Panevėžio rajono savivaldybės taryba patvirtino 2023 metų savivaldybės biudžetą.

Šių  metų bendra biudžeto apimtis sudaro 56,5 mln. Eur. Asignavimai paskirstyti aštuonioms programoms vykdyti.

Kaip ir kasmet, daugiausia – šiemet 42,8 proc. visų planuojamų išlaidų – 24,2 mln. Eur teko Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programai (pernai 20,3 mln. Eur).

23,9 mln. Eur skiriami švietimo įstaigoms išlaikyti, iš jų: 10,5 mln. Eur – mokymo lėšos. Lėšos skiriamos pagal sąlyginį klasių (grupių) skaičių ir mokinių skaičių jose.

10,8 mln. Eur sudaro švietimo įstaigų savivaldybės biudžeto lėšos. Iš jų 996 tūkst. Eur skirta mokinių pavėžėjimui, 55 tūkst. Eur 2023 m. švietimo įstaigų vykdomiems 10-čiai ES programos „Erasmus+“ projektų, neformaliajam vaikų švietimui – 142 tūkst. Eur, 15 tūkst. Eur – Trečiojo amžiaus universiteto veikloms, 13 tūkst. Eur už 2022 m. savarankiškai vykdytus ES projektus, nuo gautos sumos 15 procentų skiriama įstaigoms.

49,5 tūkst. Eur valstybės lėšų skirta socialinę riziką patiriančių vaikų privalomam ikimokykliniam ugdymui užtikrinti.

Iš savivaldybės administracijai skiriamų lėšų Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programai 61 tūkst. Eur sudaro savivaldybės biudžeto lėšos, iš jų skiriama: 9 tūkst. Eur spaudinių leidybai; 35 tūkst. Eur Vaikų socializacijos, Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio, Smurto ir patyčių prevencijos programoms; 10 tūkst. Eur studijų rėmimui; 7 tūkst. Eur suaugusiųjų neformaliojo švietimo rėmimui. 136 tūkst. Eur valstybės lėšų skiriama vaikų neformaliajam švietimui finansuoti.

Savivaldybės valdymo programai skiriama 20,2 proc. visų asignavimų – 11,4 mln. Eur (pernai 9,6 mln. Eur).

Šioje programoje numatytos valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos Kontrolės ir audito tarnybai; Priešgaisrinei tarnybai; Savivaldybės administracijai; paskoloms grąžinti ir palūkanoms už jas mokėti, savivaldybės administracijos direktoriaus rezervui; seniūnijų veiklai. Taip pat numatoma 410 tūkst. Eur valstybės lėšų švietimo įstaigų mokinių nemokamo maitinimo išlaidoms ir 135 tūkst. Eur – Socialinių paslaugų centro socialinėms paslaugoms teikti ir kt. 

Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa bus įgyvendinama už 5,6 mln. Eur – 9,9 proc. planuojamų išlaidų (pernai buvo 4,7 mln. Eur).

1,4 mln. Eur skiriama savivaldybės administracijai, iš jų: 150 tūkst. Eur ES lėšos projektams vykdyti, 1,2 mln. Eur savivaldybės biudžeto lėšos (iš jų: 20 tūkst. Eur kultūros įstaigų kolektyvų kelionėms, 130 tūkst. Eur nevyriausybinių organizacijų rėmimui, 50 tūkst. Eur religinių bendruomenių rėmimui, 50 tūkst. Eur nevyriausybinių organizacijų sporto srities rėmimui, 31 tūkst. Eur jaunimo užimtumo skatinimui, 50 tūkst. Eur 30 proc. prisidėjimui prie kultūros projektų vykdymo), 26 tūkst. Eur valstybės lėšos projektams vykdyti.

Šioje programoje 2,7 mln. Eur skiriama kultūros įstaigų (kultūros centrų) veiklai, iš jų 2,6 mln. Eur savivaldybės biudžeto lėšos.

1,5 mln. Eur skiriam bibliotekų veiklai, iš jų 1,4 mln. Eur savivaldybės biudžeto lėšos.

Infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programai numatyta 2,2 mln. Eur – 3,9 proc. (pernai 3,2 mln. Eur).

1,8 mln. Eur skiriama Savivaldybės administracijai, iš jų 1,2 mln. Eur savivaldybės biudžeto lėšos, 30 tūkst. Eur valstybės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšos,  168 tūkst. Eur valstybės lėšų likutis ir 452 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų likutis.

350 tūkst. Eur seniūnijoms savivaldybės biudžeto ir įstaigų pajamų lėšos.

Socialinės atskirties mažinimo programai skirta 8,9 mln. Eur – 15,8 proc. visų asignavimų (pernai 7,7 mln. Eur).

6,2 mln. Eur skiriama savivaldybės administracijai, iš jų: 150 tūkst. Eur ES lėšos projektams vykdyti,
per 5 mln. Eur savivaldybės biudžeto lėšos, 4 tūkst. Eur valstybės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšos.

90 tūkst. Eur valstybės lėšos akredituotiems vaikų dienos centrams, 7 tūkst. Eur valstybės lėšos kompensacijoms mokėti už ukrainiečiams suteiktą būstą, 0,1 tūkst. Eur valstybės lėšos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms finansuoti, 2 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos asmeniniai pagalbai teikti ir administruoti, 201 tūkst. Eur valstybės lėšos neįgaliųjų reabilitacijai ir būsto prataikymui.

70 tūkst. eurų seniūnijoms savivaldybės biudžeto lėšų.

2,7 mln. Eur Socialinių paslaugų centrui: 292 tūkst. Eur valstybės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšos, apie 1,8 mln. Eur savivaldybės biudžeto lėšos, 295 tūkst. eurų gaunamos pajamos už suteiktas paslaugas. Valstybės biudžeto lėšos: 120 tūkst. Eur asmeninei pagalbai teikti ir administruoti, 75 tūkst. Eur socialinių paslaugų srityje dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiui, 6 tūkst. Eur šakos kolektyvinei sutarčiai įgyvendinti, 25 tūkst. Eur kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti.

Sveikatos apsaugos programai skiriama 0,5 mln. Eur – 1 proc. visų asignavimų (pernai 0,5 tūkst. Eur).

Iš jų 0,5 mln. Eur skiriama Visuomenės sveikatos biurui.

Aplinkos apsaugos programai skiriama 1,5 mln. Eur –  2,6 proc. visų asignavimų (pernai 1,4 mln. Eur).

Ekonominio konkurencingumo didinimo programai įgyvendinti skirta – 2,2 mln. Eur 3,8 proc. (pernai 2,5 mln. Eur).

Šioje programoje 0,5 mln. Eur – savivaldybės biudžeto lėšos, iš jų: 140 tūkst. Eur skiriama smulkaus ir vidutinio verslo rėmimui, 20 tūkst. Eur – turizmo veiklų rėmimui.

453 tūkst. Eur bus panaudota valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, 480 tūkst. Eur ES lėšų projektų vykdymui, 84 tūkst. Eur valstybės lėšų projektų vykdymui ir 656 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų, gaunamų pagal kitus teisės aktus melioracijos infrastruktūros atnaujinimui.


Savivaldybės informacija

 

 

 

image_print