų nariai, asmenys, perkančiųjų subjektų vadovų paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai, nepateikę deklaracijos, neturi teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turi būti atšaukti iš atitinkamų pareigų.
  • Informacijos, kaip pildyti, patikslinti ir pateikti privačių interesų deklaraciją, galite rasti Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklėse.

Privačių interesų deklaravimą reglamentuoja Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas.

Privačių interesų deklaravimo atmintinė

  • Privačių interesų deklaracijos skelbiamos VTEK interneto svetainėje. Privačius interesus privalančių deklaruoti asmenų privačių interesų deklaracijas galima rasti čia. Pasirinkti skiltį „Visuomenei“ → „Ieškoti deklaracijų“. Paieška vykdoma įvedant asmens vardą, pavardę (jei reikia – ir Savivaldybės administracijos juridinio asmens kodą 188774594) ir spaudžiant „IEŠKOTI“.

Privačių interesų deklaracijų klausimais galite kreiptis į asmenį, atsakingą už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą.