Planavimo organizatorius: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vasario 16-osios g. 27, LT-35185 Panevėžys, Tel. (8 45) 58 29 48, el.p. [email protected], interneto svetainė: www.panrs.lt.

SPAV ir Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. [email protected], architektė – Aistė Jakubauskienė, tel. +370 622 55 485, el. p. [email protected].

Planavimo pagrindas – Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimas Nr. T-268 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ bei Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. A-25 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo darbų programa – susipažinti su visa planavimo darbų programa galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), TPD numeris K-RJ-66-23-105.

Planuojama teritorija – Panevėžio  rajono savivaldybės teritorija, 217 710,64 ha.

Planavimo dokumento rūšis – kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės bendrasis planas.

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo – savivaldybės lygmens.

Planavimo tikslai:

 1. Sudaryti sąlygas darniai Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius ir su klimato kaitos padariniais susijusius uždavinius;
 2. nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų Panevėžio rajono savivaldybės teritorijai svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
 3. sudaryti sąlygas racionaliam gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
 4. numatyti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą;
 5. kurti sveiką, saugią, darnią, klimato kaitos padariniams atsparią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse;
 6. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas, skatinančioms alternatyvių energijos šaltinių ir technologijų plėtrą, didinančioms energijos vartojimo efektyvumą;
 7. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų;
 8. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.

Planavimo uždaviniai:

 1. Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, numatyti jų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo priemones;
 2. numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, klimato kaitos poveikio švelninimo, gamtinio karkaso formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones, optimalią kraštovaizdžio struktūrą;
 3. detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
 4. nustatyti savivaldybės ir jos urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus detalizuojant valstybės lygmens bendrųjų planų privalomąsias teritorijos naudojimo nuostatas;
 5. patikslinti valstybės dalies bendrajame plane numatomų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius;
 6. numatyti Panevėžio rajono savivaldybei, valstybei svarbių objektų išdėstymą, svarbiems objektams rezervuotinas teritorijas;
 7. nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis;
 8. nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, vertingą kraštovaizdį reprezentuojančias apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą;
 9. numatyti ypatingų inžinerinių statinių išdėstymą, pažymint visus esamus, rengiamu bendrojo plano keitimo projektu ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus 30 m ir aukštesnius ypatingus inžinerinius statinius, kuriems aptarnauti reikalingas ne didesnis kaip 0,0100 ha žemės plotas, kuriems Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 6 dalies 2 punkte numatytu atveju neformuojamas atskiras žemės sklypas;
 10. numatyti atsinaujinančių išteklių energetikos objektų statybą (išskyrus atvejus, numatytus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme);
 11. tikslinti (konkretizuoti) Panevėžio rajono savivaldybės teritorijos:
 • funkcinį zonavimą, vadovaujantis darnios (subalansuotos) plėtros principais suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;
 • gyvenamųjų vietovių sistemą – savivaldybės urbanistinių centrų sistemą ir jų funkcinius ryšius, savivaldybės urbanistinių centrų vystymo galimybes ir urbanizuotų teritorijų prioritetines plėtros kryptis;
 • Panevėžio rajono savivaldybės naudojamų ir rezervuojamų visuomenės poreikiams žemės sklypų sąrašą;
 • inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo principus (ar jos išdėstymo reikalavimus), inžinerinių komunikacijų koridorius;
 • išskirtas urbanizuotas, urbanizuojamas ir neurbanizuojamas teritorijas (arba nurodomos urbanizuojamų teritorijų plėtros kryptys), nustatyti prioritetinės plėtros teritorijas ir galimą plėtros mastą, prioritetines ir kitas galimas veiklas, prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapus;
 • siūlomų apželdinti mišku teritorijų išdėstymą;
 • turistinių trasų, rekreacinių zonų išdėstymą;
 • žemės gelmių išteklių telkinius ir naudingųjų iškasenų išžvalgytas teritorijas;
 1. įvertinti teritorijas, kurioms būtina (rekomenduojama) rengti vietovės lygmens bendruosius planus masteliu M 1:2 000-10 000;
 2. įvertinti galiojančius specialiuosius planus ir integruoti aktualius jų sprendinius į rengiamą Bendrąjį planą;
 3. ištaisyti Bendrojo plano sprendinių kolizijas, panaikinti sprendinių prieštaravimus;
 4. rengiant sprendinius, atsižvelgti į Panevėžio rajono savivaldybės 2023-2030 metų strateginės plėtros prioritetus ir strateginius tikslus.

Planavimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): Vyriausybės nustatyta tvarka bus atliekamos Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros. Apie jas informacija bus teikiama papildomai.

Koncepcijos rengimas: Bendrojo plano koncepcija rengiama. Koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas nebus atliekamas.

Bendrasis planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir kitais galiojančiais teisės aktais, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.

 Išsamesnė informacija teikiama Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys. Atsakingi asmenys: Architektūros skyriaus vedėjas Donatas Malinauskas, el. paštas [email protected], tel. (8 45) 58 29 28 ir Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė Svaja Trečiokienė, el. paštas [email protected], tel. (8 45) 58 26 31.

Pasiūlymų teikimo tvarka – vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 1267 redakcija), pasiūlymus dėl bendrojo plano keitimo rengimo visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ar (ir) plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais ir (ar) valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas bei pasiūlymo teikimo datą.


Architektūros skyriaus informacija

Paskutinis atnaujinimas: 2023-12-15 08:34

image_print