Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius – Ūkininkas Vadimas Kovalevskis, Tvenkinio g. 30, Molainių k., Panevėžio raj., tel. Nr. +370 698 88 220, el. p.: [email protected].
Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas – UAB „Infraplanas“, Inovacijų g. 3, Biruliškių k., LT-54469 Kauno r. sav., www.infraplanas.lt, tel. Nr.+370 629 31 014, el. p.: [email protected].
PŪV pavadinimas – Lakštingalų smėlio ir žvyro telkinio (Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Lakštingalų k.) išteklių dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.
PŪV vieta – Panevėžio apskritis, Panevėžio rajono savivaldybė, Naujamiesčio seniūnija, Lakštingalų kaimas, teritorija sudaryta iš sklypų, kurių kad. Nr. 6646/0002:559, kad. Nr. 6646/0002:439, kad. 6646/0002:203.
PŪV pobūdis – Lakštingalų smėlio ir žvyro telkinys 3 sklypuose kurių bendras plotas 10,68 ha. Šioje teritorijoje detaliai išžvalgytų išteklių plotas yra 10,60 ha., jame aprobuota 1 424 000 m³ išteklių, iš kurių 1 047 000 smėlio ir 377 000 m³ žvyro išteklių. Kasybos darbų metu planuojama bendrai išgauti viso apie 1 100 000 m3 smėlio ir žvyro išteklių. Projekto įgyvendinimo metu iškasta žaliava bus išvežama iš teritorijos. Žaliavos perdirbimas (sijojimas ar kt.) kasybos sklype nenumatomas.
PŪV atlikimo teisinis pagrindas – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 2023-10-04 pateikė poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo dokumentui išvadą Nr. V3-1839, kad planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti reikšmingą neigiamą poveikį „Natura 2000“ teritorijai, todėl privaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą.
Numatomos nagrinėti alternatyvos: Nagrinėjama PŪV vykdymo alternatyva, t. y. projektinė situacija, kuri bus lyginama su „0“ alternatyva, t. y. esama situacija. Esant poreikiui gali būti nagrinėjamos mažinančių priemonių alternatyvos.
PŪV vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: Apytikslės PŪV vietos centro koordinatės – X:513 997 Y:6 176 223. PŪV teritorijai artimiausias gyvenamosios paskirties pastatas, adresu Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Navaršonių k., Navaršonių g. 40, nuo PŪV teritorijos ribos nutolęs apie 172 m atstumu rytų kryptimi. Artimiausia tankiau apgyvendinta gyvenamoji teritorija yra Lakštingalų kaimas, nuo PŪV nutolęs apie 0,5 km vakarų kryptimi. PŪV vieta nepatenka į kultūros paveldo vertybių teritorijas bei jų apsaugos zonas. Artimiausia registruota kultūros vertybė yra dekoratyvinė skulptūra „Nevėžis“ (kodas 15357), kuri nuo PŪV teritorijos nutolusi apie 567 m atstumu pietų kryptimi. Į nacionalinės ir europinės svarbos saugomas teritorijas PŪV teritorija nepatenka, tačiau ribojasi su buveinių apsaugai svarbia „Natura 2000“ teritorija (BAST) Nevėžis žemiau Panevėžio (LTPAN0016) apie 280 m ilgio atkarpa. Kasybos darbų zona su „Natura 2000“ teritorija nesiriboja ir nuo jos yra nutolusi apie 15 m atstumu. Atstumas iki artimiausios kaimyninės valstybės Latvijos Respublikos – 58,9 km.
PAV subjektai, kurie dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo procese, pagal kompetenciją teikia išvadas ir įstatymų nustatyta tvarka – visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai:
 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamentas (Respublikos g. 13, 35185 Panevėžys, tel. Nr. +370 45 461081, el. p.: [email protected] ).
 Panevėžio rajono savivaldybės administracija (Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, tel. Nr. +370 45 582946, el. p.: [email protected] ).
 Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Ramygalos g. 14, LT-36231 Panevėžys, tel. Nr. +370 707 69 659, el. p.: [email protected]).
 Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Antakalnio g. 25, LT-10312 Vilnius, tel. Nr. +370 659 29 483, el. p.: [email protected]).
 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos teritorinis skyrius (Utenio a. 5, LT-28248 Utena, tel. (8 389) 597 48 el. p. [email protected]).
Poveikio aplinkai vertinimą atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. Nr. +370 682 92 653, el. p.: [email protected]).
Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.
Atlikus PAV, AAA priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai. Jeigu AAA priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši PŪV gali būti vykdoma.
Jeigu AAA priima sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai, kad PŪV neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.
Su žemėlapiu susipažinti galima čia: https://infraplanas.lt/pranesimas-apie-lakstingalu-smelio-ir-zvyro-telkinio-karjero-panevezio-r-sav-naujamiescio-sen-lakstingalu-k-irengimo-ir-eksploatacijos-poveikio-aplinkai-vertinimo-pradzia


Architektūros skyriaus informacija

image_print