Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinės mokyklos mokytojai dalyvavo kompetencijų tobulinimo programoje „Pamokos už klasės ribų“.

Šiandienos mokykloje mokymą keičia mokymasis. Mokytojui svarbu įtraukti mokinį į aktyvų, sąmoningą mokymą(si), sukurti mokymąsi skatinančią aplinką. Svarbu, kad išvyka į netradicinio mokymosi vietą būtų siejama su ugdymosi tikslais ir mokomojo dalyko įsisavinimu, gilinimu, pastiprinimu, nes tai nėra vien tik puikių įspūdžių paieška ar mokymosi paįvairinimas. Siekiant pokyčių atnaujintose ugdymo programose siūloma ieškoti inovatyvių mokymo(si) būdų siejant teoriją ir praktiką.

 Įrodymais pagrįstas mokymasis per praktinį patyrimą motyvuoja mokinius, skatina domėtis, tyrinėti ir taikyti. Tokiam mokymuisi ypač tinka kitos erdvės. Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai numato dalį ugdymo proceso organizuoti už klasės ribų: muziejuose, meno galerijose, gamtoje, lankytinose istorinėse vietose, įvairiose įstaigose ir kitose mokymuisi tinkamose erdvėse. Kiekviename Lietuvos mieste ar miestelyje yra daugybė įvairių edukacinių veiklų, tik galbūt ne visas žinome ir panaudojame ugdymui. Remiantis Geros mokyklos koncepcija ugdymosi aplinka turi būti dinamiška, atvira ir funkcionali, skatinanti mąstymą, kūrybiškumą. Pamokos už klasės ribų yra efektyvesnės, paveikesnės ir turi gerokai didesnę išliekamąją vertę.

Programos „Pamokos už klasės ribų“ trukmė 40 akademinių valandų. Ją sudarė du moduliai. Pirmajame modulyje aiškinomės „Kokios pamokos mokinys nori?“. Savo patirtimi dalijosi Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos mokytoja ekspertė Laimutė Lumbienė. Ji pristatė netradicinių pamokų veiklas, būdus ir metodus. Antroje dalyje dalyvavome pažintinėse edukacinėse veiklose, aplankėme Antazavės dvarą, Šlyninkos vandens malūną ir Zarasų energetikos muziejų. Dalyvaudami šiose edukacijose sužinojome, kaip galima įdomiai ir išradingai  integruoti įvairių dalykų pamokas.

Antrasis modulis „Edukacinės, patyriminės veiklos už mokyklos ribų“ buvo skirtas ne tik mokytojams, bet ir mokiniams. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas socialiniam, emociniam ir sveikos gyvensenos ugdymui. Viena iš veiklų, kuri buvo skirta ir mokytojams, ir vaikams – „Kario diena“. Veiklas vedė Vyčio apygardos 5-osios apygardos karininkai. Jie supažindino su Lietuvos kariuomenės struktūra, profesine karo tarnyba. Visi mokiniai ir mokytojai dalyvavo sukarintose estafetėse.

Tobulindami bendrąsias ir dalykines kompetencijas organizavome išvyką į Vilnių, kurios metu pagilinome žinias apie sostinės istoriją, lankytinas vietas, lankėmės Mo muziejuje, domėjomės jame organizuojamomis edukacijomis.

Mokytojai dalyvavo Nomedos Marčėnaitės  paskaitoje ir praktiniame užsiėmime „Meno terapija ir edukacija“. Jame buvo skatinama stiprinti savo savivertę ir išlaisvinti kūrybiškumo galias. Visiems buvo sudarytos sąlygos ugdyti savo kūrybinį potencialą, galimybę tobulėti meno srityje, meną pateikiant ne vien kaip malonų laisvalaikio užsiėmimą, bet ir kaip efektyvią terapiją dvasinėms ir fizinėms problemoms spręsti, priemonę lavėti, laisvėti.

Ši 40 valandų kvalifikacijos tobulinimo programa sudarė sąlygas mokytojams įgyti ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių organizuojant pamokas už klasės ribų.


Paliūniškio pagrindinės mokyklos direktorė Daiva Morkūnienė,

pradinių klasių mokytoja metodininkė Nijolė Mežiūnienė

 

image_print