Panevėžio rajono savivaldybės taryba patvirtino 2024 metų biudžetą. Kartu su apyvartos lėšomis biudžeto apimtis – 71,5 mln. eurų.

Didžioji dalis prognozuojamų pajamų – mokesčiai 

Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatyme numatytas gyventojų pajamų mokesčio procentinė dalis, tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotą valstybės ir savivaldybių biudžetą 2024 metais sudarys
51,62 proc. (0,74 proc. daugiau), 2023 m. sudarė 50,88 proc.

Kiekvienos savivaldybės biudžetui skiriama gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), pagal kurią Valstybinė mokesčių inspekcija faktiškai gautas lėšas iš gyventojų pajamų mokesčio perveda savivaldybei. Panevėžio rajono savivaldybei patvirtinta 1,1919 proc. gyventojų pajamų mokesčio dalis.

Panevėžio rajono savivaldybės prognozuojamos gauti pajamos iš mokesčių sudaro 37,3 mln. eurų, iš jų 97 proc. gyventojų pajamų mokestis – 36,2 mln. eurų, likę mokesčiai 3 proc.: fizinių ir juridinių asmenų žemės, paveldimo ir dovanojamo turto, nekilnojamojo turto mokestis bei mokesčiai už aplinkos teršimą.

Savivaldybė vykdys naują perduotą funkciją

Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų planuojama gauti 22,5 mln. eurų, iš jų: 5,8 mln. eurų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, kurios išaugo
10,6 proc.

Iš dotacijų daugiausia didėjo skiriamos lėšos socialinių paslaugų funkcijai vykdyti, priešgaisrinei saugai, dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumą, savižudybių prevencijai ir sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimui ir stebėsenai ugdymo įstaigose ir bendruomenėse.

2024 m. savivaldybė pradės vykdyti naują valstybės perduotą funkciją – savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise funkcijai atlikti. Tam skirti 22 tūkst. eurų.

2024 m. projektams, vykdomiems Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, planuojama gauti apie 1 mln. eurų ES finansinės paramos. Savivaldybė prie šių projektų vykdymo turėtų prisidėti apie 1,7 mln. eurų.

Asignavimai paskirstyti aštuonioms programoms vykdyti

2024 m. Panevėžio rajono savivaldybės biudžeto asignavimai planuojami 71,5 mln. eurų. Lėšos paskirstytos 8 programoms vykdyti.

Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programai, kaip ir kasmet, teko daugiausia, 39 proc. visų planuojamų išlaidų – 28,1 mln. eurų (pernai 24,2 mln. eurų).

27,4 mln. eurų skiriami švietimo įstaigoms išlaikyti, iš jų: 12,5 mln. eurų mokymo lėšos. Lėšos skiriamos pagal sąlyginį klasių (grupių) skaičių ir mokinių skaičių jose.

11,5 mln. eurų sudaro švietimo įstaigų savivaldybės biudžeto lėšos. Iš jų: 984 tūkst. eurų mokinių pavėžėjimui, 26 tūkst. eurų 2024 m. švietimo įstaigų vykdomiems 5 ES programos „Erasmus+“ projektams, neformaliajam vaikų švietimui – 162 tūkst. eurų, 15 tūkst. eurų Trečiojo amžiaus universiteto veikloms, 20 tūkst. eurų įtraukiojo ugdymo veiklų organizavimui. 49 tūkst. eurų valstybės lėšos socialinę riziką patiriančių vaikų privalomam ugdymui, 483 tūkst. eurų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšos, skirtos švietimo įstaigų mokinių nemokamo maitinimo išlaidoms, 71 tūkst. eurų valstybės lėšos profesiniam orientavimui, 2,2 mln. eurų savivaldybės biudžeto lėšų likutis, skiriamas ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, atnaujinti ir likusi dalis – įstaigų gaunamos pajamos už suteikiamas paslaugas.

0,7 mln. eurų skiriama Savivaldybės administracijai. Iš jų: 50 tūkst. eurų mokymo lėšos, 268 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšos, iš jų: 9 tūkst. eurų spaudinių leidybai, 12 tūkst. eurų studijų rėmimui, 15 tūkst. eurų suaugusiųjų neformaliojo švietimo rėmimui, 20 tūkst. eurų pedagogų perkvalifikavimo programai vykdyti. 162 tūkst. eurų valstybės lėšos vaikų neformaliajam švietimui, 200 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų likutis Panevėžio rajono STEAM centro projektui.

Savivaldybės valdymo programai skiriama 16 proc. visų asignavimų – 11,2 mln. eurų (pernai 11,4 mln. eurų).

Šioje programoje numatytos valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos Kontrolės ir audito tarnybos, Savivaldybės administracijos, seniūnijų ir priešgaisrinės tarnybos veiklos užtikrinimui.

Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa bus įgyvendinama už 6,5 mln. eurų – 9 proc. planuojamų išlaidų (pernai buvo 5,6 mln. eurų).

1,6 mln. eurų skiriama savivaldybės administracijai, iš jų: 102 tūkst. eurų ES lėšos projektams vykdyti, 1 mln. eurų savivaldybės biudžeto lėšos (iš jų: 20 tūkst. eurų kultūros įstaigų kolektyvų kelionėms atstovauti rajonui įvairiuose konkursuose, 80 tūkst. eurų pasiruošimui ir dalyvavimui Dainų šventėje. 110 tūkst. eurų sudarys dalyvaujamasis biudžetas, 105 tūkst. eurų skiriama nevyriausybinėms organizacijoms remti, 100 tūkst. eurų – religinių bendruomenių rėmimui, 140 tūkst. eurų – nevyriausybinių organizacijų sporto srities rėmimui, 37 tūkst. eurų – jaunimo užimtumo skatinimui, 50 tūkst. eurų – 30 proc. prisidėjimui prie kultūros projektų vykdymo, 4 tūkst. eurų – vaikų mokymo plaukti programai vykdyti).

460 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų likutis – sporto infrastruktūros sukūrimui rajone.

3,2 mln. eurų šioje programoje skiriama kultūros įstaigų veiklai, iš jų 2,9 mln. eurų – savivaldybės biudžeto lėšos.

1,7 mln. eurų skiriama bibliotekų veiklai užtikrinti, iš jų 1,4 mln. eurų – savivaldybės biudžeto lėšos.

Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programai skiriama 7,6 mln. eurų –11 proc. (pernai – 2,2 mln. eurų).

6,9 mln. eurų skiriama savivaldybės administracijai, iš jų: 2 mln. eurų savivaldybės biudžeto lėšos. 2,6 mln. eurų – valstybės lėšos keliams tiesti, remontuoti, 463 tūkst. eurų skolintos lėšos ir 1,7 mln. eurų savivaldybės lėšų likutis rajono infrastuktūrai gerinti.

Iš šios programos 613 tūkst. eurų skiriama seniūnijoms, 45 tūkst. eurų – priešgaisrinei tarnybai.

Socialinės atskirties mažinimo programai skirta 18 proc. asignavimų – 13 mln. eurų (pernai – 8,9 mln. eurų).

9,2 mln. eurų skiriama savivaldybės administracijai, iš jų: 21 tūkst. eurų ES lėšos projektams vykdyti,
6,5 mln. eurų – savivaldybės biudžeto lėšos, 1,4 mln. eurų valstybės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, 67 tūkst. eurų – akredituotiems vaikų dienos centrams, 5 tūkst. eurų – valstybės lėšos kompensacijoms mokėti už užsieniečiams suteiktą būstą, 88 tūkst. eurų – valstybės lėšos neįgaliųjų reabilitacinėms paslaugoms teikti, 41 tūkst. eurų – valstybės lėšos būsto pritaikymui neįgaliesiems ir 1,1 mln. eurų – savivaldybės biudžeto lėšų likutis, skiriamas socialinės pašalpoms ir kompensacijoms mokėti.

3,7 mln. eurų skirta Socialinių paslaugų centrui, už 71 tūkst. eurų bus teikiamos socialinės paslaugos seniūnijose.

Sveikatos apsaugos programai skiriama 1 proc. visų asignavimų – 0,7 mln. eurų (pernai 0,5 mln. eurų).

Iš jų 500 tūkst. eurų skiriama Visuomenės sveikatos biurui ir 200 tūkst. eurų – savivaldybės administracijai.

Aplinkos apsaugos programai skiriama 3  proc. visų asignavimų – 2,2 mln. (pernai 1,5 mln. eurų).

Ekonominio konkurencingumo didinimo programai įgyvendinti skirta 3 proc. asignavimų – 2,2 mln. eurų (pernai taip pat 2,2 mln. eurų).

Visi asignavimai skiriami savivaldybės administracijai. Šioje programoje biudžeto lėšos 514 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšos, iš jų: 130 tūkst. eurų skiriama smulkaus ir vidutinio verslo rėmimui, 30 tūkst. eurų – turizmo veiklų rėmimui.

453 tūkst. eurų bus panaudota valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, 487 tūkst. eurų ES lėšos, 86 tūkst. eurų – valstybės lėšos projektų vykdymui ir 656 tūkst. eurų – valstybės biudžeto lėšos, pagal kitus teisės aktus skirtos melioracijos infrastruktūros atnaujinimui.


Parengta pagal Finansų skyriaus informaciją

 

 

image_print