Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, bendradarbiaudamas su Švietimo centru, pakvietė švietimo politikos formuotojus, švietimo įstaigų vadovus, metodinių būrelių pirmininkus, aktyviausiai Švietimo centro įgyvendinamuose „Erasmus+“ projektuose dalyvaujančius mokytojus į „Erasmus+“ KA2 projekto „Kita karta: STEAM standartai“ mokslo metų pradžios konferenciją „Švietimo kiekvienam link… 2023–2024 m. m. veiklos aspektai“.

Konferencijos dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo narė Guoda Burokienė, Panevėžio rajono savivaldybės meras Antanas Pocius, Panevėžio rajono savivaldybės  vicemerai Rimantas Pranys, Edmundas Toliušis, Savivaldybės administracijos direktorius Eugenijus Lunskis ir kt.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Algirdas Kęstutis Rimkus konferencijoje pristatė 2023‒2024 m. m. prioritetus.

  1. Mokytojų profesinis tobulėjimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo (mokymo) turinį ir gerinant mokinių mokymo(si) rezultatus.
  2. Įtraukiojo ugdymo principų diegimas mokykloje.
  3. Mokyklų vadovų ir mokytojų lyderystės ugdymas ‒ sėkmingo pokyčių įgyvendinimo procesas.

Konferencijoje Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo patirtimi dalijosi Velžio lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ direktorė Lilija Miežinienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata Lukoševičienė. Paįstrio Juozo Zikaro gimnazijos direktorė Gita Kubilienė pristatė Kokybės krepšelio priemones, kurios padės mokytojams įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį. Ramygalos gimnazijos direktorius Algis Adašiūnas apibendrino pagrindines problemas, kurios iškyla gimnazijoje rengiantis naujiems mokslo metams.

Švietimo centro direktorė Jurgita Vaitiekūnienė pristatė sėkmingai įgyvendinto tarptautinio „Erasmus+“ KA3 projekto „RoBy“ rezultatus ‒ metodinį leidinį „Bendrystės algoritmas roboto kuprinėje 2“. Renginyje apdovanotos mokytojos: Jolanta Andriuškevičienė, Inga Baltrimavičienė, Alma Briedienė, Arnė Budavičienė, Inga Čingienė, Gražina Guobužienė, Jelena Kulšinskienė, Gintarė Masiliūnienė, Laura Oniūnienė, Rita Rožėnienė, Asta Sakalienė, Laura Šinkūnienė, Živilė Talčokienė, parengusios metodinę medžiagą. Leidinio iniciatorė ir maketuotoja Laura Šinkūnienė padėkojo Švietimo centrui už galimybes dalyvauti tarptautinėse veiklose bei skleisti profesinę patirtį.

Panevėžio rajono pradinio ugdymo metodinio būrelio pirmininkė, Velžio gimnazijos mokytoja ekspertė Jolanta Andriuškevičienė skaitė pranešimą „Nauja, atnaujinta ar tęsiama?“, pasidžiaugė savivaldybės mokyklų ir Švietimo centro bendradarbiavimu rengiantis atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui, pristatė „Erasmus+“ projekto „Judėjimas: mokykla be plastiko“ veiklas.

Konferencijoje taip pat dalyavo ilgametis Švietimo centro draugas bei „Erasmus+“ projektų partneris dr. Pirvu Ionica, asociacijos „SINAPTIKA“ prezidentas, Strateginio vystymosi ir organizacinių pokyčių ekspertas (Rumunijos Respublika), kuris skaitė pranešimą „Pokyčių valdymas“ (angl. „Change management“). Profesionalus lektoriaus pasirengimas konferencijai, su UTA susijusių dokumentų analizė bei įtaigus kalbėjimo būdas sulaukė klausytojų susidomėjimo.

Mokslo metų pradžios konferencija ‒ ilgametė Panevėžio rajono savivaldybės tradicija. Šiais mokslo metais renginys vyko netradicinėje erdvėje ‒ konferencijų centre „Vasaris“. Po konferencijos dalyviai vaišindamiesi kava neformaliai diskutavo ir apie pasirengimo naujiems mokslo metams iššūkius, ir apie savivaldybės švietimo prioritetų įgyvendinimą.

Konferencija finansuojama „Erasmus+“ KA2 projekto „Kita karta: STEAM standartai“ lėšomis remiant Europos Komisijai.

Plačiau apie Panevėžio rajono švietimo centro projektus: https://schoolplasticfreemovement.org/lt/, https://prsc.lt/images/Projektai/Projektas_Mokykla_be_plastiko.pdf, https://www.roboticavsbullismo.net/en/.

Metodinė medžiaga mokytojams „Bendrystės algoritmas roboto kuprinėje“ (I dalis) – https://prsc.lt/images/Projektai/Roby/KUPRINE_ROBOTUI_20210808+.pdf


Renata Jankevičienė, Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja
Gintaro Lukoševičiaus nuotraukos

image_print