Vadovaujantis STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“  6 priedo 1.2 p. reikalavimais, rašytinis pritarimas privalomas atliekant ypatingo ar neypatingo statinio – daugiabučio namo ar visuomeninės paskirties pastato kapitalinį remontą mieste*, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, – kai keičiama pastato išvaizda** (Balkonų, lodžų įstiklinimas; fasado elementų keitimas, naujų įrengimas; stoglangių įrengimas, keitimas; esamų angų pastato fasade užtaisymas; šlaitinio stogo dangos keitimas, dažymas, stoglangių įrengimas, keitimas; fasadų dangos įrengimas, keitimas, dažymas; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado ar šlaitinio stogo; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų, iškylančių daugiau kaip 1 m virš pastato plokščiojo stogo parapeto, tvirtinimas ant pastato plokščiojo stogo; kiti darbai, keičiantys pastatų išorės išvaizdą), išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti arba kai keičiamos laikančiąsias savybes praradusios pavienės konstrukcijos nesusilpninant ir nepašalinant kitų laikančiųjų konstrukcijų.

Pastaba. Jei šiame priede nurodytas statybą leidžiantis dokumentas nėra privalomas, atitinkamas statinio projektas rengiamas statytojo pageidavimu, išskyrus daugiabučių namų ar visuomeninės paskirties pastatų kapitalinio remonto ir statinių griovimo pagal teismų sprendimus projektus, kurie turi būti parengti visais atvejais.

Statybos įstatymo 23 str. 10 d. 4 p. įpareigoja turėti statinio bendraturčių sutikimą; 8 p. kapitalinio remonto projekto ekspertizės aktą (tuo atveju, kai ši ekspertizė pagal šio Įstatymo 29 straipsnio 1 dalį yra privaloma (Ypatingas statinys – ekspertizė atliekama naujų statinių statybos, statinių rekonstravimo ir kapitalinio remonto atvejais).

STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“ – gyvenamieji pastatai, kurių bendras plotas didesnis kaip 2000 m2, priskiriami ypatingų statinių kategorijai.

Todėl šiuo atveju, atliekant daugiabučio namo kapitalinį remontą kaimo vietovėje statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, tačiau privalomi: statinio bendraturčių sutikimai (sutikimai šiuo atveju atitinka statybą leidžiantį dokumentą), kapitalinio remonto projektas ir projekto ekspertizės aktas (gyvenamojo namo Liepos g. 4, Dembavos k., Panevėžio r., Bendras plotas – 2990.97 kv. m).

Paskutinis atnaujinimas: 2020-06-02 12:13

image_print