Vasario 7 d., trečiadienį, Panevėžio rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko „Tūkstantmečio mokyklų“ programos (TŪM) viešinimo renginys.

Jame švietimo bendruomenė, programos partneriai, Savivaldybės tarybos nariai ir Administracijos darbuotojai, svečiai supažindinti su TŪM programos įgyvendinimo eiga bei projekte dalyvaujančios Panevėžio rajono Savivaldybės parengtu pažangos planu.

Gausiai susirinkusius renginio dalyvius pasveikino Savivaldybės meras Antanas Pocius.

„Tikiu, kad mūsų rajono švietimo bendruomenė sutelktomis pastangomis ir kartu su partneriais turi pakankamą potencialą įgyvendinti siekiamus tikslus“,– sakė meras.

Renginyje dalyvavo ir programą pristatė Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) TŪM ekspertės Rita Patalavičienė, Živilė Etevičiūtė ir TŪM socialinių tinklų koordinatorė Urtė Sabutytė.

Akcentuota, kad TŪM programa siekiama kiekvienam besimokančiajam sukurti lygiavertes ir šiuolaikiškas kokybiško ugdymo sąlygas, lemiančias geresnius mokinių pasiekimus, mažinti pasiekimų atotrūkius tarp mokyklų ir savivaldybių.

Programa įgyvendinama kiekvienai dalyvaujančiai savivaldybei atlikus esamos švietimo sistemos būklės ir kaitos analizę bei parengus pažangos planą, kuriam įgyvendinti suteikiama galimybė gauti reikalingas investicijas.

Programos vizijai, tikslams ir principams atskleisti pademonstruotas videofilmas.

Pristatydamas TŪM programos įgyvendinimui Savivaldybės parengtą pažangos planą Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, laikinai einantis Savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Algirdas Kęstutis Rimkus, išskyrė tris švietimo srities problemas.

Pabrėžta, kad Savivaldybės mokinių matematikos ir lietuvių kalbos pasiekimai žemesni už šalies vidurkį; ateityje galimas mokytojų trūkumas; nepakankamai efektyvi mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, integracija bendrojo ugdymo mokyklose.

Problemų sprendimui Savivaldybės parengtame pažangos plane užsibrėžti šie tikslai ir uždaviniai:

  • Pagerinti mokinių lietuvių k. ir matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimus, sudarant sąlygas aukštesnės kokybės švietimui (modernizuoti ir plėsti švietimo įstaigų infrastruktūrą siekiant pagerinti įtraukiojo, STEAM ir kultūrinio ugdymo galimybes. Plėtoti ir stiprinti įtraukiojo ugdymo galimybes kiekvienoje mokykloje. Padidinti inovatyvių ugdymo (-si) priemonių, metodų ir veiklų pasiūlą savivaldybėje, keliant mokytojų kompetencijas ir įgyvendinant ugdymo veiklas įtraukties, STEAM, lyderystės ir kultūrinio ugdymo srityse).
  • Sukurti prielaidas švietimo sistemos tęstinumui (stiprinti švietimo įstaigų tinklaveiką, bendradarbiavimą ir pedagogų kompetencijas).
  • Plėtoti ir stiprinti įtraukiojo ugdymo galimybes kiekvienoje mokykloje (stiprinti pedagogų bendrąsias ir profesines kompetencijas bei lyderystę siekiant įtraukaus skirtingų ir specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo).

TŪM programoje dalyvauja kriterijus atitinkančios 6 gimnazijos: Krekenavos Mykolo Antanaičio, Paįstrio Juozo Zikaro, Raguvos, Ramygalos, Smilgių ir Velžio. Jose sudarytos komandos, kurios programą įgyvendins 4-iose mokyklų tobulinimo srityse: lyderystė veikiant, kultūrinis ugdymas, įtraukusis ugdymas ir STEAM veiklos. Kertinis šių sričių principas – švietimo įstaigų tinklaveika, skatinant neužsidaryti minėtų mokyklų rėmuose, dalytis įgūdžiais, bendradarbiauti, skleisti gerąją patirtį.

Mokyklų tobulinimo sričių komandų vadovai pristatė savo planuojamas veiklas.

ESFA TŪM ekspertė R. Patalavičienė, paprašyta įvertinti Savivaldybės parengtą pažangos planą, sakė jame įžvelgianti nemažai stiprybių. Tarp jų – įdomi mentorystės programa patirčių dalijimuisi įtraukiojo ugdymo tema, strategiškas kvalifikacijos tobulinimas, planuojamos atviros pamokos tarp skirtingų mokyklų, mokyklų bendruomenių telkimas, mokinių įtraukimas ir įgalinimas, strategiškas kultūrinis ugdymas, partnerių įtraukimas, STEAM veiklų centro „Eureka“ įveiklinimas ir kt.

Išklausius pristatymus renginio moderatorė Velžio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Silvija Šukevičienė pakvietė dalyvius reflektuoti išgirstus pranešimus. Švietimo darbuotojai, partneriai diskutavo, dalijosi mintimis bei įžvalgomis, bendravo su ESFA TŪM specialistais.

 Kartu su @tūkstantmečiomokyklos

 Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis.

 „Tūkstantmečio mokyklų“ programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.


Savivaldybės informacija

image_print