Baigiantiems dešimtą klasę mokiniams yra privalomi lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai (PUPP). Šiemet balandžio 20–23 d.  patikrinimai vyko nuotoliniu elektroniniu būdu, juose dalyvavo 204 Panevėžio rajono mokiniai. Mokiniai prie elektroninės užduočių atlikimo sistemos jungėsi naudodami individualius prisijungimo slaptažodžius. Lietuvių kalbos ir literatūros (raštu) dalies PUPP trukmė buvo 3 val., matematikos – 2 val.

Nauja ir kiek neįprasta buvo tai, kad lietuvių kalbos ir literatūros dalį raštu – rašinius mokiniai rašė kompiuteriu. Lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimo dalis žodžiu gali būti vykdoma ir įprastu būdu, jei tuo metu bus atlaisvintas karantinas ir visos mokyklos ugdymas vyks kontaktiniu būdu.

Lietuvių kalbos ir literatūros dalies raštu ir matematikos pasiekimų patikrinimo mokinių darbai vertinami nuotoliniu elektroniniu būdu Open Assessment Technologies S.A. vertinimo sistemoje. Mokytojai turėjo galimybę nuotoliniu būdu mokytis dirbti šioje sistemoje vasario–balandžio mėnesiais. Dalis užduočių – pasirenkamojo atsakymo klausimai – vertinama automatiškai, dalis užduočių – atvirojo atsakymo klausimai, užduotys – vertinama mokytojų.

Kovo viduryje vyko bandomieji elektroniniai nuotoliniai matematikos bei lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimai, kurie leido mokykloms ir mokiniams susipažinti su testavimo sistema. Džiaugiamės, kad įvykusiame PUPP nebuvo didelių techninių trikdžių ar neskalndumų.

Pasiekimų patikrinimai vykdomi ne tik dešimtoje klasėje, suteikia objektyvios informacijos mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie jų vaikų mokymosi pasiekimus, mokytojams, mokykloms – apie ugdymo proceso rezultatus ir daromą pažangą. Tai įrankis, įgalinantis nustatyti, kurioms mokykloms ar kuriems mokiniams reikia pagalbos, leidžiantis atkreipti mokyklų, mokytojų ir visuomenės dėmesį į nacionalinius ugdymo turinio prioritetus ir įvertinti šių prioritetų įgyvendinimo rezultatus.

Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – NŠA), skatindama savivaldybes ir mokyklas diegti šiuolaikinę, modernią, išsamiais duomenimis grįstą vertinimo kultūrą bei atliepdama šio laikotarpio iššūkius modernizuoti mokinių pasiekimų vertinimą, vykdo Elektroninius nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimus (toliau – e-NMPP) 4 ir 8 klasių mokiniams.

Gegužės 3–6 dienomis bus vykdomi skaitymo ir matematikos testai 4 kl., o gegužės 10–14 dienomis – skaitymo ir matematikos testai 8 kl. mokiniams.

Panevėžio rajono mokyklos šiuose pasiekimų patikrinimuose dalyvauja nuo 2015 metais. 2020 metų pavasarį dėl COVID19 pandemijos NMPP Lietuvoje nevyko. NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.


Savivaldybės informacija

image_print