LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo 2019 m. liepos 2 d. Nr. 18-19

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30  straipsnio  2  dalimi ir Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių, patvirtintų  Lietuvos  Respublikos  aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. Dl-145 „Dėl Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 11 punktu bei atsižvelgdamas į AB  „Panevėžio  keliai“ įgaliotos UAB „GJ Magma“ 2019-07-01  prašymą  Nr. 173, n u s p r e n d ž i u

pradėti Panevėžio rajono Bernatonių telkinio I sklypo dalies smėlio išteklių naudojimo plano rengimą.

Numatomas planavimo organizatorius: AB „Panevėžio keliai“.

Numatomi planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių  bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Sprendimo priėmimo ir planavimo tikslų nustatymo pagrindas: Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotas leidimas Nr. KN-19-9p, išteklių naudojimo sutartis, kasybos sklypo  planas, AB „Panevėžio keliai“ įgaliotos  UAB „GJ Magma“ 2019-07-01  prašymas Nr. 173.

Su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti iki 2019-07-19 Lietuvos geologijos tarnybos prie AM patalpose adresu: S. Konarskio g. 35, 03123 Vilnius.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio g. 35, 03123 Vilnius) iki 2019-07-19.

Sprendimas dėl Panevėžio rajono Bernatonių telkinio I sklypo dalies smėlio išteklių naudojimo plano rengimo pradžios bus priimtas 2019-07-24.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-19 17:31

image_print