Rengiant ir įgyvendinant 2022–2024 metų Panevėžio rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą (toliau – Veiksmų planas), pasirinkti trys uždaviniai: gilinti suaugusiųjų asmenų skaitmenines, sveikos ir ekologiškos gyvensenos, komunikavimo užsienio kalba ir krašto pažinimo kompetencijas; formuoti mokymosi visą gyvenimą nuostatas, vykdyti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymo veiklų bei leidinių sklaidą; parengti Veiksmų plano įgyvendinimo ataskaitos formas, 2024 m. pabaigoje atlikti apklausas ir poreikių tyrimą.
Parengus 2024 m. NSŠ ataskaitos formas ir sisteminant informaciją bendradarbiauta su Panevėžio rajono savivaldybės NSŠ iniciatyvine grupe (Renata Jankevičienė, Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja, pirmininkė; Andrius Busila, Panevėžio rajono visuomenės sveikatos biuro direktorius, pirmininko pavaduotojas; Edita Grucienė, Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, sekretorė; Skaidrutė Kriukienė, Panevėžio rajono TAU Bernatonių fakulteto dekanė; Ramunė Buterlevičienė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyresn. specialistė; Irena Sabaliauskienė, Panevėžio rajono TAU Raguvos fakulteto dekanė; Vaiva Balčėtienė, Švietimo centro metodininkė; Odeta Baltramiejūnienė, Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos pirmininkė).
Į NSŠ iniciatyvinės grupės kvietimą pateikti informaciją apie organizuotus neformaliojo suaugusiųjų švietimo renginius atsiliepė Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (472 renginiai, 5 535 dalyviai), Visuomenės sveikatos biuras (184 renginiai, 3 279 dalyviai), Miežiškių kultūros centras (12 renginių, 40 dalyvių), Vadoklių kultūros centras (11 renginių, 90 dalyvių), Ramygalos kultūros centras (15 renginių, 483 dalyviai), Šilagalio kultūros centras (51 renginys, 668 dalyviai), Švietimo centras (384 renginiai, 6 750 dalyvių). Įgyvendindamas Trečiojo amžiaus universiteto veiklas Švietimo centras bendradarbiauja su Visuomenės sveikatos biuru bei fakultetų dekanais, kai kurie iš jų dirba kultūros centruose.
Remiantis NSŠ iniciatyvinės grupės narių pateikta informacija 2024 m. daugiausia dėmesio skirta sveikos ir ekologiškos gyvensenos kompetencijų ugdymui (239 renginiai, 3 892 dalyviai). Gilinant krašto pažinimo kompetencijas Panevėžio rajone organizuoti 97 renginiai, kuriuose dalyvavo 1 670 dalyvių, skaitmeninėms kompetencijoms gilinti skirti 102 renginiai, kompetencijas pagilino 638 suaugusieji. Komunikavimo užsienio (anglų) kalba kompetencijas gilino 2024 m. tik Smilgių gimnazijos bendruomenė, pagal Švietimo centre akredituotą ilgalaikę 40 val. programą mokymus vedė mokytoja Svaja Lapelienė, dalyvavo 14 gimnazijos mokytojų.
Organizuojant NSŠ veiklas Panevėžio rajono savivaldybėje Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Švietimo centras ir Pedagoginės psichologinės tarnybos padalinys, Ramygalos ir Šilagalio kultūros centrai organizavo renginius, skirtus kitoms suaugusiųjų kompetencijoms gilinti (378 renginiai, 5 497 dalyviai). Švietimo centras kaip atskirą tikslinę grupę išskyrė mokytojus, kuriems 2024 m. organizavo 140 renginių, dalyvavo 2 502 mokytojai.
Prasmingas suaugusiųjų švietimo veiklas organizuoja Panevėžio rajono bendruomenių sąjunga, kai kurie renginiai taip pat vyksta bendradarbiaujant kelioms Panevėžio rajono įstaigoms (20 renginių, 1 456 dalyviai). Sveikos ir ekologiškos gyvensenos kompetencijoms gilinti kartu su įvairiais partneriais organizuoti šie renginiai: Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos sąskrydis „Žalias kursas“, Drakono valčių varžybos Ėriškiuose, pėsčiųjų žygis „Nuo piliakalnio iki alkakalnio“ ir kt. Ypatingą dėmesį Panevėžio rajono bendruomenių sąjunga kartu su kultūros centrais skiria kultūrinei kompetencijai gilinti organizuodama Teatro antradienius. Panevėžio rajono bendruomenių sąjunga organizavo sąskrydį „Aukštaitijos vidury“, kurio tikslas paminėti Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtus Aukštaitijos metus, prisiminti šio krašto tradicijas bei papročius, telkti bendruomenes, skatinti gyventojų kultūrinį aktyvumą, saviraišką.
Tiek Panevėžio rajono bendruomenių sąjunga, tiek kitos NSŠ veiklas vykdančios įstaigos rengia ir įgyvendina Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos bei Neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektus, gilinamos Panevėžio rajono gyventojų kompetencijos pagal 2022–2024 metų Panevėžio rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą. Šių projektų sklaida vykdoma Panevėžio rajono savivaldybės, Švietimo centro ir NSŠ veiklas organizuojančių įstaigų svetainėse.
Suaugusiųjų švietimo renginiai padeda formuoti mokymosi visą gyvenimą nuostatas, suteikia galimybių įgyti žinių, pagilinti įgūdžius. NSŠ iniciatyvinės grupės nariai bei kiti Panevėžio rajono NSŠ teikėjai geba suburti rajono bendruomenę prasmingai veiklai. Džiaugiamės, kad mokymų, paskaitų, seminarų, edukacinių išvykų ir kitų renginių pasiūla rajono gyventojams vis didėja, aktyviai vykdoma tarptautinė sklaida „Epale“ – Europos elektroninėje suaugusiųjų mokymosi platformoje, LSŠA leidinyje „Savišvieta“, Panevėžio rajono savivaldybės bei įvairių NSŠ veiklas įgyvendinančių švietimo ir kultūros įstaigų svetainėse. 2024 m. pabaigoje baigsime įgyvendinti 2022–2024 metų Panevėžio rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planą, todėl rajono gyventojus kviesime diskutuoti, išsakyti savo nuomonę apie tai, kokias suaugusiųjų kompetencijas reikia ugdyti 2025–2027 metais.
Panevėžio rajono švietimo centras – Panevėžio rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano koordinatorius, nuoširdžiai dėkoja NSŠ iniciatyvinės grupės nariams, TAU dekanams ir visoms įstaigoms, vykdančioms neformalųjį suaugusiųjų švietimą.


Renata Jankevičienė, Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja, NSŠ iniciatyvinės grupės pirmininkė

 

image_print