Informuojame, kad pradedamas rengti kitos paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:278, Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., detaliojo plano, patvirtinto Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A-467 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“, keitimas.

Rengimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m.  balandžio 6 d. įsakymas Nr. A-231 „Dėl leidimo keisti detalųjį planą“ ir 2020 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. A-255 „Dėl detaliojo plano keitimo rengimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta detaliojo plano keitimo planavimo darbų programa (įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo viešinimo 10 d. d. Savivaldybės interneto svetainėje ir Panevėžio seniūnijos skelbimų lentoje).

Planavimo organizatorius – Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius,  Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, te. (8 45) 58 29 48, faksas (8 45) 58 29 75, el. paštas [email protected].

Planavimo iniciatorius – informacija neviešinama.

Planuojama teritorija – žemės sklypai: kadastro Nr. 6644/0002:767 Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., Tvenkinio g. 44A, ir kadastro Nr. 6644/0002:952 Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k. Planuojamos teritorijos, suplanuotos detaliuoju planu, patvirtintu Savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A-467 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“, plotas – 0,7200 ha, teritorijos, kuriai keičiami privalomieji teritorijos naudojimo reglamentai, plotas – 0,7739 ha.

Planavimo tikslas – keisti žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) žemės sklypo, kadastro Nr. 6644/0002:952 Molainių k. v., Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Molainių k., žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę nustatant naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, ir sujungti su besiribojančiu kitos paskirties žemės sklypu, kadastro Nr. 6644/0002:767 Molainių k. v., suformuotu detaliuoju planu, į vieną kitos paskirties (naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypą bei keisti privalomuosius teritorijos naudojimo reglamentus pagal Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. T-154 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano tvirtinimo“, sprendinius.

Detaliojo plano keitimas rengiamas bei viešinimo procedūros vykdomos bendra tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės      2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar planavimo iniciatoriui aukščiau nurodytais adresais, arba Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriui, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel. (8 45) 58 26 31; faksas (8 45) 58 29 75, Svajos Trečiokienės elektroninis paštas (vardas ir pavardė rašomi nenaudojant lietuviškų simbolių ir didžiųjų raidžių): [email protected] ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo – jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, galimybėmis susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-07-22 15:21

image_print